Ordonanta de guvern 12/1993 privind achizitiile de bunuri si investitii publice


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de guvern 12/1993 privind achizitiile de bunuri si investitii publice

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României si al art. 1 lit. c) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractării si garantarii unor credite externe, precum si a contractării unor împrumuturi de stat, Guvernul României emite prezenta ordonantă.

Capitolul 1 – Prevederi generale

Art. 1 – Domeniul de aplicare
(1) Prezenta ordonantă reglementează toate achizitiile efectuate de entitatile achizitoare, definite de lege.
(2) Prezenta ordonantă nu se aplică în cazul:
(a) achizitiilor publice care implica apărarea tarii, ordinea publică si siguranta nationala;
(b) achizitiilor care fac obiectul unor excluderi, în baza unor reglementări ulterioare.

Art. 2 – Definitii
În sensul prezentei ordonante:
a) achizitiile de bunuri si investitii publice înseamnă obtinerea de către o entitate achizitoare, în baza unui contract de achizitii publice prin cumpărare, închiriere sau cumpărare în rate de bunuri sau de investitii publice, inclusiv servicii legate de furnizarea respectivelor bunuri sau investitii publice, cu conditia ca valoarea acestor servicii sa nu depăsească valoarea bunurilor sau investitiilor publice cărora le corespund;
b) entitate achizitoare înseamnă:
I. Parlamentul si institutiile aflate sub controlul acestuia;
II. Presedintia;
III. Guvernul si autoritătile administrative prevăzute la art. 115, 120-122 din Constitutia României si institutiile bugetare subordonate acestora;
IV. Autoritătile judecătoresti;
V. Ministerul Public;
VI. Institutiile publice de învătământ superior;
VII. Academia Română si institutiile subordonate acesteia;
c) bunurile se referă la produse, echipamente si alte obiecte fizice de orice fel si cu orice fel de descriere, inclusiv bunuri imobiliare;
d) investitiile publice reprezintă cheltuieli de capital, cheltuieli materiale si cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege în afară acestor bugete si din credite externe garantate sau contractate direct de stat în vederea realizării, după caz, a următoarelor:
– proiectarea si executarea de lucrări de constructii, inclusiv instalatiile aferente, de toate categoriile;
– modernizări, transformări, extinderi si consolidări la constructii si instalatii;
– reparatii capitale, reparatii curente si demolări la constructii si instalatii;
– livrări si montaje de utilaje si echipamente tehnologice în cadrul investitiilor noi, al modernizărilor, al transformărilor si al extinderilor, precum si în cazul reparatiilor capitale;
– lucrări de foraje, cartarea terenului, fotogrammetrie, cercetări seismologice si alte activităti similare, cu conditia să fie de interes public;
– prestări de servicii care contribuie la realizarea investitiilor publice (consultanta, asistenta tehnica, proiectare etc.)
e) contractant înseamnă orice persoană fizica sau juridică, partener real sau potential al entitatii achizitoare într-un contract de achizitie publică;
f) contract de achizitie publică înseamnă un contract încheiat între entitatea achizitoare si contractantul a cărui oferta este câstigătoare;
g) garantia pentru oferta depusa reprezintă garantia furnizată entitatii achizitoare de către contractantul care înaintează o ofertă, prin care acesta din urma se angajează să semneze contractul de achizitie în cazul în care oferta sa este câstigătoare. Garantia pentru oferta depusa poate consta din garantii bancare si asimilate acestora;
h) moneda include si moneda de cont.

