Ordonanta de guvern 118/1999 privind achizitiile publice


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de guvern 118/1999 privind achizitiile publice

În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României, precum si al art. 1 lit. D pct. 21 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul României emite prezenta ordonantă.

Capitolul 1 – Dispozitii generale

Sectiunea 1 – Scop. Principii

Art. 1 – Prezenta ordonantă are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publică, precum si a căilor de atac al actului sau deciziei autoritătii contractante care aplica una dintre procedurile de atribuire a contractului de achizitie publică.

Art. 2 – Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publică sunt:
a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate, să aibă dreptul de a deveni, în conditiile legii, contractor;
b) eficienta utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractelor de achizitii publice;
c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică;
d) tratament egal, respectiv aplicarea, în mod nediscriminatoriu, a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publică, astfel încât orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) confidentialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial si a proprietătii intelectuale a ofertantului.

Sectiunea a 2-a – Definitii

Art. 3 – În sensul prezentei ordonante, se întelege prin:
a) achizitie publică – dobândirea, definitivă sau temporară, de către o persoană juridică, definită ca autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 5, a unor produse, lucrări sau servicii, prin atribuirea unui contract de achizitie publică;
b) contract de achizitie publică – contract cu titlu oneros, încheiat, pe de o parte, între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, si, pe de altă parte:
(i) fie un furnizor de produse, denumit în continuare furnizor, caz în care contractul este contract de furnizare si are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificarile statistice oficiale, pe baza cumpărării, inclusiv în rate, sau a închirierii, aceasta din urma cu sau fără optiune de cumpărare, a acestor produse;
(îi) fie un executant de lucrări, denumit în continuare executant, caz în care contractul este contract de lucrări si are ca obiect executia sau, după caz, atât proiectarea, cat si executia, uneia sau mai multor lucrări de constructii, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificarile statistice oficiale, sau orice combinatie a acestora, si care conduce sau nu la un rezultat, cum ar fi o constructie sau altele asemenea, menit sa îndeplinească, prin el însusi, o functie tehnico-economică, toate acestea denumite în continuare lucrări;
(iii) fie un prestator de servicii, denumit în continuare prestator, caz în care contractul este contract de servicii si are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificarile statistice oficiale, oricare dintre acestia în calitate de contractor;
c) contract de concesiune de lucrări – contract de lucrări în care se prevede faptul ca autoritatea contractantă, în calitate de achizitor, remunereaza concesionarul, în calitate de contractor, în totalitate sau în parte, în contrapartida lucrărilor executate, prin cedarea dreptului de a exploata/administra rezultatul lucrărilor, în totalitate sau în parte;
d) persoana juridică afiliată – orice persoană juridică:
(i) asupra căreia o altă persoană juridică exercita o influenta dominantă;
(îi) care exercită o influenta dominantă asupra unei alte persoane juridice;
(iii) care, ca urmare a asocierii cu o altă persoană juridică, se afla sub influenta dominantă a unei alte persoane juridice;
e) contract-cadru – contract de achizitie publică, încheiat în scris, pe de o parte, între o autoritate contractantă, definită conform art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilită potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), si, pe de altă parte, unul sau mai multi furnizori, executanti sau prestatori, contract care are ca obiect stabilirea de conditii, în mod special a celor cu privire la preturi si, după caz, la cantitătile care se vor achizitiona, conditii în baza cărora se vor atribui contracte de achizitii publice în decursul unei perioade viitoare;
f) consortiu – asociere constituită pe bază de conventie civilă între doua sau mai multe autorităti contractante, fără a se constitui o noua persoana juridică, în scopul atribuirii, în comun, a unui contract de achizitie publică;
g) fonduri publice – sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare, bugetul Fondului Proprietătii de Stat, ajutoare financiare externe acordate României sau institutiilor publice si credite externe contractate sau garantate de stat ori de autorităti ale administratiei publice locale, precum si împrumuturi interne contractate de autorităti ale administratiei publice locale;
h) influenta dominantă – situatie în care, în raport cu o persoană juridică, o altă persoană juridică sau alte persoane juridice, luate împreună, se afla într-o pozitie ierarhica superioară ori se afla în cel putin unul dintre următoarele cazuri:
(i) detine majoritatea capitalului subscris;
(îi) detine controlul majoritătii voturilor în adunarea generală;
(iii) numeste conducătorul/consiliul de administratie/administratorul sau numeste în componenta consiliului de administratie/organului de conducere/de supraveghere mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;
i) drept special sau exclusiv – dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale, de o autoritate publică competentă si în baza căreia uneia sau mai multor persoane juridice li se rezerva dreptul de a desfăsura una sau mai multe dintre activitătile prevăzute la art. 6 alin. (1);
j) candidat – oricare furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridică, care solicită, printr-o scrisoare de interes, invitatie de participare la o licitatie restrânsă sau la o negociere competitivă;
k) ofertant – oricare furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridică, care a depus oferta;
l) concurent – oricare prestator, persoana fizica sau juridică, care a depus solutie la un concurs de solutii;
m) oferta – documentatie care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiară;
n) propunere tehnica – document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractantă;
o) propunere financiară – document al ofertei prin care se furnizează informatiile cerute prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare;
p) retea publică de telecomunicatii – infrastructura publică de telecomunicatii care permite transportul semnalelor între diferite puncte terminale de retea, prin cablu, microunde, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
q) punct terminal de retea – ansamblul conexiunilor fizice si specificatiile de acces tehnice aferente, care fac parte din reteaua publică de telecomunicatii si care sunt necesare pentru a asigura accesul în aceasta retea si realizarea eficienta a comunicării;
r) servicii publice de telecomunicatii – serviciile de telecomunicatii a căror prestare este încredintată de către autoritătile publice competente, în mod explicit si specific, cu deosebire uneia sau mai multor persoane juridice care desfăsoară o activitate definită la art. 6 alin. (1) lit. d); servicii de telecomunicatii sunt acele servicii care constau, în totalitate sau în parte, în transmiterea si directionarea de semnale prin reteaua publică de telecomunicatii, prin procedee de telecomunicatii, cu exceptia radiodifuziunii si televiziunii;
s) specificatii tehnice – cerinte de natura tehnica ale autoritătii contractante, care definesc caracteristici ale unui set de produse, servicii sau lucrări si care permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare în parte să fie descrisă, în mod obiectiv, într-o astfel de maniera încât sa corespundă acelei necesitati care este în intentia autoritătii contractante;
t) garantie pentru participare – depozit valoric pus la dispozitie autoritătii contractante de către ofertant înainte de depunerea ofertei;
u) garantie de buna executie a contractului – depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie prevăzute de lege, puse la dispozitie autoritătii contractante, înainte de încheierea contractului, de către ofertantul invitat de autoritatea contractantă sa încheie contractul de achizitie publică;
v) cai de atac – contestatiile sau actiunile în justitie împotriva unor acte sau decizii invocate ca nelegale, care determina încălcarea prevederilor prezentei ordonante si prin care se solicita:
(i) fie suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea sau anularea unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de către autoritatea contractantă;
(îi) fie plata de despăgubiri ca urmare a unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de autoritatea contractantă.

Sectiunea a 3-a – Domeniu de aplicare

Art. 4 – Prevederile prezentei ordonante se aplică pentru atribuirea oricărui contract de achizitie publică.

Art. 5 – (1) Este autoritate contractantă, în sensul prezentei ordonante:
a) oricare persoana juridică ce nu este de drept privat si:
(i) care este o autoritate publică, asa cum este aceasta definită în Constitutia României, si care fie în cadrul ei se exercită calitatea de ordonator principal, secundar sau tertiar de credite, fie se finantează din venituri extrabugetare; sau
(îi) în care se exercită calitatea de ordonator principal, secundar sau tertiar de credite si care nu este autoritate publică; sau
(iii) care nu este prevăzută la pct. (i) si (îi) si care se finantează din venituri extrabugetare;
b) oricare persoana juridică, alta decât una dintre cele mentionate la lit. a), care este institutie publică si se afla în una dintre următoarele situatii:
(i) fie este sub influenta dominantă a uneia dintre persoanele juridice prevăzute la lit. a) sau a mai multora dintre acestea, luate împreună, respectiv este sub influenta dominantă directa;
(îi) fie este sub influenta dominantă a unei institutii publice prevăzute la pct. (i) sau a mai multora dintre acestea, luate împreună, respectiv este sub influenta dominantă indirecta;
c) oricare persoana juridică, care, în mod cumulativ, îndeplineste următoarele conditii:
(i) este de drept privat;
(îi) este cu scop lucrativ;
(iii) este sub influenta dominantă a uneia dintre persoanele juridice prevăzute la lit. a) sau b) sau a mai multora dintre acestea, luate împreună;
(iv) exercita, între activitătile sale, una sau mai multe dintre activitătile relevante prevăzute la art. 6 alin. (1);
d) oricare persoana juridică, care, în mod cumulativ, îndeplineste următoarele conditii:
(i) este de drept privat;
(îi) este cu scop lucrativ;
(iii) nu este sub influenta dominantă a uneia dintre persoanele juridice prevăzute la lit. a), b) sau c) sau a mai multora dintre acestea, luate împreună;
(iv) exercita, între activitătile sale, una sau mai multe dintre activitătile relevante prevăzute la art. 6 alin. (1);
(v) beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru activitătile relevante;
e) oricare persoana juridică, care, în mod cumulativ, îndeplineste următoarele conditii:
(i) este de drept privat;
(îi) este cu scop lucrativ;
(iii) exercita, între activitătile sale, una sau mai multe dintre activitătile relevante prevăzute la art. 6 alin. (1);
(iv) se considera ca beneficiază de drepturi speciale sau exclusive, în sensul definit la art. 7, pentru activitătile relevante.
(2) Oricare autoritate contractantă prevăzută la alin. (1) lit. a) si b), care finantează contracte de achizitie publică ce se atribuie de către o altă persoană juridică, are obligatia de a impune, prin contractul de finantare, în conditiile stabilite de Guvern, aplicarea prevederilor prezentei ordonante la atribuirea contractelor de achizitie publică respective de către persoana juridică care le atribuie.
(3) Este autoritate contractantă si consortiul; în acest caz, prin conventie civilă, părtile desemnează din rândul lor acea persoana juridică care îi reprezintă în raporturile cu orice furnizor, executant sau prestator, în calitate de achizitor unic, acesta efectuand si operatiunile de încasări si plati în numele părtilor asociate.
(4) Lista nominală cuprinzând persoanele juridice care sunt autorităti contractante în sensul prevederilor alin. (1) lit. a)-e) se stabileste prin hotărâre a Guvernului.
(5) Guvernul are dreptul de a include pe lista prevăzută la alin. (4) si alte persoane juridice, altele decât cele care îndeplinesc conditiile mentionate la alin. (1) lit. a)-e), si anume persoane juridice care, în mod cumulativ, îndeplinesc următoarele conditii:
a) sunt de drept privat;
b) sunt cu scop lucrativ;
c) sunt sub influenta dominantă, directa sau indirecta, a uneia dintre persoanele juridice prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b) sau a mai multora dintre acestea, luate împreună;
d) beneficiază de drepturi speciale sau exclusive sau nu au piata concurentiala, în sensul Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare; în acest ultim caz, numai după ce Ministerul Finantelor solicita avizul Consiliului Concurentei, care, dacă nu este transmis în termen de 90 de zile de la primirea solicitării, se considera a fi favorabil.

Art. 6 – (1) Activităti relevante sunt următoarele:
a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, activităti în domeniul productiei, transportului sau distributiei de:
(i) apa potabilă; sau
(îi) energie electrica; sau
(iii) combustibili gazosi sau energie termica si apa calda, precum si furnizarea de apa potabilă, de energie electrica, de combustibili gazosi sau de energie termica si de apa calda către aceste retele;
b) exploatarea unui areal geografic în unul dintre următoarele scopuri:
(i) prospectarea sau extractia de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alti combustibili solizi;
(îi) punerea la dispozitie transportatorilor care operează pe cai aeriene, maritime sau fluviale de aeroporturi, porturi maritime sau fluviale sau de alte terminale de retea de transport;
c) exploatarea de retele destinate să asigure prestarea de servicii în beneficiul publicului, în domeniul transportului pe calea ferată si transportului terestru de călători, programat;
d) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele publice de telecomunicatii sau asigurarea, în beneficiul publicului, a unuia sau mai multor servicii de telecomunicatii.
(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) lit. a) nu sunt considerate ca fiind activităti relevante, dacă, în cazurile enumerate în continuare, se îndeplinesc, în mod cumulativ, conditiile mentionate la pct. (i) si (îi):
a) în cazul apei potabile si energiei electrice:
(i) productia de apa potabilă sau energie electrica este destinată desfăsurării unei alte activităti decât cele prevăzute la alin. (1);
(îi) alimentarea retelei publice depinde numai de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizată retelei nu a depăsit 30% din productia totală de apa potabilă sau energie electrica, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs;
b) în cazul combustibililor gazosi, energiei termice si apei calde:
(i) productia de combustibili gazosi sau de energie termica si apa calda este consecinta inevitabila a desfăsurării unei alte activităti decât cele prevăzute la alin. (1);
(îi) alimentarea retelei publice este facuta numai în scopul de a exploata în mod economic aceasta productie, iar cifra de afaceri rezultată din alimentarea retelei nu a depăsit 20% din cifra de afaceri totală realizată, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
(3) Prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerată activitate relevanta în cazul în care si alte persoane juridice au dreptul sa presteze acelasi tip de servicii, în aceeasi zona geografică si în aceleasi conditii.

