Legea 324/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 324/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. I – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
„Art. 2. – (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde: cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologică si inovarea.
(2) Definitiile termenilor utilizati în cuprinsul ordonantei sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.”

2. La articolul 4 alineatul (2), după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:
„e) conducerea, în cazuri deosebite, a unor programe de cercetare-dezvoltare si inovare sau părti din acestea.”

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
„Art. 6. – Sistemul national de cercetare-dezvoltare este constituit din ansamblul unitătilor si institutiilor de drept public si de drept privat care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.”

4. La articolul 7, partea introductivă si litera c) vor avea următorul cuprins:
„Art. 7. – Din sistemul national de cercetare-dezvoltare face parte sistemul de cercetare-dezvoltare de interes national, care cuprinde următoarele categorii de unităti de drept public, acreditate în acest sens, conform prevederilor prezentei ordonante:
…………………………………………………………
c) institutii de învătământ superior acreditate sau structuri ale acestora;”

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – În sistemul national de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse, în afară unitătilor si institutiilor prevăzute la art. 7, si următoarele categorii de unităti si institutii:

A. Unitătile si institutiile de drept public:
a) institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice;
b) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societătilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome sau ale administratiei publice centrale si locale;
c) centre internationale de cercetare-dezvoltare înfiintate în baza unor acorduri internationale;
d) alte institutii publice sau structuri ale acestora, care au ca obiect de activitate si cercetarea-dezvoltarea.

B. Unitătile si institutiile de drept privat:
a) unităti de cercetare-dezvoltare organizate ca societăti comerciale;
b) societăti comerciale, precum si structurile acestora care au ca obiect de activitate si cercetarea-dezvoltarea;
c) institutii de învătământ superior private acreditate sau structuri ale acestora;
d) organizatii neguvernamentale care au ca obiect de activitate si cercetarea-dezvoltarea.”

6. Articolul 9 se abroga.

7. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 12. – (1) Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 si la art. 8 lit. A înfiintează Consiliul stiintific, care participa la elaborarea strategiei unitătii si a programelor proprii de cercetare-dezvoltare, precum si la luarea măsurilor privind realizarea acestora.”

8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
„Art. 13. – Realizarea unor servicii sau activităti de microproductie de către unitătile si institutiile prevăzute la art. 7 si la art. 8 lit. A se asigura si prin asociere în participatiune numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activitătii de cercetare-dezvoltare, potrivit regulamentelor de organizare si functionare proprii si prevederilor legale corespunzătoare, cu aprobarea organului administratiei publice centrale sub autoritatea căruia functionează si a autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.”

9. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) În cazul brevetelor de inventie cu obiect care se încadrează în categoria celor prevăzute la alin. (3) sau care contin informatii clasificate, calitatea de titular al acestora se transmite institutelor nationale sau institutiilor publice de cercetare-dezvoltare desemnate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.”

10. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Rezultatele cercetărilor care sunt proprietate publică a statului se pot utiliza în cadrul cooperării internationale, în conditiile prevăzute la alin. (1) si cu aprobarea Guvernului.”

11. La articolul 16, litera c) va avea următorul cuprins:
„c) adoptarea unor structuri organizatorice si a unui management performante, urmând cele mai bune practici utilizate pe plan mondial;”

12. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
„Art. 17. – (1) Institutul national de cercetare-dezvoltare – INCD, reglementat prin prezenta ordonantă, denumit în continuare institut national, reprezintă o formă de organizare institutională specifică activitătilor de cercetare-dezvoltare, cu scopul de a asigura desfăsurarea acestor activităti, precum si consolidarea competentei stiintifice si tehnologice în domeniile de interes national, stabilite în acord cu strategia de dezvoltare a României.
(2) Institutul national este persoana juridică română care are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare si care functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, calculează amortismente si conduce evidenta contabilă în regim economic.
(3) Institutul national are patrimoniu propriu si administrează patrimoniul public si privat al statului pentru asigurarea desfăsurării activitătii si functionează în coordonarea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale.
(4) Institutul national participa la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia nationala de cercetare, constituie baze de competenta stiintifică si tehnologică, de expertiza, de perfectionare a resurselor umane si de documentare stiintifică si tehnica.
(5) Institutul national poate desfăsura, în secundar, activităti comerciale si de productie, conform regulamentului propriu, si se poate inregistra la registrul comertului ca INCD.
(6) Formele de organizare ale celorlalte categorii de unităti si institutii prevăzute la art. 7 si 8 sunt reglementate prin legi specifice.”