Art. 3 – Calificarea contractantilor
(1) Entitatea achizitoare poate să ceara contractantilor care participa la procedura de achizitie, fără a aduce atingere dreptului contractantilor de a-si proteja proprietatea sau secretele comerciale, furnizarea documentelor doveditoare sau a oricărei informatii considerată utila si care îi permite sa aprecieze ca respectivii contractanti:
a) poseda competenta tehnica, resursele financiare, echipamentul si alte mijloace fizice, capacitatea managerială, siguranta în desfăsurarea operatiunilor proprii, experienta, reputatia, personalul, care le permit să-si îndeplinească obligatiile rezultate din contractul de achizitie;
b) au capacitatea legală de a fi parte în contractul de achizitie;
c) nu sunt insolvabili, blocati financiar, în stare de faliment sau afacerile lor nu sunt administrate de către un judecător sindic, activitătile lor comerciale nu au fost suspendate, iar ei nu fac obiectul unei anchete legale pentru una din faptele mentionate mai sus;
d) si-au îndeplinit obligatiile de plată a impozitelor si a contributiei pentru asigurările sociale de stat;
e) managerii si prepusii lor implicati în mod direct în contractul de achizitie nu au fost condamnati în ultimii 5 ani pe teritoriul României pentru infractiuni prevăzute în prezenta ordonantă, precum si pentru infractiuni de dare ori luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta , înselăciune în dăuna avutului particular sau public;
f) nu se afla în situatia prevăzută la art. 25.
(2) Orice conditie stabilită conform alin. (1) lit. a) va fi înscrisă în documentele de preselectie si, dacă este cazul, în caietul de sarcini si se va aplica în mod egal tuturor contractantilor. O entitate achizitoare nu va impune nici un criteriu, conditie sau procedura referitoare la calificarea contractantilor, altele decît cele prevăzute în alin. (1).
(3) Entitatea achizitoare va evalua calificarea contractantilor în conformitate cu criteriile si procedurile mentionate în documentele de preselectie sau în caietul de sarcini.
(4) a) În conformitate cu art. 5 alin. (1) si (3) entitatea achizitoare nu va stabili nici un criteriu, conditie sau procedura cu privire la calificarea contractantilor, care ar produce o discriminare între contractantii români si cei străini.
b) De asemenea, entitatea achizitoare nu va stabili nici un criteriu, conditie sau procedura cu privire la calificarea contractantilor, care ar produce o discriminare între contractantii reprezentind societăti comerciale private si contractantii reprezentind societăti comerciale cu capital de stat.
(5) Entitatea achizitoare poate descalifica un contractant în orice moment în cazul în care descoperă ca informatia furnizată privind calificarea respectivului contractant a fost falsa sau inexactă.
(6) Cu exceptia cazului în care procedura de preselectie a avut loc, nici un contractant care cere să fie supus acestei proceduri nu va fi exclus de la participarea la procedura de achizitie publică pe motiv că nu a furnizat dovada ca este calificat conform alin. (1), în conditiile în care contractantul se angajează sa furnizeze o asemenea dovada înaintea începerii examinării propunerilor, ofertelor, după caz, si dacă exista motive de a crede ca respectivul contractant va fi în stare să-si respecte angajamentul.

Art. 4 – Procedura de preselectie
(1) Entitatea achizitoare se poate angaja într-o procedură de preselectie cu scopul de a identifica, anterior trimiterii ofertelor, contractantii care sunt capabili să se angajeze într-un contract de achizitie, cu respectarea prevederilor de la art. 11. Prevederile art. 3 se vor aplica si procedurii de preselectie.
(2) Dacă entitatea achizitoare se angajează în procedura de preselectie va furniza un set de documente de preselectie fiecărui contractant care le solicita, în conformitate cu procedura specificată si, dacă este cazul, contra unei taxe pentru trimiterea respectivelor documente.
(3) Documentele de preselectie vor include cel putin informatiile stabilite la art. 11.
(4) Entitatea achizitoare va face cunoscut fiecărui contractant care a înaintat o cerere de preselectie, indiferent dacă respectivul contractant a fost selectionat sau nu, numele contractantilor care au fost selectionati; numele acestora vor fi făcute cunoscute, la cerere, si opiniei publice. La procedura de achizitie publică au dreptul sa participe numai contractantii care au fost selectionati.
(5) Entitatea achizitoare va comunică, la cerere, contractantilor, care nu au fost selectionati, motivele respingerii, dar nu este obligată să ofere dovezi sau justificări privind faptele concrete care au fundamentat respingerea.
(6) Entitatea achizitoare poate cere unui contractant să-si reconfirme calificarea în concordanta cu aceleasi criterii utilizate pentru preselectia respectivului contractant. Entitatea achizitoare va descalifica orice contractant care nu reuseste să-si reconfirme calificarea si poate descalifica în orice moment un contractant dacă descoperă ca informatia furnizată pentru preselectie sau reconfirmare a fost falsa sau inexactă. Entitatea achizitoare va face cunoscut în mod prompt fiecărui contractant, căruia i s-a cerut să-si reconfirme calificarea, dacă respectivul contractant a reusit sau nu să-si reconfirme calificarea.