Art. 7 – Se considera ca beneficiază de drepturi speciale sau exclusive o persoană juridică care se afla în una dintre următoarele situatii:
a) beneficiază, în scopul construirii retelelor la care s-a făcut referire la art. 6 alin. (1) ori al amplasarii de instalatii pentru respectivele retele:
(i) de o procedură de expropriere;
(îi) de un drept de folosintă;
(iii) de un drept de a amplasa echipamentele retelelor pe o cale publică de acces, deasupra sau dedesubtul acesteia;
b) aprovizioneaza cu apa potabilă, energie electrica, combustibili gazosi sau energie termica si apa calda o retea exploatată de o autoritate contractantă, definită conform art. 5 alin. (1) lit. c)-e), care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive.

Art. 8 – (1) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotărâre, faptul ca activitatea de a exploata areale geografice, în scopul prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alti combustibili solizi, nu este considerată activitate relevanta în sensul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) pct. (i) si ca persoanele juridice care exercită una sau mai multe activităti relevante definite la art. 6 alin. (1) lit. a), în scopul prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alti combustibili solizi, nu sunt considerate beneficiare de drepturi speciale sau exclusive în sensul prevederilor art. 7 lit. b) si numai pentru respectivele activităti; Guvernul are dreptul de a hotărî astfel numai dacă prevederile legale în vigoare asigura îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor conditii:
a) nu este îngrădit dreptul de a solicita o autorizatie în scopul exploatării unei astfel de arii geografice;
b) capacitatea tehnica si cea economico-financiară pe care trebuie să le aibă o persoană juridică pentru a se angaja în activităti de prospectare sau extractie se stabilesc înainte de verificarea calificării respectivilor solicitanti aflati în competitie pentru obtinerea autorizatiei;
c) autorizatia pentru exercitarea activitătilor de prospectare sau extractie se acordă pe baza unor criterii obiective, referitoare la mijloacele pe care fiecare solicitant le are la dispozitie pentru desfăsurarea acestor activităti; criteriile respective sunt stabilite si publicate înainte de depunerea solicitărilor de autorizare si se aplică, într-o maniera nediscriminatorie, tuturor solicitantilor;
d) toate conditiile si exigentele privind desfăsurarea sau încetarea activitătii, inclusiv prevederile referitoare la obligatiile legate de desfăsurarea activitătii, la redeventele si la participarea cu capital sau la veniturile persoanelor juridice, sunt stabilite si puse la dispozitie înainte de depunerea solicitărilor de autorizare si trebuie să fie aplicate într-o maniera nediscriminatorie; orice modificare care vizează aceste conditii si exigente trebuie să fie aplicată tuturor persoanelor juridice implicate sau trebuie să fie amendata într-o maniera nediscriminatorie;
e) persoanele juridice nu sunt obligate, prin nici o prevedere legală sau de natura administrativă si prin nici un acord sau întelegere, sa furnizeze informatii despre sursele, actuale sau avute în vedere, privind achizitiile pe care le efectuează; în mod exceptional, autoritătile publice competente au dreptul de a solicita astfel de informatii exclusiv în scopul de a nu fi afectate apărarea si siguranta nationala, moralitatea publică, politicile publice, protectia sănătătii si vietii oamenilor, animalelor sau plantelor, protectia patrimoniului cultural national sau protectia proprietătii industriale si comerciale.
(2) Persoanele juridice care beneficiază de prevederile alin. (1) sunt obligate să asigure aplicarea principiilor mentionate la art. 2 pentru atribuirea contractelor de furnizare, de lucrări sau de servicii, precum si sa transmită Ministerului Finantelor informatiile solicitate cu privire la atribuirea contractelor respective.

Art. 9 – (1) O autoritate contractantă din domeniul apărării nationale, ordinii publice, sigurantei si securitătii nationale are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante, cu exceptia cazului în care atribuie contracte de furnizare sau contracte de servicii, iar produsele si serviciile respective sunt în legătură cu productia sau comertul de arme, munitie si sisteme de armament pentru război sau a cazului în care atribuirea contractului de servicii sau de furnizare ar putea conduce la difuzarea de informatii contrare intereselor de apărare si securitate a tarii, dar si în aceste cazuri, fără a afecta concurenta pe piata produselor si serviciilor care nu sunt destinate, în mod specific, unor scopuri militare.
(2) Lista cuprinzând produsele si serviciile la care se face referire la alin. (1), precum si procedurile pentru atribuirea unor astfel de contracte se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 10 – (1) Autoritatea contractantă definită la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante în vederea dobândirii de produse, lucrări sau servicii destinate:
a) fie altor scopuri decât desfăsurării activitătilor relevante prevăzute la art. 6 alin. (1);
b) fie în scopul desfăsurării uneia sau mai multor activităti relevante în alta tara decât România, în conditiile în care realizarea acestui scop nu presupune utilizarea fizica a unei retele sau a unui areal geografic din România.
(2) Totusi prevederile ordonantei se aplică în cazul atribuirii unui contract de achizitie publică de către o persoană juridică care desfăsoară activităti prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) pct. (i), dacă respectivul contract este în legătură:
a) fie cu prestarea de servicii de îmbunătătiri funciare si irigatii sau cu proiecte privind lucrări de constructii hidrotehnice, dar numai în cazul în care volumul de apa, destinat aprovizionarii cu apa potabilă, reprezintă mai mult de 20% din volumul total de apa pus la dispozitie de instalatiile de irigare, de drenaj sau de proiectele cu caracter hidrotehnic respective;
b) fie cu evacuarea sau cu tratarea apelor uzate.
(3) Autoritătile contractante definite la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) au obligatia de a transmite Ministerului Finantelor, la cererea acestuia, o nota cuprinzând activitătile din obiectul lor de activitate, pentru care acestea considera ca se aplică prevederile alin. (1).
(4) Guvernul hotărăste si publică periodic liste cuprinzând activitătile exceptate conform alin. (1), având în vedere însă, atunci când publică, să respecte elementele de confidentialitate mentionate de autoritătile contractante în nota transmisă către Ministerul Finantelor, care pot afecta interesele comerciale ale acestora.

Art. 11 – (1) Autoritatea contractantă care desfăsoară o activitate relevanta definită conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d) nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante în cazul achizitiei de produse, servicii sau lucrări destinate în mod exclusiv sa îi permită sa presteze unul sau mai multe servicii de telecomunicatii, în cazul în care si alte persoane juridice au dreptul sa presteze servicii de telecomunicatii similare, în aceeasi zona geografică si în aceleasi conditii.
(2) Autoritatea contractantă prevăzută la alin. (1) are obligatia de a transmite Ministerului Finantelor, la cererea acestuia, o nota cuprinzând serviciile de telecomunicatii pentru care aceasta considera ca se aplică prevederile alin. (1).
(3) Guvernul hotărăste si publică periodic lista cuprinzând serviciile de telecomunicatii exceptate conform alin. (1), având în vedere însă, atunci când publică, să respecte elementele de confidentialitate mentionate de autoritătile contractante în nota transmisă către Ministerul Finantelor, care pot afecta interesele comerciale ale acestora.

Art. 12 – (1) Autoritatea contractantă, definită la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilită potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante atunci când urmează sa atribuie un contract de achizitie publică, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele conditii:
a) achizitionează în scopul de a revinde sau de a închiria;
b) nu beneficiază de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsul pe care urmează sa îl vândă sau sa îl închirieze, iar alte persoane juridice au si ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare, în aceleasi conditii ca si autoritatea contractantă.
(2) Autoritătile contractante, definite la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilite potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), au obligatia de a transmite Ministerului Finantelor, la cererea acestuia, o nota cuprinzând produsele si activitătile pentru care acestea considera ca se aplică prevederile alin. (1).
(3) Guvernul hotărăste si publică periodic liste cuprinzând produsele si activitătile exceptate conform alin. (1), având în vedere însă, atunci când publică, să respecte elementele de confidentialitate mentionate de autoritătile contractante în nota transmisă către Ministerul Finantelor, care pot afecta interesele comerciale ale acestora.

Art. 13 – Autoritătile contractante definite la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) nu au obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante în următoarele cazuri:
a) pentru cumpărarea apei de suprafata sau din subteran în scopul desfăsurării uneia sau mai multor activităti dintre cele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) pct. (i);
b) pentru cumpărarea de energie sau de produse energetice ale industriei extractive în scopul desfăsurării uneia sau mai multor activităti dintre cele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) pct. (îi) si (iii) sau lit. b) pct. (i).

Art. 14 – Autoritatea contractantă nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante atunci când atribuie contracte de achizitie publică, dacă:
a) contractul are caracter secret sau îndeplinirea sa implica măsuri speciale de securitate, în concordanta cu prevederile legale referitoare la apărarea nationala, ordinea publică, precum si siguranta si securitatea nationala;
b) procedurile de atribuire sunt stabilite ca urmare a:
(i) unui tratat sau a unui acord international ce vizează implementarea sau exploatarea unui proiect, în comun, cu unul sau mai multi parteneri străini;
(îi) unui tratat, acord international sau a altor asemenea documente referitoare la stationarea de trupe;
(iii) aplicării unei proceduri specifice unor organizatii internationale sau unor donatori;
c) contractul este contract de servicii si se atribuie unei persoane juridice care este ea însăsi autoritate contractantă si care prestează aceste servicii în baza unor drepturi exclusive stabilite conform prevederilor legale;
d) contractul are ca obiect:
(i) cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri/clădiri/alte bunuri imobiliare existente sau a drepturilor asupra acestora; totusi atribuirea contractelor pentru achizitia serviciilor de intermediere financiară, care se încheie, indiferent de forma, în legătură cu contractul de cumpărare sau închiriere, se supune prevederilor prezentei ordonante;
(îi) cumpărarea, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe de către institutii de radiodifuziune, precum si achizitia de timpi de emisie;
(iii) prestarea de servicii de telefonie, de telegrafie, telex si întretinere a retelei, de radioficare si de comunicatii prin satelit;
(iv) prestarea de servicii de arbitrare si conciliere;
(v) prestarea de servicii de intermediere financiară în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare, precum si prestarea de servicii de către Banca Nationala a României;
(vi) angajarea de mana de lucru (contracte de muncă);
(vii) prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate integral de către autoritatea contractantă si ale căror rezultate nu sunt necesare autoritătii contractante în propriul beneficiu.

Art. 15 – Contractul care are ca obiect achizitia publică atât de produse, cat si de servicii este considerat contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv.

Capitolul 2 – Proceduri pentru atribuirea contractului de achizitie publică

Art. 16 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie publică ce urmează să fie atribuit si de a stabili dacă aceasta valoare, fără T.V.A., este superioară sau nu echivalentului în lei al pragului valoric prevăzut la art. 17.
(2) Valoarea contractului de achizitie publică trebuie estimată prin aplicarea regulilor stabilite de Guvern prin hotărâre.

Art. 17 – Pragul valoric este următorul:
a) pentru contractul de furnizare: 30.000 euro;
b) pentru contractul de servicii: 30.000 euro;
c) pentru contractul de lucrări: 125.000 euro.

Art. 18 – (1) Autoritatea contractantă trebuie să aplice, în conditiile prezentei ordonante, una dintre procedurile de mai jos, în scopul atribuirii unui contract de achizitie publică:
a) licitatie deschisă, respectiv procedura prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul de a depune oferta;
b) licitatie restrânsă, respectiv procedura prin care numai furnizorii, executantii sau prestatorii selectati de către autoritatea contractantă sunt invitati de către aceasta să depună oferte;
c) negociere, care poate fi:
(i) negociere competitivă, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consulta si negociaza clauzele contractuale cu mai multi furnizori, executanti sau prestatori;
(îi) negociere cu o singura sursa, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consulta si negociaza clauzele contractuale cu un singur furnizor, executant sau prestator;
d) cerere de oferte de pret, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă solicita oferte de pret de la cel putin 3, dacă este posibil, si, oricum, nu mai putin de 2 furnizori, executanti sau prestatori.
(2) De asemenea, autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedură care îi permite sa achizitioneze, în special în domeniul planificarii teritoriale si urbane, al arhitecturii, al lucrărilor de constructii sau în cel al prelucrării datelor, o solutie, si anume un plan sau un proiect, prin selectarea acesteia, pe baze concurentiale, de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii concurentului/concurentilor câstigător/castigatori; concursul de solutii poate fi parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achizitie publică sau procedura independenta; regulile de organizare a concursului de solutii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(3) Autoritătile contractante definite conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau b), atunci când valoarea estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, denumita în continuare T.V.A., a contractului de achizitie publică este egala sau mai mare decât echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 17:
a) au obligatia de a atribui contracte de achizitie publică numai prin aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b);
b) au dreptul de a atribui contractul de concesiune de lucrări prin aplicarea oricăreia dintre procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) sau c).
(4) Autoritătile contractante, definite conform art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilite potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), au dreptul, atunci când valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achizitie publică este egala sau mai mare decât echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 17, sa atribuie contracte de achizitie publică prin aplicarea oricăreia dintre procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) sau c).
(5) Autoritatea contractantă are dreptul:
a) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achizitie publică este egala sau mai mica decât echivalentul în lei a 1.500 euro; sau
b) în alte cazuri stabilite prin hotărâre a Guvernului, de a achizitiona produse, lucrări sau servicii, fără a aplica procedurile prevăzute la alin. (1) sau (2), respectiv numai pe bază de document contabil justificativ care, în acest caz, se considera a fi contract de achizitie publică; autoritatea contractantă are însă si în acest caz obligatia de a respecta prevederile art. 66 alin. (4).

