Legea 64/1991 privind brevetele de inventie


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 64/1991 privind brevetele de inventie

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1 – Drepturile asupra inventiei sînt recunoscute si apărate pe teritoriul României prin eliberarea unui titlu de protectie de către Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, în conditiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 2 – Titlul de protectie pentru inventie este brevetul de inventie, care conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare, pe durata de valabilitate a acestuia.

Art. 3 – Dreptul de brevet de inventie apartine inventatorului sau succesorului său în drepturi.

Art. 4 – În cazul în care inventia a fost creată împreună de mai multi inventatori, fiecare dintre acestia are calitatea de coautor al inventiei, iar dreptul apartine în comun acestora.
Dacă mai multe persoane au creat aceeasi inventie, independent una de alta, dreptul la brevet apartine aceleia care a depus cea dintîi o cerere de brevet la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, iar dacă o prioritate a fost recunoscută, persoanei a cărei cerere de brevet are cea mai veche dată de prioritate, cu conditia ca cererea să nu fi fost respinsă, retrasă sau abandonată.

Art. 5 – Dacă inventatorul este salariat, în lipsa unei prevederi contractuale mai avantajoase acestuia, dreptul la brevetul de inventie apartine:
a) unitătii, pentru inventiile realizate de salariat în exercitarea unui contract de muncă ce prevede o misiune inventivă încredintată în mod explicit, care corespunde cu functiile sale; inventatorul beneficiază de o remuneratie suplimentară stabilită prin contract;
b) salariatului, pentru inventiile realizate de către acesta fie în exercitarea functiei sale, fie în domeniul activitătii unitătii, prin cunoasterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor specifice ale unitătii sau ale datelor existente în unitate, fie cu ajutorul material al acesteia, în lipsa unei prevederi contractuale contrare.
Dacă inventia rezultă dintr-un contract de cercetare, în lipsa unei clauze contrare, dreptul la brevet de inventie apartine unitătii care a comandat cercetarea, inventatorul avînd dreptul la o remuneratie suplimentară stabilită prin act aditional la contract.
În cazurile prevăzute la alin. 1 lit. a), b) si alin. 2, inventatorul si unitatea au obligatia reciprocă să se informeze în scris asupra creării si stadiului realizării inventiei si să se abtină de la orice divulgare. Încălcarea obligatiei de a informa atrage răspunderea persoanei vinovate.
În cazurile prevăzute la alin. 1 lit. a) si alin. 2, dacă, în termen de 60 de zile de la data cînd salariatul a informat în scris unitatea asupra redactării descrierii inventiei, cererea de brevet nu a fost depusă la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, în lipsa altei conventii între părti, dreptul la depunerea cererii de brevet si la eliberarea brevetului de inventie apartine salariatului, în conditiile prevăzute la alin. 1 lit. b).
În cazul prevăzut la alin. 1 lit. b), unitatea are un drept de preferintă la încheierea unui contract privind inventia salariatului său, ce trebuie exercitat în termen de 3 luni de la oferta salariatului; în lipsa acordului privind pretul contractului, acesta urmează să fie stabilit de instantele judecătoresti.

Art. 6 – Persoanele fizice sau juridice străine, avînd domiciliul sau sediul în afara teritoriului României, beneficiază de dispozitiile prezentei legi, în conditiile conventiilor internationale privind inventiile la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Capitolul II – Inventia brevetabilă

Art. 7 – O inventie este brevetabilă dacă este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă si este susceptibilă de aplicare industrială.
Inventia brevetabilă poate avea ca obiect un produs, un procedeu sau o metodă.
Inventia avînd ca obiect un nou soi de plantă, un hibrid sau o nouă rasă de animal este brevetabilă dacă acestea sînt noi, distincte, omogene si stabile.

Art. 8 – O inventie este nouă dacă nu este continută în stadiul tehnicii. Stadiul tehnicii include toate cunostintele care au devenit accesibile publicului pînă la data înregistrării cererii de brevet de inventie sau a prioritătii recunoscute.
Divulgarea inventiei nu este luată în considerare în cazul în care emană de la inventator sau succesorul său în drepturi si s-a produs în intervalul de 12 luni care a precedat înregistrarea cererii de brevet de inventie sau a prioritătii recunoscute.

Art. 9 – O inventie este considerată ca implicînd o activitate inventivă dacă, pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod evident din cunostintele cuprinse în stadiul tehnicii.

