Ordonanta de guvern 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de guvern 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Capitolul I – Scop si domeniu de aplicare

Art. 1 – (1) Prezenta ordonantă stabileste cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează operatiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispozitii din domeniul social privind transportul rutier si amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3821/85 si Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2135/98 si abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3820/85 sau operatiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internationale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR.
(2) Prezenta ordonantă stabileste cadrul de aplicare a regulilor privind utilizarea aparatelor de înregistrare a perioadelor de conducere, pauzelor si perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, denumite în continuare tahografe sau tahografe digitale, asa cum sunt acestea definite în anexa nr. I si în anexa nr. IB la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3821/85 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2 – Operatiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a), b), c), d), h), k), m), n) si p) al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor acestui regulament.

Art. 3 – Ministerul Transporturilor poate acorda, cu acordul Comisiei Europene, derogări temporare de la regulile privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, în conditiile prevăzute la art. 14 al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006.

Capitolul II – Activitatea de control

Art. 4 – (1) Controlul respectării prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3821/85, ale Acordului AETR si ale prezentei ordonante se va desfăsura atât în trafic, cât si la sediile întreprinderilor si operatorilor de transport rutier.
(2) Controlul în trafic se efectuează de către personalul cu atributii de control din cadrul Autoritătii Rutiere Române A.R.R. si/sau de către politisti rutieri.
(3) Controlul la sediile întreprinderilor si operatorilor de transport rutier se efectuează de către personalul cu atributii de control din cadrul Autoritătii Rutiere Române – A.R.R. si/sau de către personalul cu atributii de control din cadrul Inspectiei Muncii – I.M., Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de sanse.
(4) Coordonatorul national al activitătilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR si ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3821/85 este Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., denumită în continuare Coordonator national.

Art. 5 – Coordonatorul national are următoarele atributii principale:
a) coordonează activitatea de control, astfel încât:
(i) să fie verificat anual cel putin 1% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto care fac obiectul prezentei ordonante. Începând cu 1 ianuarie 2008 vor fi verificate anual cel putin 2% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto, iar începând cu 1 ianuarie 2010 vor fi verificate anual cel putin 3% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto;
(îi) să fie verificate în trafic cel putin 15% din totalul zilelor de lucru ale conducătorilor auto verificate anual si cel putin 25% din numărul acestora să fie verificate la sediile întreprinderilor de transport rutier. Începând cu 1 ianuarie 2008, cel putin 30% din totalul zilelor de lucru ale conducătorilor auto verificate anual vor fi verificate în trafic si cel putin 50% din numărul acestora vor fi verificate la sediul întreprinderilor de transport rutier;
b) colaborează cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea organizării unor activităti comune de control;
c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportări statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 si Deciziei Comisiei nr. 93/173/CEE;
d) colaborează cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în vederea depistării si sanctionării unor eventuale încălcări ale prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3821/85 si/sau Acordului AETR, acolo unde există indicii în acest sens;
e) transmite informatiile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 si, respectiv, la art. 19 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3821/85 organismelor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, la fiecare 6 luni si ori de câte ori sunt solicitate astfel de informatii cu privire la anumite cazuri particulare.

Art. 6 – (1) Toate institutiile implicate în activitatea de control vor înainta anual Coordonatorului national statistici detaliate cu privire la controalele desfăsurate, care să cuprindă cel putin următoarele informatii:
a) în ceea ce priveste controalele în trafic:
(i) tipul de drum pe care a avut loc controlul autostradă, drum national sau drum judetean/local si statul în care este înmatriculat vehiculul, astfel încât să fie evitată orice fel de discriminare bazată pe nationalitate;
(îi) tipul de tahograf instalat pe vehicul;
b) în ceea ce priveste controalele la sediile întreprinderilor si operatorilor de transport rutier:
(i) tipul de activitate de transport – transport national sau international, de mărfuri sau de persoane, public ori în cont propriu;
(îi) dimensiunea parcului de vehicule al întreprinderilor si operatorilor de transport rutier;
(iii) tipul de tahograf instalat pe vehicul.
(2) Statisticile prevăzute la alin. (1) se centralizează de către Coordonatorul national si se transmit la fiecare 2 ani Comisiei Europene.

