Legea 33/1991 privind activitatea bancară


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 33/1991 privind activitatea bancară

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Capitolul 1 – Dispozitii generale

Art. 1 – Activitatea bancară în România se desfăsoară prin Banca Nationala a României si prin societăti bancare constituite, în baza Legii nr. 31/1990, ca societăti comerciale.

Art. 2 – Banca Nationala a României este banca centrala a statului român, avînd personalitate juridică. Ea este organul unic de emisiune al statului si stabileste reglementările în domeniile: monetar, de credit, valutar si de plati. Banca Nationala a României refinanteaza societătile bancare si asigura lichiditati sistemului bancar.
Banca Nationala a României asigura supravegherea activitătii tuturor societătilor bancare.
Totodată, Banca Nationala a României va promova, reglementa si supraveghea activitătile de intermediere bancară.
Atributiile Băncii Nationale a României sînt prevăzute în statutul de organizare si functionare aprobat prin lege.

Art. 3 – Societătile bancare sînt persoane juridice al căror obiect principal de activitate îl constituie atragerea de fonduri de la persoane juridice si fizice, sub forma de depozite sau instrumente nenegociabile, plătibile la vedere sau la termen, precum si acordarea de credite.

Art. 4 – Structura organizatorică, conducerea si administrarea societătilor bancare se stabilesc prin statutele proprii.
Societatea bancară este angajata numai prin semnăturile a cel putin doi conducatori avînd functiile stabilite prin statutele proprii.

Sectiunea I – Societătile bancare, persoane juridice române

Art. 5 – Societătile bancare, persoane juridice române, se constituie cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale; ele nu pot fi constituite sub forma de societăti cu răspundere limitată. Societătile bancare se pot constitui si functiona numai pe baza autorizatiei eliberate de Banca Nationala a României.

Art. 6 – Documentatia care trebuie prezentată pentru solicitarea autorizatiei si conditiile în care aceasta poate fi acordată vor fi stabilite prin norme de Banca Nationala a României.
Banca Nationala a României va stabili norme privind volumul minim al capitalului social si cota minima de vărsămînt la momentul subscrierii, care nu poate fi mai mica de 50%, precum si perioada de subscriere.

Art. 7 – Conditiile în care autorizatia poate fi retrasă, atît în cazurile cînd retragerea este impusa de lege, cît si atunci cînd ea este cerută de societatea bancară respectiva, se stabilesc prin norme de Banca Nationala a României.
Toate autorizatiile emise si cele în vigoare vor fi evidentiate de Banca Nationala a României într-un registru, care va fi accesibil permanent publicului.

Art. 8 – Capitalul social subscris trebuie vărsat integral în termen de pînă la doi ani de la data constituirii societătii bancare.
Capitalul social subscris trebuie vărsat în forma bănească.

Art. 9 – După constituirea legală, societatea bancară va trebui să se identifice în mod clar, în toate actele ei oficiale, printr-un minimum de date: denumirea completa si firma socială, capitalul social subscris, adresa sediului principal, numărul si data înmatriculării în registrul comertului.

Art. 10 – În cazul fuziunii, dizolvării, lichidării sau falimentului societătilor bancare, se aplică prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, precum si normele speciale si avizele exprese ale Băncii Nationale a României, avîndu-se în vedere caracterul specific al operatiunilor bancare.

Art. 11 – Fuziunea a doua sau mai multor societăti bancare se decide de către fiecare societate bancară, conform statutului propriu. În prealabil începerii activitătii sale, societatea bancară rezultată ca urmare a fuziunii este obligată să obtină autorizatia Băncii Nationale a României.

Art. 12 – Societătilor bancare li se interzice sa încheie contracte sau întelegeri, sa adopte practici de orice fel care le-ar asigura pozitii dominante pe piata monetara, financiară sau valutară ori să se angajeze în operatiuni pentru a obtine neloial avantaje pentru ele sau pentru terte persoane.
Banca Nationala a României are dreptul sa introducă actiune în justitie ori de cîte ori constata încălcarea prevederilor prezentului articol.