Art. 10 – O inventie este susceptibilă de aplicare industrială dacă obiectul ei poate fi folosit cel putin într-un domeniu de activitate din industrie, din agricultură sau din orice altă activitate si poate fi reprodus cu aceleasi caracteristici ori de cîte ori este necesar.

Art. 11 – Soiurile de plante, hibrizii sau rasele de animale, ce fac obiectul unei inventii, trebuie să-si mentină omogenitatea si stabilitatea caracterelor relevante după înmultiri repetate, la încheierea fiecărui ciclu de reproducere si trebuie să nu fi fost comercializată sau oferită spre vînzare.

Art. 12 – Nu sînt brevetabile inventiile contrare ordinii publice si bunelor moravuri.

Art. 13 – Nu sînt considerate inventii brevetabile în întelesul art. 7: ideile, descoperirile, teoriile stiintifice, metodele matematice, programele de calculator în sine, solutiile cu caracter economic sau de organizare, metodele de învătămînt si instruire, regulile de joc, sistemele urbanistice, planurile si metodele de sistematizare, fenomenele fizice în sine, retetele culinare, realizările cu caracter estetic.

Capitolul III – Înregistrarea, publicarea si examinarea cererii de brevet, eliberarea brevetului

Art. 14 – Cererea de brevet de inventie continînd datele de identificare a solicitantului, însotită de descrierea inventiei, de revendicări si, dacă este cazul, de desene explicative, toate redactate în limba română, se depune la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci si constituie depozitul national reglementar.
Cererea de brevet de inventie trebuie să contină indicatii care să permită stabilirea identitătii inventatorului: în caz contrar, nu se eliberează brevetul solicitat.
Depunerea cererii de brevet poate fi făcută de persoana îndreptătită la eliberarea brevetului, conform art. 3, art. 4 alin. 1 si art. 5, personal sau prin mandatar autorizat cu domiciliul sau sediul în România.

Art. 15 – Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci înregistrează cererea de brevet dacă sînt depuse cel putin următoarele documente:
a) o cerere care să contină solicitarea explicită a eliberării unui brevet si datele de identificare a solicitantului;
b) descrierea inventiei.
Revendicările si desenele explicative privind inventia pot fi depuse în termen de 2 luni de la înregistrarea cererii de brevet.
Cererea de brevet de inventie se înscrie în Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse, care este confidential.

Art. 16 – Data depozitului national reglementar este data la care au fost depuse toate documentele prevăzute la art, 14 alin. 1 sau data care rezultă din tratatele sau conventiile la care România este parte.
Data depozitului national reglementar este recunoscută si în cazul în care, pentru motive justificate, persoanele fizice sau juridice străine au depus descrierea, revendicările si desenele redactate într-o limbă străină, cu conditia ca în termen de 2 luni de la înregistrarea cererii să depună la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci o traducere, conformă, în limba română, a acestor documente.

Art. 17 – Depozitul national reglementar al inventiei asigură un drept de prioritate cu începere de la data constituirii acestuia sau de la data prioritătii invocate si recunoscute fată de orice depozit privind aceeasi inventie cu o dată ulterioară de depozit sau cu o dată ulterioară de prioritate recunoscută.

Art. 18 – Inventia trebuie să fie expusă în descriere, revendicări si desene suficient de clar, complet si corect, din punct de vedere stiintific si tehnic, astfel încît o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza fără să desfăsoare o activitate inventivă.
Dacă inventia se referă la un material biologic reproductibil, care nu poate fi descris astfel încît inventia să poată fi reprodusă de către o persoană de specialitate în domeniu, si dacă acest material nu este accesibil publicului, descrierea inventiei trebuie să fie completată cu un act prin care să se confirme depunerea unui asemenea material într-o institutie de depozit de semnată de Guvern sau care are calitatea de autoritate de depozit international.
Această depunere trebuie să fie efectuată cel mai tîrziu pînă la data înregistrării cererii de brevet de inventie.

Art. 19 – Cererea de brevet trebuie să se refere numai la o singură inventie sau la un grup de inventii astfel legate încît să formeze un singur concept inventiv general.
Cererea de brevet care nu îndeplineste conditia prevăzută la alin. 1 poate fi divizată, de către inventator sau succesorul său în drepturi, din proprie initiativă sau la cererea Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, pînă la luarea unei hotărîri asupra cererii de brevet.