Art. 5 – Participarea contractantilor
(1) În cazul achizitiei a carei valoare depăseste un cuantum stabilit prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, contractantii pot participa la procedura de achizitie, indiferent de nationalitate, în conditiile în care contractantii români se bucura de un tratament similar în cadrul procedurilor de achizitie organizate de entitatile achizitoare din tările a căror nationalitate o are contractantul străin.
(2) Atunci când valoarea achizitiei este mai mica decît cuantumul mentionat la alin. (1), accesul la procedura de achizitie este permis doar contractantilor români, cu exceptia cazurilor mentionate la alin. (3).
(3) În cazul în care contractantii români nu pot satisface cerintele înscrise în caietul de sarcini, entitatea achizitoare este abilitata sa invite la procedura de achizitie si contractanti străini indiferent de nationalitate, chiar dacă valoarea contractului de achizitie este mai mica decît cuantumul mentionat la alin. (1). Entitatea achizitoare va include în dosarul achizitiei o justificare a motivelor si circumstantelor pe baza cărora a fost luată decizia de admitere a participării contractantilor străini.
(4) Entitatea achizitoare va preciza, chiar din momentul în care solicită participarea contractantilor la procedura de achizitie, ca acestia pot participa la respectiva procedura, indiferent de nationalitate, în conformitate cu alin. (1) sau (3) sau ca participarea este permisă doar contractantilor români, conform alin. (2), după caz. Aceasta precizare nu poate fi modificată mai tirziu.

Art. 6 – Forme de comunicare
(1) Documentele, notificările, deciziile si alte comunicări, la care se face referire în prezenta ordonantă si care trebuie trimise de către entitatea achizitoare contractantului sau de către contractant către entitatea achizitoare, vor fi efectuate în forma scrisă sau orice alta forma care asigura înregistrarea actului, cu exceptia ofertei a carei forma va fi cea prevăzută prin reglementările de la art. 11.
(2) Ca o exceptie de la alin. (1) comunicările între contractanti si entitatea achizitoare pot fi făcute prin telefon sau prin orice alt mijloc de comunicatie care nu asigura înregistrarea continutului comunicării, cu conditia ca imediat după aceea expeditorul comunicării sa trimită o confirmare a acestei comunicări într-o formă care asigura înregistrarea acesteia.
(3) Entitatea achizitoare nu va face nici o discriminare între contractanti din punct de vedere al formei în care acestia transmit sau primesc documente, notificări, decizii sau alte comunicări.

Art. 7 – Reguli privind documentele furnizate de contractanti
Atunci când cere legalizarea documentelor furnizate de contractanti pentru a-si demonstra capacitatea de participare la procedura de achizitie, entitatea achizitoare nu poate impune nici o conditie privind legalizarea documentelor, altele decît cele cerute de legislatia în vigoare la momentul respectiv.

Art. 8 – Dosarul procedurii de achizitie
(1) Entitatea achizitoare va pregati un dosar al procedurii de achizitie care va contine informatiile ce sunt prevăzute la art. 11.
(2) Contractantii pot pretinde despăgubiri pentru cheltuielile care le-au suportat pentru participarea la procedura de achizitie în cazul în care entitatea achizitoare nu a reusit sa pregătească un dosar al procedurii de achizitie în concordanta cu prezentul articol.

Art. 9 – Respingerea contractantilor care au dat mită
Entitatea achizitoare va respinge oferta, propunerea sau oferta de pret, în cazul în care contractantul care a înaintat-o a comis infractiunea de dare de mită, trafic de influenta si primirea de foloase necuvenite fată de oricare prepus al entitatii achizitoare.

Capitolul 2 – Licitatia

Art. 10 – Circumstantele de utilizare a licitatiei
O entitate achizitoare îsi va desfăsura activitatea numai pe baza procedurii de licitatie, cu exceptia cazurilor prevăzute de prezenta ordonantă.
Cuantumurile de la care este necesară organizarea unei proceduri de licitatie vor fi stabilite si actualizate prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. Este interzisă împărtirea contractului de achizitie în mai multe contracte de valoare mai mica în scopul de a evita organizarea unei proceduri de licitatie.

