a45


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de guvern 40/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul României emite prezenta ordonantă:

Art. 1 – Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 30 octombrie 1996, cu modificările ulterioare, se modifica si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Prin transport pe căile ferate române se întelege orice operatiune de transport, care se realizează cu vehicule feroviare, pentru deplasarea persoanelor, mărfurilor si bunurilor, efectuat de operatori de transport feroviar pe infrastructura căilor ferate române, denumit în continuare transport feroviar; operatiunile si serviciile adiacente sau conexe transportului feroviar sunt considerate operatiuni de transport feroviar.
(2) Transportul feroviar poate fi public sau în interes propriu.
(3) Transporturile feroviare publice se efectuează pe bază de contract de transport.
(4) Contractul de transport se încheie si se executa în conformitate cu prevederile Codului comercial, ale Regulamentului de transport al Căilor Ferate din România si ale conventiilor internationale la care România este parte.
(5) Transportul feroviar în interes propriu este transportul efectuat pentru activitătile proprii, cu mijloace de transport detinute în proprietate sau închiriate.
(6) Transportul feroviar este realizat de operatorii de transport feroviar persoane juridice, al căror principal obiect de activitate este prestarea de servicii de transport pe calea ferată, autorizati în conditiile prezentei legi.”

2. Articolele 3, 4, 5 si 6 vor avea următorul cuprins:
„Art. 3. – (1) Transportul feroviar public se organizează si se efectuează pe principii comerciale de piata, în principal de către Compania Nationala «Căile Ferate Române», care are statut de societate comercială pe actiuni, denumita prescurtat C.F.R – S.A., cu sigla C.F.R., având filiale cu personalitate juridică si sucursale cu autonomie operationala, buget de venituri si cheltuieli si bilant propriu.
(2) În structura Companiei Nationale «Căile Ferate Române» functionează filiale cu statut de societăti comerciale pentru infrastructura, transport marfa si transport călători, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
(3) Filialele de transport marfa si transport călători sunt operatoare de transport feroviar si sunt autorizate conform prevederilor prezentei legi.
(4) Compania Nationala «Căile Ferate Române» si filialele sale se organizează ca societăti comerciale pe actiuni cu capital social initial, integral de stat, si se înfiintează prin hotărâri ale Guvernului.
(5) Compania Nationala «Căile Ferate Române» beneficiază de alocatii bugetare pentru infrastructura căilor ferate române si pentru realizarea proiectelor de importanta nationala care asigura integrarea României în sistemul de transport feroviar european.
Pentru serviciile sociale efectuate din dispozitia autoritătilor publice competente, prin actul normativ care a prevăzut efectuarea acestor servicii, se vor asigura compensatiile corespunzătoare.
Art. 4. – (1) Compania Nationala «Căile Ferate Române» are în concesiune infrastructura căilor ferate române, proprietate publică a statului, si detine în proprietatea sa bunurile pe care le are în dotare si pe cele dobândite în nume propriu cu orice titlu.
(2) Compania Nationala «Căile Ferate Române» nu plăteste redevente pentru infrastructura căilor ferate române primită în concesiune.
Art. 5. – În conditiile prezentei legi pot fi autorizati sa realizeze transport feroviar public pe infrastructura căilor ferate române si alti operatori feroviari.
Art. 6. – (1) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, este autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare si reprezintă, în sensul prezentei legi, autoritatea competentă care asigura dezvoltarea si siguranta transporturilor feroviare.
(2) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, are următoarele atributii:
a) elaborează strategiile de dezvoltare a activitătilor de transport feroviar;
b) elaborează si supune aprobării Guvernului programele de dezvoltare si de modernizare a infrastructurii feroviare;
c) asigura tuturor operatorilor feroviari acces egal si nediscriminatoriu pe infrastructura căilor ferate române, conform reglementărilor interne, acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte;
d) asigura beneficiarilor de transport dreptul de a apela la un transportator autorizat si liber ales;
e) sprijină dezvoltarea si functionarea transportului feroviar public;
f) asigura conditiile unui mediu concurential normal în transportul feroviar, precum si între acesta si alte moduri de transport;
g) asigura efectuarea transporturilor militare si a transporturilor de interventie în caz de calamitati naturale sau în alte situatii deosebite;
h) asigura dezvoltarea cercetării în transportul feroviar în corelare cu programele nationale de cercetare;