Art. 19 – (1) Autoritatea contractantă, definită conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau b), prin exceptie de la prevederile art. 18 alin. (3) lit. a), are dreptul, atunci când valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achizitie publică este egala sau mai mare decât echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 17, de a aplica procedura prin negociere competitivă numai în următoarele cazuri:
a) atunci când, în urma aplicării unei proceduri prin licitatie deschisă sau restrânsă:
A. nu a fost prezentată nici o ofertă; sau
B. au fost prezentate numai oferte care:
(i) fie nu au fost elaborate si prezentate în concordanta cu cerintele precizate în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
(îi) fie contin în propunerea financiară preturi care par, în mod evident, a nu fi rezultatul liberei concurente;
(iii) fie contin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
(iv) fie sunt depuse după data limita de depunere a ofertelor;
(v) fie au fost depuse de către ofertanti care nu au îndeplinit conditiile de calificare prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. A b);
(vi) fie, prin valoarea inclusă în propunerea financiară, fiecare dintre ele a depăsit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică respectiv, si, în toate situatiile prevăzute la lit. A si B, numai dacă, în mod cumulativ:
– autoritatea contractantă nu modifica substantial cerintele prevăzute initial în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
– autoritatea contractantă transmite, anterior declansării procedurii prin negociere competitivă, spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice, un anunt de închidere a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică, anunt prin care declara ca ofertele primite se afla în una sau mai multe dintre situatiile prevăzute la lit. A si B; sau
b) în situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci când autoritatea contractantă îsi propune sa dobândească servicii sau lucrări care nu permit o estimare initială a valorii contractului de achizitie publică datorită naturii serviciilor sau lucrărilor respective sau datorită riscurilor pe care le implica prestarea sau executia acestora; sau
c) atunci când serviciile pe care autoritatea contractantă îsi propune să le dobândească sunt de asa natura încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publică prin licitatie deschisă sau restrânsă; sau
d) atunci când autoritatea contractantă achizitionează:
(i) produse ce urmează a fi fabricate; sau
(îi) lucrări ce urmează a fi executate, exclusiv în scopul cercetării stiintifice, experimentarii sau dezvoltării tehnologice si numai dacă autoritatea contractantă nu urmăreste asigurarea unei rentabilitati sau acoperirea costurilor aferente cercetării stiintifice, experimentarii sau dezvoltării tehnologice; sau
e) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de solutii, trebuie să atribuie contractul de achizitie publică unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv si numai dacă autoritatea contractantă transmite invitatie de participare tuturor concurentilor castigatori ai concursului respectiv;
f) în situatie de forta majoră (calamitate naturala, conflagratie, alt caz temeinic motivat care nu a putut fi prevăzut si ale cărui circumstante nu se datorează sub nici o formă vreunei actiuni a autoritătii contractante), dar numai pentru achizitionarea produselor, serviciilor, lucrărilor cu adevărat necesare pentru a face fata situatiei de extrema urgenta, într-o perioadă imediata, de regula, nu mai mult de o luna. Pentru atribuirea contractelor de achizitie publică după această perioadă se considera ca autoritatea contractantă are suficient timp ca să poată recurge la aplicarea procedurii de atribuire prin licitatie restrânsă, invocand motive de urgenta pentru a putea accelera aceasta procedura.
(2) Autoritatea contractantă definită conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau b) are dreptul, atunci când valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achizitie publică este egala sau mai mare decât echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 17, de a aplica procedura prin negociere cu o singura sursa numai în următoarele cazuri:
a) atunci când produsele, lucrările sau serviciile pot fi furnizate, executate sau prestate doar de un singur contractor, din motive de natura tehnica, artistică sau din motive legate de protectia unui drept de exclusivitate asupra acestora; sau
b) atunci când autoritatea contractantă îsi propune sa achizitioneze, în mod aditional, produse destinate:
(i) fie înlocuirii partiale a echipamentelor si instalatiilor achizitionate anterior de la un anumit furnizor;
(îi) fie suplimentarii echipamentelor sau extinderii instalatiilor achizitionate anterior de la un anumit furnizor;
si constata ca aceste produse nu se pot achizitiona decât de la acelasi furnizor, în vederea evitării incompatibilitatii sau dificultătilor tehnice sporite de operare si întretinere pe care le implica achizitionarea de produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja achizitionate; autoritatea contractantă are dreptul de a achizitiona astfel de produse, prin aplicarea procedurii prin negociere cu o singura sursa, numai într-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului initial; sau
c) atunci când autoritatea contractantă îsi propune sa achizitioneze servicii suplimentare sau lucrări suplimentare, care, desi nu au fost incluse în contractul de servicii, respectiv în contractul de lucrări, atribuit anterior unui contractor, au devenit, ca urmare a unor situatii neprevăzute, necesare pentru finalizarea contractului în cauza si numai dacă se respecta, în mod cumulativ, următoarele conditii:
(i) atribuirea să fie facuta aceluiasi contractor;
(îi) serviciile/lucrările suplimentare:
– fie nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic si economic, de contractul initial, întrucât altfel ar aduce prejudicii majore autoritătii contractante;
– fie, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare îndeplinirii contractului initial;
(iii) valoarea estimată a acestuia nu trebuie să depăsească 50% din valoarea contractului de servicii, respectiv de lucrări, atribuit initial; sau
d) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de servicii sau de lucrări, autoritatea contractantă îsi propune sa achizitioneze noi servicii, respectiv noi lucrări, care sunt similare serviciilor sau lucrărilor achizitionate prin contractul atribuit initial, si numai dacă se respecta, în mod cumulativ, următoarele conditii:
(i) noile servicii sau lucrări sunt în conformitate cu cerintele cuprinse în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului initial, iar aceasta atribuire s-a realizat prin procedura de licitatie deschisă sau prin procedura de licitatie restrânsă;
(îi) în anuntul de participare pentru atribuirea contractului initial de servicii sau de lucrări s-a precizat ca, pentru achizitionarea ulterioară de servicii, respectiv de lucrări, similare, se va putea aplica procedura de negociere cu o singura sursa;
(iii) valoarea estimată a contractului initial de servicii sau de lucrări s-a determinat inclusiv prin luarea în calcul a serviciilor similare, respectiv a lucrărilor similare ce se vor achizitiona ulterior;
(iv) autoritatea contractantă achizitionează astfel de servicii sau lucrări într-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului initial; sau
e) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de solutii, trebuie să atribuie contractul de achizitie publică concurentului câstigător al concursului respectiv.

Art. 20 – Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. d) numai în cazul în care:
a) valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achizitie publică este mai mica decât echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 17; sau
b) se achizitionează servicii prevăzute si numai în conditiile stabilite de către Guvern prin hotărâre.

Art. 21 – În orice situatie, autoritatea contractantă trebuie să asigure respectarea principiilor liberei concurente, transparentei, tratamentului egal si confidentialitătii în relatia cu furnizorii, executantii sau prestatorii interesati sa participe la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

Art. 22 – Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mica, în scopul de a evita aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau, după caz, la lit. c).

Capitolul 3 – Participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică

Sectiunea 1 – Reguli generale

Art. 23 – (1) Orice furnizor, executant sau prestator, român sau străin, persoana fizica sau juridică, are dreptul de a participa, în conditiile prezentei ordonante, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică; furnizorul, executantul sau prestatorul străin beneficiază în România de acelasi regim de care beneficiază si furnizorul, executantul sau prestatorul român în tara în care furnizorul, executantul sau prestatorul străin este rezident.
(2) Contractul de achizitie publică trebuie să se atribuie, după cum urmează:
A. În cazul aplicării procedurii prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a):
a) pe baza criteriului prevăzut la art. 62 lit. a) sau b) si luând totodată în considerare prevederile art. 41; si, în mod cumulativ,
b) prin verificarea, anterior evaluării ofertei, a îndeplinirii de către ofertanti a conditiilor de calificare, respectiv a conditiilor referitoare la:
(i) eligibilitate, în conformitate cu prevederile art. 27;
(îi) înregistrare în conformitate cu prevederile art. 28;
(iii) capacitatea tehnica si cea economico-financiară, în conformitate cu prevederile art. 29; verificarea capacitătii tehnice si a celei economico-financiare se face numai în cazul celor care nu au fost deja exclusi de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică ca urmare a neîndeplinirii conditiilor prevăzute la pct. (i) si (îi).
B. În cazul aplicării procedurilor prevăzute la art. 18 lit. b) si c):
a) pe baza criteriului prevăzut la art. 62 lit. a) sau b) si luând totodată în considerare prevederile art. 41; si, în mod cumulativ,
b) prin verificarea, anterior evaluării ofertei, a documentelor suplimentare de calificare solicitate, în conditiile prezentei ordonante, în invitatia de participare, candidatilor selectati de către autoritatea contractantă sau prin reverificarea, dacă se solicita aceleasi documente de calificare ca cele precizate în anuntul de participare, urmărind îndeplinirea cerintelor în conformitate cu prevederile art. 27, 28 si 29.
C. În cazul aplicării procedurii prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. d):
a) pe baza criteriului prevăzut la art. 62 lit. b); si, în mod cumulativ,
b) prin verificarea, anterior evaluării ofertei de pret, a îndeplinirii de către ofertanti a conditiilor de calificare, respectiv a conditiilor referitoare la:
(i) eligibilitate, în conformitate cu prevederile art. 27;
(îi) înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 28.
(3) Este calificat orice ofertant/candidat care nu a fost exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică ca urmare a neîndeplinirii conditiilor de calificare prevăzute la alin. (2).
(4) Autoritatea contractantă are obligatia de a respecta caracterul confidential al informatiilor prezentate de către ofertanti/candidati în scopul verificării îndeplinirii conditiilor de calificare.

Art. 24 – În cazul aplicării procedurii prin licitatie deschisă, numărul de furnizori, de executanti sau de prestatori care au dreptul de a depune oferta este nelimitat.

Art. 25 – (1) Orice furnizor, executant sau prestator are dreptul de a solicita invitatie de participare pentru a depune oferta, în cazul aplicării procedurii prin:
a) licitatie restrânsă;
b) negociere competitivă, dacă autoritatea contractantă are obligatia de a aplica prevederile art. 74 alin. (1).
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili candidatii selectati, dintre candidatii calificati, numai după ce s-a verificat îndeplinirea de către candidati a conditiilor de calificare; atunci când selecteaza candidatii, autoritatea contractantă are obligatia de a aplica criterii referitoare numai la capacitatea tehnica si cea economico-financiară.
(3) Numărul de candidati selectati trebuie să se încadreze între limita minima si limita maxima a intervalului precizat în anuntul de participare sau să fie egal cu numărul precizat în anuntul de participare; acest număr trebuie să fie:
a) nu mai mic de 5 si nici mai mare de 20, în cazul aplicării procedurii prin licitatie restrânsă;
b) nu mai mic de 3, dacă este posibil, si, în orice caz, cel putin 2, în cazul aplicării procedurii prin negociere competitivă.

Art. 26 – Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite invitatie de participare:
a) candidatilor selectati, atunci când aplica procedura prin licitatie restrânsă sau prin negociere competitivă;
b) de regula, la cel putin 3 si, în orice caz, la nu mai putin de 2 furnizori, executanti sau prestatori si în asa fel încât să asigure concurenta, atunci când aplica procedura prin cerere de oferte de pret;
c) de regula, la cel putin 3 si, în orice caz, la nu mai putin de 2 furnizori, executanti sau prestatori si în asa fel încât să asigure concurenta, atunci când autoritatea contractantă definită la art. 5 alin. (1) lit. a) sau b) aplica procedura prin negociere competitivă si nu are obligatia de a respecta prevederile art. 74 alin. (1);
d) de regula, la cel putin 3 si, în orice caz, la nu mai putin de 2 furnizori, executanti sau prestatori si în asa fel încât să asigure concurenta, atunci când autoritatea contractantă, definită la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilită potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), se afla în situatia prevăzută la art. 74 alin. (3);
e) furnizorului, executantului sau prestatorului căruia ar fi probabil sa i se atribuie contractul, atunci când aplica procedura prin negociere cu o singura sursa.

Sectiunea a 2-a – Criterii de selectie calitativă

Art. 27 – Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achizitie publică, respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se afla în oricare dintre următoarele situatii:
a) este insolvabil sau în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitătile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situatie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situatiile prevăzute la lit. a);
c) a făcut obiectul unei condamnări care are autoritatea de lucru judecat pentru un delict în legătură cu conduita sa profesională;
d) nu si-a îndeplinit obligatiile de plată a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurările sociale de stat;
e) furnizează informatii false în documentele de calificare;
f) a comis o grava greseala în materie profesională, pe care autoritatea contractantă o poate invoca aducând ca dovada orice mijloc probant pe care îl are la dispozitie.

