Legea 62/2006 privind completarea Legii locuintei 114/1996


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 62/2006 privind completarea Legii locuintei 114/1996

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Articolul UNIC – Legea locuintei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:
„Art. 5^1. – (1) Pentru stimularea constructiei de locuinte, persoanele fizice care construiesc pentru prima dată o locuintă prin credit ipotecar pot beneficia de o subventie de 20% din valoarea unei locuinte de până la 100.000 euro, dacă îndeplinesc următoarele conditii:
a) să aibă un drept real asupra terenului pe care urmează să realizeze constructia;
b) să nu fi beneficiat de o altă formă de subventie sau sprijin de la bugetul de stat pentru construirea ori cumpărarea unei locuinte;
c) să nu detină în proprietate o locuintă cu o suprafată construită mai mare de 100 mp;
d) constructia să se încadreze în noi ansambluri de locuinte si să respecte întocmai documentatiile de urbanism aprobate;
e) constructia să fie executată de o societate de constructii autorizată, care să asigure calitatea executiei impuse de legislatia în vigoare;
f) societatea de constructii să prezinte toate conditiile de eligibilitate impuse de lege.
(2) Suma reprezentând subventia de 20% va fi virată societătii de constructii după receptia lucrărilor si predarea către beneficiar a constructiei în stare normală de folosintă, după ce aceasta face dovada achitării la zi a taxelor si impozitelor datorate.
(3) Resursele financiare necesare pentru acordarea subventiei de 20% se asigură prin Agentia Natională pentru Locuinte, în limita sumelor alocate anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.”

2. După alineatul (2) al articolului 63 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Prevederile art. 5^1 intră în vigoare începând cu semestrul II al anului 2006.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

  • PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  • DANIELA POPA
  • PRESEDINTELE SENATULUI
  • NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 22 martie 2006.
Nr. 62.