Art. 20 – Cererea de brevet de inventie poate să contină invocarea uneia sau mai multor priorităti, în baza unei cereri ori a unor cereri anterioare care au valoare de depozit national reglementar, cu respectarea conventiilor la care România este parte.
Persoanele fizice sau juridice străine ale statelor părti la conventiile la care România este parte, precum si resortisantii acestor state sau succesorii lor în drepturi beneficiază de dreptul de prioritate cu începere de la data primului depozit, dacă solicită, în termen de 12 luni de la această dată, acordarea unui brevet pentru aceeasi inventie.
Este admisă într-o cerere de brevet invocarea unor priorităti multiple cu conditia respectării unitătii inventiei prevăzute de art. 19 si a termenului de prioritate prevăzut la alin. 2.

Art. 21 – Invocarea prioritătii unei inventii într-o cerere de brevet se poate face si în baza unui depozit creat în urma expunerii produsului, conform inventiei, într-o expozitie internatională organizată pe teritoriul României sau în statele membre ale conventiilor la care România este parte, dacă cererea de brevet este depusă în termen de 6 luni de la data introducerii în expozitie a produsului.
Termenul de 6 luni nu va prelungi termenul de prioritate prevăzut la art. 20 alin. 2.

Art. 22 – Prioritătile prevăzute la art. 20 si 21 se invocă odată cu depunerea cererii de brevet si se justifică prin acte de prioritate.
În cazul în care solicitantul a omis să invoce prioritatea odată cu depunerea cererii, invocarea poate fi făcută cel mai tîrziu în termen de 2 luni de la data înregistrării cererii de brevet.
Actele de prioritate se depun în maximum 3 luni de la data depozitului national reglementar.
Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. 2 si 3 conduce la nerecunoasterea prioritătii invocate.

Art. 23 – Cererile de brevet de inventie care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 14, 15 si 16 se publică imediat după expirarea unui termen de 18 luni de la data depozitului national reglementar sau a prioritătii invocate si recunoscute, cu exceptia celor prevăzute la art. 44 alin. 2 si 3, precum si a celor pentru care, în acest termen, s-a luat o hotărîre de acordare a brevetului, de respingere sau de retragere a cererii de brevet în temeiul art. 7-11 sau în temeiul art. 12 si 13.

Art. 24 – La cererea persoanei fizice sau juridice îndreptătite, publicarea se poate face într-un termen mai scurt decît cel prevăzut la art. 23.

Art. 25 – Publicarea cererii de brevet de inventie poate fi însotită de un raport de documentare.
Dacă raportul de documentare nu a fost făcut public odată cu cererea, el se va publica ulterior.

Art. 26 – Examinarea în vederea eliberării brevetului de inventie poate fi cerută la data depozitului cererii de brevet sau în termen de 30 de luni de la această dată.
Cererea de brevet pentru care nu s-a solicitat examinarea, în vederea eliberării brevetului, în termenul prevăzut la alin. 1, se consideră abandonată si se respinge.

Art. 27 – Examinarea cererii de brevet de inventie are în vedere:
a) respectarea conditiilor prevăzute la art. 14, 15, 16 si 18;
b) conditiile prevăzute la art. 12 si 13;
c) prioritatea invocată prevăzută la art. 20, 21 si 22;
d) unitatea inventiei prevăzută la art. 19;
e) criteriile prevăzute la art. 7-11.

Art. 28 – Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci are dreptul să ceară solicitantului sau succesorului său în drepturi lămuririle si actele pe care le consideră necesare în legătura cu depozitul reglementar constituit sau cu îndeplinirea conditiilor de brevetare.
Solicitantul va depune la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci toate documentele publice în legătură cu inventia sa, inclusiv copii după brevetele acordate în alte state.
La cererea Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci sau din initiativa sa, solicitantul sau succesorul său în drepturi, pînă la luarea unei hotărîri, poate modifica revendicările, desenele sau descrierea, fără însă ca prin aceasta să se depăsească limitele dezvăluirii inventiei la data depunerii cererii de brevet.

Art. 29 – Hotărîrea de acordare a brevetului de inventie sau respingere a cererii de brevet se ia de către o comisie de examinare din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, în conformitate cu art. 7-11, 12 si 13 din prezenta lege, pe baza raportului de examinare a cererii de brevet, într-un termen de 18 luni de la data la care s-a solicitat examinarea cererii.
Hotărîrile de acordare a brevetului de inventie luate în cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci se publică în 30 de zile, iar descrierile, revendicările si desenele inventiilor brevetate se publică în cel mult 3 luni.
Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci hotărăste respingerea cererii de brevet după expirarea termenelor prevăzute la art. 26 si 47, în cazul abandonului, al neplătii taxelor de înregistrare, publicare sau examinare si ia act de retragerea cererii de brevet în cazul în care a fost exprimată în scris de persoana îndreptătită.
Toate hotărîrile luate în cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci vor fi motivate si se înscriu în Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse.