i) elaborează politica economică în domeniul transportului feroviar;
j) elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale si a transportului combinat;
k) elaborează politici de dezvoltare echilibrata a transportului feroviar cu alte moduri de transport;
l) asigura gestionarea proprietătii publice din domeniul transportului feroviar;
m) gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat;
n) aproba tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare;
o) clasifica infrastructura de transport feroviar în conformitate cu standardele nationale si internationale;
p) stabileste regulile de acces pe infrastructura căilor ferate române pentru operatorii feroviari.
(3) Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor feroviare, are următoarele atributii:
a) reprezintă Guvernul în domeniul transporturilor feroviare, în organismele internationale si în relatiile bilaterale cu alte state;
b) elaborează si promovează acte normative si norme destinate asigurării compatibilitatii sistemului national de transport feroviar cu sistemele de transport internationale;
c) emite norme tehnice obligatorii pentru constructia, modernizarea, întretinerea si exploatarea infrastructurii căilor ferate române;
d) emite norme tehnice obligatorii pentru constructia, repararea si verificarea tehnica a mijloacelor de transport feroviar;
e) stabileste nomenclatorul de functii si de personal care lucrează sau concura la siguranta traficului;
f) emite norme obligatorii de atestare, certificare si licentiere a personalului din transporturile feroviare, care lucrează în siguranta circulatiei, si stabileste conditiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, a certificatelor si a licentelor acordate;
g) organizează examene si emite atestate, certificate si licente pentru personalul din siguranta circulatiei; h) emite norme obligatorii de licentiere si autorizare a operatorilor feroviari care efectuează sau vor efectua activităti de transport feroviar si stabileste conditiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor si autorizatiilor;
i) emite norme obligatorii de sigurantă a traficului în transporturile feroviare, precum si pentru transportul multimodal si combinat, si supraveghează respectarea acestora;
j) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;
k) aproba organizarea regionala a transporturilor feroviare;
l) exercita activitatea de registru de inspectie si de control în transporturile feroviare;
m) stabileste conditiile de înmatriculare a materialului rulant;
n) asigura certificarea de tip si individuală a mijloacelor de transport feroviar;
o) autorizeaza efectuarea de lucrări care se executa în zonele de sigurantă si de protectie a infrastructurii căilor ferate române;
p) ancheteaza evenimentele sau accidentele produse în activitătile de transport feroviar;
q) asigura, prin reteaua proprie, controlul medico-sanitar specific sigurantei circulatiei si controlul veterinar specific activitătilor de transport feroviar;
r) autorizeaza, din punct de vedere tehnic, pe agentii economici care efectuează lucrările de constructie, întretinere si reparatie a elementelor căilor ferate române si a materialului rulant;
s) aproba norme si regulamente obligatorii pentru detinătorii de linii ferate industriale si de mijloace de transport pe calea ferată, care au acces pe infrastructura căilor ferate române si, după caz, pentru beneficiarii de transport;
t) autorizeaza înfiintarea si functionarea centrelor de pregătire si perfectionare a personalului din siguranta circulatiei feroviare;
u) analizează si decide asupra sesizarilor privind modul de alocare a capacitătilor infrastructurii căilor ferate române între operatorii feroviari.”

3. Articolul 7 alin. (2) lit. a) va avea următorul cuprins:
„a) liniile ferate deschise circulatiei publice, terenul aferent pe care acestea sunt efectiv construite si terenurile situate de o parte si de alta a axei caii ferate, necesare exploatării, în limitele concrete stabilite prin standarde si prin hotărâri ale Guvernului, pe baza propunerilor Companiei Nationale «Căile Ferate Române», însusite de Ministerul Transporturilor.”

4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – Functionarea infrastructurii căilor ferate române se asigura în mod neintrerupt de către Societatea comercială de infrastructura feroviara si se realizează prin:
a) asigurarea stării de functionare a tuturor liniilor, instalatiilor si celorlalte elemente ale infrastructurii, la parametrii stabiliti conform art. 6 alin. (3) lit. c);
b) conducerea operativă a circulatiei trenurilor si autorizarea manevrei pentru miscarea materialului rulant de la si către liniile de garare, liniile industriale, triaje, depouri, remize si alte zone care dau acces materialului rulant pe liniile deschise circulatiei publice;
c) repartizarea capacitătilor infrastructurii căilor ferate române către operatorii feroviari autorizati pe baza contractului de acces pe infrastructura.”

