Legea 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Capitolul I – Exercitarea profesiei de tehnician dentar în România

Sectiunea 1 – Dispozitii generale

Art. 1 – Exercitarea profesiei de tehnician dentar în România este un drept al oricărei persoane fizice, cetătean român sau cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat apartinând Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene, posesor al diplomei, titlului sau certificatului eliberat de o institutie de învătământ cu profil de tehnică dentară, conform normelor Uniunii Europene, de către statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinând Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene, si având competenta necesară pentru confectionarea dispozitivelor tehnico-medicale unicat la comandă.

Art. 2 – În sensul prezentei legi, prin termenul dispozitiv tehnico-medical unicat la comandă se întelege orice dispozitiv dentar executat în mod special în conformitate cu comanda scrisă, semnată si parafată a medicului dentist. Dispozitivul cuprinde caracteristici specifice si este destinat exclusiv unei singure utilizări, pentru un singur pacient, individual determinat.

Art. 3 – Controlul si supravegherea exercitării profesiei de tehnician dentar se realizează de către Ministerul Sănătătii Publice si de către Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, denumite în continuare autorităti competente române.

Art. 4 – (1) Profesia de tehnician dentar este independentă si se exercită în mod independent, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(2) Profesia de tehnician dentar se poate efectua si în regim salarial.

Art. 5 – Profesia de tehnician dentar poate fi practicată:
a) în unitătile sanitare publice sau în laboratoarele private si în institutiile de învătământ ori de cercetare cu profil de tehnică dentară;
b) în cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. Veniturile acestora pot fi realizate si din servicii prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii medicale ori cu casele de asigurări sociale de sănătate sau/si casele de asigurări private de sănătate;
c) în cadrul societătilor comerciale cu răspundere limitată, asociatii familiale, precum si de către persoane fizice autorizate potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 6 – (1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se realizează prin următoarele activităti:
a) confectionarea si producerea de dispozitive tehnico-medicale si proteze dentare, fixe sau mobile, unicate, pe bază de comandă scrisă semnată si parafată, eliberată de medicul dentist si conform pregătirii si specializării;
b) participarea, împreună cu medicii si alte categorii de personal, la cercetarea în domeniul tehnicii dentare;
c) participarea, împreună cu alte categorii de personal, la protejarea mediului ambiant.
(2) Tehnicianul dentar care a absolvit o formă de învătământ universitar cu profil de tehnică dentară este competent să exercite si alte activităti profesionale, precum:
a) marketing si management al laboratorului de tehnică dentară;
b) activitate didactică de instruire practică sau de administratie în domeniul tehnicii dentare.
(3) În activitătile prevăzute la alin. (1) lit. a) tehnicianul dentar are deplină răspundere si drept de decizie în alegerea tehnicii de lucru si a aparaturii folosite.

Art. 7 – (1) Profesia de tehnician dentar poate fi exercitată pe teritoriul României de orice persoană prevăzută la art. 1, care îndeplineste următoarele conditii:
a) este posesoare a diplomei, titlului sau certificatului de absolvire a unei forme de învătământ cu profil de tehnică dentară, eliberat, conform normelor Uniunii Europene, de către statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinând Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene;
b) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesii;
c) este membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.
(2) Tehnicienii dentari, cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, stabiliti în România, au în exercitarea profesiei aceleasi drepturi si obligatii ca si tehnicienii dentari, cetăteni români, membri ai Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

Art. 8 – Tehnicianul dentar are următoarele drepturi:
a) să beneficieze, pentru serviciile prestate în relatiile contractuale ce se stabilesc cu medicul dentist, de un onorariu negociat în mod liber cu acesta;
b) să realizeze venituri din serviciile prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii medicale sau cu casele de asigurări sociale de sănătate si/sau casele de asigurări private de sănătate;
c) să introducă în contractul încheiat cu medicul dentist clauze privind conditiile si termenul de executie a dispozitivelor medicale si protezelor dentare unicat la comandă;
d) să se perfectioneze în meserie prin programe cu continut si durată specifice, în institutii din România abilitate de Ministerul Sănătătii Publice sau în institutii din străinătate recunoscute în România, în specializările prevăzute de prezenta lege;
e) poate angaja persoane salarizate în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 9 – Tehnicianul dentar are următoarele obligatii:
a) să cunoască si să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de tehnician dentar;
b) să respecte Codul de etică si deontologie al profesiei de tehnician dentar si Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România;
c) să se pregătească prin programe de educatie profesională continuă, elaborate de Ministerul Sănătăti Publice în colaborare cu Ordinul Tehnicienilor Dentari din România;
d) să colaboreze cu medicul dentist la alegerea celei mai bune solutii protetice în acord cu interesul pacientului;
e) să respecte indicatiile scrise de medicul dentist privind solutia protetică aleasă de acesta pentru fiecare caz, să îsi asume întreaga răspundere în realizarea acesteia din punct de vedere tehnic, morfologic, functional si estetic, în conformitate cu comanda primită, semnată si parafată, si să elibereze un certificat de conformitate.