13. La articolul 18, alineatele (1), (3) si (4) vor avea următorul cuprins:
„Art. 18. – (1) Înfiintarea institutului national se face prin hotărâre a Guvernului, pe baza rezultatelor evaluării privind îndeplinirea conditiilor pentru acreditare, cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea organului administratiei publice centrale coordonator în domeniul de activitate al unitătii.
……………………………………………………….
(3) Evaluarea capacitătii de cercetare-dezvoltare pentru acreditare ca institut national se realizează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante.
(4) Evaluarea, atestarea si acreditarea ca institut national se fac potrivit prevederilor art. 33.”

14. La articolul 19, alineatele (2) si (4) vor avea următorul cuprins:
„(2) Regulamentul de organizare si functionare a institutului national se întocmeste pe baza regulamentului-cadru, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, si se aproba prin hotărâre a Guvernului.
………………………………………………………….
(4) Institutul national poate înfiinta în cadrul structurii organizatorice subunitati cu sau fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile functionale din cadrul institutului national, precum si cu tertii sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a institutului national.”

15. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
„Art. 20. – Institutul national prevăzut la art. 7 este sprijinit financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investitii, dotări cu aparatura, echipamente, instalatii si altele asemenea, respectându-se prevederile legale în vigoare.”

16. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
„Art. 23. – (1) Prin hotărârea Guvernului de înfiintare sau reorganizare a institutului national se stabilesc bunurile din domeniul public prevăzute de Legea nr. 213/1998, cu modificările ulterioare, bunurile din proprietatea privată a statului, administrate de institut, precum si bunurile proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz.
(2) Institutul national administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publică si privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, precum si bunurile proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii.”

17. La articolul 25, litera b) a alineatului (1) si alineatul (2) vor avea următorul cuprins:
„b) până la 60% se poate utiliza pentru finantarea dezvoltării institutului national, în conformitate cu planul de investitii si dotări ale acestuia, aprobat de organul administratiei publice centrale coordonator;
…………………………………………………………..
(2) În situatia în care sumele prevăzute la alin. (1) nu sunt utilizate cu destinatia stabilită prin prezenta ordonantă, ele se reportează în vederea utilizării în anul următor.”

18. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
„Art. 29. – Mentinerea si dezvoltarea potentialului uman de cercetare-dezvoltare si a bazei de cunostinte în domeniu reprezintă un atribut important al politicii de cercetare, sustinut cu prioritate prin programele privind resursele umane.”

19. La articolul 31, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Studentii din institutiile de învătământ superior acreditate si doctoranzii pot face parte din colectivele de cercetare si participa efectiv la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare. Studentii si doctoranzii care participa la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare pot fi remunerati conform legii.”

20. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
„Art. 32. – Cercetatorii stiintifici gradul I, având titlul de doctor, pot fi conducatori de doctorat în institutiile organizatoare, conform legii.”

21. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:
„Evaluarea activitătii de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică”

22. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
„Art. 33. – (1) Evaluarea, atestarea si acreditarea unitătilor si institutiilor prevăzute la art. 7 si 8 se realizează de către Consiliul National al Cercetării stiintifice din Învătământul Superior, dacă legile speciale nu prevăd altfel.
(2) Conform prevederilor alin. (1), Consiliul National al Cercetării stiintifice din Învătământul Superior se reorganizează în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.
(3) Criteriile, standardele si metodologiile pentru evaluare în vederea atestării si acreditării se elaborează de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prin Consiliul National al Cercetării stiintifice din Învătământul Superior, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, si se aproba prin hotărâre a Guvernului.”

23. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
„Art. 34. – (1) Consiliul National al Cercetării stiintifice din Învătământul Superior este un organism fără personalitate juridică si se organizează în coordonarea autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(2) Prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare se stabileste componenta, se aproba regulamentul de organizare si functionare si structura organelor de lucru ale Consiliului National al Cercetării stiintifice din Învătământul Superior, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.
(3) Consiliul National al Cercetării stiintifice din Învătământul Superior asigura evaluarea unitătilor de cercetare-dezvoltare si propune atestarea sau acreditarea unitătilor si institutiilor prevăzute la art. 7 si 8 si, după caz, neacordarea ori retragerea atestării sau acreditării.
(4) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale organismelor de evaluare si atestare ale Academiei Române si ale academiilor de ramura se stabilesc conform legislatiei specifice acestora.”

24. La articolul 35, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru activitatea desfăsurată în afară activitătii de baza, membrii Consiliului National al Cercetării stiintifice din Învătământul Superior si ai organelor de lucru ale acestuia sunt remunerati, în functie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitătile bugetare. Sumele necesare se prevăd în bugetul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.”

25. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
„Art. 36. – (1) Atestarea capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare si inovare este obligatorie pentru unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare care doresc sa participe la aceste activităti finantate din fonduri publice.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică după un an de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 33 alin. (3).
(3) După intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 33 alin. (3), unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare existente, inclusiv structurile subordonate acestora, pot solicita atestarea capacitătii lor autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau Academiei Române si academiilor de ramura, pentru domeniile de responsabilitate ale acestora.”

26. La articolul 38, litera d) va avea următorul cuprins:
„d) să raporteze anual autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare rezultatele si performantele stiintifice. Impactul acestora în economie si în societate trebuie să fie dat publicitătii prin orice mijloace posibile, pentru o informare cat mai larga.”

27. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:
„Strategia nationala de cercetare-dezvoltare si Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare”

28. La articolul 41, litera b) va avea următorul cuprins:
„b) planuri de cercetare ale autoritătilor publice centrale si locale, denumite în continuare planuri sectoriale;”

29. La articolul 42, literele a) si c) vor avea următorul cuprins:
„a) coordonarea, corelarea si realizarea politicilor nationale în domeniul cercetării-dezvoltării si al cunoasterii;
……………………………………………………
c) coerenta si continuitatea activitătilor din domeniul cercetării-dezvoltării, al cunoasterii si inovarii.”

30. La articolul 43, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Programele cuprinse în Planul national se elaborează, se evalueaza si se detaliază anual de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.”

31. La articolul 44, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 44. – (1) Colegiul consultativ are în componenta reprezentanti propusi de comunitatile stiintifice, de ministere, de marii agenti economici si este organizat pe comisii, corespunzător principalelor domenii de specialitate. Structura este aprobată prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe o durată de 4 ani.”

32. Articolul 45 va avea următorul cuprins:
„Art. 45. – Planul national, inclusiv resursele financiare necesare, este elaborat si administrat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, se aproba prin hotărâre a Guvernului si se finantează în sistem multianual. Cheltuielile anuale pentru realizarea Planului national se aproba prin bugetul de stat, în concordanta cu finantarea multianuala angajata prin programele componente ale Planului national. Alocarea sumelor anuale pe programele componente ale Planului national se face prin ordin al autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.”

33. La articolul 46, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) La elaborarea planurilor sectoriale se solicita propuneri de teme de cercetare de la marii agenti economici din domeniu, de la unitătile de cercetare, institutii de învătământ superior, patronate, sindicate, asociatii profesionale si alte structuri ale societătii civile importante pentru domeniul respectiv.”