Art. 11 – Formele de licitatie
Formele de licitatie sunt:
– licitatie publică deschisă fără preselectie;
– licitatie publică deschisă cu preselectie;
– licitatie publică restrînsa.
Procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea achizitiilor de bunuri si, respectiv, investitii publice se vor stabili de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei ordonante, prin regulamente ce se vor aproba prin hotărâri ale Guvernului.

Art. 12 – Comisia de licitatie
Pentru desfăsurarea corespunzătoare a activitătii de licitatie entitatea achizitoare numeste prin decizie, pentru fiecare achizitie de bunuri si investitie publică în parte, o comisie pentru licitatie.
Comisia pentru licitatie răspunde de activitatea de deschidere, examinare, clarificare, evaluare si adjudecare a ofertelor pentru licitatie publică pentru care a fost înfiintată.
Comisia pentru licitatie este compusa din minimum 5 membri si va cuprinde:
– presedintele comisiei care este, de regula, un specialist al entitatii achizitoare;
– reprezentantul Ministerului Finantelor;
– reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, numai în cazurile de achizitii de investitii publice;
– alti reprezentanti, ca membri în comisia pentru licitatie, care vor fi specialisti cu experienta profesională în domeniul achizitiei publice respective si cu probitate morala.
Onorariile participantilor în comisia pentru licitatie, care nu sunt angajatii permanenti ai entitatii achizitoare, se suporta de către entitatea achizitoare.

Art. 13 – Îndrumarea metodologică
Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului vor asigura îndrumarea metodologică unitară privind organizarea, desfăsurarea si adjudecarea licitatiilor pentru bunuri si investitii publice, elaborind norme, prescriptii si reglementări pentru continutul proiectelor, al documentelor de licitatie, al continutului ofertelor si contractarea lucrărilor.

Art. 14 – Achizitia prin cererea de oferte de pret
Entitatea achizitoare se poate angaja printr-o procedură de achizitie prin cerere de oferte de pret conform art. 15 pentru achizitionarea de bunuri disponibile imediat, care nu sunt produse conform specificatiilor entitatii achizitoare si pentru care exista o piata stabilită, cu conditia ca valoarea estimată a contractului de achizitie să fie mai mica decît cuantumul prevăzut în reglementările de achizitie pentru organizarea unei licitatii.

Art. 15 – Procedura cererii de oferte de pret
(1) Entitatea achizitoare va cere oferte de pret de la cît mai multi contractanti, dar cel putin de la trei, în măsura în care este posibil. Fiecărui contractant i se va cere detalierea pretului pe elemente componente, plecind de la structura care convine cel mai bine nevoilor de evaluare ale entitatii achizitoare.
(2) Fiecare contractant are voie sa propună doar o singura oferta de pret si nu poate schimba propunerea de oferta de pret. Nu vor avea loc nici un fel de negocieri între entitatea achizitoare si un contractant cu privire la oferta de pret propusă de contractant.
(3) Contractul de achizitie va fi încheiat cu contractantul care a oferit cea mai scăzută oferta de pret raportată la nevoile entitatii achizitoare.

Capitolul 3 – Achizitia dintr-o singura sursa

Art. 16 – Circumstantele de utilizare a achizitiei dintr-o singura sursa
Entitatea achizitoare poate achizitiona bunurile sau investitiile publice prin solicitarea unei propuneri sau oferte de pret la un singur contractant în următoarele circumstante:
a) bunurile sau investitiile publice pot fi furnizate doar de un singur contractant care are drepturi exclusive în privinta bunurilor sau investitiilor publice de achizitionat, cum ar fi lucrările artistice speciale si lucrările sub protectia drepturilor de autor;
b) din cauza de forta majoră (calamitati naturale, conflagratii etc.) care fac imposibila aplicarea procedurii de licitatie publică;
c) entitatea achizitoare care a achizitionat bunuri, echipamente sau tehnologie de la un anumit contractant hotărăste ca o serie de elemente aditionale trebuie procurate de la acelasi contractant din motive de standardizare sau pentru ca se doreste compatibilitatea cu bunurile, echipamentele sau tehnologia deja existente, luând în considerare eficienta achizitiei initiale în ceea ce priveste satisfacerea nevoilor entitatii achizitoare, dimensiunea restrînsa a respectivei achizitii în raport cu achizitia initială, pretul rezonabil si inexistenta unei alternative privind achizitionarea bunurilor în cauza; de asemenea, investitiile publice care nu pot fi realizate decît de furnizorul sau antreprenorul initial al lucrării;
d) entitatea achizitoare cauta sa încheie un contract cu un contractant în scopul întreprinderii unor cercetări, experimentari, studii sau dezvoltări tehnologice, având ca scop achizitia unui prototip, cu exceptia cazului în care contractul include producerea de bunuri în cantităti care să creeze un profit comercial, ori sa acopere costurile cercetării si dezvoltării.