Art. 30 – Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci poate proceda din oficiu la revocarea hotărîrilor sale pentru neîndeplinirea conditiilor prevăzute în prezenta lege, pînă la comunicarea acestora.

Art. 31 – Brevetul de inventie este eliberat de directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, în temeiul hotărîri de acordare a acestuia.
Brevetele se înscriu în Registrul national al brevetelor de inventie.

Art. 32 – Durata de valabilitate a unui brevet de inventie este de 20 ani, cu începere de la data constituirii depozitului national reglementar.

Art. 33 – Pentru inventia care perfectionează o altă inventie protejată printr-un brevet si care nu poate fi aplicată fără cea brevetată anterior, durata de valabilitate a brevetului este limitată la aceea a brevetului acordat pentru inventia pe care o perfectionează, fără a putea fi mai scurtă de 10 ani.

Capitolul IV – Drepturi si obligatii

Art. 34 – Brevetul de inventie conferă titularului dreptul de a interzice tertilor să efectueze fără autorizatia sa următoarele acte:
a) pentru produse: fabricarea, comercializarea, oferirea spre vînzare, folosirea, importul sau stocarea în vederea comercializării, oferirii spre vînzare sau folosirii;
b) pentru procedee sau metode: folosirea acestora.
Întinderea protectiei conferite prin brevet este determinată de continutul revendicărilor care se interpretează în legătură cu descrierea si desenele inventiei.

Art. 35 – În cazul cererii de brevet de inventie, publicată în conformitate cu art. 23 , persoana fizică sau juridică îndreptătită la eliberarea brevetului beneficiază, provizoriu, de aceleasi drepturi conferite titularului de brevet în conformitate cu prevederile art. 2 si 34 alin. 1 lit. a) si b), începînd cu data constituirii depozitului reglementar al cererii de brevet pînă la eliberarea brevetului de inventie.
În cazul în care cererea de brevet a fost respinsă, solicitantul nu beneficiază de prevederile alin. 1.

Art. 36 – Titularul brevetului unei inventii de perfectionare poate exploata inventia sa numai cu acordul titularului inventiei la care se referă perfectionarea.

Art. 37 – Nu constituie încălcarea drepturilor prevăzute de art. 2, art. 34 alin. 1 lit. a) si b) si de art. 35:
a) folosirea inventiilor în constructia si functionarea vehiculelor terestre, aeriene, precum si la bordul navelor sau la dispozitivele pentru functionarea acestora, apartinînd statelor membre ale conventiilor internationale privind inventiile, la care România este parte, cînd aceste vehicule sau nave pătrund pe teritoriul României, temporar sau accidental, cu conditia ca această folosire să se facă exclusiv pentru nevoile vehiculelor sau navelor:
b) folosirea inventiei de către o persoană care a aplicat inventia sau a luat măsuri efective si serioase în vederea folosirii ei cu bună-credintă pe teritoriul României, independent de titularul brevetului de inventie si înainte de constituirea unui depozit national reglementar privind inventia sau înainte de data de la care curge termenul de prioritate recunoscută: în acest caz inventia poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data depozitului national reglementar sau a prioritătii recunoscute si dreptul la folosire nu poate fi transmis decît cu patrimoniul persoanei ori cu o fractiune din patrimoniul afectat exploatării inventiei;
c) producerea sau folosirea inventiei exclusiv cu scop experimental;
d) comercializarea sau oferirea spre vînzare pe teritoriul României, cu sau fără acordul expres al titularului, a acelor exemplare de produs, obiect al inventiei, care au fost vîndute anterior de către titularul de brevet.

Art. 38 – Inventatorul are dreptul să i se mentioneze numele, prenumele si calitatea în brevetul eliberat, în carnetul de muncă, precum si în orice acte sau publicatii privind inventia sa.
În cazul în care titularul este altul decît inventatorul, acestuia din urma i se eliberează un duplicat al brevetului de inventie.

Art. 39 – Drepturile patrimoniale cuvenite inventatorului se stabilesc pe bază de contract.

