Ordin 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor


EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Ordin 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor

Având în vedere prevederile art. 19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare, ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1 – (1) Autoritatea competentă pentru coordonarea înmatriculării si radierii autovehiculelor si remorcilor, autorizarea provizorie sau pentru probe este Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Înmatricularea, radierea, autorizarea provizorie sau pentru probe se efectuează de serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, în a căror rază de competentă proprietarii îsi au domiciliul sau sediul ori resedinta, în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate.
(3) La cererea persoanei juridice, autovehiculul sau remorca se poate înmatricula la autoritatea competentă în raza căreia persoana juridică are reprezentante, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unităti subordonate.

Art. 2 – (1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligati să solicite înmatricularea ori înregistrarea, după caz, înainte de a le pune în circulatie si să solicite radierea lor din evidentă, în cazurile prevăzute de lege, potrivit prevederilor prezentului ordin.
(2) În cazul schimbării oricăror date înscrise în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite autoritătii emitente eliberarea unui nou astfel de document, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit modificarea.
(3) Titularii înmatriculării sau înregistrării unui vehicul sunt obligati să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus.

Art. 3 – (1) Înmatricularea, înregistrarea si autorizarea provizorie sau pentru probe se efectuează pe numele proprietarului de vehicul.
(2) La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se poate înscrie si o altă persoană decât proprietarul, specificându-se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se mentionează si datele de identificare a utilizatorului.

Art. 4 – (1) Înmatricularea, înregistrarea si autorizarea provizorie sau pentru probe a vehiculelor se consideră efectuate de la data înscrierii acestora în registrul national de evidentă a vehiculelor înmatriculate, respectiv în evidentele Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informatii si ale consiliilor locale, în cazul înregistrării.
(2) Odată cu înmatricularea, înregistrarea, autorizarea provizorie sau pentru probe, autoritatea competentă eliberează solicitantului certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, autorizatia de circulatie provizorie ori pentru probe, după caz, împreună cu plăcutele cu numărul de înmatriculare, de înregistrare, provizoriu ori pentru probe aferent, după caz.

Art. 5 – Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apărării, Serviciul Român de Informatii si consiliile locale îsi stabilesc reguli proprii de procedură privind înregistrarea si radierea vehiculelor.

Capitolul II – Înmatricularea autovehiculelor si remorcilor

Art. 6 – (1) Înmatricularea se face numai pentru autovehiculele si remorcile omologate, potrivit legii, de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român”.
(2) Înmatricularea poate fi permanentă sau, prin exceptie, temporară.
(3) Înmatricularea permanentă este continuă, în sensul că de la admiterea în circulatie în România si până la scoaterea definitivă din circulatie a unui vehicul, acesta este înscris permanent în registrul national al vehiculelor înmatriculate, pe numele proprietarului sau, după caz, al proprietarilor succesivi.
(4) Înmatricularea temporară se realizează în cazul vehiculelor de provenientă străină care beneficiază de regimul vamal de admitere temporară sau pentru vehiculele destinate exportului.