Art. 17 – Justificarea alegerii metodelor de achizitie
O entitate achizitoare care utilizează una din metodele de achizitie prevăzute la art. 16 va include în dosarul achizitiei o nota justificativă aprobată de conducătorul entitatii achizitoare privind motivele si circumstantele pe care s-a bazat pentru a alege respectiva metoda de achizitie, împreună cu avizul Ministerului Finantelor, în cazul achizitiei de bunuri, si avizul comun al Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, pentru achizitiile de investitii publice.

Capitolul 4 – Contraventii, sanctiuni si contestatii

Art. 18 – Contraventii
Constituie contraventii si se sanctionează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
a) furnizarea de informatii, privind valoarea sau de alta natura, contractantilor în fazele de licitatii, anterior adjudecării, de către persoanele implicate oficial, direct sau indirect în organizarea licitatiilor;
b) obtinerea de profituri de către investitori sau entitate achizitoare, prin vânzarea documentelor licitatiilor la preturi mai mari decît costul multiplicării acestor documente;
c) organizarea de licitatii fără fonduri alocate în lei, precum si, după caz, în valută, necesare executiei lucrărilor;
d) organizarea de licitatii în scopul testarii preturilor pietei;
e) organizarea de licitatii, fără autorizatiile, avizele si aprobările necesare, anterior executării lucrărilor si achizitiei bunurilor.

Art. 19 – Sanctionarea contraventiilor
Contraventiile de la art. 18 lit. a) se sanctionează cu amendă de la 150.000 la 200.000 lei, cele de la lit. b), cu amendă de la 200.000 la 500.000 lei, iar cele de la lit. c), d) si e), cu amendă de la 500.000 la 1.000.000 lei.
Contraventiile se constata si sanctiunile se aplică de către specialisti din cadrul Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, împuterniciti de către conducerile ministerelor respective.
Contraventiilor prevăzute la art. 18 le sunt aplicabile prevederilor Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

Art. 20 – Dreptul la contestatie
(1) Orice contractant care participa sau doreste sa participe la o procedură de achizitie în conformitate cu prezenta ordonantă si care considera ca suferă, ca risca sa sufere sau ca a suferit un prejudiciu datorită unui act sau unei decizii a entitatii achizitoare sau procedurii utilizate de aceasta, cu încălcarea unei prevederi a prezentei ordonante, poate inainta contestatie împotriva actului, deciziei sau procedurii respective.
(2) Nu se va putea face contestatie în baza prevederilor alin. (1) împotriva:
a) actelor, deciziilor sau procedurilor urmate de entitatea achizitoare cu privire la selectarea unei metode de achizitie;
b) admiterii, conform art. 5 alin. (2) la procedura de achizitie doar a contractantilor români;
c) limitării cererii de oferte pentru licitatie din considerente de economie si eficienta;
d) unei decizii de respingere a tuturor ofertelor luate de entitatea achizitoare anterior acceptării unei oferte.

Art. 21 – Contestatia înaintată conducătorului entitatii achizitoare
(1) Orice contractant care participa la procedura de achizitie poate să înainteze o contestatie scrisă conducătorului entitatii achizitoare în termen de 7 zile de la data la care contractantul care o înaintează a luat cunostinta de hotărârea de adjudecare.
(2) În cazul în care contestatia nu este rezolvată pe cale amiabila de către contractantul care a înaintat-o si entitatea achizitoare, conducătorul entitatii achizitoare căreia i s-a inminat contestatia va lua o decizie scrisă în termen de 10 zile de la data înregistrării respectivei contestatii, cu avizul Ministerului Finantelor, precum si al Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului pentru achizitii de investitii publice.
Decizia va fi notificată de îndată contractantului care a înaintat contestatia. Notificarea va mentiona, de asemenea, motivele adoptării respectivei decizii si va indica măsurile corective care trebuie luate în cazul în care contestatia este acceptată partial sau în întregime. Decizia poate fi atacată în justitie potrivit art. 24.
(3) În cazul în care conducătorul entitatii achizitoare căreia i s-a inminat contestatia nu ia o decizie în intervalul specificat la alin. (2), contractantul care a înaintat respectiva contestatie are dreptul sa introducă o actiune în justitie în conformitate cu art. 24.