5. Articolele 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 si 17 vor avea următorul cuprins:
„Art. 10. – Parametrii elementelor infrastructurii căilor ferate române, stabiliti conform art. 9, se specifică în contractul de concesiune a infrastructurii si se reactualizează prin contractul de activitate al Companiei Nationale «Căile Ferate Române» prevăzut la art. 44.
Art. 11. – Elementele infrastructurii căilor ferate române, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate aceste bunuri, precum si terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de orice taxe si impozite.
Art. 12. – (1) Accesul si circulatia pe infrastructura sunt permise în conditiile detinerii autorizatiei de operator feroviar si ale existentei unui contract de acces pe infrastructura căilor ferate române, încheiat cu societatea comercială de infrastructura feroviara.
(2) Grupurile internationale care realizează transport combinat si operatorii de transport feroviar străini sunt acceptati pentru circulatie pe infrastructura căilor ferate române în conditiile legii si ale acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.
Art. 13. – Gestiunea infrastructurii căilor ferate române se realizează de către societatea comercială de infrastructura feroviara prin îndeplinirea ansamblului functiilor economice si tehnice necesare.
Art. 14. – Realizarea unei noi infrastructuri a căilor ferate române sau a unor proiecte majore de modificări structurale si/sau tehnologice ale infrastructurii căilor ferate române se supune legislatiei privind lucrările publice si se avizează de către Ministerul Apărării Nationale, în scopul încadrării acestora în infrastructura sistemului national de apărare.
Art. 15. – Executia lucrărilor de modernizare si adaptare a infrastructurii căilor ferate române la cerintele tehnice si tehnologice impuse de considerente de sigurantă sau de rentabilitate economică se avizează de către Compania Nationala «Căile Ferate Române», la propunerea societătii comerciale de infrastructura feroviara, si se aproba potrivit legii.
Art. 16. – (1) Lucrările de întretinere, reparatii capitale, modernizare si investitii din domeniul infrastructurii căilor ferate române, asa cum este definită la art. 7, se finantează de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale societătii comerciale de infrastructura feroviara.
(2) Veniturile proprii ale societătii comerciale de infrastructura feroviara se constituie pe baza prestatiilor de servicii de alocare a capacitătilor proprii către operatorii feroviari autorizati, precum si din valorificarea produselor reziduale.
(3) Operatorii feroviari autorizati să efectueze transporturi de marfa si/sau de călători, folosind capacitatile infrastructurii căilor ferate române, plătesc societătii comerciale de infrastructura feroviara un tarif de utilizare a acesteia.
(4) Tariful de utilizare a infrastructurii căilor ferate române se stabileste prin contractul de activitate al Companiei Nationale «Căile Ferate Române», încheiat conform art. 44 si 45, si se aproba o dată cu acesta.
(5) Tariful de utilizare a infrastructurii căilor ferate române se stabileste cu avizul Oficiului Concurentei si se regaseste ca element de cost al operatorilor de transport feroviar autorizati să efectueze transporturi de marfa si de călători pe calea ferată.
(6) Promovarea proiectelor pentru constructii si tronsoane noi de cale ferată, pentru modernizarea si/sau dezvoltarea unor tronsoane existente, precum si pentru magistralele destinate vitezelor ridicate se face de către Ministerul Transporturilor, la propunerea fundamentată a Companiei Nationale «Căile Ferate Române».
(7) Cheltuielile pentru investitii, modernizări si/sau dezvoltări de tronsoane de cale ferată vor fi finantate de la bugetul de stat.
Art. 17. – În conditiile legii, Compania Nationala «Căile Ferate Române» poate subconcesiona sau închiria portiuni ale infrastructurii, cu avizul Ministerului Transporturilor si al Ministerului Apărării Nationale.”

6. Articolul 18 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Hotărârea privind mentinerea în exploatare a liniei respective, a regimului exploatării sau închiderea acesteia pentru circulatia publică, prin conservare sau dezafectare, se aproba de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor si cu avizul Ministerului Apărării Nationale, pe baza documentatiei elaborate de către Compania Nationala «Căile Ferate Române».”