Sectiunea a 2-a – Autorizarea exercitării profesiei de tehnician dentar

Art. 10 – (1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se face pe baza certificatului de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România si a autorizatiei de liberă practică, eliberate de Ministerul Sănătătii Publice.
(2) Certificatul de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România se eliberează pe baza următoarelor acte:
a) diploma, titlul sau certificatul de absolvire a unei forme de învătământ cu profil de tehnică dentară, eliberat, conform normelor Uniunii Europene, de către statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinând Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene;
b) certificatul de cazier judiciar;
c) certificatul de sănătate fizică si psihică.

Art. 11 – Conditiile în care tehnicienii dentari cetăteni ai altor state, în afara celor la care se face referire la art. 1, îsi pot exercita profesia în România si pot cere înscrierea în Ordinul Tehnicienilor Dentari din România vor fi stabilite prin conventii încheiate între părti.

Sectiunea a 3-a – Formarea, perfectionarea si specializarea tehnicienilor dentari din România

Art. 12 – Formarea tehnicienilor dentari se realizează în institutii de învătământ de profil recunoscute de lege, pe baza programelor avizate de Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Sănătătii Publice si de Ordinul Tehnicienilor Dentari din România.

Art. 13 – (1) Specializarea tehnicianului dentar se realizează prin programe având continut si durată specifice, conform cerintelor, în institutii abilitate scopului propus.
(2) Durata specializării este de 6 luni.
(3) Specializarea se finalizează cu obtinerea diplomei de specialitate, prin sustinerea unui examen.
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) tehnicienii dentari acreditati, care au o vechime de cel putin 5 ani în domeniul tehnicii dentare sau în institutii de învătământ si cercetare cu profil biomedical la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 14 – Metodologia de desfăsurare a programelor de pregătire profesională continuă este stabilită de Ministerul Sănătătii Publice si de institutiile de învătământ superior, în colaborare cu Ordinul Tehnicienilor Dentari din România.

Art. 15 – Specializările în profesia de tehnician dentar sunt:
a) tehnica executării si confectionării protezelor fixe metalo-ceramice;
b) tehnica executării si confectionării protezelor pe implante;
c) tehnica executării si confectionării protezelor scheletate;
d) tehnica executării si confectionării aparatelor ortodontice si protezelor chirurgicale.

Art. 16 – Profesia de tehnician dentar se exercită în România cu titlul profesional corespunzător calificării profesionale însusite, după cum urmează:
a) tehnician dentar, pentru posesorii diplomei, titlului sau certificatului de absolvire a unei forme de învătământ cu profil de tehnică dentară, eliberat, conform normelor Uniunii Europene, de către statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinând Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene;
b) tehnician dentar principal, pentru cei cu o vechime de minimum 5 ani si cel putin două specializări dintre cele mentionate la art. 15;
c) tehnician dentar maestru, pentru tehnicienii dentari cu o vechime de minimum 10 ani si toate specializările mentionate la art. 15.

Art. 17 – Formele de pregătire, specializare si perfectionare profesională, efectuate în străinătate de către tehnicienii dentari, sunt asimilate celor echivalente în România, potrivit reglementărilor în vigoare.

Sectiunea a 4-a – Norme de etică si deontologie profesională

Art. 18 – În exercitarea profesiei, tehnicianul dentar respectă demnitatea fiintei umane si principiile eticii, dând dovadă de responsabilitate profesională si morală, actionând întotdeauna în interesul clientului si al comunitătii.

Art. 19 – Tehnicianul dentar este obligat să păstreze secretul profesional.

Art. 20 – Litigiile sau abaterile de la etica profesională se analizează, iar măsurile se iau de conducerea unitătii ori de către Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, după caz, potrivit Codului de etică si deontologie al profesiei de tehnician dentar.