Art. 7 – (1) Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se efectuează pe baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea explicită în cerere;
b) fisa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului si având viza organului fiscal competent al autoritătii administratiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare si a altei persoane, se va depune si fisa de înmatriculare completată cu datele acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export nu este necesară viza organului fiscal competent al autoritătii administratiei publice locale;
c) cartea de identitate a vehiculului, în original si în copie;
d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original si în copie;
e) actul de identitate al solicitantului, în original si în copie. În situatia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă si o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalitătii juridice, denumirea si sediul, în copie;
f) dovada efectuării inspectiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, cu exceptia autovehiculelor si remorcilor noi;
g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulatie, în termenul de valabilitate a acesteia;
h) dovada efectuării formalitătilor vamale de import definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor si al remorcilor dobândite din străinătate, în cazurile prevăzute de lege, în original sau copie legalizată a acesteia;
i) dovada plătii taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii;
j) începând cu data de 1 ianuarie 2007, dovada plătii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, stabilită potrivit legii;
k) dovada plătii contravalorii certificatului de înmatriculare;
l) dovada plătii contravalorii plăcutelor cu numărul de înmatriculare;
m) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu exceptia vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competitiilor sportive si a vehiculelor istorice;
n) procura specială, după caz.
(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) si e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare a vehiculului si a plăcutelor cu numărul de înmatriculare.
(3) În cazul vehiculului de provenientă străină care a mai fost înmatriculat în alt stat si care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), si documentele de înmatriculare eliberate de autoritătile străine, în original, precum si plăcutele cu numărul de înmatriculare.
(4) În cazul existentei unor indicii cu privire la falsificarea documentelor prevăzute la alin. (1) sau (3) ori în absenta celor prevăzute la alin. (3), se vor efectua verificări prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Administratiei si Internelor cu competente în domeniu, la solicitarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, în conditii stabilite prin dispozitie a directorului Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
(5) În cazul absentei documentelor prevăzute la alin. (3), serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor competent va înmatricula un vehicul care provine dintr-un stat membru al Uniunii Europene numai după obtinerea confirmării de la acest stat a faptului că solicitantul este îndreptătit să reînmatriculeze vehiculul în România. Procedura de solicitare a confirmării statului membru al Uniunii Europene din care provine vehiculul care urmează a fi înmatriculat în România se stabileste prin dispozitie a directorului Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
(6) Până la clarificarea situatiilor prevăzute la alin. (4) si (5), solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizatii de circulatie provizorii.
(7) Persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) si (3), si acte care să ateste dobândirea personalitătii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, în copie.

Art. 8 – (1) Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează în baza următoarelor documente:
a) cererea noului proprietar. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare si a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea explicită în cerere;
b) fisa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, semnată de fostul si noul proprietar, vizată de organele fiscale competente ale autoritătilor administratiei publice locale. În cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autoritătile administratiei publice locale, situatie în care nu mai este necesară depunerea fisei de înmatriculare. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare si a altei persoane, se va depune si fisa de înmatriculare completată cu datele acesteia;
c) cartea de identitate a vehiculului, în original si în copie;
d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original si în copie;
e) actul de identitate al solicitantului, în original si în copie. În situatia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă si o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalitătii juridice, denumirea si sediul, în copie;
f) dovada efectuării inspectiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;
g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulatie, în termenul de valabilitate a acesteia;
h) dovada plătii taxei de înmatriculare;
i) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;
j) plăcutele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, resedinta sau sediul pe raza altui judet decât al fostului proprietar;
k) dovada plătii contravalorii certificatului de înmatriculare;
l) dovada plătii contravalorii plăcutelor cu numărul de înmatriculare, cu exceptia cazului în care acestea se păstrează de către noul proprietar;
m) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu exceptia autovehiculelor destinate competitiilor sportive si a vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementările în vigoare;
n) procura specială, după caz.
(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) si e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare al vehiculului si a plăcutelor cu numărul de înmatriculare.
(3) Persoana juridică solicitantă a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), si acte care să ateste dobândirea personalitătii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, în copie.
(4) Transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului se comunică în termen de 30 de zile, de către autoritatea care a efectuat-o, organului fiscal competent al autoritătii administratiei publice locale.

Art. 9 – (1) Verificarea existentei si a valabilitătii inspectiei tehnice periodice si a încheierii asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule se poate face si pe cale informatică, în conditii stabilite prin protocol încheiat între Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, caz în care documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. f) si g), precum si la art. 8 alin. (1) lit. f) si g) nu mai sunt necesare.
(2) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor pot încasa toate taxele si tarifele stabilite potrivit legii, aferente operatiunilor de înmatriculare, cu exceptia primelor de asigurare, dar numai după încheierea protocoalelor prevăzute de lege.
(3) Societătile abilitate să comercializeze vehicule noi si societătile de leasing care au încheiat protocoale, conform legii, cu Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor pot solicita, pe cale informatică, înmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulatie a vehiculelor si depun documentele necesare eliberării certificatelor de înmatriculare sau a autorizatiilor provizorii pentru circulatie a vehiculelor si a plăcutelor aferente simultan cu primirea acestora, verificarea actelor fiind efectuată ulterior.
(4) În cazul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate pentru vehiculul al cărui certificat de înmatriculare este model 1997 sau mai vechi, noul certificat de înmatriculare se eliberează doar după efectuarea de verificări în evidentele manuale în care vehiculul a fost înmatriculat.