Art. 28 – Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui furnizor, executant sau prestator sa dovedească o formă de înregistrare ca persoana juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din tara în care este stabilit, după caz, ori, în sensul de mai sus, să facă o declaratie pe propria răspundere sau să prezinte un document edificator.

Art. 29 – Ofertantii/candidatii au obligatia de a prezenta documentele cerute de autoritatea contractantă, prin care dovedesc capacitatea tehnica si cea economico-financiară, precum si de a permite verificarea de către autoritatea contractantă a capacitătilor lor de productie, de realizare de studii, de cercetare-dezvoltare, precum si a sistemului de asigurare a calitătii.

Art. 30 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a face cunoscute furnizorilor, executantilor sau prestatorilor cel putin informatii privind:
a) documentele de calificare pe care acestia trebuie să le prezinte, precum si orice alte modalităti care urmează să fie utilizate în scopul verificării eligibilitătii, înregistrării, capacitătii tehnice si capacitătii economico-financiare a acestora; si b) numărul de candidati selectati care vor fi invitati să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr, atunci când aplica procedura prin licitatie restrânsă sau prin negociere competitivă.
(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie precizate în anuntul de participare sau, după caz, în invitatia de participare, în functie de procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică aplicată.

Sectiunea a 3-a – Data limita de primire a scrisorii de interes

Art. 31 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a stabili si de a include în anuntul de participare data limita de primire a scrisorii de interes, respectiv a solicitării de a participa la procedura prin licitatie restrânsă sau prin negociere competitivă.
(2) Data limita, stabilită de către autoritătile contractante definite conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau b), nu trebuie să fie mai devreme de 37 de zile de la data transmiterii anuntului de participare, spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice.
(3) Autoritătile contractante, definite conform art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilite potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), au obligatia, de regula, de a stabili ca data limita sa nu fie mai devreme de 37 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare; aceste autorităti au însă si dreptul de a reduce această perioadă, dar în nici un caz data limita nu trebuie să fie mai devreme de 22 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.
(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin licitatie restrânsă sau prin negociere competitivă, si anume de a reduce numărul de zile prevăzut la alin. (2) si (3), dar nu la mai putin de 15 zile si numai în situatia în care, din motive de urgenta, respectarea numărului de zile prevăzut la alineatele respective ar cauza prejudicii autoritătii contractante; în acest caz, autoritatea contractantă are obligatia de a include în anuntul de participare motivele aplicării accelerate a procedurii prin licitatie restrânsă sau prin negociere competitivă.
(5) Furnizorii, executantii sau prestatorii au obligatia ca, în momentul inaintarii scrisorii de interes, sa ataseze la aceasta documentele de calificare prevăzute în anuntul de participare.

Capitolul 4 – Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei

Sectiunea 1 – Continutul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei

Art. 32 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a asigura întocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, care trebuie să cuprindă cel putin:
a) informatii generale privind autoritatea contractantă;
b) documentele de calificare prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a), după caz;
c) caietul de sarcini pe baza căruia trebuie să se elaboreze propunerea tehnica;
d) instructiuni privind date limita care trebuie respectate si formalităti care trebuie îndeplinite, inclusiv cele privind garantia de participare si cea de buna executie, referitoare la modul de prezentare si de depunere a ofertei, precum si la perioada de valabilitate a acesteia;
e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii financiare;
f) informatii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică, precum si, în cazul în care se aplică criteriul prevăzut la art. 62 lit. a), algoritmul de calcul utilizat în scopul evaluării ofertelor;
g) instructiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;
h) modelul contractului de achizitie publică, precum si conditiile generale de contractare sau, după caz, conditiile speciale de contractare.
(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a preciza în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei institutiile competente de la care furnizorii, executantii sau prestatorii pot obtine informatii privind reglementările obligatorii referitoare la protectia muncii, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului respectiv si care sunt în vigoare la nivel national sau, în mod special, în regiunea sau în localitatea în care se executa lucrările ori se prestează serviciile.

Art. 33 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a asigura obtinerea unui exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei de către:
a) orice furnizor, executant sau prestator care înaintează o solicitare în acest sens, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin licitatie deschisă;
b) toti candidatii selectati conform art. 25 alin. (2), în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin licitatie restrânsă sau prin negociere competitivă;
c) orice furnizor, executant sau prestator căruia i s-a transmis o invitatie de participare, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin cerere de oferta;
d) furnizorul, executantul sau prestatorul căruia i s-a transmis o invitatie de participare, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin negociere cu o singura sursa.
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili:
a) modalitatea în care furnizorii, executantii sau prestatorii care înaintează o solicitare pot obtine exemplarul din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei; si
b) după caz, costul exemplarului din documentatie si, eventual, al transmiterii acestuia, precum si conditiile de plată asociate.
(3) Modalitatea în care furnizorii, executantii sau prestatorii ori, după caz, candidatii selectati pot obtine exemplarul din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei trebuie să fie:
a) preluarea directa de către furnizor, executant sau prestator ori de către candidatii selectati de la adresa directiei/compartimentului din cadrul autoritătii contractante pe care aceasta o precizează;
b) transmiterea exemplarului de către autoritatea contractantă, ca urmare a primirii solicitării prevăzute la alin. (1) lit. a) în cel mult 6 zile de la primirea acesteia;
c) transmiterea exemplarului de către autoritatea contractantă o dată cu transmiterea invitatiei de participare.

Sectiunea a 2-a – Dreptul de a solicita clarificări

Art. 34 – (1) Orice furnizor, executant sau prestator care a obtinut, în conditiile prezentei ordonante, un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei are dreptul de a solicita, în scris, clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.
(2) Autoritatea contractantă are obligatia:
a) de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări numai acelor solicitări primite cu:
(i) 10 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor;
(îi) 7 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la art. 48, precum si în cazul aplicării procedurii prin cerere de oferta de pret;
b) de a transmite răspunsul la solicitarile de clarificări numai până cu:
(i) 6 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la lit. a) pct. (i);
(îi) 4 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la lit. a) pct. (îi);
c) de a transmite continutul răspunsului către toti furnizorii, executantii sau prestatorii care au obtinut, în conditiile prezentei ordonante, un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Art. 35 – Autoritatea contractantă are dreptul de a completa, din proprie initiativă, în vederea clarificarii, documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Orice astfel de completare trebuie comunicată de către aceasta, în scris, până la, după caz, 6 zile sau 4 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, tuturor furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care au obtinut, în conditiile prezentei ordonante, un exemplar din documentatia respectiva.

Sectiunea a 3-a – Caietul de sarcini

Art. 36 – Caietul de sarcini contine, în mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, după caz si fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă, siguranta în exploatare, dimensiuni, precum si la sisteme de asigurare a calitătii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea; în cazul contractelor pentru lucrări, specificatiile tehnice se pot referi, de asemenea, si la reguli de proiectare si de calcul, inclusiv al costurilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrărilor, la tehnici, procedee si metode de constructie, precum si la orice alte conditii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în functie si de diverse acte normative si reglementări, în legătură cu lucrarea finala si cu materii prime sau materiale ori părti de lucrare implicate.

Art. 37 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a defini în caietul de sarcini si în contract specificatiile tehnice numai prin referire, de regula:
a) fie la reglementări tehnice, asa cum sunt acestea definite în legislatia interna referitoare la standardizarea nationala, care sunt compatibile cu reglementările Comunitătii Europene;
b) fie, dacă nu exista reglementări tehnice în sensul de la lit. a), la standarde nationale si altele asemenea, si anume, de regula, în următoarea ordine de decădere:
(i) standarde nationale si altele asemenea care adopta standarde europene si altele asemenea;
(îi) standarde nationale si altele asemenea care adopta standarde internationale si altele asemenea, care sunt acceptate de Comunitatea Europeană, în situatia în care nu exista standarde europene si altele asemenea sau în situatia în care nu s-au adoptat încă pe plan national unele standarde europene si altele asemenea;
(iii) alte standarde nationale si altele asemenea decât cele de la pct. (i) si pct. (îi);
c) fie la altele asemenea celor de la lit. a) si b).
(2) Guvernul hotărăste cu privire la aplicarea alin. (1), inclusiv exceptiile de la regula, luând în considerare obligatiile asumate de România în relatiile cu Uniunea Europeană în domeniul Pietei interne sau, pe plan international, cu privire la politica de standardizare, precum si la cea de achizitii publice.
(3) Se interzice indicarea în caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricatie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificatii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea, unuia sau mai multor ofertanti.
(4) În sensul prevederilor alin. (3), este interzisă indicarea unei mărci de fabrica sau de comert, a unui brevet de inventie, a unei licente de fabricatie sau a unei anume origini ori productii. Totusi se admite o astfel de indicatie, dar numai însotită de mentiunea „sau echivalent” si numai în situatia în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a stabili în caietul de sarcini specificatii tehnice suficient de precise si inteligibile pentru toate părtile interesate.

Capitolul 5 – Elaborarea, prezentarea si evaluarea ofertei

Sectiunea 1 – Elaborarea si prezentarea ofertei. Oferte alternative

Art. 38 – (1) Propunerea tehnica trebuie elaborata în concordanta cu cerintele cuprinse în caietul de sarcini; în cazul aplicării procedurii prin licitatie deschisă, prin negociere cu o singura sursa sau prin cerere de oferta, este obligatoriu ca la propunerea tehnica să fie atasate si documentele de calificare.
(2) Propunerea financiară se elaborează în asa fel încât să asigure furnizarea tuturor informatiilor solicitate prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, necesare evaluării financiare.

Art. 39 – Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă si trebuie să fie semnată pe propria răspundere de către ofertant sau de către o persoană imputernicita legal de acesta.

Art. 40 – (1) Mai multi furnizori, executanti sau prestatori au dreptul de a se asocia si de a depune oferta în comun, denumita în continuare oferta comuna, fără a fi obligati să îsi prezinte asocierea într-o formă legalizată; autoritatea contractantă are dreptul de a solicita legalizarea asocierii, în cazul în care oferta comuna este declarata câstigătoare.
(2) Este obligatoriu ca fiecare dintre asociati să facă dovada că nu se afla în situatiile prevăzute la art. 27 si să semneze oferta comuna. Fiecare dintre acestia îsi asuma obligatia pentru oferta comuna si răspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publică.
(3) Asociatii desemnează din rândul lor pe acela care, în cazul atribuirii contractului de achizitie publică, îi reprezintă în raporturile cu autoritatea contractantă, în calitate de contractor conducător, caz în care acesta efectuează si operatiunile de încasări si plati în numele contractorilor asociati.
(4) Asociatii nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comuna.
(5) Executantul/candidatul selectat sau, după caz, asociatii, în cazul unei oferte comune, care participa la procedura pentru atribuirea unui contract de concesiune de lucrări are/au obligatia de a include în oferta lista cuprinzând persoanele juridice afiliate lor; concesionarul are obligatia sa actualizeze aceasta lista în mod permanent până la finalizarea contractului de concesiune de lucrări.

Art. 41 – (1) Candidatii selectati/furnizorii/executantii/prestatorii, precum si, după caz, cei asociati conform prevederilor art. 40 alin. (1) trebuie să depună o singura oferta; este obligatoriu ca aceasta oferta sa nu se abata de la cerintele prevăzute în caietul de sarcini.
(2) În cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este cel prevăzut la art. 62 lit. a), atunci, prin exceptie de la prevederile alin. (1), ofertantul, respectiv ofertantii asociati, are/au dreptul de a depune în plus si alte oferte, denumite oferte alternative; acestea, si numai acestea, pot să se abata, într-o anumită măsura, de la cerintele prevăzute în caietul de sarcini pentru oferta de baza, respectiv cea prevăzută la alin. (1).
(3) Autoritatea contractantă are obligatia de a prevedea în caietul de sarcini cerintele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le îndeplinească pentru a fi luate în considerare. De asemenea, dacă autoritatea contractantă nu intentionează să permită depunerea de oferte alternative, atunci este obligatoriu ca aceasta sa precizeze interdictia respectiva în anuntul de participare.
(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o ofertă alternativa doar pentru motivul ca:
a) aceasta este întocmită utilizându-se specificatii tehnice definite prin referire la standarde nationale si altele asemenea care adopta standarde europene si altele asemenea; sau
b) în cazul în care aceasta ar putea fi declarata câstigătoare:
(i) contractul de furnizare pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire se transforma în contract de servicii; sau
(îi) contractul de servicii pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire se transforma în contract de furnizare.

Art. 42 – (1) Furnizorul/executantul/prestatorul/ candidatul selectat are obligatia sa precizeze în oferta, dacă autoritatea contractantă solicita, acea parte a contractului de achizitie publică pe care acesta intentionează sa o subcontracteze.
(2) Autoritatea contractantă, atunci când urmează sa atribuie un contract de concesiune de lucrări, are dreptul:
a) sa impună executantului/candidatului selectat ca acesta sa atribuie contracte de lucrări unor terte părti într-un procent de minimum 30% din totalul lucrărilor ce fac obiectul concesiunii; sau
b) să solicite executantului/candidatului selectat sa precizeze în oferta valoarea contractelor de lucrări pe care acesta urmează să le atribuie unor terte părti, ca efect al atribuirii unui contract de concesiune de lucrări.
(3) Autoritatea contractantă are obligatia sa precizeze în anuntul de participare sau în invitatia de participare procentul minim impus la care se face referire la alin. (2) lit. a) sau faptul ca executantilor/candidatilor selectati li se solicita sa indice valoarea la care se face referire la alin. (2) lit. b).
(4) Executantul/candidatul selectat are dreptul sa majoreze si sa includă în oferta procentul minim prevăzut la alin. (2) lit. a), stabilit de către autoritatea contractantă.