Sectiunea a 5-a Relatii care se stabilesc în exercitarea profesiei de tehnician dentar

Art. 21 – (1) Relatia dintre tehnicianul dentar si medicul dentist are la bază un contract de prestări de servicii privind buna desfăsurare a actului medical.
(2) Tehnicianul dentar este obligat să respecte indicatiile scrise semnate si parafate de medicul dentist privind modul de confectionare a dispozitivelor medicale si protezelor dentare din punct de vedere tehnic, morfologic, functional si estetic.

Art. 22 – Relatiile dintre tehnicienii dentari se bazează pe corectitudine, colaborare, respect reciproc si solidaritate profesională, potrivit Codului de etică si deontologie al profesiei de tehnician dentar.

Art. 23 – Titularul laboratorului privat/cabinetului de liberă practică sau angajatorul din unitătile sanitare publice are obligatia asigurării protectiei tehnicianului dentar pentru riscurile ce decurg din practica profesională prin intermediul societătilor de asigurări.

Capitolul II – Înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

Sectiunea 1 – Dispozitii generale

Art. 24 – (1) Ordinul Tehnicienilor Dentari din România se înfiintează în conditiile legii ca organizatie profesională, nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii, autonomă si independentă.
(2) Prezenta lege nu limitează dreptul de liberă aderare a tehnicienilor dentari la alte forme de asociere profesională.
(3) Ordinul Tehnicienilor Dentari din România cuprinde tehnicieni dentari autorizati să îsi exercite profesia în unităti ale Ministerului Sănătătii Publice sau ale altor ministere cu retea sanitară proprie, în sectorul privat si în unităti de învătământ sau de cercetare.

Art. 25 – Ordinul Tehnicienilor Dentari din România are sediul central în municipiul Bucuresti.

Sectiunea a 2-a – Atributiile Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

Art. 26 – Ordinul Tehnicienilor Dentari din România are următoarele atributii:
a) apără prestigiul si demnitatea profesională ale membrilor săi în relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;
b) apără si promovează interesele profesionale ale membrilor săi;
c) emite norme cu caracter intern, cu respectarea dispozitiilor legale;
d) elaborează Codul de etică si deontologie al profesiei de tehnician dentar si îl supune spre avizare Ministerului Sănătătii Publice;
e) supraveghează respectarea Codului de etică si deontologie al profesiei de tehnician dentar;
f) reprezintă membrii săi în relatiile cu organizatiile guvernamentale, neguvernamentale si cu sindicatele, pe plan intern si international;
g) acordă asistentă profesională si juridică membrilor săi în situatiile de judecare a cazurilor de abateri de la normele de etică si deontologie profesională, precum si de solutionare a litigiilor;
h) colaborează cu Ministerul Sănătătii Publice în scopul elaborării reglementărilor privind înregistrarea în Registrul unic al tehnicienilor dentari;
i) colaborează cu Ministerul Sănătătii Publice la elaborarea si monitorizarea programelor de formare, specializare si perfectionare a pregătirii profesionale teoretice si practice a tehnicienilor dentari;
j) colaborează cu Ministerul Sănătătii Publice în scopul elaborării normelor specifice si a reglementărilor privind profesia de tehnician dentar;
k) acordă aviz pentru eliberarea certificatului de liberă practică de către Ministerul Sănătătii Publice.

Sectiunea a 3-a – Membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

Art. 27 – (1) Tehnicienii dentari care detin autorizatia de liberă practică devin membri ai Ordinului Tehnicienilor Dentari din România si sunt înscrisi de drept în Registrul unic al tehnicienilor dentari din România, care este elaborat de Ordinul Tehnicienilor Dentari din România si Ministerul Sănătătii Publice, se păstrează la Consiliul national al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România si se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Membrii ajunsi la vârsta pensionării rămân înscrisi, la cerere, în Ordinul Tehnicienilor Dentari din România.

Art. 28 – Membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din România sunt obligati:
a) să respecte reglementările legale privind exercitarea profesiei de tehnician dentar;
b) să respecte statutul Ordinului Tehnicienilor Dentari din România privind exercitarea acestei profesiuni;
c) să respecte si să aplice normele de etică si deontologie profesională.

