a54


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de guvern 25/1993 privind stimularea întreprinderilor mici si mijlocii

În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 lit. b) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractării si garantarii unor credite externe, precum si a contractării unor împrumuturi de stat, Guvernul României emite următoarea ordonanta:

Capitolul 1 – Dispozitii generale

Art. 1 – În scopul creării de noi locuri de muncă si promovării activitătilor productive în domeniile industriei, constructiilor, turismului si serviciilor cu valoare adăugată, cercetării-dezvoltării din sectorul privat, statul sprijină constituirea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, asigurind în favoarea acestora un sistem de avantaje si facilităti.

Art. 2 – Resursele necesare acordării avantajelor si facilitătilor prevăzute în prezenta ordonantă se constituie din sumele aprobate anual prin legea bugetului de stat, din contributii private si asistenta economică în străinătate.

Art. 3 – Sistemul de avantaje si facilităti prevăzut în prezenta ordonantă se acordă întreprinderilor mici si mijlocii, constituite potrivit Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale si care au numărul de angajati si cifra de afaceri determinate astfel:
a) un număr de la 5 până la 25 angajati pentru întreprinderea mica;
b) un număr de la 26 până la 200 de angajati pentru întreprinderea mijlocie;
c) o cifra de afaceri anuală între 10 milioane si 2 miliarde lei, pentru ambele categorii de întreprinderi.
Sunt cuprinse în sistemul de avantaje si facilităti prevăzut de prezenta ordonantă si organizatiile cooperatiste cu cifra de afaceri prevăzută la alin. 1 lit. c), precum si întreprinzătorii particulari si asociatiile familiale, constituite potrivit legii.

Capitolul 2 – Servicii de informare, asistenta si consultanta

Art. 4 – Întreprinderile mici si mijlocii beneficiază de servicii de informare, asistenta si consultanta, asigurate gratuit sau cu reduceri de plată, în scopul desfăsurării si dezvoltării activitătii lor.

Art. 5 – Guvernul si autoritătile administratiei publice locale sprijină, prin subventii, constituirea si functionarea unei retele nationale de centre destinate asigurării serviciilor prevăzute în art. 4.

Art. 6 – Guvernul poate sprijini direct, din punct de vedere financiar, întreprinderile mici si mijlocii în obtinerea serviciilor prevăzute în art. 4.

Art. 7 – Guvernul si autoritătile administratiei publice locale pot participa la finantarea asistentei, în limita sumelor alocate anual prin legea bugetului, colaborind în acest scop cu întreprinzătorii particulari si organizatiile care îi reprezintă.

Capitolul 3 – Programe de dezvoltare regionala

Art. 8 – Guvernul, în colaborare cu autoritătile administratiei publice locale, pregăteste si aplica programe de dezvoltare regionala, având drept scop restructurarea economică si ocuparea fortei de muncă.
În cadrul acestor programe, întreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de facilităti constind în:
a) pregătirea fortei de muncă;
b) acordarea de terenuri si spatii de productie în conditiile legii;
c) alocatii pentru investitiile de pornire, dezvoltare si modernizare care creează noi locuri de muncă, asigura protectia mediului înconjurător, stimuleaza valorificarea resurselor locale.

Art. 9 – Facilitătile prevăzute în art. 8 se pot acorda, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau acte ale autoritătilor administratiei publice locale, în functie de bugetele aprobate.

Capitolul 4 – Pregătirea profesională

Art. 10 – Guvernul si autoritătile administratiei publice locale asigura sumele necesare finantării integrale sau partiale a unor programe de pregătire profesională destinate întreprinzătorilor particulari, managerilor si angajatilor întreprinderilor mici si mijlocii.
Programele de pregătire vor fi realizate prin intermediul:
a) institutiilor de învătământ, de stat si particulare;
b) organizatiilor si centrelor de asistenta, consultanta si cercetare, care au drept scop sprijinirea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici si mijlocii.

Art. 11 – Guvernul va asigura măsurile necesare în vederea introducerii în programele de învătământ de nivel mediu si superior a predării obligatorii de cunostinte manageriale.

Capitolul 5 – Cercetarea stiintifică si inovatia tehnologică

Art. 12 – Guvernul sprijină activitatea de cercetare si inovatie tehnologică desfăsurată de întreprinderile mici si mijlocii, prin:
a) includerea unui capitol distinct privind activitatea de cercetare-dezvoltare desfăsurată de întreprinderile mici si mijlocii în programul national finantat din fondul special de cercetare-dezvoltare;
b) institutele de cercetare stiintifică si dezvoltare vor asigura prin programe de colaborare contractarea tematicii solicitate de întreprinderile mici si mijlocii, indiferent de sursa de finantare.
c) asigurarea colaborării cu institutele de cercetare stiintifică în vederea realizării unor contracte de cercetare-dezvoltare;
d) stimularea întreprinderilor mari în subcontractarea unor astfel de lucrări cu întreprinderile mici si mijlocii;
e) facilitarea accesului la informatii tehnologice de specialitate, în conditiile legii.

Capitolul 6 – Accesul la resurse, aprovizionare, achizitii publice si subcontracte

Art. 13 – Întreprinderile mici si mijlocii au acces în conditii nediscriminatorii la resursele de materii prime, materiale, combustibili, energie, precum si pentru aprovizionarea cu utilaje aprovizionarea cu utilaje, echipamente, piese de schimb si servicii furnizate de regiile autonome si societătile comerciale.

Art. 14 – Guvernul asigura accesul nediscriminatoriu al întreprinderilor mici si mijlocii la executarea achizitiilor publice, în conditiile legii.