Art. 43 – Oferta nu se ia în considerare si nu se înregistrează dacă nu este însotită de dovada constituirii garantiei pentru participare.

Art. 44 – Autoritatea contractantă are obligatia de a păstra confidentialitatea asupra continutului ofertei, precum si asupra oricărei informatii suplimentare solicitate ofertantului si a carei dezvaluire ar putea sa aducă atingere dreptului ofertantului de a-si proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

Sectiunea a 2-a – Data limita pentru depunerea ofertei

Art. 45 – (1) Furnizorul, executantul sau prestatorul are obligatia de a depune oferta la adresa si până la data limita pentru depunere, stabilite în anuntul sau în invitatia de participare, si îsi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majoră.
(2) Oferta care este depusa la o alta adresa a autoritătii contractante decât cea stabilită de către aceasta sau după expirarea datei limita pentru depunere se returnează nedeschisă.
(3) Modalitătile în care ofertele pot fi transmise se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 46 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a stabili data limita pentru depunerea ofertelor; perioada fixată prin data limita pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai mica de:
a) 52 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice, în cazul aplicării procedurii de licitatie deschisă;
b) 40 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, în cazul aplicării procedurii de licitatie restrânsă;
c) 10 zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, în cazul aplicării procedurii prin cerere de oferte de pret.
(2) Autoritatea contractantă, prin exceptie de la prevederile alin. (1), are dreptul de a stabili ca perioada fixată prin data limita pentru depunerea ofertelor să fie mai mica de 52 de zile, respectiv 40 de zile, dar nu mai mica de:
a) 36 de zile, de regula, si în nici un caz mai mica de 22 de zile, de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice, în cazul aplicării procedurii de licitatie deschisă;
b) 26 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, în cazul aplicării procedurii de licitatie restrânsă,
si numai în cazul în care anuntul de intentie a fost transmis de către autoritatea contractantă spre publicare:
(i) fie cu cel putin 52 de zile;
(îi) fie cu cel mult 12 luni;
înainte de data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.

Art. 47 – (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili data limita de depunere a ofertelor printr-un acord comun, încheiat în scris cu toti candidatii selectati si numai respectând conditia ca fiecărui candidat selectat sa i se asigure o perioadă egala pentru pregătirea si depunerea ofertei, în cazul aplicării procedurii prin:
a) negociere competitivă; sau
b) licitatie restrânsă, dacă autoritatea contractantă este definită conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilită potrivit prevederilor art. 5 alin. (5).
(2) În situatia în care nu se ajunge la un acord comun, data limita nu trebuie, de regula, să fie mai devreme de 24 zile si, în nici un caz, nu mai devreme de 10 zile, de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta.

Art. 48 – Autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin licitatie restrânsă, si anume de a reduce numărul de zile prevăzut la art. 46 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. b), dar nu la mai putin de 10 zile, si numai în situatia în care, din motive de urgenta, respectarea numărului de zile prevăzut la respectivele articole ar cauza prejudicii autoritătii contractante.

Art. 49 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a prelungi în mod adecvat perioada fixată prin data limita pentru depunerea ofertelor dincolo de perioada minima prevăzută la art. 46, 47 si 48, dacă:
a) datorită volumului si complexitătii lor, nu pot fi furnizate:
(i) documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) lit. b);
(îi) răspunsurile la clarificările solicitate cu privire la documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2);
b) oferta nu poate fi elaborata si depusa decât fie după vizitarea amplasamentelor, fie după consultarea la fata locului a documentelor-anexa la caietul de sarcini.
(2) Autoritatea contractantă are dreptul, în mod exceptional, de a decala data limita pentru depunerea ofertei, caz în care aceasta are obligatia de a comunică, în scris, tuturor furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care au obtinut, în conditiile prezentei ordonante, un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

Sectiunea a 3-a – Modificarea, retragerea si valabilitatea ofertei

Art. 50 – Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertei.

Art. 51 – Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau a modifica oferta după expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică si a pierderii garantiei pentru participare.

Art. 52 – (1) Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate a acesteia; perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade; în cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie să fie prelungită în mod corespunzător.
(3) Ofertantul are obligatia de a comunică autoritătii contractante dacă este de acord sau nu cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
(4) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fără ca acest fapt sa atragă după sine pierderea garantiei pentru participare.
(5) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita modificarea ofertei de către ofertantul care este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei, iar acesta, la rândul sau, nu are dreptul de a-si modifica oferta.

Sectiunea a 4-a – Comisia de evaluare. Juriul

Art. 53 – Autoritatea contractantă are obligatia sa constituie o comisie de evaluare care:
a) verifica:
(i) respectarea regulilor formale de depunere si prezentare a ofertei;
(îi) eligibilitatea candidatului/ofertantului;
(iii) înregistrarea candidatului/ofertantului;
(iv) capacitatea economico-financiară a candidatului/ofertantului;
(v) capacitatea tehnica a candidatului/ofertantului;
b) califica ofertantul si candidatul;
c) selecteaza candidatul;
d) stabileste care sunt completările si clarificările necesare cu privire la documentele de calificare sau la oferta;
e) exclude candidatul sau ofertantul;
f) evalueaza ofertele ofertantilor calificati; mai întâi se evalueaza propunerea tehnica;
g) respinge oferta;
h) stabileste oferta câstigătoare dintre ofertele admise;
i) îndeplineste alte atributii specifice;
j) este formată din cel putin 5 membri cu pregătire profesională si experienta relevanta.

Art. 54 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia sa constituie, în scopul evaluării solutiilor prezentate într-un concurs de solutii, un juriu care:
a) verifica respectarea regulilor formale de depunere si de prezentare a solutiei;
b) evalueaza solutiile primite;
c) adopta o decizie sau formulează o opinie;
d) îndeplineste alte atributii specifice;
e) este format din cel putin 3 membri, care au pregătire profesională si experienta relevanta; în situatia în care concurentilor li s-a solicitat o anumită calificare profesională, atunci cel putin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalenta.
(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a preciza, în anuntul de participare la concurs, dacă acesta este urmat de atribuirea unui contract de achizitie publică unuia dintre concurentii castigatori ai concursului.

Art. 55 – Nu au dreptul să fie membri în comisia de evaluare sau în juriu următoarele persoane:
a) sotul sau o ruda până la gradul al treilea inclusiv ori un afin până la gradul al treilea inclusiv, cu unul dintre ofertanti/candidati/concurenti;
b) persoanele care în ultimii 3 ani au avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanti/candidati/concurenti ori care au făcut parte din consiliul de administratie sau din orice alt organ de conducere si de administratie al acestora;
c) persoanele care detin părti sociale sau actiuni într-o proportie semnificativă din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanti/candidati/concurenti.

Art. 56 – Autoritatea contractantă hotărăste dacă membrii comisiei de evaluare sau ai juriului, toti sau numai o parte din acestia, sunt remunerati pentru activitatea respectiva.

Sectiunea a 5-a – Deschiderea si evaluarea ofertelor

Art. 57 – (1) Comisia de evaluare are obligatia de a deschide ofertele la data si în locul indicate în anuntul sau în invitatia de participare.
(2) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere.

Art. 58 – În cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, comisia de evaluare are obligatia de a solicita, în scris si oricum înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizări pe care le considera relevante cu privire la oferta, precum si de a verifica răspunsurile care justifica pretul respectiv.

Art. 59 – (1) Comisia de evaluare are dreptul sa respingă o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:
a) oferta nu respecta în totalitate cerintele prevăzute în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, cu exceptia cazurilor în care sunt acceptate si oferte alternative;
b) oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
c) explicatiile solicitate conform art. 58 nu sunt concludente sau credibile;
d) alte cazuri stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a respinge toate ofertele, în bloc, oricând până la data transmiterii comunicării prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. a) pct. (i), dar numai dacă, în mod cumulativ:
a) aceasta posibilitate a fost precizată în anuntul sau în invitatia de participare;
b) înainte de luarea deciziei de respingere a tuturor ofertelor a fost obtinut avizul conform al Ministerului Finantelor.

Art. 60 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia:
a) de a transmite o comunicare, în scris, simultan:
(i) pe de o parte, ofertantului câstigător, în care se precizează faptul ca oferta sa este câstigătoare si ca este invitat în vederea încheierii contractului, iar pe de altă parte, fiecăruia dintre ceilalti ofertanti, în care se precizează fie ca oferta a fost respinsă, fie ca, desi admisă, oferta este necâstigătoare; sau
(îi) pe de o parte, candidatilor selectati, comunicare ce reprezintă chiar invitatia de participare, la care se atasează documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, iar pe de altă parte, fiecăruia dintre ceilalti candidati, în care se precizează faptul ca a fost exclus, necalificat sau ca, desi a fost calificat, este neselectat;
b) de a transmite comunicarea prevăzută la lit. a) în cel mult 10 zile de la data la care comisia de evaluare:
(i) fie a stabilit oferta câstigătoare;
(îi) fie a stabilit candidatii selectati;
c) de a transmite, în scris, răspunsul la solicitarea prevăzută la alin. (2) în cel mult 5 zile de la primirea respectivei solicitări; atunci când răspunde unui ofertant a cărui oferta, desi admisă, a fost declarata ca necâstigătoare, autoritatea contractantă trebuie să indice întotdeauna numele ofertantului câstigător, precum si caracteristicile si avantajele relative ale ofertei câstigătoare fată de oferta respectivului ofertant necastigator.
(2) Candidatul exclus, necalificat sau neselectat, precum si ofertantul a cărui oferta este respinsă sau necâstigătoare au dreptul de a solicita, în scris, motivele excluderii, necalificarii sau neselectarii, respectiv ale respingerii ofertei ori declarării ofertei ca necâstigătoare; solicitarea trebuie transmisă în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii comunicării prevăzute la alin. (1) lit. a).
(3) Autoritatea contractantă are dreptul sa nu furnizeze anumite informatii referitoare la atribuirea contractului si care ar putea fi cuprinse în ansamblul informatiilor pe care autoritatea contractantă trebuie să le furnizeze în acord cu prevederile alin. (1) lit. c), si anume în situatia în care aceasta furnizare:
a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale si, implicit, ar fi contrară interesului public; sau
b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertantilor/candidatilor, inclusiv cele ale ofertantului a cărui oferta a fost declarata câstigătoare; sau
c) ar prejudicia concurenta loiala între furnizori/executanti/prestatori.

Sectiunea a 6-a – Criterii pentru atribuirea contractului de achizitie publică

Art. 61 – Autoritatea contractantă are obligatia sa precizeze în anuntul de participare si în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei criteriul pe baza căruia se atribuie contractul si care, o dată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică.

Art. 62 – Criteriul mentionat la art. 61 poate fi numai:
a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic;
b) fie, în mod exclusiv, pretul cel mai scăzut.

Art. 63 – (1) În cazul aplicării criteriului prevăzut la art. 62 lit. a), oferta stabilită ca fiind câstigătoare este oferta care întruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul.
(2) Algoritmul de calcul prevăzut la alin. (1) se stabileste pe baza aplicării unor variate criterii de evaluare a ofertei, în functie de specificul fiecărui contract în parte, cum ar fi, după caz: termen de livrare sau de executie, costuri curente, raportul cost/eficienta, caracteristici privind nivelul calitativ, estetic, tehnic sau functional, servicii postvanzare si asistenta tehnica, angajamente privind livrarea de piese de schimb, subansambluri sau furnituri pe termen lung, conditii referitoare la aplicarea art. 105 alin. (4), alte elemente considerate relevante pentru evaluarea ofertelor, precum si pretul; aceste criterii trebuie să fie definite clar si, o dată stabilite, nu pot fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică.
(3) Autoritatea contractantă este obligată sa precizeze în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, criteriile de evaluare a ofertei prevăzute la alin. (2), în ordinea importantei lor pentru evaluarea ofertei, precum si algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat.

Art. 64 – În cazul aplicării criteriului prevăzut la art. 62 lit. b), oferta stabilită ca fiind câstigătoare trebuie să respecte cel putin nivelul minim de calitate impus prin caietul de sarcini.

