Legea 591/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 591/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. 1 – 1 Se aprobă Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Litera a) a articolului 1 va avea următorul cuprins:
„a) stabilirea cadrului general de reglementare a activitătilor privind retelele si serviciile de comunicatii electronice prin definirea atributiilor si obiectivelor Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, denumita în continuare ANRC, în domeniul comunicatiilor electronice, a regimului autorizării acestor activităti, precum si a regulilor specifice care guvernează concurenta pe piata retelelor si serviciilor de comunicatii electronice;”

2. La articolul 2, litera e) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
„e) interferenta perturbatoare – o interferenta care influentează negativ functionarea unui serviciu de radionavigatie ori a altor servicii cu rol de sigurantă sau care în orice alt mod afectează grav, obstructioneaza ori întrerupe repetat un serviciu de comunicatii electronice care utilizează frecvente radioelectrice si operează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.”

3. Alineatul (4) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
„(4) Persoana care a realizat notificarea în termenul si în conditiile prevăzute la alin. (2) si (3) este autorizata sa furnizeze tipurile de retele sau de servicii pe care le-a indicat în notificare, având toate drepturile si obligatiile prevăzute în autorizatia generală care se elaborează, se actualizează, se modifica si se revoca în conditiile art. 5.”

4. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
„(3) ANRC modifica autorizatia generală, cu respectarea principiilor obiectivitatii si proportionalitatii, numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 si numai în următoarele situatii:
a) aceasta decizie este necesară pentru respectarea obligatiilor care decurg dintr-un acord international la care România este parte;
b) circumstantele în care autorizatia generală a fost emisă s-au modificat.”

5. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) ANRC revoca autorizatia generală, cu respectarea principiilor obiectivitatii si proportionalitatii, numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 si numai în următoarele situatii:
a) aceasta decizie este necesară pentru respectarea obligatiilor care decurg dintr-un acord international la care România este parte;
b) în vederea protejării interesului public, atunci când circumstantele în care autorizatia generală a fost emisă s-au modificat.”

6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, denumit în continuare ministerul de specialitate, adopta Tabelul national de alocare a benzilor de frecventa.
(2) Ministerul de specialitate asigura, în conditiile legii, administrarea si coordonarea la nivel national a gestionării frecventelor radioelectrice în conformitate cu Tabelul national de alocare a benzilor de frecventa si cu acordurile internationale la care România este parte.
(3) Ministerul de specialitate poate interzice pe o perioadă limitată utilizarea partială sau totală a unei benzi de frecventa ori a unei anumite frecvente de către persoane fizice sau juridice, la cererea motivată a autoritătilor publice competente, în cazul în care siguranta nationala, ordinea publică sau apărarea nationala impune această măsură.
(4) Autoritătile publice competente în domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale au dreptul sa utilizeze benzile de frecventa alocate, în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atributiilor speciale conferite de lege.
(5) În cazul necesitătii schimbării destinatiei unor benzi de frecventa cu alocare guvernamentală, utilizate în scopul apărării nationale de către Ministerul Apărării Nationale, se vor compensa costurile achizitionării echipamentelor necesare utilizării noilor frecvente. Modul de compensare a acestor costuri se stabileste prin hotărâre a Guvernului.”

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
„Art. 10. – (1) Autoritătile abilitate sa gestioneze benzile de frecventa radioelectrice sunt următoarele:
a) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumit în continuare IGCTI, pentru frecventele din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentala;
b) institutiile competente în domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru frecventele din benzile cu alocare guvernamentală.
(2) IGCTI atribuie spre utilizare, în mod individual, prin asignare, frecventele radioelectrice din benzile prevăzute în Tabelul national de alocare a benzilor de frecventa si tine permanent evidenta utilizării acestora, în conformitate cu procedura stabilită de către ministerul de specialitate.
(3) Autoritătile prevăzute la alin. (1) au obligatia de a asigura schimbul reciproc de informatii referitoare la asignarile de frecvente efectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate. Sub coordonarea ministerului de specialitate acestea colaborează în vederea identificarii si localizarii emisiilor neautorizate si a interferentelor perturbatoare, în scopul asigurării protectiei radioelectrice a tuturor serviciilor de comunicatii electronice care utilizează frecvente radioelectrice.”