Art. 40 – În cazul decăderii din drepturi a titularului de brevet, prevăzută la art. 47 alin. 2, titularul de brevet cere la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci revalidarea brevetului pentru motive justificate, în termen de 6 luni de la data publicării decăderii. Revalidarea brevetului se publică de către Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci.
Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute la art. 2, 34 si 35 folosirea sau luarea măsurilor efective si serioase de folosire a inventiei, de către terti, în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului de brevet si revalidarea brevetului.
În cazurile prevăzute la alin. 1 si 2, inventia poate fi utilizată în continuare în acelasi volum, de către terti, si nu poate fi transmisă decît cu patrimoniul celui care utilizează inventia ori cu o fractiune a acestui patrimoniu.

Art. 41 – Titularul poate renunta, în tot sau în parte, la brevet, pe baza unei declaratii scrise înregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci.
În cazul inventiilor prevăzute la art. 5 alin. 1 lit. a) si alin. 2, precum si al inventiilor care au făcut obiectul unei cesiuni potrivit art. 5 alin. 1 lit. b), titularul brevetului este obligat să comunice inventatorului inventia sa de renuntare; la cererea inventatorului, titularul este obligat să-i transmită acestuia dreptul asupra brevetului.
Dacă brevetul a făcut obiectul unui contract de licentă, renuntarea este posibilă numai cu acordul beneficiarului licentei.
Inventia sau partea din acestea, la a cărei protectie s-a renuntat, poate fi liber exploatată de către terti.
La inventiile prevăzute la art. 44 alin. 2 se poate renunta numai cu acordul institutiilor care le-au atribuit caracterul secret.
Renuntarea produce efecte începînd cu data înregistrării acesteia la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci.

Art. 42 – Brevetul de inventie eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci poate fi anulat, în tot sau în parte, la cererea unei persoane interesate, în cazul cînd se constată că, la data înregistrării cererii de brevet de inventie, nu erau îndeplinite conditiile pentru existenta unei inventii brevetabile. Cererea de anulare se poate face în tot cursul duratei de valabilitate a brevetului si se judecă de către Tribunalul municipiului Bucuresti.
Hotărîrea de anulare se înregistrează la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci si se publică în termenul prevăzut la art. 29 alin. 2.

Art. 43 – În procedurile în fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, persoanele fizice sau juridice îndreptătite la eliberarea brevetului de inventie pot beneficia de asistenta unui consilier în proprietate industrială, autorizat.
Sînt secrete descrierile inventiilor din domeniul apărării si sigurantei nationale, create pe teritoriul României, cărora li se atribuie acest caracter de către institutiile în drept cu înstiintarea inventatorului sau succesorului sau în drepturi si acordarea unei compensatii materiale acestuia de către institutia care a atribuit caracterul secret. Acest regim încetează prin hotărîrea acelorasi institutii.
În cazul altor inventii, la cererea persoanei fizice sau juridice care a solicitat brevetul, Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci nu publică inventia, pînă la data cerută de această persoană.

Art. 44 – Inventia care face obiectul cererii de brevet nu poate fi divulgată fără acordul inventatorului sau succesorului său în drepturi pînă la publicarea descrierii acesteia de către Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci.
Sînt secrete descrierile inventiilor din domeniul apărării si sigurantei nationale, create pe teritoriul României, cărora li se atribuie acest caracter de către institutiile în drept cu înstiintarea inventatorului sau succesorului său în drepturi si acordarea unei compensatii materiale acestuia de către institutia care a atribuit caracterul secret. Acest regim încetează prin hotărîrea acelorasi institutii.
În cazul altor inventii, la cererea persoanei fizice sau juridice care a solicitat brevetul, Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci nu publică inventia, pînă la data cerută de această persoană.

Art. 45 – Brevetarea în străinătate a inventiilor create de persoane fizice române pe teritoriul României se face numai după înregistrarea cererii de brevet de inventie la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci.
În cazul inventiilor prevăzute la art. 44 alin. 2, brevetarea în străinătate se face cu aprobarea institutiilor care le-au atribuit caracterul secret.
În vederea brevetării în străinătate a inventiilor, persoanele fizice îndreptătite pot beneficia de credite în valută, pentru plata taxelor.
Brevetarea în străinătate a inventiilor prevăzute la alin. 1 se aduce la cunostinta Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci de către solicitantul brevetului de inventie.