Art. 29 – Veniturile Ordinului Tehnicienilor Dentari din România se constituie din:
a) taxa de înscriere si cotizatiile lunare ale membrilor;
b) donatii si sponsorizări, potrivit legii;
c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice si juridice;
d) legate;
e) drepturi editoriale;
f) încasări din vânzarea publicatiilor proprii;
g) fonduri rezultate din manifestări culturale si stiintifice;
h) organizarea de cursuri de educatie profesională continuă;
i) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 30 – Fondurile bănesti ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România pot fi utilizate pentru cheltuieli de administrare, cum ar fi: salarizarea personalului, procurarea de mijloace fixe, materiale gospodăresti, finantarea cheltuielilor organizatorice, perfectionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse prin concurs, crearea de institutii cu scop filantropic si stiintific si altele, care se stabilesc de Consiliul national al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

Sectiunea a 4-a – Organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

Art. 31 – Ordinul Tehnicienilor Dentari din România este organizat la nivel national, judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 32 – Organele de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, sunt adunarea generală natională, judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, consiliul national, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si birourile executive ale acestora.

Art. 33 – (1) Alegerile pentru organele de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se desfăsoară o dată la 4 ani.
(2) Membrii organelor de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România la nivel national, judetean si, respectiv, al municipiului Bucuresti, se aleg pe perioada unui mandat hotărât de Adunarea generală natională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, cu posibilitatea de a fi realesi pentru maximum două mandate.
(3) Nu pot candida la functia de presedinte al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România la nivel national, judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, persoanele care au împlinit vârsta legală de pensionare. Persoanele care împlinesc această vârstă pe durata exercitării mandatului rămân în functie până la finalizarea acestuia.

Art. 34 – (1) Adunarea generală a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, constituită din reprezentanti alesi de adunarea generală la nivel judetean, respectiv a municipiului Bucuresti, se întruneste anual.
(2) Adunarea generală a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii Consiliului national al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, în prezenta a cel putin două treimi din numărul total al membrilor săi.
(3) Adunarea generală a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România adoptă, în prezenta a cel putin două treimi din numărul total al membrilor săi, Codul de etică si deontologie al profesiei de tehnician dentar, statutul si Regulamentul de organizare si functionare ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

Art. 35 – (1) Consiliul national al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România este alcătuit din 49 de membri, după cum urmează: câte un reprezentant al fiecărui judet, 4 reprezentanti ai municipiului Bucuresti, 4 reprezentanti ai laboratoarelor private din România, alesi de Adunarea generală natională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.
(2) Consiliul national prevăzut la alin. (1) este legal constituit în prezenta a jumătate din numărul membrilor săi si hotărăste cu majoritate simplă.
(3) Consiliul national prevăzut la alin. (1) se întruneste în sesiuni anuale, ordinare si extraordinare.
(4) În cadrul consiliului national prevăzut la alin. (1) functionează comisii de specialitate.

Art. 36 – Între sesiunile Consiliului national prevăzut la art. 35 Ordinul Tehnicienilor Dentari din România este coordonat de Biroul executiv.

Art. 37 – (1) Biroul executiv al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România asigură activitatea permanentă a acestuia, potrivit legii si regulamentelor proprii.
(2) Biroul executiv este alcătuit din presedinte, 3 vicepresedinti, un secretar, un trezorier si 3 membri, alesi dintre membrii Consiliului national al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România prin vot secret.
(3) Functiile de presedinte, vicepresedinte, secretar si trezorier sunt incompatibile cu detinerea oricăror functii de conducere într-un sindicat.

Art. 38 – (1) Consiliul judetean al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România are un număr de membri proportional cu numărul de tehnicieni dentari înregistrati în evidentă, după cum urmează:
a) până la 30 de membri înscrisi în Registrul unic al tehnicienilor dentari din România si cotizanti – până la 5 membri;
b) peste 30 de membri înscrisi în Registrul unic al tehnicienilor dentari din România si cotizanti – până la 11 membri.
(2) Consiliul Ordinului Tehnicienilor Dentari din România constituit la nivelul municipiului Bucuresti este format din 11 membri.
(3) Alegerea membrilor consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, prevăzute la alin. (1) si (2), se face de către adunarea generală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, prin vot secret, cu majoritate simplă, prin participarea a minimum două treimi din numărul total al membrilor înscrisi în Registrul unic al tehnicienilor dentari din România si cotizanti. Alegerea reprezentantilor pentru Adunarea generală natională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România se face prin vot secret, cu majoritate simplă, potrivit normei de reprezentare, de un delegat la 2 membri înscrisi în Registrul unic al tehnicienilor dentari din România. Alegerile sunt validate în prezenta a două treimi din numărul total al delegatilor.
(4) În cazul în care se constată lipsa cvorumului la adunările generale la nivel national, judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se convoacă o nouă adunare generală în termen de două săptămâni, ale cărei decizii vor fi adoptate cu majoritate simplă, indiferent de numărul participantilor.
(5) Consiliul judetean, respectiv Consiliul municipiului Bucuresti al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, prevăzute la alin. (1) si (2), vor alege dintre membrii săi un birou format din: presedinte, 2 vicepresedinti si un secretar.
(6) Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar ai birourilor consiliilor prevăzute la alin. (5) sunt incompatibile cu detinerea oricăror functii de conducere într-un sindicat.