7. Articolul 20 alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:
„(2) Prin zona de protectie a infrastructurii căilor ferate române se întelege terenurile limitrofe, situate de o parte si de alta a axei caii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 de metri de la axa caii ferate, marcată corespunzător, precum si terenurile destinate sau servind, sub orice formă, la asigurarea functionarii infrastructurii căilor ferate române. Limitele concrete ale zonelor de protectie ale infrastructurii căilor ferate române se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor privind constructia si protectia caii ferate, prin standarde, si sunt aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(3) În zona de protectie a infrastructurii căilor ferate române se pot executa lucrări numai pe baza avizului societătii comerciale de infrastructura feroviara si cu aprobarea Ministerului Transporturilor.”

8. Articolul 21 litera d) va avea următorul cuprins:
„d) depozitarea de materiale, substante sau deseuri, care contravin normelor de protectie a mediului sau ar putea provoca degradarea infrastructurii căilor ferate române, a zonei de protectie a infrastructurii căilor ferate române, precum si a conditiilor de desfăsurare normală a traficului.”

9. Articolul 22 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) În zona de protectie a infrastructurii căilor ferate române, societatea comercială de infrastructura feroviara poate amplasa temporar materiale si utilaje necesare întretinerii infrastructurii căilor ferate române, în scopul eliminării consecintelor evenimentelor de cale ferată sau prevenirii oricărui pericol iminent pentru asigurarea circulatiei feroviare. În cazul producerii de pagube, societatea comercială de infrastructura feroviara va acorda proprietarilor bunurilor afectate o justa despăgubire, corespunzătoare pagubei, stabilită pe bază de negocieri, în termen de maximum 30 de zile de la terminarea lucrării. În caz de neîntelegere, acordarea de despăgubiri si cuantumul acestora se stabilesc prin hotărâre judecătorească.”

10. Articolele 23 si 24 vor avea următorul cuprins:
„Art. 23. – Pe traseul liniilor ferate, supus inzapezirilor, societatea comercială de infrastructura feroviara este în drept sa utilizeze zona de protectie a infrastructurii căilor ferate române pentru instalarea de parazapezi. În cazul producerii de pagube, cu aceasta ocazie, sunt aplicabile dispozitiile art. 22.
Art. 24. – Traversarea caii ferate de către alte cai de comunicatii se înfiintează, se amenajeaza, se doteaza si se mentine în conformitate cu prevederile standardelor si cu reglementările emise de către Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne si de către organele administratiei publice locale.”

11. Articolul 25 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Compania Nationala «Căile Ferate Române» nu răspunde, în cazul producerii de accidente sau de alte pagube cauzate, de nerespectarea dispozitiilor prevăzute la alin. (1).”

12. Articolul 28 alineatul (2) litera e) se elimina.

13. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
„Art. 27. – Transporturile publice pe căile ferate române se organizează de către Compania Nationala «Căile Ferate Române».”

14. Articolul 28 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 28. – (1) Pentru efectuarea de servicii de transport public pe căile ferate pot fi autorizati operatorii de transport feroviar cu respectarea prevederilor prezentei legi.”

15. Articolul 28 alineatul (2) literele c) si d) vor avea următorul cuprins:
„c) respecta întocmai prescriptiile tehnice, tehnologice, de organizare si de desfăsurare a circulatiei si a manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul si circulatia pe infrastructura căilor ferate române în conditii de deplina siguranta a circulatiei si de securitate a transporturilor.
d) dispun de personal atestat pentru conducerea trenurilor si a materialului rulant motor si de personal atestat pentru efectuarea operatiunilor de pregătire si de verificare a trenurilor si a materialului rulant motor introdus în circulatie în conformitate cu prescriptiile specifice în vigoare;”