Art. 46 – În cazul inventiei pentru care o unitate este îndreptătită la eliberarea brevetului, aceasta are obligatia de a informa inventatorul asupra stadiului examinării cererii de brevet în cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, cît si asupra stadiului si rezultatelor aplicării inventiei.
Inventatorul are obligatia să acorde, la cererea titularului de brevet, asistentă tehnică pe bază de contract, pentru punerea în aplicare a inventiei.

Art. 47 – Înregistrarea, publicarea si examinarea cererilor de brevet de inventie, invocarea prioritătii, eliberarea brevetelor de inventie, mentinerea în vigoare a acestora sînt supuse taxelor, la termenele si în cuantumul legal stabilite.
Pe întreaga durată de valabilitate a brevetului, titularul este obligat anual la plata taxelor de mentinere în vigoare a brevetului. Neplata acestor taxe atrage după sine decăderea titularului din drepturile decurgînd din brevet. Decăderea titularului din drepturi se publică.
Taxele datorate de persoane fizice sau juridice străine se plătesc în valută, în contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci.

Capitolul V – Transmiterea drepturilor

Art. 48 – Dreptul la eliberarea brevetului de inventie, dreptul asupra brevetului de inventie, drepturile care decurg din înregistrarea unei cereri de brevet de inventie, precum si drepturile născute din brevetul de inventie pot fi transmise în tot sau în parte.
Transmiterea se poate face prin cesiune sau pe bază de licentă exclusivă sau neexclusivă, precum si prin succesiune legală sau testamentară.
Transmiterea poate produce efecte fată de terti începînd cu data înregistrării la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci.

Art. 49 – La cererea oricărei persoane interesate, Tribunalul municipiului Bucuresti poate acorda o licentă obligatorie la expirarea unui termen de 4 ani de la înregistrarea cererii de brevet sau a unui termen de 3 ani de la eliberarea brevetului, socotindu-se termenul care expiră cel mai tîrziu.
Prevederile alin. 1 se aplică numai dacă inventia nu a fost aplicată sau a fost insuficient aplicată pe teritoriul României, iar titularul brevetului nu poate să-si justifice inactiunea si dacă nu s-a ajuns la o întelegere cu acesta privind transmiterea drepturilor.
Licenta obligatorie este neexclusivă si este acordată în conditii determinate în ceea ce priveste durata, nivelul redeventelor si drepturile bănesti cu venite inventatorului.
Licenta obligatorie se înregistrează la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci si produce efecte de la data înregistrării ei.
În cazul constatării neîndeplinirii de către beneficiarul licentei a obligatiei de exploatare a inventiei în conditiile stabilite, licenta obligatorie poate fi retrasă de tribunal la cererea titularului de brevet.

Art. 50 – Cînd interesele sănătătii publice o cer, brevetele eliberate avînd ca obiect inventii din domeniul sănătătii, care nu sînt exploatate sau sînt insuficient exploatate si pentru care titularul nu îsi poate justifica inactiunea, pot fi supuse regimului de licentă din oficiu de către Tribunalul municipiului Bucuresti, la cererea expresă a Ministerului Sănătătii.
Orice persoană interesată poate cere Ministerului Sănătătii o licentă de exploatare neexclusivă după publicarea hotărîrii tribunalului privind trecerea în regim de licentă din oficiu a inventiei.

Art. 51 – Ministerul de resort poate pune în întîrziere să exploateze inventia, pe titularii brevetelor de inventie, altele decît cele prevăzute la art. 50, astfel încît să corespundă nevoilor economiei nationale.
Dacă punerea în întîrziere nu poate produce efecte în termen de un an si lipsa exploatării sau insuficienta în calitate ori cantitate a exploatării aduce grave prejudicii economiei nationale si interesului public, la cererea ministerului de resort, brevetul care face obiectul punerii în întîrziere poate fi supus regimului de licentă din oficiu prin hotărîre a Guvernului.
Termenul de un an prevăzut la alin. 2 poate fi prelungit de către ministerul de resort, pentru motive justificate invocate de titular si compatibile cu cerintele economiei nationale.
Orice persoană interesată poate cere ministerului de resort, după publicarea hotărîrii prevăzute la alin. 2, o licentă de exploatare neexclusivă pentru aceste inventii.

Art. 52 – În interesul apărării nationale sau al sigurantei nationale, Guvernul acordă o licentă din oficiu, la cererea ministerului de resort, pentru exploatarea unei inventii care face obiectul cererii de brevet de inventie sau a brevetului eliberat.
Această licentă se acordă direct ministerului de resort sau unitătilor care pot exploata inventia în favoarea acestui minister.
Licenta acordată în conditiile alin. 1 produce efecte începînd cu data luării hotărîrii de către Guvern si se înregistrează la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci.