Art. 10 – (1) Înmatricularea temporară pentru export se realizează pentru o perioadă de maximum 30 de zile, dar care nu poate depăsi termenul de valabilitate a asigurării internationale – carte verde.
(2) Pentru vehiculele aflate în regim vamal de admitere temporară, perioada de înmatriculare temporară nu poate depăsi sfârsitul anului în curs, dacă solicitarea a fost făcută în primele 9 luni ale anului respectiv, ori sfârsitul anului următor, dacă solicitarea a fost făcută în ultimele 3 luni ale anului în curs. Perioada de înmatriculare temporară nu poate depăsi termenul limită acordat de autoritatea vamală sau durata dreptului de sedere de care beneficiază cetătenii străini.
(3) Pentru autovehiculele si remorcile care se introduc în România printr-o operatiune de leasing extern sau care sunt de provenientă străină si comercializate în România în sistem leasing, durata de înmatriculare temporară nu poate depăsi valabilitatea contractului de leasing si termenul limită stabilit pentru importul temporar.

Art. 11 – (1) Autovehiculele si remorcile apartinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane străine cu statut diplomatic sau consular, care îsi desfăsoară activitatea în România, se înmatriculează, la cererea celor interesati, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza documentelor prevăzute la art. 7, cu exceptia taxei de înmatriculare si a dovezii plătii taxei asupra mijloacelor de transport/impozitului pe mijloacele de transport, stabilită potrivit legii, dacă, pe bază de reciprocitate, se acordă scutiri pentru acestea.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), înmatricularea se poate realiza si la solicitarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 12 – Termenul în care se solutionează cererile pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare.

Art. 13 – (1) Eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare se efectuează în baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) cartea de identitate a vehiculului;
c) certificatul de înmatriculare deteriorat, după caz;
d) dovada plătii contravalorii certificatului de înmatriculare;
e) actul de identitate al solicitantului, în original si în copie.
(2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea duplicatului certificatului de înmatriculare al vehiculului.

Art. 14 – (1) Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta se efectuează în baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”;
c) fisa de înmatriculare a vehiculului, vizată de organul fiscal competent al autoritătii administratiei publice locale, numai în cazul modificărilor care se referă la schimbarea domiciliului sau, după caz, a resedintei, pentru cetătenii străini, ori a sediului în cadrul aceluiasi judet sau la schimbarea motorului cu un altul de o capacitate cilindrică diferită;
d) vechiul certificat de înmatriculare;
e) dovada plătii contravalorii certificatului de înmatriculare;
f) actul de identitate al solicitantului, în original si în copie.
(2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. f) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea noului certificat de înmatriculare a vehiculului.
(3) În cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare, se vor depune în plus fată de documentele prevăzute la alin. (1) plăcutele cu numărul de înmatriculare, dovada de plată a contravalorii celor noi si, după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinatii preferentiale a numărului de înmatriculare.
(4) În cazul în care proprietarul vehiculului intentionează transferarea dreptului de proprietate asupra acestuia si optează pentru păstrarea combinatiei numărului de înmatriculare, poate solicita atribuirea unui alt număr de înmatriculare, cu depunerea documentelor prevăzute de alin. (1) si (3), dacă cererea pentru păstrarea acesteia si cererea privind transcrierea transmiterii dreptului de proprietate nu sunt depuse concomitent la serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor competent să înmatriculeze vehiculul. Plăcutele cu numărul de înmatriculare se păstrează de către proprietar, dacă acesta a optat în acest sens.

Capitolul III – Autorizarea provizorie pentru circulatie a autovehiculelor si remorcilor

Art. 15 – (1) Până la înmatriculare, serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor competente potrivit art. 1 alin. (2) autorizează provizoriu circulatia autovehiculelor si a remorcilor neînmatriculate, pentru o perioadă ce nu va putea depăsi 30 de zile, dar nu mai mult de data la care expiră asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.
(2) Vehiculului căruia i s-a acordat autorizatie de circulatie provizorie în conditiile prevăzute la alin. (1) i se pot atribui succesiv, în aceleasi conditii, mai multe autorizatii provizorii care nu pot cumula mai mult de 90 de zile, cu conditia achitării tuturor taxelor si tarifelor legale necesare înmatriculării, înainte de eliberarea următoarei autorizatii.
(3) Perioada de 90 de zile prevăzută la alin. (2) nu se aplică în cazul vehiculelor aflate în situatia prevăzută la art. 7 alin. (4) si (5).
(4) Autorizatia de circulatie provizorie dă dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul României.