Sectiunea a 7-a – Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică

Art. 65 – Autoritatea contractantă are dreptul sa anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică, numai dacă ia aceasta decizie înainte de data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire a contractului de achizitie publică si numai în următoarele cazuri:
a) fiecare dintre ofertele depuse depăseste valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică;
b) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfăcător al concurentei, respectiv numărul de candidati/ofertanti este mai mic decât cel prevăzut, pentru fiecare procedura, de prezenta ordonantă;
c) circumstante exceptionale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică sau este imposibila încheierea contractului;
d) în alte situatii specificate în mod expres în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
(2) Decizia de anulare nu creează vreo obligatie a autoritătii contractante fată de furnizorii, executantii sau prestatorii care au obtinut, în conditiile prezentei ordonante, un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, fată de candidati sau, după caz, fată de ofertanti, cu exceptia returnarii garantiei pentru participare.
(3) Autoritatea contractantă are obligatia de a comunică, în scris, tuturor furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care au obtinut, în conditiile prezentei ordonante, un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, precum si candidatilor sau ofertantilor atât încetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul anulării, în cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

Capitolul 6 – Încheierea, îndeplinirea si finalizarea contractului de achizitie publică

Sectiunea 1 – Încheierea contractului de achizitie publică

Art. 66 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a încheia contractul de achizitie publică cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câstigătoare de către comisia de evaluare.
(2) În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge sa încheie contractul cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câstigătoare, atunci aceasta are dreptul:
a) de a invita ofertantii, în ordinea descrescătoare a punctajelor obtinute de către ofertele acestora, în vederea încheierii contractului;
b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică.
(3) Orice contract de achizitie publică trebuie încheiat în forma scrisă, cu exceptia cazului prevăzut la art. 18 alin. (5).
(4) Autoritatea contractantă are obligatia de a asigura obtinerea si păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei achizitii publice.
(5) Autoritatea contractantă are obligatia de a încheia contractul de achizitie publică într-o perioadă de cel mult:
a) 30 de zile, în cazul contractelor de furnizare sau de servicii;
b) 60 de zile, în cazul contractelor de lucrări, de la data transmiterii comunicării prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. a) pct. (i) si, în orice caz, nu mai devreme de 15 zile de la această dată.

Art. 67 – Ofertantul invitat de către autoritatea contractantă în vederea încheierii contractului de achizitie publică are obligatia de a face dovada, până la data încheierii contractului respectiv, a constituirii garantiei de buna executie.

Art. 68 – Părtile semnatare ale contractului de achizitie publică au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului de achizitie publică.

Art. 69 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a denunta unilateral contractul de achizitie publică, în cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului de achizitie publică si care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asa măsura, încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
(2) În acest caz contractorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data rezilierii.

Art. 70 – În cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către una dintre părti, partea lezata are dreptul de a cere rezilierea contractului de achizitie publică si de a pretinde plata de despăgubiri.

Sectiunea a 2-a – Evitarea concurentei neloiale

Art. 71 – Persoanele fizice sau juridice, care au participat, în orice fel, la întocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului respectiv, nu au dreptul de a fi ofertant sau ofertant asociat, sub sanctiunea nulitătii contractului în cauza.

Art. 72 – Contractorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achizitie publică, persoane fizice sau juridice care au participat la întocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei sau care au făcut parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului în cauza pe parcursul unei perioade de cel putin 6 luni de la încheierea contractului, sub sanctiunea rezilierii contractului de către autoritatea contractantă.

Capitolul 7 – Transparenta si publicitate

Sectiunea 1 – Anuntul de intentie, anuntul de participare si anuntul de atribuire a contractului de achizitie publică

Art. 73 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a face cunoscută în mod public intentia de a efectua achizitii publice, scop în care trebuie să transmită spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice, în cel mult 30 de zile de la data începerii anului bugetar, un anunt de intentie pentru toate contractele de achizitie publică previzionate a fi atribuite, separat pentru produse, lucrări si servicii, în decursul următoarelor 12 luni de la publicarea acestui anunt, si a căror valoare estimată, fără T.V.A. este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro.
(2) Publicarea anuntului prevăzut la alin. (1) nu creează autoritătii contractante obligatia de a efectua respectiva achizitie publică.
(3) Autoritatea contractantă, definită conform art. 5 alin. (1) lit. c) – e) sau stabilită potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), face exceptie de la prevederile alin. (1), în sensul că aceasta are dreptul de a transmite spre publicare anuntul de intentie oricând pe parcursul anului.

Art. 74 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii Publice, un anunt de participare, în toate cazurile în care, pentru atribuirea unui contract de achizitie publică, a cărui valoare estimată, fără T.V.A., este egala sau mai mare decât echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 17, aplica una dintre procedurile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau c) pct. (i), precum si în cazul în care intentionează sa organizeze un concurs de solutii.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă definită conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau b) nu are obligatia, atunci când aplica procedura prin negociere competitivă, de a transmite spre publicare un anunt de participare:
a) în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) A. d) pct. (îi), lit. f) sau e);
b) în cazul prevăzut la art. 19 alin. (1) lit. a) B si numai dacă autoritatea contractantă transmite invitatie de participare tuturor ofertantilor/candidatilor care nu au fost exclusi de la procedura pentru atribuirea prin licitatie deschisă sau restrânsă aplicată anterior.
(3) Autoritatea contractantă, definită conform art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilită potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), nu are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de participare în situatiile:
a) când, în urma aplicării unei proceduri prin licitatie deschisă, restrânsă sau negociere, procedura pentru care s-a publicat un anunt de participare, nu s-a primit nici o ofertă sau ofertele s-au aflat într-una dintre situatiile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) B pct. (i)-(vi) si numai dacă autoritatea contractantă nu modifica substantial cerintele prevăzute initial în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei; sau
b) prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. d) si lit. f) si alin. (2) lit. a)-c); sau
c) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări, autoritatea contractantă îsi propune sa achizitioneze noi lucrări, care sunt similare lucrărilor achizitionate prin contractul atribuit initial si numai dacă se respecta, în mod cumulativ, următoarele conditii:
(i) noile lucrări sunt în conformitate cu cerintele din caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului initial, iar aceasta atribuire s-a realizat prin procedura de licitatie deschisă, licitatie restrânsă sau negociere, procedura pentru care s-a publicat anunt de participare;
(îi) în anuntul de participare pentru atribuirea contractului initial de servicii sau de lucrări s-a precizat ca, ulterior, se pot achizitiona lucrări similare fără publicarea unui anunt de participare;
(iii) valoarea estimată a contractului initial de lucrări s-a determinat inclusiv prin luarea în calcul a lucrărilor similare ce se vor achizitiona ulterior; sau
d) când se achizitionează produse cotate si tranzactionate la bursa de mărfuri; sau
e) când se atribuie contracte de achizitie publică în baza unui contract-cadru si numai dacă acest contract-cadru a fost atribuit prin aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la art. 18 alin.(1) lit. a)-c), pentru care s-a publicat un anunt de participare; sau
f) când beneficiază de posibilitatea valorificării unei oportunitati de scurta durata, extrem de avantajoasă si în urma căreia poate cumpara produse la un pret considerabil mai scăzut decât cel practicat în mod normal pe piata; sau
g) când, ca urmare a organizării unui concurs de solutii, trebuie să atribuie contractul de achizitie publică concurentului câstigător sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv.
(4) Atunci când un concesionar este si autoritate contractantă potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) si b), acesta are obligatia, în toate situatiile în care valoarea estimată a contractului de lucrări, fără T.V.A., este mai mare sau egala cu echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 17 lit. c), de a transmite spre publicare, atunci când intentionează sa atribuie contracte de lucrări unor terte părti, un anunt de participare, cu exceptia acelor situatii care sunt similare celor prevăzute la alin. (2) pentru autoritătile contractante; nu sunt considerate terte părti:
a) executantii asociati care depun o ofertă comuna atunci când autoritatea contractantă intentionează sa atribuie un contract de concesiune de lucrări;
b) persoanele juridice afiliate executantului/candidatului selectat sau executantilor asociati.
(5) Atunci când un concesionar este si autoritate contractantă potrivit prevederilor art. 5 alin.(1) lit. a) si b), acesta are dreptul de a nu transmite spre publicare un anunt de participare, si anume numai în situatia în care intentionează sa atribuie contracte de lucrări persoanelor juridice afiliate care au fost incluse anterior în lista prevăzută la art. 40 alin. (5).

Art. 75 – Autoritatea contractantă are dreptul, în scopul asigurării unei transparente maxime, de a face cunoscut anuntul de participare si prin alte mijloace de informare locale, nationale sau internationale, dar numai după publicarea anuntului respectiv în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice si cu obligatia de a respecta întocmai continutul si forma anuntului publicat în Monitorul Oficial al României.

Art. 76 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice, un anunt de atribuire a contractului de achizitie publică, nu mai târziu de 48 de zile de la data încheierii contractului de achizitie publică.
(2) Autoritatea contractantă care a organizat un concurs de solutii are obligatia de a transmite spre publicare un anunt al rezultatului concursului respectiv nu mai târziu de 48 de zile de la data deciziei juriului.
(3) În cazul aplicării procedurii prin cerere de oferta de pret, autoritatea contractantă nu are obligatia de a respecta prevederile alin. (1).

Art. 77 – Guvernul hotărăste:
a) numărul de zile al perioadei în care, începând de la data primirii anunturilor prevăzute la art. 19 alin.(1) lit. a), art. 73, 74 si 76, Regia Autonomă „Monitorul Oficial al României” are obligatia de a publică aceste anunturi;
b) numărul de zile al perioadei în care, începând de la data publicării anunturilor, Regia Autonomă „Monitorul Oficial al României” are obligatia de a distribui Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice.

Art. 78 – Continutul anunturilor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 si 76, precum si al invitatiei de participare va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului.

Sectiunea a 2-a – Forme de comunicare

Art. 79 – (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea prevăzute în prezenta ordonantă trebuie să se transmită sub forma de document scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii si al primirii.
(3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu exceptia documentelor care confirma primirea.
(4) Scrisoarea de interes, prevăzută la art. 31 alin. (1), poate fi transmisă prin una dintre următoarele forme:
a) scrisoare prin posta;
b) telegrama;
c) telex;
d) telefax;
e) telefon.
Furnizorul, executantul sau prestatorul care a transmis scrisoarea de interes prin una dintre formele prevăzute la lit. b)-e) are obligatia de a asigura transmiterea acesteia si prin forma prevăzută la lit. a), înainte de expirarea datei limita prevăzute la art. 31 alin. (1); data postei este considerată data de transmitere.

Art. 80 – Autoritatea contractantă are obligatia de a nu face nici o discriminare între ofertanti/candidati din punct de vedere al formei în care acestia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicări.

Capitolul 8 – Dosarul achizitiei publice

Art. 81 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a întocmi dosarul achizitiei publice.
(2) Documentele care trebuie să fie incluse în dosarul achizitiei publice, precum si modul de păstrare a acestuia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 82 – Dosarul achizitiei publice se păstrează de către autoritatea contractantă atâta timp cat contractul de achizitie publică produce efecte juridice si, în orice caz, nu mai putin de 5 ani de la data finalizarii contractului respectiv.

Art. 83 – La cerere, dosarul achizitiei publice este pus la dispozitie oricărei autorităti publice interesate, spre consultare, cu conditia ca nici o informatie sa nu fie dezvaluita, dacă dezvaluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al părtilor sau ar afecta libera concurenta, dar fără a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, contraventiilor sau infractiunilor.

Capitolul 9 – Cai de atac

Sectiunea 1 – Dispozitii generale privind utilizarea căilor de atac

Art. 84 – (1) Actele sau deciziile nelegale care determina încălcarea prevederilor prezentei ordonante pot fi atacate pe cale administrativă si/sau în justitie.
(2) Autoritatea contractantă este competenta să solutioneze contestatiile înaintate pe cale administrativă. Autoritatea contractantă are obligatia sa indice în anuntul de participare sau, după caz, în invitatia de participare denumirea, adresa, telefonul, faxul si telexul compartimentului din cadrul autoritătii contractante unde se transmit/depun contestatiile.
(3) Actiunea în justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui arie teritorială de competenta se afla sediul autoritătii contractante. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a curtii de apel.

Art. 85 – (1) Are dreptul de a utiliza căile de atac prevăzute de prezenta ordonantă orice persoană fizica sau juridică dintre cele care întrunesc conditiile mentionate la art. 23 alin. (1), numai dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:
a) are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de achizitie publică pentru a cărui atribuire se aplică prevederile prezentei ordonante;
b) suferă, risca sa sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o consecinta directa a unui act nelegal sau a unei decizii nelegale, ce determina încălcarea prevederilor prezentei ordonante.
(2) Se respinge contestatia ori, după caz, actiunea în justitie a persoanei fizice sau juridice care nu îndeplineste cumulativ conditiile prevăzute la alin. (1).
(3) Actiunea în justitie se introduce numai după epuizarea caii de atac a contestatiei pe cale administrativă si numai de către acele persoane care au înaintat contestatii, precum si pentru acele capete de cerere care au făcut obiectul atacului pe cale administrativă. Actiunea în justitie se introduce numai atunci când autoritatea contractantă nu a răspuns unei contestatii în termenul aplicabil în speta prevăzut în prezenta ordonantă, ori atunci când contestatarul nu este satisfăcut de răspunsul primit în termen legal.
(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3) poate introduce o actiune în justitie, fără ca în prealabil sa fi înaintat o contestatie pe cale administrativă:
a) orice persoană fizica sau juridică, care îndeplineste conditiile prevăzute la alin. (1) si care nu a fost în nici un fel implicata în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, dar numai după publicarea anuntului de atribuire a contractului de achizitie publică respectiv si nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data publicării anuntului de atribuire, precum si numai în scopul solicitării de despăgubiri;
b) orice participant încă implicat în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, numai pentru a ataca măsurile corective decise de autoritatea contractantă ca efect al solutionării contestatiei sau contestatiilor, dacă poate dovedi ca:
(i) fie măsurile corective sunt la rândul lor nelegale si determina încălcarea prevederilor prezentei ordonante;
(îi) fie măsurile corective, desi legale, sunt incomplete si, ca urmare, este încă alterata respectarea principiilor prevăzute la art. 2 din prezenta ordonantă;
c) orice ofertant, numai în cazul în care autoritatea contractantă încheie contractul de achizitie publică mai devreme de 15 zile de la data transmiterii comunicării prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. a) pct. (i), dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data publicării anuntului de atribuire.
(5) Despăgubirile se solicita numai prin actiune în justitie, introdusă exclusiv în acest scop si numai după solutionarea pe cale administrativă a contestatiei sau în justitie a actiunilor prevăzute la alin. (3) si alin. (4) lit. b). Actiunea în justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui arie teritorială de competenta se afla sediul autoritătii contractante. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a curtii de apel.
(6) Persoana fizica sau juridică care introduce actiune în justitie în conditiile prevăzute la alin. (3), (4) sau la alin. (5) are obligatia de a notifica, de îndată, autoritătii contractante despre aceasta, precum si de a asigura primirea notificării de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data introducerii actiunii; dovada notificării cade în sarcina persoanei fizice sau juridice respective.