34. Articolul 47 va avea următorul cuprins:
„Art. 47. – (1) Conducerea programelor prevăzute în Planul national se poate face direct sau se atribuie de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare unitătilor si institutiilor cu profil de cercetare-dezvoltare si inovare, academiilor de ramura, institutiilor de învătământ superior acreditate, organizatiilor neguvernamentale, precum si agentilor economici, pe bază de criterii de capabilitate în sistem competitional sau în mod direct.
(2) În vederea optimizarii activitătii de conducere de programe se înfiintează Centrul National de Management Programe, institutie publică cu personalitate juridică, cu finantare extrabugetara, în subordinea autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Organizarea si functionarea Centrului National de Management Programe se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(3) Veniturile extrabugetare ale Centrului National de Management Programe provin din activitatea de conducere a programelor finantate din surse interne sau/si internationale, precum si din alte activităti conexe. Sumele rămase necheltuite din aceste venituri la sfârsitul anului se reportează pentru anul următor.
(4) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate atribui direct, în cazuri bine motivate, Centrului National de Management Programe conducerea de programe prevăzute în Planul national.
(5) Conducerea programelor si a proiectelor finantate în sistem competitional din fonduri de la bugetul de stat se atribuie pe baza următoarelor proceduri de selectare a contractorilor:
a) licitatie sau, după caz, proceduri competitionale simplificate, dacă urmează să fie selectat un singur contractor, pentru procurarea serviciilor de conducere a programelor, serviciilor de conducere a unor proiecte de mare complexitate, bunurilor sau altor servicii;
b) evaluarea propunerilor de proiecte, dacă urmează să fie selectati mai multi contractori, pentru procurarea serviciilor de conducere si/sau executie a proiectelor de cercetare-dezvoltare si de inovare.
(6) Stabilirea contractorilor pentru serviciile si bunurile prevăzute la alin. (5) se poate face în mod direct, în situatiile în care acestea nu pot fi procurate din mai multe surse.
(7) Atribuirea conducerii programelor si realizării lucrărilor se face pe baza contractuală, conform normelor metodologice prevăzute la art. 60 alin. (2).
(8) Orice program are un singur conducător de program.”

35. La articolul 48, litera c) va avea următorul cuprins:
„c) fonduri provenite din programe si/sau cooperări internationale;”

36. Articolul 49 va avea următorul cuprins:
„Art. 49. – (1) Fondurile alocate anual în bugetul de stat la capitolul lt; lt;Cercetare stiintifică gt; gt; reprezintă o prioritate a cheltuielilor bugetare.
(2) Activitătilor de cercetare-dezvoltare finantate sau cofinantate din fonduri publice li se aplică cota zero pentru taxa pe valoarea adăugată.
(3) Din bugetul de stat se aloca fonduri pentru actiuni finantate pe bază de programe, precum si pentru celelalte cheltuieli, stabilite în conditiile legii, în cuantum minim de 0,8% din P.I.B., asigurându-se, în perioada următoare, o crestere a acestora în concordanta cu tendintele înregistrate în tările din Uniunea Europeană.
(4) Fondurile alocate de la bugetul de stat se utilizează cu prioritate pentru finantarea obiectivelor din Strategia nationala si Planul national, precum si pentru finantarea activitătilor unitătilor de cercetare care obtin finantare partială pe programe internationale, la care statul român contribuie cu fonduri, conform acordurilor încheiate cu partenerii străini.
(5) Se finantează de la bugetul de stat, prin fonduri alocate în acest scop, cheltuielile pentru functionarea, întretinerea, dezafectarea si paza instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national, în limita fondurilor bugetare alocate anual.
(6) Cheltuielile necesare pentru realizarea sau achizitionarea de noi instalatii si obiective speciale de interes national, precum si cheltuielile necesare pentru dezvoltarea instalatiilor si obiectivelor existente reprezintă cheltuieli de investitii finantate integral sau partial de la bugetul de stat. Aceste cheltuieli se cuprind în proiectele bugetului de stat, pe baza listei de investitii, elaborata de ordonatorii principali de credite, la propunerea institutelor nationale din coordonarea acestora si cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(7) Lista instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national pentru care se aloca fonduri de la bugetul de stat se stabileste si se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(8) Conducerea autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare aproba prin ordin criteriile de selectare a instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national.”

37. La articolul 50, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare, prevăzute la art. 7 lit. b), c) si d), pot fi sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investitii, dotări cu aparatura, echipamente si instalatii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

38. La articolul 58, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 58. – (1) Categoriile de cheltuieli pentru activităti de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de stat, se stabilesc prin norme metodologice elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante si se aproba prin hotărâre a Guvernului.”

39. La articolul 58 alineatul (3), după litera k) se introduc literele l) si m) cu următorul cuprins:
„l) cheltuieli pentru demontarea si/sau dezafectarea instalatiilor de cercetare-dezvoltare;
m) cheltuieli pentru reparatii curente, reparatii capitale si consolidări ale bunurilor proprietate a statului, aflate în administrarea unitătilor de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7.”