Art. 7 – În cursul exercitării atributiilor, personalul cu atributii de control are dreptul:
a) să pătrundă în orice vehicul care face obiectul prezentei ordonante si să inspecteze orice parte a vehiculului si a tahografului, putând să verifice, să retină si/sau să copieze orice document sau înregistrare relevantă pentru activitatea de control;
b) să solicite conducătorului auto sau întreprinderii/operatorului de transport rutier să prezinte de îndată vehiculul spre a fi inspectat într-o locatie dotată corespunzător pentru evaluări tehnice amănuntite, dacă există indicii privind interventii neautorizate asupra tahografului sau indicii privind existenta unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunzător în trafic;
c) să pătrundă, în vederea efectuării controlului si în timpul programului normal de lucru, în orice spatiu în care îsi desfăsoară activitatea întreprinderea/operatorul de transport rutier, unde pot exista informatii relevante pentru activitatea de control al respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto.

Capitolul III – Contraventii si sanctiuni

Art. 8 – Constituie contraventii următoarele fapte:
1. utilizarea unui vehicul fără tahograf sau tahograf digital ori utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale neomologate;
2. montarea unor tahografe sau tahografe digitale neomologate;
3. utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale nesigilate;
4. utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale montate/ reparate/calibrate de operatori economici neautorizati;
5. utilizarea unor tahografe digitale necalibrate;
6. utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale cu termenul de valabilitate al verificării/calibrării periodice depăsit;
7. calibrarea incorectă a unui tahograf sau tahograf digital;
8. utilizarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului;
9. montarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului;
10. conducerea unui vehicul dotat cu tahograf fără a utiliza diagrame tahograf;
11. conducerea unui vehicul dotat cu tahograf digital fără a utiliza cartela tahografică;
12. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3821/85, privind asigurarea unui număr suficient de diagrame tahografice corespunzătoare pentru efectuarea operatiunilor de transport;
13. nerespectarea obligatiei de a asigura posibilitatea utilizării imprimantei tahografului digital în trafic la solicitarea personalului de control, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3821/85;
14. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) teza a treia din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3821/85, privind detinerea, de către un conducător auto, a mai mult de o cartelă tahografică validă;
15. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) teza a treia, din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3821/85, privind utilizarea, de către un conducător auto, a unei cartele tahografice eliberate altei persoane;
16. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4 lit. a) teza a treia din Regulamentul Consiliului ( CEE) nr. 3821/85, privind utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;
17. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) teza a cincea din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3821/85, privind modul de utilizare a tahografului digital atunci când cartela tahografică este defectă sau nu este în posesia conducătorului auto;
18. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) teza întâi din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3821/85, privind utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare sau deteriorate;
19. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) teza întâi din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3821/85, privind scoaterea neautorizată a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea terminării zilei de lucru sau utilizarea lor pentru o perioadă mai lungă decât cea prevăzută;
20. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) teza a treia din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3821/85, privind utilizarea diagramelor tahograf sau a cartelelor tahografice atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din mai multi conducători auto;
21. nerespectarea de către conducătorul auto a obligatiei prevăzute la art. 15 alin. (2) teza a doua din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3821/85, privind introducerea manuală a unor date;
22. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3821/85, privind reglarea ceasului tahografului si utilizarea comutatorului;
23. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3821/85;
24. omisiunea de a introduce manual în tahograful digital datele prevăzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3821/85;