Art. 16 – (1) Autorizatia de circulatie provizorie se eliberează în baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia;
c) dovada plătii taxei de autorizare provizorie a circulatiei;
d) copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;
e) actul de identitate al solicitantului, în original si în copie, sau, în cazul persoanei juridice, documentele care să ateste dobândirea personalitătii juridice, denumirea si sediul, în copie;
f) dovada plătii contravalorii plăcutelor cu număr provizoriu si a garantiei de returnare a acestora;
g) dovada plătii contravalorii autorizatiei de circulatie provizorie;
h) copia declaratiei vamale pentru vehiculele de provenientă străină pentru care se solicită înmatricularea în România, cu exceptia primei autorizări.
(2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.

Art. 17 – (1) Autorizatiile de circulatie provizorie pot fi eliberate în alb societătilor abilitate să comercializeze vehicule noi sau societătilor de leasing care detin spatiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor si au un volum mediu de vânzări de cel putin 5 vehicule într-un interval de o lună.
(2) Eliberarea autorizatiilor de circulatie provizorie prevăzute la alin. (1) se efectuează în baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) copii de pe facturile fiscale de vânzare si jurnalul de vânzări al societătii din care să rezulte că aceasta a comercializat un număr de vehicule care să justifice acordarea autorizatiilor de circulatie provizorie;
c) dovada plătii taxei de autorizare provizorie a circulatiei;
d) documentele care să ateste dobândirea personalitătii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, în copie;
e) dovada plătii contravalorii plăcutelor cu număr provizoriu si a garantiei de returnare a acestora;
f) dovada plătii contravalorii autorizatiei de circulatie provizorie.
(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) se prezintă anual, cu ocazia primei solicitări de eliberare a autorizatiilor de circulatie provizorie.
(4) Persoanele juridice vor completa ulterior autorizatiile pe numele propriu sau al clientilor, numai pentru vehiculele noi comercializate de acestea. Fiecare autorizatie va fi însotită de asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.
(5) Societătile abilitate să comercializeze vehicule noi si societătile de leasing vor asigura permanent, la cererea politiei, identificarea operativă a titularilor autorizatiilor de circulatie provizorie pe care le-au completat în conditiile alin. (4).
(6) În cazul neîndeplinirii obligatiilor prevăzute la alin. (4) si (5), societătile abilitate să comercializeze vehicule noi si societătile de leasing pierd dreptul de a primi autorizatii de circulatie provizorie în alb pentru o perioadă de 3 luni de la data constatării.

Art. 18 – Termenul în care se solutionează cererile pentru eliberarea autorizatiilor de circulatie provizorie nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare.

Capitolul IV – Autorizarea pentru probe a autovehiculelor si remorcilor

Art. 19 – (1) Serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor competent potrivit art. 1 alin. (2) autorizează pentru probe autovehiculele si remorcile care:
a) efectuează probe în vederea omologării, precum si autosasiuri care efectuează deplasări de la unitătile constructoare la cele care le carosează, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea ori încercarea autovehiculelor sau a remorcilor;
b) se comercializează, în vederea efectuării probelor solicitate de clienti, la cererea persoanelor juridice care detin spatiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor si au un volum mediu de vânzări de cel putin 10 vehicule pe lună în ultimele 6 luni.
(2) Autorizatia de circulatie pentru probe este valabilă un an de la data eliberării.
(3) Autorizatia de circulatie pentru probe este valabilă doar pe teritoriul României, pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), si doar pe teritoriul judetului sau al municipiului Bucuresti, în raza căruia societatea îsi are sediul, pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. b).
(4) Formularul autorizatiei de circulatie pentru probe este identic cu cel al certificatului de înmatriculare, fiind însotit de o anexă completată de titularul autorizării, care cuprinde elementele de identificare a vehiculului.

