Ordonanta de guvern 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de guvern 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

În temeiul art. 107 alin. (1) si al art. 114 alin. (1) si (3) din Constitutia României, precum si al art. 1 pct. 8 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul României adopta următoarea ordonanta:

Capitolul 1 – Dispozitii generale

Art. 1 – (1) Cabinetul medical este unitatea fără personalitate juridică, furnizoare de servicii medicale primare de medicina generală, de stomatologie si de specialitate.
(2) Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicina generală – medici de familie, medici stomatologi, medici specialisti si alte categorii de personal medical acreditat.
(3) Profesia de medic, ca profesie liberala, poate fi exercitată în cadrul cabinetului medical în una dintre următoarele forme:
a) cabinet medical individual;
b) cabinete medicale grupate;
c) cabinete medicale asociate;
d) societate civilă medicală.

Art. 2 – (1) În cabinetul medical individual îsi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariati sau colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.
(2) Cabinetele individuale se pot grupa formând cabinete medicale grupate, pentru a-si crea facilităti economice comune, pastrandu-si individualitatea în relatiile cu tertii.
(3) Cabinetele individuale se pot asocia, formând cabinete medicale asociate, în scopul exercitării în comun a activitătii si al asigurării accesului permanent al pacientilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate îsi păstrează drepturile si responsabilitătile individuale prevăzute de lege.
(4) Societatea civilă medicală este constituită din doi sau mai multi medici asociati si poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.

Art. 3 – (1) Cabinetele medicale grupate, precum si cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun.
(2) Medicul poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înstiintarea autoritătii care a avizat înfiintarea si înregistrarea cabinetului medical.

Capitolul 2 – Înfiintarea si înregistrarea cabinetului medical

Art. 4 – Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activitătilor care se vor desfăsura, înscrise în autorizatia de libera practica a medicului, eliberata în conditiile legii.

Art. 5 – (1) Cabinetele medicale se înfiintează la cererea medicului sau a grupului de medici, în functie de forma de organizare, potrivit art. 1 alin. (3).
(2) Actul de înfiintare a cabinetelor medicale este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se întocmeste si se păstrează de autoritatea sanitară publică, respectiv de directiile sanitare judetene sau de Directia Sanitară a Municipiului Bucuresti. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului medical.
(3) Documentatia necesară pentru înregistrarea cabinetului medical se stabileste prin ordin al ministrului sănătătii.

Capitolul 3 – Organizarea, functionarea si finantarea cabinetului medical

Art. 6 – (1) Cabinetele medicale pot desfăsura activităti de învătământ si cercetare, dacă au aprobarea Ministerului Sănătătii si a Ministerului Educatiei Nationale în acest sens.
(2) Medicul sau personalul medical care desfăsoară activitate medicală în cadrul cabinetului medical răspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, în cazul eventualelor prejudicii aduse pacientilor.
(3) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de sănătate se exercită de către Ministerul Sănătătii si unitătile sale subordonate, Casa Nationala de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România sau de către alte organe abilitate, în conditiile legii.

Art. 7 – Cabinetul medical trebuie să dispună de o dotare minima, stabilită prin ordin al ministrului sănătătii, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din România, în raport cu specialitatea si profilul de activitate declarate.

Art. 8 – Cabinetul medical poate realiza venituri din:
a) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate judeteana sau a municipiului Bucuresti ori cu alte persoane fizice sau juridice;
b) servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor;
c) donatii si sponsorizări;
d) activităti de consiliere si avizare în domeniul medical;
e) activităti contractate cu unitătile care coordonează activitătile de învătământ si cercetare din reteaua Ministerului Sănătătii;
f) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzate fizic sau moral, precum si a celei excedentare din dotare.

Art. 9 – Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impozitează potrivit dispozitiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfăsurată pe bază de libera initiativă.

Art. 10 – Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociati reprezintă cabinetul medical în raporturile juridice si profesionale.

Art. 11 – (1) Angajarea personalului mediu sanitar si a altor categorii de personal se poate face de către medic sau, în cazul medicilor asociati, de către medicul delegat.
(2) În cabinetele medicale în care sunt încadrate persoane cu contract individual de muncă, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art. 12 – Cabinetele medicale sunt obligate sa întocmească si sa transmită situatiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătătii privind starea de sănătate si demografică a populatiei.

Capitolul 4 – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 13 – (1) Cabinetele medicale se pot înfiinta în cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici sau în alte spatii puse la dispozitie de autoritătile publice centrale sau locale ori în spatii private, special amenajate si autorizate legal, cu aceasta destinatie.
(2) Bunurile mobile si imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activităti medicale, pot fi închiriate, concesionate sau vândute medicilor în vederea infiintarii de cabinete medicale potrivit dispozitiilor legale.
(3) Conditiile de vânzare sau de concesionare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14 – Cabinetele medicale înfiintate în temeiul altor acte normative se vor reorganiza, potrivit prezentei ordonante, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare.

Art. 15 – Ministerul Sănătătii împreună cu Colegiul Medicilor din România vor elabora, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, norme privind formele de exercitare a profesiei prevăzute la art. 1 alin. (3), care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.

Art. 16 – Prezenta ordonantă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul sănătătii
Hajdu Gabor

Ministrul muncii si protectiei sociale
Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor
Daniel Daianu

Bucuresti, 29 august 1998.
Nr. 124.