25. nerespectarea prevederilor art. 16 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3821/85, privind utilizarea vehiculului si înregistrarea datelor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto în eventualitatea defectării sau functionării defectuoase a tahografului ori în eventualitatea în care conducătorul auto nu poate utiliza cartela tahograf fiind distrusă, defectă, pierdută sau furată;
26. depăsirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu până la o oră;
27. depăsirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu până la două ore;
28. depăsirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu până la 3 ore;
29. depăsirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu până la 4 ore;
30. depăsirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu 4 ore sau mai mult;
31. depăsirea perioadei maxime zilnice de conducere cu până la o oră;
32. depăsirea perioadei maxime zilnice de conducere cu până la două ore;
33. depăsirea perioadei maxime zilnice de conducere cu până la 3 ore;
34. depăsirea perioadei maxime zilnice de conducere cu până la 4 ore;
35. depăsirea perioadei maxime zilnice de conducere cu 4 ore sau mai mult;
36. depăsirea perioadei maxime de conducere într-un interval de două săptămâni;
37. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 24 de ore cu până la o oră;
38. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 24 de ore cu până la două ore;
39. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 24 de ore cu până la 3 ore;
40. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 24 de ore cu până la 4 ore;
41. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 24 de ore cu 4 ore sau mai mult;
42. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducători auto, cu până la o oră;
43. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducători auto, cu până la două ore;
44. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducători auto, cu până la 3 ore;
45. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducători auto, cu până la 4 ore;
46. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducători auto, cu 4 ore sau mai mult;
47. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală după 6 perioade zilnice de conducere;
48. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală după 12 perioade zilnice de conducere;
49. conducerea unui vehicul imobilizat de către autoritatea competentă;
50. refuzul în cursul controlului de a permite verificarea, retinerea sau copierea oricărei înregistrări privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto;
51. neprezentarea, în trafic, a numărului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a listărilor efectuate cu imprimanta tahografului digital, conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3821/85 sau Acordului AETR, după caz;
52. neprezentarea, în cursul controlului la sediul întreprinderii/operatorului de transport rutier, a înregistrărilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto solicitate de personalul de control;
53. lipsa, la sediul întreprinderii/operatorului de transport rutier, a registrului de sarcini si a orarului serviciului regulat, prevăzute la art. 16 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
54. neînscrierea în registrul de sarcini a tuturor datelor prevăzute la art. 16 alin. (2) si alin. (3) lit. a) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
55. nesemnarea registrului de sarcini de către conducătorul întreprinderii/operatorului de transport rutier sau de către o persoană împuternicită de acesta, potrivit prevederilor art. 16 alin. (3) lit. b) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
56. neprezentarea de către conducătorul auto, în cursul controlului în trafic, a unei copii a registrului de sarcini si a orarului serviciului regulat, conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
57. nerespectarea obligatiei de a păstra registrul de sarcini o perioadă de cel putin un an de la expirarea perioadei la care se referă si de a pune la dispozitia conducătorilor auto câte o copie a acestuia, conform prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
58. nereturnarea diagramelor tahografice utilizate de către conducătorul auto întreprinderii/operatorului de transport rutier, spre a fi păstrate la sediu, după 28 de zile de la utilizarea lor;
59. nerespectarea obligatiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a descărca si stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto si/sau nerespectarea obligatiei de a descărca si stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizează;
60. nerespectarea obligatiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a păstra înregistrările privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto cel putin un an de la efectuarea acestora, în ordine cronologică si separat pentru fiecare conducător auto;
61. acordarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a unor plăti conducătorilor auto, chiar si sub formă de bonificatii sau prime, în functie de distanta parcursă si/sau de cantitatea de mărfuri transportată.