40. Articolul 60 va avea următorul cuprins:
„Art. 60. – (1) Programele, proiectele de cercetare-dezvoltare si inovare, precum si actiunile cuprinse în Planul national, în planurile sectoriale si în programele-nucleu finantate din surse bugetare se realizează pe bază de contracte de finantare.
(2) Normele metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor prevăzute la alin. (1) se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante si se aproba prin hotărâre a Guvernului.”

41. La articolul 64, alineatele (1), (2) si (3) vor avea următorul cuprins:
„Art. 64. – (1) Costurile prevăzute la art. 63 sunt cuprinse în antecalcul si se decontează la nivelul acceptat prin semnarea contractului de finantare. În acest caz, contractul de finantare se considera, în sensul legii, act justificativ de decontare a cheltuielilor prevăzute la art. 63.
(2) În situatia în care executantul, altul decât o institutie publică finantată integral de la bugetul de stat, obtine economii fată de costurile acceptate prin contractul de finantare, acestea rămân la dispozitia sa, conform legislatiei în vigoare.
(3) Plafoanele în baza cărora se calculează costurile salariale se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante si se aproba prin hotărâre a Guvernului.”

42. La articolul 65, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Recuperarea avansului se face după cum urmează:
a) recuperarea avansului acordat potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) se face cu ocazia plătii sumei aferente perioadei corespunzătoare initierii programului/proiectului si elaborării documentelor de planificare si programare ale acestuia;
b) recuperarea avansului acordat potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) se face cu ocazia plătii sumei aferente fiecărei perioade stabilite conform programării.”

43. Articolul 68 va avea următorul cuprins:
„Art. 68. – Într-un singur an, nivelul alocat de la bugetul de stat pentru finantarea programului-nucleu de cercetare-dezvoltare, propriu unei unităti sau unei institutii prevăzute la art. 67, nu poate fi mai mic de 20% si nu poate depăsi 60% din veniturile din activitatea de cercetare-dezvoltare din anul anterior, exprimate în termeni reali.”

44. La articolul 71, litera a) va avea următorul cuprins:
„a) stimularea realizării temelor de cercetare-dezvoltare de echipe comune din unităti, institute de cercetare-dezvoltare, academii si institutii de învătământ superior;”

45. Articolul 73 va avea următorul cuprins:
„Art. 73. – (1) Agentii economici care realizează importuri de tehnologii si utilaje, finantate din fonduri bugetare, fonduri ale societătilor comerciale cu capital majoritar de stat sau din credite garantate de Guvern, vor solicita unitătilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare de profil atestate analiza independenta a tehnologiilor si a utilajelor care urmează să se importe, din punct de vedere al tehnicitatii, al caracterului novator si de viabilitate, al compatibilitatilor cu ceea ce exista în tara în ramura respectiva, precum si al altor aspecte legate de avantajele tehnologiilor respective, în conditiile nationale specifice.
(2) Importurile realizate de unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 si la art. 8 lit. A, necesare activitătilor de cercetare-dezvoltare, sunt scutite de taxe vamale si au cota zero pentru taxa pe valoarea adăugată.”

46. La articolul 74 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
„b) brevete de inventie, certificate de înregistrare a desenelor si modelelor industriale si altele asemenea;”

47. La articolul 75, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 75. – (1) Rezultatele cercetărilor obtinute pe baza derulării unui contract finantat din fonduri publice apartin persoanelor juridice executante si ordonatorului principal de credite, în egala măsura, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel.”

48. Articolul 76 va avea următorul cuprins:
„Art. 76. – Înregistrarea rezultatelor cercetării în evidenta contabilă se face distinct, cu exceptia celor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b), la valoarea simbolica de 1 leu, de către persoanele juridice executante, care răspund, potrivit legii, de luarea măsurilor necesare în vederea conservării, depozitarii, păstrării, valorificării, refolosirii sau casării, după caz, a acestora. Se înregistrează în patrimoniu, potrivit legislatiei în vigoare, achizitiile efectuate în vederea executării contractului, care nu au fost inglobate în rezultatele cercetării.”