Art. 20 – Autorizatia de circulatie pentru probe se eliberează în baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) documentele care să ateste dobândirea personalitătii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, în copie;
c) copii de pe actul constitutiv al societătii din care să rezulte ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea sau încercarea vehiculelor rutiere, precum si o adeverintă de la Regia Autonomă „Registrul Auto Român” din care să rezulte că societatea are vehicule în curs de omologare pentru circulatie, în cazul vehiculelor supuse încercării în vederea omologării;
d) copii de pe actul constitutiv al societătii din care să rezulte ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere si copii de pe facturile fiscale de vânzare si jurnalul de vânzări al societătii, care să ateste un volum mediu de vânzări de cel putin 10 vehicule pe lună, în ultimele 6 luni, precum si copii de pe actele care atestă detinerea unui spatiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vânzării, în cazul comerciantilor;
e) dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia, pentru fiecare autorizatie solicitată;
f) dovada plătii taxei de autorizare a circulatiei pentru probe;
g) dovada plătii contravalorii plăcutelor cu număr pentru probe;
h) dovada plătii contravalorii certificatului de înmatriculare.

Art. 21 – (1) Titularii autorizatiilor de circulatie pentru probe vor completa la momentul punerii în circulatie a unui vehicul cu plăcute cu număr pentru probă o anexă care trebuie să cuprindă datele de identificare a vehiculului pe care se montează plăcutele cu număr pentru probe, astfel: categoria, marca, tipul, masa totală maxim autorizată, numărul de identificare si culoarea. Datele din anexe se înscriu si într-un registru aflat la sediul societătii.
(2) Titularii autorizatiilor de circulatie pentru probe vor asigura permanent, la cererea politiei, identificarea operativă a vehiculelor care circulă cu număr de probă.
(3) Autovehiculele si remorcile care circulă în baza autorizatiei de circulatie pentru probe nu pot efectua transport comercial de bunuri si persoane.
(4) Autorizatia de circulatie pentru probe nu poate fi folosită pentru autovehicule si remorci de provenientă străină pentru care nu au fost efectuate formalitătile vamale în România si nici pentru vehicule care nu apartin titularului autorizatiei de probe.
(5) În cazul neîndeplinirii obligatiilor prevăzute la alin. (1)-(4), precum si la art. 19 alin. (3), persoanele juridice autorizate în conditiile art. 19 pierd dreptul de a primi autorizatii de circulatie pentru probe pentru o perioadă de 6 luni de la data constatării.

Art. 22 – Termenul în care se solutionează cererile pentru eliberarea autorizatiilor de circulatie pentru probe nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare.

Capitolul V – Înregistrarea vehiculelor

Art. 23 – (1) Se înregistrează de către consiliile locale numai mopedele, tractoarele care nu se supun înmatriculării, masinile si utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de constructii, agricole, forestiere, care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor, si troleibuzele omologate, potrivit legii, de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, precum si tramvaiele, masinile si utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de constructii, agricole, forestiere, care nu păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor, si vehiculele cu tractiune animală.
(2) Înregistrarea vehiculelor în conditiile prevăzute la alin. (1) se realizează de către consiliile locale pe a căror rază teritorială îsi au domiciliul, resedinta ori sediul proprietarii vehiculelor respective.
(3) Procedura de înregistrare si radiere a vehiculelor de către consiliile locale se stabileste prin hotărâre a consiliului local, cu avizul consultativ al Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
(4) Autovehiculele, remorcile, mopedele, tractoarele care nu se supun înmatriculării, masinile si utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de constructii, agricole, forestiere, care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor, din dotarea Ministerului Apărării, Ministerului Administratiei si Internelor, precum si a Serviciului Român de Informatii se înregistrează la aceste institutii numai dacă au fost omologate, potrivit legii, de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” si pot, după caz, să fie înmatriculate, în conditiile legii.
(5) Procedura de înregistrare si radiere a vehiculelor din dotarea institutiilor prevăzute la alin. (4) se stabileste prin ordin al conducătorului institutiei respective, care trebuie să cuprindă cel putin următoarele elemente:
a) structura din cadrul institutiei care efectuează înregistrarea;
b) documentele pe baza cărora se efectuează înregistrarea, respectiv radierea;
c) situatiile si conditiile în care se eliberează, pentru un vehicul înregistrat, un nou certificat de înregistrare, respectiv un nou set de plăcute cu număr de înregistrare.
(6) Odată cu înregistrarea vehiculelor, autoritătile competente trebuie să elibereze un certificat de înregistrare, precum si plăcutele cu număr de înregistrare.