Art. 9 – (1) Contraventiile prevăzute la art. 8 se sanctionează după cum urmează:
a) cele de la pct. 1, 3, 8, 49, 50 si 60, cu amendă de la 9.000 lei la 10.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;
b) cele de la pct. 2 si 9, cu amendă de la 9.000 lei la 10.000 lei, aplicabilă atelierului care a montat tahograful, tahograful digital sau dispozitivul ilegal;
c) cele de la pct. 4, 53 si 57, cu amendă de la 4.500 lei la 5.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;
d) cele de la pct. 10, 11 si 15, cu amendă de la 4.500 lei la 5.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier sau conducătorului auto, după caz;
e) cea de la pct. 7, cu amendă de la 4.500 lei la 5.000 lei, aplicabilă atelierului care a calibrat tahograful sau tahograful digital;
f) cele de la pct. 5, 6, 12, 13 si 61, cu amendă de la 3.500 lei la 4.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;
g) cele de la pct. 14 si 16, cu amendă de la 3.500 lei la 4.000 lei, aplicabilă conducătorului auto;
h) cele de la pct. 51, 52, 58 si 59, cu amendă de la 3.000 lei la 3.500 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;
i) cele de la pct. 54, 55 si 56, cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;
j) cele de la pct. 30, 35, 41 si 46, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;
k) cele de la pct. 29, 34, 40 si 45, cu amendă de la 2.500 lei la 3.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;
l) cele de la pct. 28, 33, 39 si 44, cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;
m) cele de la pct. 27, 32, 38 si 43, cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;
n) cele de la pct. 26, 31, 36, 37, 42, 47 si 48, cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;
o) cele de la pct. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 si 25, cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, aplicabilă conducătorului auto.
(2) În măsura în care contraventiile la care se face referire la art. 8 pct. 26-35 si 37-48 sunt depistate în trafic, precum si în toate celelalte situatii în care conducătorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor si/sau perioadelor minime de odihnă prevăzute de legislatia în vigoare, suplimentar fată de sanctiunea cu amendă prevăzută la alin. (1), se va aplica si sanctiunea imobilizării vehiculului până la îndeplinirea conditiilor de legalitate pentru continuarea transportului.
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune în procesul-verbal despre această posibilitate.
(4) Contraventiile prevăzute în prezenta ordonantă se constată si se sanctionează de către personalul cu atributii de inspectie si control din cadrul Autoritătii Rutiere Române a.R.R., de către personalul cu atributii de inspectie si control din cadrul Inspectiei Muncii – I.M., Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de sanse si de către politistii rutieri, potrivit competentelor ce le revin.

Art. 10 – Contraventiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Capitolul IV – Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 11 – (1) În termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor va aproba prin ordin al ministrului:
a) norme tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea si înnoirea cartelelor tahografice, precum si pentru descărcarea si stocarea datelor din tahografele digitale si cartelele tahografice;
b) norme detaliate privind activitatea de control, prin care se va introduce si un sistem de evaluare a întreprinderilor/ operatorilor de transport rutier în ceea ce priveste respectarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, în functie de numărul si de gravitatea contraventiilor constatate, precum si reguli detaliate privind modul de imobilizare a vehiculelor;
c) reglementări privind conditiile de montare, reparare si verificare a tahografelor, precum si de autorizare a operatorilor economici care desfăsoară astfel de activităti.
(2) În termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor va elabora si va supune spre aprobare Guvernului reglementări specifice privind organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane.
(3) Ministerul Transporturilor, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A., va lua măsuri pentru ca la proiectarea si constructia drumurilor noi, precum si la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente, pe care le administrează, să se realizeze pe marginea acestora spatii adecvate care să poată fi utilizate atât pentru punerea în aplicare a prevederilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, cât si pentru desfăsurarea activitătilor de control al respectării acestor prevederi.
(4) Prezenta ordonantă transpune prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), (3) si (4), art. 3, art. 4 alin. (6), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) si ale art. 16 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 martie 2006 privind conditiile minime pentru punerea în aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 si (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislatia socială referitoare la activitătile de transport rutier si de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial L nr. 102 din 11 aprilie 2006, p. 35-44.

Art. 12 – Prezenta ordonantă intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicare, cu exceptia art. 8-10, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

Art. 13 – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul transporturilor
Ludovic Orban

Ministrul internelor si reformei administrative
Cristian David

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse
Paul Păcuraru

Departamentul pentru Afaceri Europene
Adrian Ciocănea

Ministrul economiei si finantelor,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

Bucuresti, 7 august 2007.
Nr. 37.