Art. 53 – Hotărîrile privind supunerea regimului de licentă din oficiu a brevetelor prevăzute la art. 50 si 51 se comunică Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, care publică aceste hotărîri în termen de cel mult 3 luni de la comunicare.

Art. 54 – Licentele de exploatare prevăzute la art. 50, 51 si 52 nu sînt transmisibile, iar redeventele cuvenite se stabilesc pe bază de contract între părti sau, după caz de divergentă, pe cale judecătorească de către Tribunalul municipiului Bucuresti.

Capitolul VI – Apărarea drepturilor privind inventiile

Art. 55 – Hotărîrile Oficiului de Stat pentru Inventii si mărci pot fi contestate la acest oficiu de către persoanele interesate, în termen de 3 luni de la comunicare.
Contestatia sau, după caz, cererea de revocare va fi examinată în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia de o comisie de reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, a cărei competentă este alta decît cea care a luat hotărîrea.

Art. 56 – Orice persoană interesată are dreptul să ceară în scris si motivat, la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, revocarea în tot sau în parte a hotărîrii de acordare a brevetului de inventie, în termen de 6 luni de la publicarea prevăzută la art. 29 alin. 2, dacă nu este îndeplinită cel putin una din conditiile prevăzute la art. 7-11.
Contestatia sau, după caz, cererea de revocare va fi examinată în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia de o comisie de reexaminare din cadrul Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, a cărei competentă este alta decît cea care a luat hotărîrea.

Art. 57 – Hotărîrea Comisiei de reexaminare se comunică părtilor în termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacată cu recurs la Tribunalul municipiului Bucuresti, în termen de 3 luni de la comunicare.
Hotărîrile de acordare a brevetului de inventie luate de Comisia de reexaminare sau hotărîrile luate de instantele judecătoresti, rămase definitive, se publică în termen de 30 de zile.

Art. 58 – Însusirea fără drept, în orice mod, a calitătii de inventator constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 50.000 la 100.000.

Art. 59 – Constituie infractiune de contrafacere, în sensul prezentei legi, fabricarea, folosirea sau punerea în circulatie fără drept a obiectului unui brevet de inventie sau orice altă încălcare a drepturilor conferite de brevetul de inventie, pe perioada de valabilitate a acestuia si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei.
Actiunea penală se pune în miscare la plîngerea prealabilă a părtii vătămate.
Pentru prejudiciile cauzate titularului, acesta are dreptul la despăgubiri potrivit dreptului comun, iar produsele contrafăcute pot fi confiscate potrivit legii penale.
Încălcarea drepturilor prevăzute la art. 35 alin. 1 de către terti atrage pentru persoanele vinovate obligatia de despăgubire potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despăgubirilor fiind executoriu după eliberarea brevetului.

Art. 60 – Divulgarea de către personalul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, precum si de către persoanele care efectuează lucrări în legătură cu inventiile, a datelor cuprinse în cererile de brevet pînă la publicarea lor, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei.
Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci răspunde fată de inventator pentru prejudiciile aduse ca urmare a săvîrsirii infractiunii prevăzute la alin. 1.

Art. 61 – Litigiile cu privire la calitatea inventator, de titular de brevet sau cele cu privire la alte drepturi născute din brevetul de inventie inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului, din contractele de cesiune si licentă, sau cele referitoare la nerespectarea dispozitiilor prevăzute la art. 39 si 46, sînt de competenta instantelor judecătoresti si nu sînt supuse taxei de timbru.

Art. 62 – În cazul în care, printr-o hotărîre judecătorească, se constată că o altă persoană decît cea care figurează în brevetul de inventie este îndreptătit la acordarea brevetului, Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci eliberează brevetul persoanei îndreptătite si publică schimbarea titularului.

Capitolul VII – Atributiile Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci privind inventiile

Art. 63 – Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci este organ guvernamental de specialitate, cu autoritate unică pe teritoriul României în asigurarea protectiei în domeniul proprietătii industriale, în conformitate cu legea si cu prevederile conventiilor internationale la care statul român este parte.