Art. 15 – Guvernul sprijină subcontractarea de către întreprinderile mici si mijlocii a fabricatiei de bunuri si furnizarii de servicii, prin elaborarea unei metodologii specifice privind activitătile de subcontractare.

Capitolul 7 – Promovarea exporturilor

Art. 16 – Întreprinderile mici si mijlocii sunt încurajate sa dezvolte cu precădere activitatea de export.
În acest scop, Guvernul asigura sprijinul necesar prin:
a) facilitarea accesului la informatiile privind pietele externe, comertul international si tendintele economice pe plan mondial;
b) organizarea si finantarea unor actiuni specifice de promovare;
c) asigurarea accesului la resurse pentru întreprinderile mici si mijlocii orientate pe export.

Art. 17 – Pentru asigurarea facilitătilor prevăzute la art. 16, Guvernul poate înfiinta sau sprijini înfiintarea unor organisme specializate, potrivit legii.

Capitolul 8 – Facilităti economico-financiare acordate întreprinderilor mici si mijlocii

Art. 18 – Întreprinderile mici si mijlocii pot fi sprijinite prin utilizarea de instrumente economico-financiare, astfel:
a) alocatii pentru achizitionarea de spatii de productie, utilaje si echipamente si pentru procurarea de tehnologii destinate procesului de productie;
b) aplicarea unui sistem avantajos pentru dobindirea si utilizarea activelor nefolosite sau devenite disponibile din restructurare, apartinând societătilor comerciale cu capital de stat;
c) accesul cu prioritate la liniile de credit asigurate prin intermediul institutiilor financiar-bancare internationale si la liniile de credit guvernamentale;
d) aplicarea unor sisteme de finantare tip leasing în conditii avantajoase;
e) garantarea creditelor contractate.

Art. 19 – Facilitătile prevăzute la art. 18 care implica resurse bugetare se determina pe categorii de întreprinderi si vor fi stabilite anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Române de Dezvoltare.

Capitolul 9 – Organisme si structuri pentru sprijinirea întreprinderilor mici si mijlocii

Art. 21 – Sprijinirea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii se pot realiza de organe de specialitate ale administratiei publice centrale, fundatii, asociatii si alte organizatii neguvernamentale.

Art. 22 – Agentia Română de Dezvoltare este organul central de specialitate din subordinea Guvernului, care exercită administratia publică în domeniul sprijinirii si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii.
În realizarea functiei sale, Agentia Română de Dezvoltare exercita următoarele atributii principale:
a) elaborează si aduce la îndeplinire programele pentru dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii;
b) prezintă Guvernului, o dată la 3 ani, propuneri privind strategia dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii;
c) colaborează cu ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei, publice centrale si autoritătile administratiei publice locale, precum si cu organizatii guvernamentale si agenti economici în scopul creării unui cadru favorabil dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii;
d) elaborează sau, după caz, avizează proiectele de acte normative al căror obiect de reglementare se referă la sectorul întreprinderilor mici si mijlocii;
e) coordonează si acorda – în cazurile si conditiile prevăzute prin hotărâre a Guvernului -, facilităti si avantaje prevăzute de prezenta ordonantă;
f) organizează selectii cu privire la întreprinderile mici si mijlocii susceptibile a beneficia si de a aplica programe speciale;
g) organizează si tine evidenta facilitătilor, avantajelor acordate, precum si a efectelor acestora;
h) prezintă anual Guvernului, un raport privind stadiul dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii; raportul se da publicitătii.
În scopul realizării atributiilor sale, Agentia Română de Dezvoltare are dreptul să obtină, în mod gratuit, toate datele privind întreprinderile mici si mijlocii, existente la ministere, alte institutii guvernamentale, oficii ale registrului comertului.

Art. 23 – Agentia Română de Dezvoltare, împreună cu organizatiile neguvernamentale specializate, sprijină înfiintarea, în judete, a centrelor de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii.

Capitolul 10 – Asociatiile întreprinderilor mici si mijlocii

Art. 24 – Cel putin 20 de întreprinderi mici si mijlocii se pot asocia, pe baza conventiei părtilor, în asociatii de reprezentare.
Asociatiile de reprezentare sunt organizatii fără scop lucrativ ale întreprinderilor mici si mijlocii, constituite, în principal, în următoarele scopuri:
a) sprijinirea reciprocă a întreprinderilor mici si mijlocii;
b) accesul întreprinderilor mici si mijlocii la tehnologii;
c) participarea la tîrguri si expozitii interne si internationale;
d) garantarea reciprocă a împrumuturilor;
e) stabilirea de relatii cu organizatii similare din alte state.

Art. 25 – Asociatiile de reprezentare sunt persoane juridice constituite potrivit Legii nr. 21/1924.
Statutul asociatiei nu este supus autentificării, fiind necesare numai semnăturile reprezentantilor legali ai întreprinderilor mici si mijlocii asociate, precum si sigiliile acestora din urma.

Capitolul 11 – Dispozitii finale

Art. 26 – Prezenta ordonantă nu se aplică societătilor comerciale în care statul detine mai mult de o treime din capitalul social.

Art. 27 – Conditiile de încadrare a întreprinderilor în mici si mijlocii, conform art. 3, vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Române de Dezvoltare.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneaza:
────────────────
Ministru de stat,
presedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economică,
Misu Negritoiu

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu

Ministru de stat,
ministrul muncii si protectiei sociale,
Dan Mircea Popescu

Bucuresti, 25 august 1993.
Nr. 25.