Legea 65/1995 pentru modificarea si completarea Legii 11/1990 privind încuviintarea adoptiei


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 65/1995 pentru modificarea si completarea Legii 11/1990 privind încuviintarea adoptiei

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. 1 – Legea nr. 11/1990 privind încuviintarea adoptiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 26 iulie 1991, se modifica după cum urmează:

1. După alineatul 2 al articolului 3 se introduce un alineat nou, care devine alineatul 3 si va avea următorul cuprins:
„În vederea încredintării spre adoptie internationala, institutiile de ocrotire a minorilor sunt obligate sa transmită Comitetului Roman pentru Adoptii evidenta copiilor aflati în ocrotire.”

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^, cu următorul cuprins:
„Art. 3^ – Străinii sau cetătenii români cu domiciliul sau resedinta în străinătate, care vor sa adopte copii aflati în evidenta mentionată la art. 3, se vor adresa Comitetului Roman pentru Adoptii exclusiv prin autoritatea centrala care functionează în statul lor în domeniul protectiei copiilor si cooperării adoptiei internationale sau, în lipsa unei asemenea autorităti, prin organisme de adoptii legal constituite în tările lor, cu care Comitetul Roman pentru Adoptii a încheiat acorduri de colaborare.
Cererea, împreună cu actele prevăzute la art. 4, va fi transmisă de Comitetul Roman pentru Adoptii, spre solutionare, instantei competente, în termen de 18 luni de la înregistrare.
Cu exceptia prevăzută la art. 3 alin. 2, este oprită adoptia internationala a copiilor din familie.”

3. Articolul 4 litera a) ultima liniuta va avea următorul cuprins:
„- confirmarea Comitetului Roman pentru Adoptii, în cazul adoptiei internationale, ca minorul se afla în evidenta mentionată la art. 3 si ca exista garantii pentru ca minorul să între si sa locuiască în statul de primire, cît si pentru urmărirea evolutiei lui după adoptie.”

4. Articolul 5 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
„Judecarea cererii se face cu citarea celor prevăzuti la art. 70 din Codul familiei si a autoritătii tutelare, precum si cu participarea procurorului. În cazul adoptiei internationale, va fi citat si Comitetul Roman pentru Adoptii.”

Art. 2 – Cererile pentru încuviintarea adoptiei, aflate pe rolul instantelor judecătoresti, vor fi solutionate potrivit reglementării în vigoare la data introducerii cererii.

Art. 3 – Legea nr. 11/1990, republicată, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dîndu-se articolelor o noua numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
PRESEDINTELE SENATULUI
prof.univ.dr. OLIVIU GHERMAN

Bucuresti, 22 iunie 1995.
Nr. 65.