Art. 64 – În domeniul inventiilor, Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci are următoarele atributii:
a) înregistrează, publică si examinează cererile de brevet de inventie si acordă protectie prin eliberarea brevetului de inventie;
b) este depozitarul Registrului national al cererilor de brevet depuse si al Registrului national de brevete în care se înscriu toate datele privind cererile de brevet si brevetele eliberate;
c) administrează, conservă si dezvoltă, prin schimburi internationale, colectia natională de descrieri de inventii si realizează baza de date informatice în domeniul inventiilor;
d) efectuează, la cerere, servicii de informare tehnică, din descrierile de inventii românesti si străine si din publicatiile oficiale de proprietate industrială;
e) întretine relatii cu organizatiile guvernamentale similare si cu organizatiile internationale de specialitate la care statul român este parte;
f) acordă, la cerere, asistentă în domeniul proprietătii industriale si organizează cursuri de instruire pentru specialisti în acest domeniu;
g) editează si publică periodic în Buletinul oficial de proprietate industrială al României date privitoare la cererile de brevet de inventie si la brevetele de inventie.

Capitolul VIII – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 65 – Cererile de brevet de inventie înregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci în conditiile Legii nr. 62/1974, pentru care nu s-a luat o hotărîre de admitere sau respingere, se solutionează potrivit prevederilor prezentei legi.
Inventatorii, solicitantii sau, după caz, si titularii desemnati vor stabili de comun acord si vor comunica la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci persoana îndreptătită la eliberarea brevetului, precum si drepturile bănesti ale inventatorului în cazul în care brevetul urmează a fi eliberat altei persoane decît inventatorului.
Acordul va fi autentificat; termenul de depunere la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci este de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
După expirarea acestui termen, dacă acordul nu a fost depus la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, dreptul la eliberarea brevetului apartine inventatorului, potrivit art. 3 sau, după caz, art. 5 alin. 1 b) din prezenta lege.

Art. 66 – Brevetele de inventie acordate anterior intrării în vigoare a prezentei legi au durata de valabilitate prevăzută în legea aplicabilă la data eliberării lor.
Drepturile bănesti cuvenite inventatorilor pentru inventiile brevetate, aplicate, partial recompensate sau nerecompensate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor negocia între inventator si unitatea care a aplicat inventia. În aceste cazuri, negocierea va începe de la drepturile bănesti maxime cuvenite inventatorului, prevăzute în legea aplicabilă la data înregistrării cererii de brevet. În cazul neîntelegerii între părti, drepturile bănesti se vor stabili potrivit prevederilor art. 61 din prezenta lege.
Dreptul asupra brevetului de inventie se transmite inventatorului, prin efectul legii, în cazurile în care la data intrării în vigoare a prezentei legi întreprinderea care a devenit titulară prin efectul cesiunii legale prevăzute la art. 14 din Legea nr. 62/1974 nu a aplicat inventia sau nu a luat măsurile necesare în vederea aplicării ei.

Art. 67 – Drepturile bănesti ale autorului unei realizări tehnice, care este nouă la nivelul unei unităti si utilă acesteia, se stabilesc prin contract încheiat între autor si unitate.
Unitatea care aplică această realizare tehnică are obligatia să ateste calitatea de autor.
Încălcarea prevederilor alin. 1 si 2 atrage obligatia unitătii de a plăti despăgubiri autorului potrivit dreptului comun. Despăgubirile se determină în functie de rezultatele economice obtinute de unitate.

Art. 68 – Profitul obtinut ca urmare a aplicării unei inventii este scutit de impozit în primii 5 ani de aplicare, calculat de la data valabilitătii brevetului, si rămîne, în acest caz, integral la dispozitia unitătii care o aplică.

Art. 69 – Pînă la intrarea în vigoare a prevederilor prezentei legi, Guvernul va aproba un regulament de aplicare a acesteia prin care se vor stabili procedura de înregistrare si examinare a cererilor de brevet de inventie, relatiile dintre salariatii – inventatori si unităti, potrivit art. 5, precum si conditiile de eliberare a brevetului de inventie pentru noile soiuri de plante si rase de animale.

Art. 70 – Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României.
Pe aceeasi dată, Legea nr. 62/1974 privind inventiile si inovatiile, Decretul nr. 93/1976 referitor la normele privind calcularea recompenselor bănesti cuvenite autorilor inventiilor aplicate în economia natională, Decretul nr. 363/1976 privind taxele pentru cererile de brevet de inventie si pentru brevetele de inventie, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 1991.
PRESEDINTELE ADUNĂRII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 septembrie 1991.
PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui României, promulgăm Legea privind brevetele de inventie si dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucuresti, 11 octombrie 1991.
Nr. 64.