16. Articolele 29, 30, 31 si 32 vor avea următorul cuprins:
„Art. 29. – (1) Autorizarea operatorilor de transport feroviar pentru efectuarea serviciilor de transport public pe căile ferate se acordă de către Ministerul Transporturilor.
(2) Operatorii de transport feroviar încheie cu societatea comercială de infrastructura feroviara un contract care reglementează conditiile de acces pe infrastructura căilor ferate române.
Art. 30. – Pe parcursul desfăsurării activitătii, operatorii de transport feroviar autorizati sunt obligati sa realizeze la termenele si la parametrii tehnici prevăzuti în prescriptiile pentru siguranta circulatiei feroviare toate operatiunile de verificare, întretinere si reparatii pentru materialul rulant aflat sau introdus în circulatie.
Art. 31. – Personalul cu sarcini de sigurantă a circulatiei al operatorilor de transport feroviar autorizati pentru efectuarea de servicii de transport public pe căile ferate se supune regimului de lucru si atributiilor prevăzute în normele de sigurantă a circulatiei feroviare si în prescriptiile de sigurantă a circulatiei privind selectionarea, scolarizarea, examinarea periodică a cunostintelor si a aptitudinilor si atestarea pentru sarcinile specifice în siguranta circulatiei feroviare.
Art. 32. – Autorizarea obtinută potrivit art. 28 poate fi suspendată sau retrasă, dacă operatorul de transport feroviar respectiv nu poate furniza organului de specialitate pentru siguranta circulatiei feroviare documentele cerute în instructiunile specifice ale societătii comerciale de infrastructura feroviara, care atesta îndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 28 si 30.”

17. Articolele 33, 34, 35, 36, 37, precum si articolul 38 vor avea următorul cuprins:
„Art. 33. – Compania Nationala «Căile Ferate Române» are ca obiect de activitate efectuarea transportului de călători, de bagaje, de mărfuri si de alte bunuri pe calea ferată si gestionarea infrastructurii căilor ferate române primită în concesiune, în scopul satisfacerii interesului public si de apărare a tarii.
Art. 34. – (1) Compania Nationala «Căile Ferate Române» se organizează si functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
(2) Compania Nationala «Căile Ferate Române» este condusă de adunarea generală a actionarilor constituită din reprezentantii statului si ai celorlalti detinători de actiuni.
(3) Reprezentantii statului în adunarea generală a actionarilor se numesc prin ordin al ministrului transporturilor.
(4) Atributiile si competenta adunării generale a actionarilor sunt prevăzute în statutul companiei.
(5) Adunarea generală a actionarilor alege consiliul de administratie al Companiei Nationale «Căile Ferate Române».
(6) Reprezentantii statului în consiliul de administratie, precum si presedintele consiliului de administratie se numesc prin ordin al ministrului transporturilor.
(7) Presedintele consiliului de administratie este si presedintele Companiei Nationale «Căile Ferate Române».
(8) Atributiile consiliului de administratie si ale presedintelui acestuia se stabilesc prin statutul companiei.
(9) Membrii consiliului de administratie al Companiei Nationale «Căile Ferate Române» sunt numiti pe o perioadă de patru ani.
(10) Mandatul membrilor consiliului de administratie încetează, de drept, în cazul în care pierd calitatea pe care au avut-o la numire sau atunci când devin incompatibili ca administratori; în acest caz, înlocuitorii respectivilor membri ai consiliului de administratie îndeplinesc atributiile corespunzătoare până la expirarea mandatului acordat membrilor înlocuiti.
Art. 35. – Structura organizatorică a Companiei Nationale «Căile Ferate Române», numărul de filiale si sucursale, precum si relatiile dintre acestea se stabilesc prin actul de constituire si statutul companiei.
Art. 36. – Compania Nationala «Căile Ferate Române» îsi stabileste structura proprie interna, atributiile si dimensiunea compartimentelor functionale si structura, gradul de autonomie decizionala si atributiile subunitatilor, filialelor, sucursalelor, agentiilor si reprezentantelor.
Art. 37. – Compania Nationala «Căile Ferate Române» trebuie să asigure efectuarea transportului de călători si de mărfuri în conditii de rentabilitate economică, în care scop:
a) stabileste si adapteaza, în conditiile reglementărilor în vigoare, tarifele pentru transporturile feroviare publice de călători si de mărfuri, precum si al altor prestatii si servicii din domeniul de activitate, putând acorda reduceri de tarife în scopuri comerciale;
b) elaborează prescriptiile, stabileste tehnologiile, normativele si normele de muncă specifice activitătii proprii;
c) initiază si încheie, în conditiile legii, conventii si contracte de transport international, potrivit reglementărilor internationale în vigoare;
d) participa în nume propriu la organismele similare internationale de cooperare în domeniul feroviar sau în domenii conexe;
e) înfiintează sucursale, filiale, agentii si reprezentante în tara si în străinătate;
f) negociaza obtinerea de credite curente, garantate cu bunurile pe care le are în proprietate;
g) poate să detină sau sa participe cu capital social la alte persoane juridice, sa decidă, în conditiile legii, asocierea cu persoane juridice române sau străine;
h) se poate asocia cu terte persoane fizice sau juridice, române sau străine, în scopul creării de noi societăti comerciale;
i) poate acorda unor persoane fizice sau juridice facilităti si gratuităti de călătorie sau transport pe căile ferate române;
j) poate organiza desfăsurarea autonomă a unor activităti proprii, inclusiv prin asocierea cu societăti comerciale cu capital privat;
k) în scopul organizării judicioase a transportului feroviar public, are dreptul sa introducă sau sa retragă servicii de transport, sa introducă sau sa retragă serviciul din statii de călători sau de mărfuri, cu respectarea conditiilor contractului de activitate prevăzut la art. 44 si a prevederilor prezentei legi;
l) organizează si asigura functionarea propriilor structuri de paza si păstrare a ordinii, în conditiile prezentei legi;
m) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli, care include alocatiile si compensatiile de la bugetul de stat, aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, la propunerea Ministerului Transporturilor.
Art. 38. – (1) Compania Nationala «Căile Ferate Române» poate organiza si poate efectua si activităti de productie, turism, comert intern si international, prestări de servicii, precum si de transport bazat pe alte tehnologii decât cea feroviara, cu respectarea normelor legale în vigoare, care reglementează aceste activităti.
(2) De asemenea, Compania Nationala «Căile Ferate Române» poate organiza activitatea proprie de cercetare, proiectare, informatica, învătământ, asistenta medicală, medicina si psihologia muncii, psihologie aplicată, perfectionare profesională, luând măsuri pentru inzestrarea cu mijloace tehnico-materiale necesare; editează publicatii si lucrări privitoare la productie, stiinta si tehnica, specifice activitătilor pe care le desfăsoară; face propuneri privind standardele în domeniul transporturilor feroviare, al constructiilor si realizarilor tehnice în domeniu.”