Sectiunea a II-a – Regimul filialelor si sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine

Art. 13 – Înfiintarea, functionarea si lichidarea filialelor din România ale societătilor bancare, persoane juridice străine, se efectuează potrivit Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, după recunoasterea acestor societăti bancare ca persoane juridice străine, în conditiile stabilite de dreptul român.
Deschiderea în România de sucursale ale unor bănci persoane juridice străine are loc în conformitate cu prevederile legislatiei privind functionarea în România a reprezentantelor firmelor si organizatiilor economice străine.

Art. 14 – Exercitarea profesiunii bancare si operatiunile de banca ale filialelor si sucursalelor prevăzute la art. 13 al prezentei legi sînt supuse autorizării Băncii Nationale a României, în concordanta cu politica acesteia fată de activitatea băncilor străine în România.

Capitolul 2 – Activitatea bancară

Art. 15 – În activitatea lor, societătile bancare se vor supune reglementărilor emise de Banca Nationala a României pentru aplicarea politicii monetare, de credit, valutare, de plati, de asigurare a prudentei bancare si de supraveghere a societătilor bancare.

Art. 16 – Toate societătile bancare sînt obligate sa deschidă conturi curente la Banca Nationala a României si sa mentină rezerve minime obligatorii potrivit reglementărilor date de aceasta.

Art. 17 – Societătile bancare pot deschide la Banca Nationala a României si alte conturi, în conditiile stabilite de aceasta.

Art. 18 – Societătile bancare pot efectua operatiuni de depozite la vedere si la termen, în cont, cu numerar si cu titluri constind în atragerea resurselor bănesti de la persoane juridice si fizice, în vederea păstrării si fructificării lor. Depozitele pot fi purtătoare de dobinda.

Art. 19 – Prin credit pe termen scurt se întelege orice fel de operatiune de împrumut de sume de bani pe o durată ce nu depăseste 12 luni. Împrumuturile a căror durata de rambursare este între un an si cinci ani sînt credite pe termen mediu, iar cele care depăsesc durata de cinci ani sînt credite pe termen lung.
La acordarea creditelor, societătile bancare vor urmări ca solicitantii să prezinte credibilitate pentru rambursarea lor la scadenta. În acest scop, acestea pot cere solicitantilor garantarea împrumutului cu bunuri mobile si imobile.

Art. 20 – După aprobarea unui credit, societătile bancare nu pot anula sau reduce cuantumul acestuia decît în cazuri justificate, determinate de furnizarea de către debitor a unor date nereale, si numai după expirarea unui termen de preaviz de minimum 5 zile, care va fi comunicat în scris debitorului.
Societătile bancare pot întrerupe imediat, fără preaviz, utilizarea de către debitor a unui credit aprobat, în cazul în care debitorul a încălcat conditiile contractului de credit sau în cazul în care situatia economică si financiară a acestuia nu mai asigura conditii de rambursare.

Art. 21 – Toate operatiunile de credit si garantie ale societătilor bancare vor trebui consemnate în documente contractuale din care să rezulte clar toti termenii si toate conditiile respectivelor tranzactii. Copiile acestor documente vor trebui păstrate de către societătile bancare si puse la dispozitia personalului autorizat al Băncii Nationale a României, la cererea acestuia.

Art. 22 – Societătile bancare pot cumpara, vinde, tine în custodie si administra active monetare, pot executa transferuri, operatiuni de clearing si alte operatiuni de virament, pe cont propriu sau în contul tertilor.

Art. 23 – Societătile bancare pot primi titluri în gaj sau în păstrare. Aceste titluri nu pot fi gajate de societatea bancară primitoare, iar aceasta nu poate exercita dreptul de vot aferent respectivelor titluri.

Art. 24 – Societătile bancare pot efectua, potrivit legii si în limitele autorizatiei acordate si ale mijloacelor de care dispun, operatiuni si activităti conexe ca: operatiuni valutare; operatiuni cu metale pretioase, cu obiecte confectionate din acestea si cu alte valori cu grad mare de lichiditate; plasamentul, subscrierea, gestionarea, păstrarea si comertul cu titluri; consulting bancar; garantii; mandatari, precum si alte activităti legale care pot fi asumate pe cont propriu sau în contul clientilor.