8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
„Art. 11. – (1) ANRC adopta Planul national de numerotatie.
(2) ANRC asigura, în conditiile legii, administrarea si gestionarea la nivel national a resurselor de numerotatie, în conformitate cu Planul national de numerotatie si cu acordurile internationale la care România este parte.”

9. Alineatul (3) al articolului 12 va avea următorul cuprins:
„(3) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, cărora li s-au alocat blocuri de numere, sunt obligati să aplice principiul nediscriminarii si transparentei fată de alti furnizori de servicii de comunicatii electronice, în privinta secventelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor.”

10. Alineatele (1) si (4) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:
„Art. 13. – (1) Utilizarea frecventelor radioelectrice si a resurselor de numerotatie este permisă numai după obtinerea unei licente acordate, conform legii, în conditii care să asigure exploatarea lor eficienta.
………………………………………………………….
(4) În cazul frecventelor radioelectrice necesare pentru nevoile proprii ale institutiilor din cadrul Sistemului national de apărare, utilizarea acestora se realizează în mod gratuit, fără a fi necesară obtinerea unei licente, pe baza alocării efectuate de ministerul de specialitate, prin Tabelul national de alocare a benzilor de frecventa, cu îndeplinirea următoarelor conditii:
a) respectarea cerintelor tehnice si operationale necesare pentru evitarea interferentelor perturbatoare si pentru limitarea expunerii populatiei la efectele campurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerinte sunt diferite fată de cele incluse în autorizatia generală;
b) respectarea obligatiilor care decurg din acorduri internationale privind utilizarea frecventelor.”

11. La articolul 14, litera d) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:
„d) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării Tabelului national de alocare a benzilor de frecventa;”

12. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:
„(2) Limitarea numărului de licente de utilizare a frecventelor radioelectrice ce urmează să fie acordate se poate face numai cu respectarea următoarelor conditii:
a) luarea în considerare, de către ministerul de specialitate, a necesitătii ca măsura sa aducă utilizatorilor maximum de beneficii si sa faciliteze dezvoltarea concurentei;
b) acordarea de către ministerul de specialitate tuturor părtilor interesate, inclusiv utilizatorilor si consumatorilor, a oportunitătii de a-si exprima opiniile referitoare la decizia de limitare.”

13. La articolul 16, după alineatul (2) se introduc alineatele (2^1) si (2^2) cu următorul cuprins:
„(2^1) Ministerul de specialitate va publică decizia de limitare a numărului de licente, însotită de motivatia corespunzătoare.
(2^2) După stabilirea procedurii de acordare a licentelor respective ministerul de specialitate va lansa invitatia de depunere a cererilor, în conformitate cu procedura stabilită.”

14. Alineatul (4) al articolului 16 va avea următorul cuprins:
„(4) În cazul în care ministerul de specialitate considera ca noi frecvente radioelectrice întrunesc conditiile necesare în vederea acordării, are obligatia sa aducă la cunostinta publicului acest lucru si sa lanseze invitatia de depunere a cererilor.”

15. La articolul 17, litera e) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:
„e) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării Planului national de numerotatie;”

16. La articolul 26, litera a) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:
„a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează să fie folosite si conditiile efective, inclusiv termenul, în care titularul dreptului instituit în conditiile art. 23 are acces la imobil, în vederea instalării sau întretinerii facilitătilor respective;”

17. Alineatul (5) al articolului 26 va avea următorul cuprins:
„(5) În cazul în care Guvernul stabileste obligatia de plată a unor sume, cu titlu de tarife sau de taxe de utilizare ori cu orice alt titlu, pentru ocuparea si folosintă anumitor imobile aflate în proprietate publică, precum drumurile, podurile, pasajele, viaductele, tunelurile, suporturile si celelalte facilităti destinate sustinerii elementelor retelelor si altele asemenea, titularul dreptului instituit în conditiile art. 23 datorează numai aceste sume ca pret al contractului.”

18. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
„Art. 30. – Titularul dreptului instituit în conditiile art. 23 poate solicita proprietarului sau, după caz, titularului dreptului de administrare taierea, în conditiile legii, a arborilor sau arbustilor, precum si a ramurilor ori radacinilor care ingreuneaza sau ar ingreuna efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22. Aceste operatiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului si cu acordarea unei despăgubiri în conditiile art. 26 alin. (4) lit. b).”

19. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
„Art. 31. – (1) Titularul dreptului instituit în conditiile art. 23 are obligatia sa reaseze elementele retelelor de comunicatii electronice, în cadrul aceleiasi proprietăti, pe cheltuiala proprie, când aceasta reasezare este necesară pentru constructia de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări de către proprietar sau, după caz, de către titularul dreptului de administrare, în conditiile convenite prin contractul încheiat potrivit prevederilor art. 26 sau prin hotărârea judecătorească pronuntată în conditiile art. 27.
(2) Când reasezarea elementelor retelelor de comunicatii electronice este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât proprietarul sau, după caz, titularul dreptului de administrare, cheltuielile vor fi suportate de acestea, dacă prin contractul prevăzut la art. 26 nu s-a convenit altfel.”

20. Alineatele (2) si (3) ale articolului 34 vor avea următorul cuprins:
„(2) Dacă pe baza analizei de piata astfel realizate ANRC stabileste ca pe piata relevanta respectiva exista concurenta efectivă, ea nu va impune nici una dintre obligatiile mentionate la alin. (1) sau le va retrage în cazul în care acestea exista. Cu cel putin 30 de zile înainte de retragerea oricăror obligatii impuse unui furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice ANRC trebuie să aducă aceasta intentie la cunostinta persoanelor care sunt afectate prin luarea acestei măsuri, pentru a le permite să se adapteze la noile conditii.
(3) Dacă pe baza analizei de piata astfel realizate ANRC stabileste ca pe piata relevanta respectiva nu exista concurenta efectivă, ea va identifica, aplicând prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata, furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice care au, potrivit art. 33, putere semnificativă pe piata si va putea impune acestora, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligatiile mentionate la alin. (1) sau va mentine ori va modifica aceste obligatii, acolo unde acestea exista deja.”

21. Alineatele (1) si (4) ale articolului 36 vor avea următorul cuprins:
„Art. 36. – (1) În situatia aparitiei unui litigiu între furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori între furnizorii de servicii postale, în legătură cu obligatiile impuse acestora în temeiul prezentei ordonante de urgentă sau al legislatiei speciale, partea interesată va sesiza ANRC în vederea solutionării litigiului. Litigiul se va solutiona printr-o decizie emisă de presedintele ANRC, în termen de 4 luni de la data sesizării, în afară situatiilor exceptionale, în care un termen mai lung este necesar pentru buna solutionare a cazului.
…………………………………………………………
(4) Decizia emisă de presedintele ANRC, în conditiile prezentului articol, constituie act administrativ jurisdictional, putând fi atacată în contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (7).”

22. La articolul 36, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:
„(5) Procedura de solutionare a litigiilor prevăzute de prezentul articol se stabileste prin decizie a presedintelui ANRC, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.”

23. Titlul capitolului VIII va avea următorul cuprins:
„CAPITOLUL VIII – Functiile, obiectivele si atributiile ANRC”

24. Litera c) a articolului 44 va avea următorul cuprins:
„c) de alocare a resurselor de numerotatie pentru servicii de comunicatii electronice, prin elaborarea Planului national de numerotatie si a planurilor de perspectiva în acest sens;”

25. La articolul 46, punctele 2, 4 si 15 ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:
„2. monitorizarea si controlul respectării obligatiilor impuse furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice prin autorizatiile generale;
………………………………………………………….
4. adoptarea Planului national de numerotatie si a oricăror modificări ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse din motive de sigurantă nationala;
…………………………………………………………
15. atributiile care revin autoritătii de reglementare în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002;”

26. Alineatul (2) al articolului 55 va avea următorul cuprins:
„(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctioneaza cu amendă de la 50.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru societătile comerciale cu o cifra de afaceri de peste 50.000.000.000 lei, prin derogare de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri.”

27. Litera c) a articolului 66 va avea următorul cuprins:
„c) alineatul (2) al articolului 49 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, se modifica si va avea următorul cuprins:
«(2) Pentru scopurile aplicării prezentei ordonante atributiile autoritătii de reglementare sunt îndeplinite de Autoritatea Nationala de Reglementare în Comunicatii.»”
28. La articolul 66, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:
„e) În tot cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002 denumirea «» se înlocuieste cu denumirea «»”
Art. 2 – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
PRESEDINTELE SENATULUI
DORU IOAN TARACILA

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Bucuresti, 29 octombrie 2002.
Nr. 591.