Art. 39 – (1) Persoanele care exercită functii de conducere la nivel national, judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, în structurile Ordinului Tehnicienilor Dentari din România îsi mentin locurile de muncă pe perioada în care îndeplinesc functiile respective.
(2) Indemnizatiile pentru persoanele care exercită functii de conducere sunt stabilite de către Adunarea generală natională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

Art. 40 – Organele de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile legale si cu regulamentele proprii.

Sectiunea a 5-a – Filialele teritoriale ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

Art. 41 – (1) La nivelul judetelor în care există cel putin 50 de membri, precum si în municipiul Bucuresti se vor înfiinta prin liberă asociere filiale teritoriale ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, care cuprind tehnicienii dentari cu domiciliul în raza teritorială a judetului.
(2) Dacă într-un judet există un număr mai mic de 50 de membri, se vor putea înfiinta filiale teritoriale prin asocierea tehnicienilor dentari cu domiciliile în judete limitrofe, până când numărul acestora va ajunge la minimum 50 de membri.
(3) În cadrul unui judet sau într-o zonă formată din două ori mai multe judete limitrofe, precum si în municipiul Bucuresti se poate înfiinta o singură filială a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

Sectiunea a 6-a – Proceduri si sanctiuni

Art. 42 – (1) Membrilor Ordinului Tehnicienilor Dentari din România care încalcă regulamentele specifice privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si Codul de etică si deontologie al profesiei de tehnician dentar li se aplică, gradual, una dintre următoarele sanctiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) suspendarea calitătii de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România;
d) retragerea calitătii de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România si propunerea către Ministerul Sănătătii Publice pentru retragerea autorizatiei de liberă practică a profesiei de tehnician dentar.
(2) Aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) este de competenta consiliilor judetene, respectiv a Consiliului municipiului Bucuresti, ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, iar aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) si d) este de competenta Consiliului national al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, după pronuntarea hotărârii judecătoresti definitive.

Art. 43 – Concluziile anchetei si sanctiunile aplicate se comunică în scris persoanei în cauză, consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, angajatorului si, după caz, Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 44 – Contestatiile împotriva sanctiunilor prevăzute la art. 42 se pot face la comisia de specialitate din cadrul Consiliului national al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, în termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii, adresându-se apoi organelor de judecată.

Art. 45 – Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, prevăzută la art. 42, nu exclude răspunderea civilă, patrimonială, conventională si penală, după caz, potrivit prevederilor legale.

Art. 46 – Calitatea de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România încetează ca urmare a pierderii dreptului de exercitare a acestei profesii.

Art. 47 – Practicarea profesiei de tehnician dentar de către persoanele care nu au această calitate constituie infractiune si se pedepseste conform prevederilor Codului penal.

Art. 48 – (1) Organizarea alegerilor de constituire a primelor organe de conducere la nivel national, judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se desfăsoară pe baza regulamentului elaborat de o comisie electorală centrală de initiativă, formată din:
a) un reprezentant al Ministerului Sănătătii Publice;
b) 10 tehnicieni dentari desemnati de asociatii profesionale;
c) câte un reprezentant al ministerelor cu retea sanitară proprie.
(2) Membrii Consiliului national si ai consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România se aleg pentru un mandat de 4 ani. Primul mandat face parte din cele două mandate prevăzute la art. 33 alin. (2).

Capitolul III – Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 49 – Tehnicienii dentari sunt obligati să respecte prevederile prezentei legi si reglementările specifice sectorului în care îsi desfăsoară activitatea.

Art. 50 – Ordinul Tehnicienilor Dentari din România functionează pe baza prevederilor prezentei legi si pe baza reglementărilor proprii, elaborate în conformitate cu prevederile legii.

Art. 51 – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 52 – La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile referitoare la profesia de tehnician dentar cuprinse în art. 67 din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasă, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si alte dispozitii contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

  • PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  • EUGEN NICOLICEA
  • PRESEDINTELE SENATULUI
  • NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 16 aprilie 2007.
Nr. 96.