Art. 25 – Societatea bancară nu poate desfăsura următoarele operatiuni:
a) angajarea în tranzactii cu bunuri mobile si imobile. Se exceptează tranzactiile cu imobile necesare desfăsurării activitătii societătii bancare si pentru folosintă salariatilor, precum si tranzactiile cu bunuri mobile si imobile în executarea creantelor;
b) achizitionarea propriilor actiuni sau gajarea lor în contul datoriilor băncii. Se exceptează răscumpărarea actiunilor proprii în vederea reducerii capitalului social, care va face obiectul autorizării prealabile din partea Băncii Nationale a României;
c) acordarea de împrumuturi clientilor, conditionată de vînzarea sau cumpărarea actiunilor băncii;
d) primirea de depozite, titluri sau alte valori, cînd societatea bancară se afla în stare de încetare de plati;
e) angajarea în operatiuni de depozit, dacă majoritatea depozitelor provin de la angajatii băncii. Se exceptează operatiunile fondurilor de plasament si alte operatiuni financiare bazate pe principiul mutualitatii.

Art. 26 – Prin autorizatiile de functionare pot fi specificate operatiuni si activităti interzise, altele decît cele mentionate în art. 25 al prezentei legi.

Art. 27 – Societătile bancare vor repartiza 20% din profitul brut anual pentru constituirea de rezerve, pînă cînd fondul astfel constituit egaleaza capitalul, apoi maximum 10% pînă în momentul în care fondul a ajuns de doua ori mai mare decît capitalul. După atingerea acestui nivel, alocarea de sume pentru fondul de rezerva se va face din profitul net, pe baza hotărîrii consiliilor de administratie ale societătilor bancare.
Societătile bancare îsi pot constitui fonduri de risc pentru acoperirea eventualelor credite care nu mai pot fi recuperate, atît din profiturile brute în limita a 0,5% din totalul creditelor acordate, cît si din cele nete, precum si alte fonduri.

Capitolul 3 – Reglementarea si supravegherea activitătii bancare

Art. 28 – Participarea unei societăti bancare la o firma sau întreprindere al carei obiect de activitate nu are legătură cu activitatea bancară nu poate depăsi 20% din capitalul firmei sau întreprinderii respective.

Art. 29 – Împrumuturile acordate de o societate bancară unui singur debitor nu pot depăsi, cumulate, 20% din capitalul si rezervele societătii bancare respective.
Se considera un singur debitor orice persoană sau grup de persoane fizice sau juridice care sînt legate economic între ele. Împrumuturile acordate debitorilor aflati în relatii speciale cu societatea bancară sau personalul acesteia, inclusiv familiale, vor fi permise numai în conditiile reglementărilor emise de Banca Nationala a României.

Art. 30 – Societătile bancare sînt obligate sa comunice Băncii Nationale a României creditele acordate clientilor lor, care depăsesc suma minima pentru raportare stabilită de Banca Nationala a României.

Art. 31 – Societătile bancare sînt obligate să prezinte lunar Băncii Nationale a României situatiile lor financiare, constind din elemente ale bilantului si contului de profit si pierderi, precum si alte date cerute de Banca Nationala a României.
Societatea bancară conducatoare a unui grup de bănci va prezenta datele prevăzute în alineatul precedent atît pentru propria sa unitate, cît si pentru întregul grup.

Art. 32 – Societătile bancare sînt obligate să permită Băncii Nationale a României să le examineze evidentele, conturile si operatiunile, exclusiv pentru îndeplinirea scopurilor supravegherii bancare.

Art. 33 – Casele de economii, casele de ajutor reciproc, cooperativele de credit, alte societăti de credit, precum si fondurile de plasament sînt supravegheate si de către organismele de supraveghere ale propriilor asociatii.

Art. 34 – Banca Nationala a României este singurul agent al statului însărcinat sa supravegheze tranzactiile valutare efectuate de societătile bancare, în care scop va stabili modul de raportare a acestora.

Art. 35 – Ministerul Finantelor va sesiza Banca Nationala a României despre neregulile de ordin fiscal comise de societătile bancare.