49. Articolul 77 va avea următorul cuprins:
„Art. 77. – Toate rezultatele cercetării se înscriu într-un registru special de evidenta, constituit pe baza prezentei ordonante, de către fiecare dintre persoanele juridice executante. Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va stabili modelul de registru special si metodologia de înregistrare corespunzătoare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.”

50. La articolul 78, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru rezultatele cercetării finantate din fonduri publice prin Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, care apartin domeniului apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, organele administratiei publice centrale coordonatoare ale domeniului, împreună cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, vor decide asupra înstrăinării, închirierii sau concesionarii acestora pentru satisfacerea unor interese nationale.”

51. La articolul 79, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:
„Art. 79. – (1) Transmiterea cu orice titlu, către terte persoane, a rezultatelor cercetărilor obtinute în cadrul contractelor finantate din fonduri publice se face în conditiile stabilite prin contract, de către ordonatorul principal de credite.
……………………………………………………………..
(3) Rezultatele cercetării pot fi casate conform reglementărilor legale în vigoare, cu exceptia celor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b).”

52. La articolul 81, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Agentii economici pot prelua cu titlu gratuit, pe bază de contract, rezultatele cercetării, cu exceptia celor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b), si pot primi din fonduri publice, în regim de cofinantare, o sumă de până la 20% din cheltuielile totale aferente aplicării rezultatelor selectate. Contractele vor contine clauze asiguratorii în vederea realizării transferului tehnologic, clauze privind proprietatea industriala si neinstrainarea rezultatelor cercetării preluate.”

53. Articolul 84 va avea următorul cuprins:
„Art. 84. – (1) Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 si 8 beneficiază de reducerea cu 50% a baremelor stabilite pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute în achizitiile publice de bunuri materiale, lucrări si servicii, precum si a taxelor de înscriere în sistemul de licitatie electronică.
(2) Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 si 8, care elaborează brevete de inventie în calitate de titular, beneficiază de reduceri de 80% privind toate taxele de brevetare si de mentinere în vigoare a brevetului.
(3) Prevederile art. 26 se aplică în mod corespunzător si celorlalte unităti si institutii de cercetare-dezvoltare mentionate la art. 7 si 8.”

54. La articolul 86, alineatele (2) si (5) vor avea următorul cuprins:
„(2) Initiativa constituirii unei entităti din infrastructura de inovare si transfer tehnologic poate apartine autoritătilor administratiei publice centrale sau locale, unitătilor de cercetare, institutiilor de învătământ superior, camerelor de comert si industrie, asociatiilor patronale si profesionale, precum si agentilor economici cu sediul în România.
………………………………………………………….
(5) Constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora se fac în conformitate cu norme metodologice specifice, elaborate de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante si aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

55. Articolul 88 va avea următorul cuprins:
„Art. 88. – În vederea stimulării dezvoltării tehnologice si a inovarii la nivelul agentilor economici, în acord cu prevederile art. 83 si 87, se înfiintează, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, prin hotărâre a Guvernului, Societatea de investitii pentru transfer tehnologic si dezvoltare, societate comercială a carei administrare este încredintată unui organism creat în acest scop, din care fac parte reprezentanti ai Guvernului si ai investitorilor, în subordinea autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.”

56. După articolul 90 se introduce articolul 91 cu următorul cuprins:
„Art. 91. – Partea din veniturile institutului national care depăseste cheltuielile după plata impozitului pe profit si după acoperirea pierderilor contabile, realizată la nivelul anului 2002, se repartizează potrivit prevederilor art. 25.”