Art. 86 – (1) Nu se contesta si nu se ataca în justitie:
a) alegerea procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publică;
b) alegerea criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publică;
c) alegerea numărului de candidati selectati;
d) respingerea tuturor ofertelor;
e) acordarea preferintei interne;
f) suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publică;
g) anularea aplicării procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publică.
(2) Orice persoană care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 85 alin. (1) este indreptatita sa sesizeze Ministerul Finantelor în legătură cu oricare dintre deciziile autoritătii contractante prevăzute la alin. (1), caz în care Ministerul Finantelor are dreptul de a declansa ancheta administrativă.

Art. 87 – (1) Ori de câte ori primeste o contestatie înaintată în termen sau o notificare privind introducerea unei actiuni în justitie, autoritatea contractantă suspenda, în mod obligatoriu, procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică în cauza pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare de la data inaintarii contestatiei sau a primirii notificării; decizia de suspendare se comunică de îndată, de către autoritatea contractantă, tuturor participantilor încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică la data inaintarii contestatiei sau primirii notificării.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a nu suspenda procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică în cauza, în oricare dintre următoarele situatii:
a) fie contestatia nu este înaintată în termenul aplicabil în speta, prevăzut de prezenta ordonantă, fie persoana care o înaintează nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 85 alin. (1), fie contestatia nu este întocmită potrivit prevederilor art. 89; b) contestatia este în mod evident nejustificată sau continutul acesteia este în mod evident neserios;
c) prin suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică exista pericolul iminent de a afecta grav un interes public major pe care autoritatea contractantă trebuie să fie în măsura sa îl argumenteze.
(3) Procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică nu se suspenda în cazul actiunilor în justitie prevăzute la art. 85 alin. (5).
(4) În oricare dintre cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a) si b), autoritatea contractantă comunică, de îndată, contestatarului rezolutia motivată de respingere a contestatiei si transmite tuturor participantilor, încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică la data inaintarii contestatiei, câte o copie de pe continutul contestatiei si de pe rezolutia sa.
(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide prelungirea perioadei de suspendare prevăzute la alin. (1), în scopul protejării intereselor sale, ale contestatarului sau, după caz, ale celui care a introdus actiune în justitie ori ale celorlalti participanti încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică în cauza, dar perioada de suspendare aferentă solutionării unui atac, atât pe cale administrativă, cat si în justitie, nu poate depăsi în total, de regula, 30 de zile si în nici un caz 60 de zile.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică fără a îngrădi, în vreun fel, capacitatea instantelor de judecată competente de a decide suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică, în termenul prevăzut de prezenta ordonantă pentru hotărârea de măsuri provizorii, cu exceptia prevăzută la alin. (3).
(7) Perioada de suspendare atrage după sine prelungirea, în mod corespunzător, a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu exceptia perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac.

Art. 88 – (1) De îndată ce primeste o contestatie sau o notificare privind introducerea unei actiuni în justitie, autoritatea contractantă are obligatia sa înstiinteze despre aceasta si despre decizia sa motivată de a suspenda sau nu procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică pe toti participantii încă implicati în respectiva procedura si Ministerul Finantelor, anexând copie de pe contestatia/notificarea primită si, după caz, rezolutia sa la contestatie; de asemenea, autoritatea contractantă comunică tuturor participantilor încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, precum si Ministerului Finantelor, în termen de doua zile lucrătoare de la producerea lor, toate actele si deciziile ulterioare referitoare la contestatia/actiunea în justitie în cauza.
(2) Participantii încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică au dreptul de a se asocia, prin comunicare scrisă depusa la sediul autoritătii contractante în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea înstiintării prevăzute la alin. (1), la contestatia înaintată autoritătii contractante; cei care se asociaza la o contestatie au aceleasi drepturi si raspunderi cu cel care a initiat contestatia. Participantii încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică care nu se asociaza unei contestatii potrivit prevederilor prezentului alineat, pierd dreptul de a ataca, atât pe cale administrativă cat si în justitie, actul sau decizia invocată ca nelegală prin contestatia înaintată initial.
(3) În cazul unei actiuni înaintate în justitie, participantii încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, dacă nu au decăzut din dreptul lor potrivit prevederilor prezentei ordonante, au dreptul de a formula la instanta competenta cereri de interventie în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea înstiintării prevăzute la alin. (1); cei care nu formulează cereri de interventie potrivit prevederilor prezentului alineat pierd dreptul de a ataca, atât pe cale administrativă cat si în justitie, actul sau decizia împotriva cărora s-a introdus actiune în justitie.

Sectiunea a 2-a – Solutionarea contestatiei

Art. 89 – (1) Forma de atac pe cale administrativă a actelor si deciziilor nelegale, care determina încălcarea prevederilor prezentei ordonante, este contestatia.
(2) Sub sanctiunea decăderii contestatia trebuie înaintată autoritătii contractante în cursul perioadei aplicabile în speta dintre cele prevăzute în prezentul alineat, după cum urmează:
a) fie în cel mult 10 zile lucrătoare de la data publicării unui anunt de participare;
b) fie în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii unei comunicări, instiintari, invitatii, documentatii sau a altora asemenea, transmise de către autoritatea contractantă, cu exceptia comunicării prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. a) pct. (i);
c) fie în alte cazuri decât cele prevăzute la lit. a), b) si d), în cel mult 5 zile lucrătoare din momentul luării la cunostinta, în orice mod, despre un act ori o decizie a autoritătii contractante, dar nu mai mult de 20 de zile din momentul în care contestatarul ar fi putut lua la cunostinta despre actul sau decizia în cauza;
d) fie în cel mult 15 zile de la data primirii comunicării prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. a) pct. (i).
(3) Data inaintarii contestatiei se considera data primirii acesteia de către autoritatea contractantă; dovada inaintarii contestatiei în cursul perioadei aplicabile în speta dintre cele prevăzute la alin. (2) este în sarcina celui care înaintează contestatia.
(4) Contestatia trebuie formulată în scris si trebuie înaintată la adresa si prin formele de comunicare indicate de către autoritatea contractantă în anuntul/invitatia de participare; la primirea contestatiei, autoritatea contractantă are obligatia de a o inregistra si de a îi înstiinta, de îndată, pe ceilalti participanti încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică si Ministerul Finantelor, potrivit prevederilor art. 88 alin. (1).
(5) Contestatia trebuie să precizeze actul sau decizia invocată ca nelegală, articolul din prezenta ordonantă si, după caz, din alte acte normative, pe care contestatarul îl considera încălcat, interesele lezate si/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le suferă sau le poate suferi, modul în care asteapta să fie rezolvat cazul în speta si baza legală a propunerii.
(6) Autoritatea contractantă este în drept sa respingă orice contestatie care nu satisface, în mod cumulativ, cerintele prevăzute în prezentul articol.
(7) Contestatarul este îndreptătit sa transmită o copie de pe contestatia respectiva, spre stiinta, si Ministerului Finantelor.

Art. 90 – (1) Imediat după primirea unei contestatii, autoritatea contractantă verifica contestatia, estimeaza temeinicia acesteia si:
a) fie respinge contestatia, informand, de îndată, motivat, în aceasta privinta contestatarul, pe toti participantii încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică si Ministerul Finantelor, dacă:
(i) cel care înaintează contestatia nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 85 alin. (1) sau a decăzut din dreptul sau potrivit prevederilor aplicabile în speta ale prezentei ordonante;
(îi) contestatia este înaintată după expirarea perioadei aplicabile în speta sau nu satisface alte cerinte prevăzute la art. 89;
(iii) contestatia este în mod evident nejustificată sau continutul acesteia este în mod evident neserios.
b) fie retine contestatia în vederea solutionării.
(2) Pentru fiecare contestatie retinută în vederea solutionării, autoritatea contractantă are obligatia de a formula o rezolutie motivată într-o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare de la data inaintarii contestatiei.
(3) În vederea formulării rezolutiei sale motivate autoritatea contractantă se poate consulta cu contestatarul si cu toti cei care s-au asociat contestatiei; de asemenea, autoritatea contractantă poate initia consultări si cu ceilalti participanti încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică.
(4) Ori de câte ori autoritatea contractantă retine, în vederea solutionării, mai multe contestatii împotriva aceluiasi act sau aceleiasi decizii invocate ca nelegale, are obligatia să solutioneze în mod unitar toate contestatiile primite; perioada de 10 zile lucrătoare prevăzută la alin. (2) se poate prelungi, pentru contestatiile depuse mai devreme, până la expirarea unei perioade de cel mult 10 zile de la data inaintarii ultimei contestatii, cu conditia ca decizia de prelungire să fie comunicată tuturor participantilor încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică si Ministerului Finantelor, o dată cu înstiintarea privind primirea ultimei contestatii pe care o transmite în temeiul art. 88 alin. (1).
(5) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite participantilor încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică si Ministerului Finantelor, până cel mai târziu la data expirării perioadei prevăzute la alin. (2) sau, după caz, la alin. (4), o comunicare scrisă indicând pentru fiecare contestatie în parte care sunt textele de lege aplicabile în speta si rezolutia sa motivată.
(6) Oricare dintre contestatari este îndreptătit sa introducă actiune în justitie împotriva actului sau deciziei contestate, dacă nu a primit din partea autoritătii contractante comunicarea prevăzută la alin. (5) în cursul primelor 5 zile lucrătoare după expirarea perioadei prevăzute la alin. (2) sau, după caz, la alin. (4); sub sanctiunea decăderii, actiunea în justitie trebuie introdusă în termen de cel mult 15 zile de la data la care a expirat perioada prevăzută la alin. (2) sau, după caz, la alin. (4).
(7) În solutionarea contestatiilor autoritatea poate decide, atâta timp cat si numai dacă contractul nu este deja încheiat, măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare si altele asemenea ale actelor si deciziilor nelegale sau activitătilor în legătură cu acestea, în scopul conformarii cu prevederile prezentei ordonante.
(8) Măsurile corective decise de către autoritatea contractantă se comunică tuturor participantilor încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, o dată cu comunicarea prevăzută la alin. (5).
(9) În termen de doua zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (8) contestatarii au obligatia sa notifice autoritătii contractante dacă accepta sau nu rezolutia autoritătii contractante si măsurile corective eventual decise de către aceasta; cei care notifica autoritătii contractante ca accepta rezolutia si măsurile corective decise decad din dreptul lor de a ataca în justitie, inclusiv din acela de a introduce cerere de interventie în interesul părtii care ar ataca respectiva rezolutie si/sau măsurile corective în cauza.
(10) Măsurile corective decise de către autoritatea contractantă ca efect al solutionării de contestatii pot fi atacate numai în justitie.

Sectiunea a 3-a – Atacul în justitie

Art. 91 – (1) Atacul în justitie al actelor si deciziilor nelegale care determina încălcarea prevederilor prezentei ordonante se face prin actiune introdusă la instanta competenta prevăzută la art. 84 alin. (3) de către una dintre persoanele în drept, potrivit prevederilor art. 85 alin. (3) si (4), dacă aceasta nu a decăzut din dreptul ei potrivit prevederilor prezentei ordonante.
(2) Sub sanctiunea decăderii, actiunea în justitie trebuie introdusă în cursul perioadelor aplicabile în speta dintre cele prevăzute în prezentul alineat, după cum urmează:
a) fie în cel mult 15 zile de la data primirii din partea autoritătii contractante a comunicării privind respingerea contestatiei, conform art. 90 alin. (1) lit. a);
b) fie conform prevederilor art. 90 alin. (6) al prezentei ordonante, în cel mult 15 zile de la data de la care a expirat perioada de solutionare a contestatiilor stabilită potrivit art. 90 alin. (2) sau, după caz, potrivit art. 90 alin. (4);
c) fie în cel mult 15 zile de la data primirii comunicării prevăzute la art. 90 alin. (5), cuprinzând rezolutia motivată formulată de către autoritatea contractantă pentru fiecare contestatie în parte si/sau a măsurilor corective decise de autoritatea contractantă potrivit art. 90 alin. (7) si comunicate potrivit art. 90 alin. (8);
d) fie în cel mult 15 zile de la data publicării anuntului de atribuire, în cazurile prevăzute la art. 85 alin. (4) lit. a) si c).