Capitolul VI – Radierea din circulatie a vehiculelor

Art. 24 – (1) Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate pot solicita radierea din circulatie, dacă fac dovada depozitării acestora într-un spatiu adecvat, detinut în conditiile legii.
(2) Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligati să solicite radierea din circulatie în termen de 30 de zile de la data:
a) când vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unităti specializate, în vederea dezmembrării;
b) scoaterii definitive din România a vehiculului;
c) declarării furtului vehiculului;
d) trecerii vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane.
(3) Vehiculul declarat, prin dispozitie a autoritătii administratiei publice locale, fără stăpân ori abandonat se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispozitiei respective.
(4) Vehiculul pentru care politia rutieră a dispus radierea din circulatie, potrivit legii, se radiază de la data comunicării măsurii.
(5) Radierea se comunică în termen de 30 de zile, de către autoritatea care a efectuat-o, organului fiscal competent al autoritătii administratiei publice locale.

Art. 25 – (1) Radierea se face pe baza depunerii certificatului de înmatriculare sau de înregistrare si a plăcutelor cu număr de înmatriculare ori de înregistrare, după caz, a cărtii de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993), a fisei de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autoritătii administratiei publice locale, stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală, precum si a documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre situatiile prevăzute la art. 24 alin. (1)-(4).
(2) În cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care detin certificate de înmatriculare si numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricatie mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua în baza unei declaratii pe propria răspundere a titularului înmatriculării ori a mostenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulatie si nu mai circulă pe drumurile publice.

Capitolul VII – Numerele de înmatriculare, de înregistrare, provizorii si pentru probe

Art. 26 – (1) Indicativele judetelor si al municipiului Bucuresti, alcătuirea numerelor de ordine, formele, dimensiunile, culorile fondului plăcutelor si ale înscrisurilor aplicate, precum si conditiile de calitate pentru plăcutele cu număr de înmatriculare, provizoriu sau pentru probe, după caz, sunt stabilite prin standard de stat, potrivit legii.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), alcătuirea numerelor de ordine poate fi modificată cu aprobarea ministrului administratiei si internelor.

Art. 27 – (1) În cazul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate, plăcutele cu numărul de înmatriculare trec automat pe numele noului proprietar, dacă acesta are domiciliul, resedinta sau sediul în acelasi judet ori municipiu, în cazul municipiului Bucuresti, cu fostul proprietar si dacă fostul proprietar nu a optat pentru păstrarea combinatiei numărului de înmatriculare respectiv, iar combinatia numărului de înmatriculare nu este restrictionată, potrivit prevederilor legale.
(2) Solicitantul înmatriculării permanente sau persoana care solicită transcrierea dreptului de proprietate asupra unui vehicul în România poate opta pentru o combinatie preferentială a numărului de înmatriculare, dacă aceasta este disponibilă, cu plata contravalorii tarifului legal.
(3) În cazul în care noul proprietar are domiciliul, resedinta ori sediul în alt judet decât fostul proprietar, acesta poate primi o combinatie la rând a numărului de înmatriculare sau poate opta pentru o combinatie preferentială, dacă aceasta este disponibilă, cu plata contravalorii tarifului legal.

Capitolul VIII – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 28 – Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, nu se mai efectuează serviciile de rezervare a unei combinatii a numărului de înmatriculare. Persoanele care au achitat anterior contravaloarea tarifului de rezervare a unui număr de înmatriculare beneficiază în continuare de serviciile achitate, dar nu mai mult de un an de la achitarea acestora.

Art. 29 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Ministrul administratiei si internelor
Vasile Blaga

Bucuresti, 13 noiembrie 2006.
Nr. 1501.