57. Anexa va avea următorul cuprins:
„ANEXA
DEFINITII
1. Cercetarea fundamentală – activitatea desfăsurată, în principal, pentru a dobândi cunostinte noi cu privire la fenomene si procese, precum si în vederea formulării si verificării de ipoteze, modele conceptuale si teorii.
2. Cercetarea aplicativa – activitatea destinată, în principal, utilizării cunostintelor stiintifice pentru perfectionarea sau realizarea de noi produse, tehnologii si servicii.
3. Dezvoltarea tehnologică este formată din activitătile de inginerie a sistemelor si de inginerie tehnologică, prin care se realizează aplicarea si transferul rezultatelor cercetării către agentii economici, precum si în plan social, având ca scop introducerea si materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme si servicii, precum si perfectionarea celor existente, si care cuprinde:
a) cercetarea precompetitiva, ca activitate orientata spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentatii pentru noi produse, procese ori servicii, incluzând fabricarea modelului experimental si a prototipului, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale;
b) cercetarea competitivă, ca activitate orientata spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese si servicii care pot răspunde, în mod direct, cererii pietei, incluzând si activitătile de inginerie a sistemelor, de inginerie si proiectare tehnologică.
4. Inovare – activitate orientata către generarea, asimilarea si valorificarea rezultatelor cercetării-dezvoltării în sfera economică si socială.
5. Inovarea de produs – introducerea în circuitul economic a unui produs nou sau cu unele caracteristici îmbunătătite în mod semnificativ, astfel încât să se ofere consumatorului servicii noi sau îmbunătătite.
6. Inovarea tehnologică – introducerea în circuitul economic a unui proces sau a unei tehnologii ori ameliorarea semnificativă a celor existente, inclusiv îmbunătătirea metodelor de gestiune si organizare a muncii.
7. Transfer tehnologic – ansamblul de activităti desfăsurate cu sau fără baza contractuală, pentru a disemina informatii, a acorda consultanta, a transmite cunostinte, a achizitiona utilaje si echipamente specifice, în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse comerciale si servicii.
8. Valorificare – procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform cerintelor activitătii industriale sau comerciale, în viata socială, economică si culturală.
9. Diseminare – transmiterea informatiilor, a experientei si a bunelor practici, precum si cooperarea pentru promovarea inovarii, pentru sprijinirea celor care vor să-si creeze întreprinderi inovative si pentru sprijinirea proiectelor inovative.
10. Absorbtia inovarii – capacitatea mediului socioeconomic de a ingloba inovarea, în mod deosebit în întreprinderi, de a utiliza, de a transforma si de a largi cunostintele despre rezultatele inovarii, în scopul de a se extinde posibilitatea aplicării acestor rezultate în noi produse, procese sau servicii.
11. Plan national de cercetare-dezvoltare si inovare – instrumentul prin care statul realizează politica generală în domeniul cercetării-dezvoltării, al inovarii si prin care asigura corelarea acestora.
12. Plan sectorial – instrument prin care organele administratiei publice centrale si locale, precum si academiile realizează politica de cercetare menita să asigure dezvoltarea domeniului coordonat si cresterea eficientei activitătilor.
13. Program de cercetare-dezvoltare-inovare – component al Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare, alcătuit dintr-un set de obiective care au legătură între ele si cărora le pot corespunde subprograme. Prin program se urmăreste implementarea unei politici într-un domeniu specific. Realizarea programului se efectuează prin intermediul proiectelor.
14. Obiectiv în program – necesitate a unui sector sau domeniu al societătii, a carei rezolvare implica mai multe discipline în domeniul cercetării-dezvoltării. Realizarea obiectivului se face prin intermediul proiectelor de cercetare-dezvoltare.
15. Proiect de cercetare-dezvoltare – modalitatea de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop propriu bine stabilit, care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinata utilizând resursele alocate si căruia îi este atasat un set propriu de reguli, obiective si activităti.
16. Program-nucleu de cercetare – program propriu al institutelor nationale sau al institutiilor publice de cercetare-dezvoltare care fac parte din sistemul de cercetare de interes national, care poate fi finantat direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
17. Lucrare de cercetare-dezvoltare – componenta a proiectelor de cercetare-dezvoltare care are un obiectiv concret ce trebuie atins în cursul unui an.
18. Raport de cercetare-dezvoltare – document tehnico-stiintific care prezintă obiectivul si rezultatele activitătilor desfăsurate în cadrul unei lucrări de cercetare, precum si actiunile concrete pentru valorificarea rezultatelor obtinute.
19. Atestare – proces de confirmare a unui nivel de competenta acceptabil unei unităti în domeniul cercetării-dezvoltării, conform unei proceduri specifice bazate pe criterii si standarde.
20. Acreditare – proces prin care se recunoaste si se garantează ca o unitate de cercetare-dezvoltare corespunde unor criterii si standarde de competenta în domeniu, care-i permit să facă parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes national.”

Art. II – Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VIOREL HREBENCIUC

Bucuresti, 8 iulie 2003.
Nr. 324.