Art. 92 – (1) În cel mult 10 zile de la introducerea unei actiuni în justitie instanta de judecată poate hotărî, cu citarea părtilor, dar numai dacă cel care a introdus actiunea solicita în mod expres acest lucru invocand un prejudiciu grav si iminent, în scopul de a elimina prejudiciul sau de a preveni afectarea intereselor persoanei care introduce actiune în justitie, măsuri cu caracter provizoriu, până la solutionarea pe fond a cauzei, după cum urmează:
a) suspendarea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică;
b) măsuri care să asigure suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică;
c) măsuri care să asigure oprirea implementarii oricărei decizii a autoritătii contractante.
(2) Atunci când judeca un caz în care se cer măsuri cu caracter provizoriu, instanta de judecată poate lua în considerare consecintele probabile ale acestor măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate prin măsurile respective, inclusiv interesul public si, pe aceasta baza, poate să nu decidă astfel de măsuri în situatii în care consecintele negative ale măsurilor pot fi mai mare decât beneficiile lor; hotărârea de a nu lua măsuri provizorii nu trebuie să prejudicieze vreun alt drept al persoanei care solicită luarea de astfel de măsuri.
(3) În cazul în care instanta decide oricare dintre măsurile cu caracter provizoriu prevăzute la alin. (1), instanta va solutiona cauza în regim de urgenta si, în orice caz, în cel mult 60 de zile de la introducerea actiunii.

Art. 93 – (1) Numai în cazul în care si numai atâta timp cat contractul de achizitie publică nu este încheiat, instantele competente pot hotărî, pe baza ascultării părtilor interesate, măsuri de anulare sau care asigura anularea acelor decizii ale autoritătii contractante prin care se încalcă prevederile prezentei ordonante, măsuri de corectare, modificare sau care asigura corectarea, modificarea acestor acte si decizii, inclusiv modificarea specificatiilor tehnice care au caracter discriminatoriu sau a altor cerinte având acelasi caracter, din orice document legat de procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică.
(2) În situatia în care contractul de achizitie publică este deja încheiat, instanta nu poate hotărî reluarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică sau modificarea ori anularea contractului iar reclamantul este îndreptătit numai la plata de despăgubiri.

Art. 94 – (1) În situatia în care contractul de achizitie publică nu este deja încheiat, iar prin actiunea în justitie se solicita plata de despăgubiri pe motiv ca autoritatea contractantă a încălcat prezenta ordonantă, despăgubirile care se plătesc de către autoritatea contractantă nu trebuie să depăsească costurile suplimentare fată de costurile pe care persoana care introduce actiunea le-ar fi plătit, oricum, în situatia în care autoritatea contractantă nu ar fi încălcat legea.
(2) În situatia în care contractul de achizitie publică este deja încheiat, iar prin actiunea în justitie se solicita plata de despăgubiri care reprezintă numai costul întocmirii ofertei si/sau al participării la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, atunci este suficient ca reclamantul sa dovedească faptul ca s-a încălcat prezenta ordonantă, faptul ca ar fi avut o sansa reală de a câstiga contractul, sansa care, ca urmare a încălcării prezentei ordonante, a fost compromisa, precum si faptul ca a suferit un prejudiciu.
(3) Dovedirea faptului ca s-a încălcat prezenta ordonantă se face după cum urmează:
a) fie printr-o hotărâre irevocabilă a instantei;
b) fie prin măsurile corective adoptate de către autoritatea contractantă ca urmare a contestatiei.

Art. 95 – Hotărârile judecătoresti irevocabile, pronuntate în litigiile care decurg din aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice, iar plata transmiterii si a cheltuielilor de publicare este în sarcina părtii care a pierdut procesul; în acest scop, instanta va dispune prin aceeasi hotărâre judecătorească plata acestor cheltuieli.

Capitolul 10 – Contraventii, sanctiuni

Sectiunea 1 – Contraventii

Art. 96 – Constituie contraventii si se sanctionează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
a) încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1); art. 18 alin. (1) si alin. (3) lit. a); art. 19; art. 65 alin. (1) si (3); art. 87 alin. (1) si (4); art. 88 alin. (1); art. 89 alin. (4); art. 90 alin. (2), (4), (5) si (8); art. 105 alin. (2) lit. a) pct. (îi), lit. b) pct. (îi), alin. (3), (5), (6) si (8);
b) încălcarea prevederilor art. 16;
c) încălcarea prevederilor art. 22;
d) încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2); art. 10 alin. (3); art. 11 alin. (2); art. 12 alin. (2);
e) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2);
f) încălcarea prevederilor: art. 23 alin. (2); art. 25 alin. (2) si (3);
g) încălcarea prevederilor art. 30;
h) încălcarea prevederilor: art. 42 alin. (3); art. 73 alin. (1); art. 74 alin. (1) si (4); art. 75; art. 76 alin. (1) si (2); art. 84 alin. (2);
i) încălcarea prevederilor: art. 31 alin. (1)-(4); art. 46-49;
j) încălcarea prevederilor art. 26;
k) încălcarea prevederilor: art. 32; art. 33 alin. (1) si (3);
l) încălcarea prevederilor: art. 36; art. 37 alin. (1), (3) si (4); art. 41 alin. (3) si (4);
m) încălcarea prevederilor: art. 34 alin. (2); art. 35; art. 80;
n) încălcarea prevederilor art. 43;
o) încălcarea prevederilor: art. 53-55; art. 57 alin. (1); art. 58; art. 59 alin. (2); art. 60 alin. (1); art. 61-64;
p) încălcarea prevederilor: art. 66 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3)-(5); art. 69 alin. (1); art. 81-83;
q) aplicarea procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publică fără a avea alocate fondurile necesare îndeplinirii contractului, cu exceptia cazurilor reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 18/1999, care rămâne în vigoare;
r) aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică în scopul testarii preturilor pietei;
s) furnizarea de informatii unuia sau mai multor furnizori, executanti sau prestatori, de natura sa îi favorizeze pe acestia în cadrul unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achizitie publică;
t) vânzarea exemplarului din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei la pret mai mare decât costul multiplicării si, după caz, al transmiterii exemplarului respectiv;
u) încălcarea prevederilor: art. 23 alin. (4); art. 44; art. 45 alin. (2).

Sectiunea a 2-a – Sanctionarea contraventiilor

Art. 97 – (1) Contraventiile prevăzute la art. 96 lit. a)-c), lit. e)-l), n), o), r), s) si u) se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevăzute la lit. d), m), p) si q), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, iar cea prevăzută la lit. t), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
(2) Amenzile prevăzute ca sanctiuni pentru săvârsirea contraventiilor mentionate la art. 96 pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice.

Art. 98 – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către reprezentantii împuterniciti ai Ministerului Finantelor.

Art. 99 – Nivelul amenzilor prevăzute la art. 97 se actualizează prin hotărâre a Guvernului în raport cu rata inflatiei.

Art. 100 – Contraventiilor prevăzute la art. 96 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 25-27.

Capitolul 11 – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 101 – Ministerul Finantelor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, elaborează si implementeaza politica în domeniul achizitiilor publice.

Art. 102 – Achizitiile publice în curs de desfăsurare la data aplicării prezentei ordonante se vor definitivă pe baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/1993, republicată, cu modificările ulterioare, si ale actelor normative date în aplicarea acesteia.

Art. 103 – Guvernul stabileste prin hotărâre, în baza clasificarilor statistice oficiale, lista cuprinzând produsele, lucrările si serviciile a căror dobândire face obiect al contractului de furnizare, contractului de lucrări, respectiv al contractului de servicii, precum si orice corespondenta, necesară în aplicarea prezentei ordonante, între prevederile acesteia si clasificarile statistice oficiale.

Art. 104 – Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre revizuirea pragului valoric prevăzut la art. 17, precum si a limitelor valorice prevăzute la art. 18 alin. (5), art. 73 alin. (1) si la art. 105 alin. (2) si (3).

Art. 105 – (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a acorda preferinta interna, respectiv de a limita participarea la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică numai la persoane fizice sau juridice române, inclusiv filiale sau reprezentante ale unor persoane juridice străine care au personalitate juridică si sunt înregistrate în România.
(2) Autoritatea contractantă definită conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau b) are dreptul de a aplica prevederile alin. (1), după cum urmează:
a) în cazul contractului de furnizare sau al celui de servicii:
(i) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului este mai mica decât echivalentul în lei a 133.000 euro; sau
(îi) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 133.000 euro, numai în conditiile hotărâte de Guvern pentru astfel de situatii;
b) în cazul contractului de lucrări:
(i) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului este mai mica decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro; sau
(îi) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului, este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro, numai în conditiile hotărâte de Guvern pentru astfel de situatii.
(3) Autoritatea contractantă definită conform art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilită potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) are dreptul de a aplica prevederile alin. (1), după cum urmează:
a) în cazul contractului de furnizare sau al celui de servicii:
(i) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului este mai mica decât echivalentul în lei a 400.000 euro si numai dacă autoritatea contractantă nu exercita ca activitate relevanta o activitate prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. d); sau
(îi) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului este mai mica decât echivalentul în lei a 600.000 euro si numai dacă exercita ca activitate relevanta o activitate prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. d); sau
(iii) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro, în cazul prevăzut la pct. (i) si decât echivalentul în lei a 600.000 euro, în cazul prevăzut la pct. (îi) si numai în conditiile hotărâte de Guvern pentru astfel de situatii;
b) în cazul contractului de lucrări, în aceleasi conditii ca si cele prevăzute la alin. (2) lit. b).
(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita îndeplinirea contractului de achizitie publică:
a) cu mana de lucru formată din cetăteni români si care reprezintă o cota procentuală din totalul mainii de lucru utilizate pentru îndeplinirea contractului;
b) cu produse de origine română si care reprezintă o cota procentuală din valoarea contractului;
c) cu subcontractori care sunt persoane fizice sau juridice române si care subcontracteaza o cota procentuală din valoarea contractului;
d) cu orice combinatie între cazurile prevăzute la lit. a)-c), situatie în care autoritatea contractantă trebuie să precizeze ordinea de precădere pe care o prefera cu privire la aplicarea prevederilor lit. a)-c), precum si orice alte informatii conexe acestora, care pot constitui criterii de selectie a ofertelor si în asa fel încât să fie asigurată posibilitatea elaborării ofertei de către orice furnizor, executant sau prestator, în cunostinta de cauza si fără a fi afectată concurenta.
(5) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a acorda preferinta interna, dacă prin aceasta se încalcă obligatii asumate de România prin acorduri încheiate pe plan international sau altele asemenea.
(6) Autoritatea contractantă trebuie să anunte acordarea preferintei interne încă de la începutul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică; dacă este anuntată, preferinta interna nu mai poate fi retrasă.
(7) Guvernul hotărăste cu privire la conditiile în care se poate acorda preferinta interna, precum si la aplicarea alin. (4).
(8) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a acorda preferinta interna în cazul atribuirii unui contract de achizitie publică a cărui finantare este asigurata prin programe ale Uniunii Europene sau ale altor donatori, cu exceptia cazului în care prin documentele convenite cu acestia nu se prevede altfel.

Art. 106 – În măsura în care prezenta ordonantă nu prevede altfel, se aplică dispozitiile dreptului comun.

Art. 107 – În măsura în care prezenta ordonantă intră în contradictie cu obligatiile asumate de România prin tratate sau acorduri internationale, ratificate prin lege, vor prevala prevederile acestora.

Art. 108 – Guvernul are dreptul de a hotărî situatiile si modul în care autoritatea contractantă are obligatia de a face cunoscut anuntul de participare si prin alte mijloace de informare decât prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice.

Art. 109 – (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante se modifica structura Monitorului Oficial al României prin înfiintarea Părtii a VI-a, denumita Achizitii publice.
(2) În Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice, se publică anunturile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 si 76, precum si hotărârile judecătoresti prevăzute la art. 95.
(3) Guvernul are dreptul de a hotărî transferarea responsabilitătii de publicare a anunturilor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 si 76, precum si a hotărârilor judecătoresti prevăzute la art. 95 de la Regia Autonomă „Monitorul Oficial al României” către o altă persoană juridică. În acest caz, Guvernul va hotărî înfiintarea publicatiei „Buletinul Achizitiilor Publice din România”.
(4) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite, spre publicare anunturile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 si 76 către „Official Journal of the European Communities”, începând de la data, în scopul si în conditiile care vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 110 – Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotărâre, înfiintarea de către Ministerul Finantelor a Registrului achizitiilor publice.

Art. 111 – Prezenta ordonantă se aplică cu începere de la data de 1 ianuarie 2000.

Art. 112 – În aplicarea prezentei ordonante Guvernul emite hotărâri, iar ministrul finantelor emite ordine; hotărârile Guvernului si ordinele ministrului finantelor care se emit în baza prevederilor prezentei ordonante până la data de 1 ianuarie 2000 se aplică numai după această dată.

Art. 113 – (1) Cu începere de la data aplicării prezentei ordonante se abroga Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, aprobată si modificată prin Legea nr. 83/1994 si modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 19/1995, aprobată prin Legea nr. 96/1995, completată prin Ordonanta Guvernului nr. 55/1998, si orice alte dispozitii contrare.
(2) De asemenea, cu începere de la data aplicării prezentei ordonante se abroga art. 15 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999.
(3) Sunt si rămân în vigoare dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 18/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 29 ianuarie 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul finantelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat

Bucuresti, 31 august 1999.
Nr. 118.