Art. 36 – Pentru supravegherea societătilor bancare române care functionează în străinătate, Banca Nationala a României cooperează cu autoritătile de supraveghere bancară ale statelor respective.
Informatii referitoare la băncile străine care desfăsoară activităti în România pot fi furnizate autoritătilor de supraveghere bancară din tara de origine, numai în conditii de reciprocitate.

Capitolul 4 – Asigurarea depozitelor

Art. 37 – În scopul protejării drepturilor deponentilor, se pot constitui unu sau mai multe fonduri pentru asigurarea depozitelor bănesti detinute de societătile bancare în favoarea persoanelor fizice.
Aceste fonduri vor putea fi constituite de către institutii financiare publice sau private ori de statul român. Ele vor functiona pe baza autorizatiei date de Banca Nationala a României si sub supravegherea acesteia.
Fiecare societate bancară care beneficiază de o astfel de asigurare a depozitelor va mentiona acest lucru în mod distinct pe antetul ei si la sediile acesteia.

Capitolul 5 – Casele de compensatii interbancare

Art. 38 – În vederea compensării si decontării globale a creantelor reciproce ale societătilor bancare, se pot înfiinta case de compensatii interbancare.

Art. 39 – În afară compensărilor si decontărilor multilaterale între bănci, casele de compensatii interbancare pot facilita efectuarea împrumuturilor reciproce între bănci pe termen de o zi lucrătoare.

Art. 40 – Casele de compensatii se înfiintează în baza Legii nr. 31/1990 si functionează pe baza autorizatiei Băncii Nationale a României si a normelor de lucru specifice aprobate de către aceasta.

Capitolul 6 – Bilantul, contul de profit si pierderi si controlul acestora

Art. 41 – În conformitate cu statutul si normele proprii, Banca Nationala a României va stabili reguli privind bilantul societătilor bancare, contul de profit si pierderi, tinerea contabilitătii si efectuarea controlului acestora.

Art. 42 – Bilantul societătii bancare si contul de profit si pierderi nu vor fi acceptate ca avînd valabilitate legală de către autoritătile în drept, fără sa fi fost verificate si semnate de comisia de cenzori a societătii bancare.

Art. 43 – Pentru verificarea si confirmarea bilantului, societătile bancare vor putea utiliza contabili autorizati si experti contabili.

Art. 44 – Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate de societatea bancară în cel mai scurt timp după aprobarea lor de către adunarea generală a actionarilor sau de alt organ de conducere, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale si reglementărilor specifice emise de Banca Nationala a României.

Capitolul 7 – Personalul societătilor bancare

Art. 45 – Conducătorii unei societăti bancare răspund pentru activitatea lor profesională în fata adunării generale a actionarilor si a Băncii Nationale a României. Ei trebuie să fie persoane cu o buna reputatie, care să nu fi suferit sau sa nu fi cauzat prin activitatea lor falimente bancare. Banca Nationala a României poate să stabilească si alte reguli si norme etice si profesionale pentru calitatea si activitatea unui conducător de societate bancară, precum si pentru activitatea personalului bancar.

Capitolul 8 Secretul profesional în activitatea bancară

Art. 46 – Personalul unei societăti bancare supuse prevederilor prezentei legi nu are dreptul de a folosi sau dezvălui, nici în timpul activitătii, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului vreunei societăti bancare sau vreunui client al acesteia. Prevederile de mai sus se aplică si persoanelor care obtin informatii, de natura celor arătate, din rapoarte ori alte lucrări oficiale.

Art. 47 – Orice membru al unui consiliu de administratie, precum si toate persoanele care participa la activitatea societătilor bancare sînt obligate sa păstreze secretul profesional. Dezvaluirea secretului profesional se poate face numai în cadrul unei proceduri judiciare, în conformitate cu autorizarea consiliului de administratie al societătii bancare căruia i se solicita aceasta.
Personalul societătii bancare nu poate uza, în folos personal, de informatiile bancare pe care le detine sau de care a luat cunostinta în orice mod.
Prevederile alin. 1 si 2 se aplică si persoanelor care obtin, din activitatea de control si supraveghere sau din rapoarte si alte lucrări oficiale, informatii de natura celor arătate mai sus.