Art. 22 – Reguli aplicabile contestatiei înaintate conform art. 21
(1) Imediat după ce a fost înaintată o contestatie conform art. 21 conducătorul entitatii achizitoare va notifica contractantului câstigător contestatia si continutul ei.
(2) O copie a deciziei conducătorului entitatii achizitoare va fi trimisa de îndată atât contractantului care a înaintat entitatii achizitoare respectiva contestatie, cît si contractantului a cărui oferta a fost câstigătoare.
După emiterea deciziei, contestatia si decizia corespunzătoare vor fi, de îndată, puse la dispozitia oricărei persoane interesate, cu conditia ca nici o informatie sa nu fie dezvaluita, dacă dezvaluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al părtilor sau ar afecta libera concurenta.

Art. 23 – Suspendarea procedurii de achizitie
(1) Entitatea achizitoare poate include în contractul de achizitie o clauza suspensivă, în virtutea căreia conducătorul entitatii achizitoare poate suspenda pentru cel mult 30 de zile derularea contractului de achizitie pentru a proteja drepturile contractantului care înaintează contestatia.
(2) Orice decizie luată de entitatea achizitoare în conformitate cu prevederile prezentului articol, ca si motivele si împrejurările care au dus la luarea respectivei decizii vor fi incluse în dosarul achizitiei.

Art. 24 – Termenul de introducere a actiunii în justitie
Actiunea în justitie se va introduce în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei adoptate de conducătorul entitatii achizitoare sau de la data expirării termenului de 10 zile (zece) în care conducătorul entitatii achizitoare trebuie să ia respectiva decizie.

Art. 25 – Evidenta specială
(1) Contractantul care va comite, el sau prepusii săi, vreo infractiune ori contraventie la prezenta ordonantă va fi inclus pe o lista specială tinuta de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului pentru investitiile publice, având interdictia de a intra într-un contract de achizitii publice pe o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare sau a actului de sanctionare contraventională. Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului vor decide includerea pe lista de interdictie, la sesizarea entitatii achizitoare sau a organului de control care are din oficiu obligatia sesizării.
(2) Decizia de includere pe lista de interdictie poate fi atacată în fata instantelor judecătoresti potrivit procedurii de drept comun.

Capitolul 5 – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 26 – Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului vor elabora, vor actualiza si vor supune aprobării Guvernului reglementările necesare îndeplinirii obiectivelor si aplicării prezentei ordonante, precum si reglementările necesare pentru respectarea obligatiilor asumate de România prin angajamente internationale care au legătură cu achizitiile de bunuri si investitii publice si care nu intră în contradictie cu prevederile prezentei ordonante.

Art. 27 – În măsura în care prezenta ordonantă intră în contradictie cu obligatia României rezultind din:
a) un tratat sau orice alta forma de întelegere la care este parte alături de unu sau mai multe state;
b) o întelegere cu o institutie financiară interguvernamentală internationala la care România este parte, vor prevala prevederile tratatului sau întelegerii.

Art. 28 – Admiterea la finantare a achizitiilor de bunuri si investitii publice se va face pe baza contractului de achizitie publică încheiat de entitatea achizitoare cu contractantul câstigător al licitatiei.

Art. 29 – Toate licitatiile pentru investitiile publice organizate si în curs de desfăsurare la data adoptării prezentei ordonante se vor definitivă pe baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 291/1991, cu modificările ulterioare.

Art. 30 – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 31 – În momentul intrării în vigoare a prezentei ordonante, orice dispozitii contrare se abroga.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneaza:
────────────────
Ministru de stat, ministrul finantelor,
Florin Georgescu

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,
Victor Dumitrache,
secretar de stat

Ministru de stat,
presedintele Consiliului pentru Coordonare,
Strategie si Reforma Economică,
Misu Negritoiu

Bucuresti, 4 august 1993.
Nr. 12.