a41


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 89/1999 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. 1 – Se aprobă Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12 din 7 iulie 1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 8 iulie 1998, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Transportul feroviar public constituie, prin natura sa, un sector strategic de interes national, reprezintă un serviciu public esential pentru societate, contribuie la libera circulatie, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, la deplasarea persoanelor, mărfurilor si a altor bunuri, în interiorul tarii si în trafic international, cu un grad înalt de sigurantă, în conditii ecologice, eficiente, si îndeplineste sarcini specifice pentru nevoile de apărare a tarii, potrivit legii.”

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc alineatele (3^1) si (3^2) cu următorul cuprins:
„(3^1) Serviciile conexe transportului sunt activitătile ce se desfăsoară în legătură nemijlocită cu sau în timpul transportului.
(3^2) Serviciile adiacente transportului sunt activitătile ce au ca obiect asigurarea desfăsurării în siguranta a transportului.”

3. La articolul 2, literele b) si d) vor avea următorul cuprins:
„b) detin în proprietate sau cu chirie material rulant de tractiune înmatriculat de autoritatea competentă, necesar pentru remorcarea trenurilor, sau trenuri automotoare, cu caracteristicile tehnice si de dotare impuse de prescriptiile de sigurantă a circulatiei feroviare si de calitatea serviciului de transport;
………………………………………………………………
d) dispun de personalul necesar atestat pentru efectuarea operatiunilor de transport feroviar care fac obiectul activitătii operatorului respectiv;”

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„Art. 3. – Licenta pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar prevăzute la art. 1 se acordă de Ministerul Transporturilor.” 5. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Transportul feroviar public de călători are caracter de serviciu public social. Pentru aceste servicii operatorii de transport feroviar public primesc de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, diferentele dintre tarifele stabilite cu avizul autoritătilor publice competente si costurile reale de transport, la care se adauga o cota de profit între 3 si 5% .”

6. La articolul 7 alineatul (2), literele b) si l) vor avea următorul cuprins:
„b) elaborează si supune aprobării Guvernului programele de dezvoltare si de modernizare a infrastructurii feroviare deschise accesului public;
…………………………………………………………
l) asigura gestionarea proprietătii publice si private a statului din domeniul transportului feroviar;”

7. La articolul 7 alineatul (3), literele i) si r) vor avea următorul cuprins:
„i) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe calea ferată;
……………………………………………………………
r) aproba norme si regulamente obligatorii pentru detinătorii de linii ferate industriale si de mijloace de transport pe calea ferată, care au acces pe infrastructura feroviara deschisă accesului public, după caz, precum si pentru beneficiarii de transport;”

8. La articolul 7, alineatul (4) se abroga:

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins: „Art. 9. – (1) Gestionarea infrastructurii feroviare, proprietate publică sau proprietate privată a statului, se asigura de către o companie nationala rezultată ca urmare a reorganizării Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, căreia i se atribuie în concesiune, fără plata redeventei, infrastructura feroviara publică si care detine în proprietate alte elemente ale infrastructurii feroviare preluate de la Societatea Nationala a Căilor Ferate Române, stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(2) Contractul de concesiune se încheie, în numele statului, cu Ministerul Transporturilor, pentru o perioadă de 49 de ani.”

10. La articolul 10 alineatul (1), după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:
„f) alte instalatii si clădiri aferente infrastructurii feroviare.”

11. La articolul 10, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:
„(2) Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice, prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(3) Celelalte elemente ale ansamblului infrastructurii feroviare, neprevăzute la alin. (1), constituie proprietate privată a companiei care gestionează infrastructura feroviara publică sau, după caz, a societătilor nationale si a societătilor comerciale, rezultate din reorganizare, precum si a Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, rămasă după reorganizare.”

12. La articolul 11, partea introductivă va avea următorul cuprins:
„Art. 11. – Exploatarea infrastructurii feroviare publice se realizează de către compania nationala care gestionează infrastructura feroviara, prin:”

13. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
„Art. 22. – (1) Pentru realizarea de noi elemente ale infrastructurii feroviare publice sau pentru dezvoltarea, modernizarea ori reabilitarea celor existente, a căror finantare nu se poate asigura de compania prevăzută la art. 9 alin. (1), precum si pentru exploatarea acestora Ministerul Transporturilor poate încheia contracte de concesionare cu alte persoane juridice, române sau străine, în conditiile legii.
(2) Pe data aprobării concesiunii contractul încheiat de Ministerul Transporturilor cu compania prevăzută la art. 9 alin. (1) se modifica în mod corespunzător.”

14. La articolul 23, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Închiderea liniilor ferate din motive de rentabilitate, urmată de conservare sau de dezafectare, ori mentinerea în exploatare a liniei respective si regimul exploatării ei se aproba de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Apărării Nationale si al administratiei publice locale.”

15. La articolul 25, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Zona de protectie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte si de alta a axei caii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa caii ferate, precum si terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea functionarii acesteia. Limitele concrete ale zonelor de protectie se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor, cu informarea scrisă a proprietarilor terenurilor în termen de 30 de zile.”

16. La articolul 32, litera g) va avea următorul cuprins:
„g) propun spre aprobare sau aproba, după caz, în conditiile legii, studii de fezabilitate pentru modernizări si obiective de investitii noi care privesc transporturile pe căile ferate, proiectarea sau executia de obiective de investitii noi si participa la receptia si la punerea în functiune a acestora, în conformitate cu programele aprobate;”

17. Articolul 44 va avea următorul cuprins:
„Art. 44. – Societatea Nationala a Căilor Ferate Române continua sa fiinteze, având ca obiect principal de activitate gestionarea datoriei si a creantelor existente la data reorganizării. După finalizarea procesului de divizare Societatea Nationala a Căilor Ferate Române se va reorganiza prin hotărâre a Guvernului, care va stabili forma juridică, atributiile si patrimoniul acesteia.”

18. Articolul 45 va avea următorul cuprins:
„Art. 45. – Compania nationala, societătile nationale si societătile comerciale prevăzute la art. 43 se organizează si functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prin hotărâre a Guvernului, care va stabili forma juridică, atributiile si patrimoniul acestora.”

19. La articolul 48 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
„c) pot constitui societăti comerciale, filiale, agentii si reprezentante în tara si în străinătate, în conditiile legii;”

20. Articolul 57 va avea următorul cuprins:
„Art. 57. – Majorările de întârziere pentru neplata la termen a obligatiilor către stat si institutii publice, existente la data înmatriculării în registrul comertului a companiei nationale care gestionează infrastructura feroviara, a societătilor nationale si a societătilor comerciale rezultate din reorganizare, precum si majorările datorate de Societatea Nationala a Căilor Ferate Române în forma rămasă după reorganizare sunt scutite de la plata.”

Art. 2 – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
PAULA IVANESCU

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
PRESEDINTELE SENATULUI
ULM SPINEANU

Bucuresti, 25 mai 1999.
Nr. 89.