Art. 48 – Numele depunatorului sau titularul contului, precum si operatiunile înregistrate în conturile lui constituie secrete profesionale.

Capitolul 9 – Contraventii si sanctiuni

Art. 49 – Constituie contraventii următoarele fapte dacă, potrivit prevederilor legii penale si conditiilor în care au fost săvîrsite, nu sînt infractiuni:
a) nerespectarea normelor emise de Banca Nationala a României în aplicarea prezentei legi;
b) efectuarea de operatiuni fictive si fără acoperire reală.

Art. 50 – În cazurile contraventiilor prevăzute la Art. precedent se poate aplica, numai persoanelor juridice, una din următoarele sanctiuni:
a) avertisment scris;
b) obligarea societătii bancare aflate în culpa sa ia măsuri de remediere a efectelor contraventiei, inclusiv impunerea de măsuri pentru limitarea operatiunilor societătii;
c) aplicarea de amenzi care nu pot depăsi 1% din capitalul social al băncii, dacă, desi avertizata, societatea bancare continua contraventia;
d) retragerea autorizatiei.

Art. 51 – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 49 si, respectiv, art. 50 se fac de persoane anume împuternicite de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României.
Împotriva procesului-verbal de contraventie se poate face plîngere la judecătoria în raza căreia s-a savirsit contraventia. Prevederile prezentei legi se completează cu dispozitiile legale privind constatarea si solutionarea contraventiilor.
Amenzile încasate se fac venit la bugetul administratiei centrale de stat.

Art. 52 – În cazul încălcării grave a normelor de prudenta bancară, Banca Nationala a României poate decide, de la caz la caz, măsuri speciale de supraveghere si conservare a societătii bancare pentru a păstra, a remedia si a restabili pozitia financiară a respectivei societăti bancare.

Capitolul 10 – Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 53 – Societătile bancare pot sa organizeze o asociatie profesională care să le reprezinte interesele colective fată de autoritătile publice, sa studieze probleme de interes comun, sa promoveze cooperarea, sa informeze membrii asociatiei si publicul si sa organizeze serviciile de interes comun. Asociatia profesională a băncilor va colabora cu Banca Nationala a României.

Art. 54 – Fondatorii unei societăti bancare, precum si administratorii, directorii si cenzorii acesteia, care vor tăinui situatia de încetare de plati sau vor încalcă autorizatia acordată si prevederile prezentei legi, vor fi decăzuti din calitatea lor prin hotărîre a Băncii Nationale a României, chiar si înainte de deschiderea actiunii judiciare.

Art. 55 – Punerea de acord cu prevederile prezentei legi a situatiei activelor si pasivelor societătilor bancare deja existente se va face potrivit unui grafic stabilit de Banca Nationala a României.

Art. 56 – Se interzice oricărei firme sau agent economic care nu are autorizatie de functionare ca societate bancară sau personalului lor sa utilizeze o denumire, o formă de publicitate, precum si orice expresie care ar putea sa sugereze ideea ca este o societate bancară.

Art. 57 – Toate modificările organizatorice intervenite în activitatea societătilor bancare se supun prevederilor referitoare la publicitate din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale.

Art. 58 – Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Art. 59 – În termenul prevăzut la art. 58, Banca Nationala a României va elabora regulamente în aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 60 – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 61 din 27 februarie 1974 privind autorizarea Băncii Nationale a Republicii Socialiste România si Băncii Române de Comert Exterior de a acorda dobinzi la disponibilitătile din conturile în valută, publicat în Buletinul Oficial nr. 25 din 1 martie 1974, Decretul nr. 160 din 7 mai 1986 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Financiar-Bancar, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 9 mai 1986, precum si orice alte dispozitii contrare.

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputatilor în sedinta din 25 martie 1991.
PRESEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAtILOR
MARTIAN DAN

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 martie 1991.
PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui României, promulgăm Legea privind activitatea bancară si dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucuresti, 29 martie 1991.
Nr. 33.