18. Sectiunea a 3-a a capitolului V va avea următorul titlu: „Personalul Companiei Nationale «Căile Ferate Române»”.

19. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
„Art. 39. – Personalul Companiei Nationale «Căile Ferate Române» este supus prevederilor Statutului personalului Companiei Nationale «Căile Ferate Române», aprobat prin hotărâre a Guvernului, contractului colectiv de muncă, precum si ordinelor si instructiunilor specifice transportului pe căile ferate.”

20. Articolul 41 partea introductivă va avea următorul cuprins:
„Art. 41. – În scopul realizării sigurantei circulatiei feroviare, Compania Nationala «Căile Ferate Române» exercita, în limita competentelor aprobate, următoarele atributii:”

21. Articolul 41 litera b) va avea următorul cuprins:
„b) elaborează si propune norme, instructiuni si regulamente privind activitătile pe care le desfăsoară, obligatoriu, după caz, si pentru beneficiarii de transport, pentru persoanele juridice autorizate sa presteze activităti de transport public pe căile ferate si pentru detinătorii de linii industriale si de mijloace de transport pe calea ferată, cu acces pe infrastructura căilor ferate române;”

22. Articolele 42 si 43 vor avea următorul cuprins:
„Art. 42. – În cadrul exercitării atributiilor privind siguranta circulatiei feroviare, Compania Nationala «Căile Ferate Române» aplica reglementările în vigoare pentru autorizarea si controlul activitătii de transport feroviar pe liniile industriale.
Art. 43. – Compania Nationala «Căile Ferate Române» este depozitara normelor, metodologiilor, prescriptiilor si instructiunilor cu specific feroviar, care se aplică în mod unitar pe căile ferate române.”

23. Articolele 44, 45 alineatul (1), 46, 47 si 48 vor avea următorul cuprins:
„Art. 44. – Raporturile dintre Compania Nationala «Căile Ferate Române» si institutiile publice se reglementează pe baza contractului de activitate al Companiei Nationale «Căile Ferate Române», încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de reprezentant al Guvernului, si Compania Nationala «Căile Ferate Române».
Art. 45. – (1) Contractul de activitate al Companiei Nationale «Căile Ferate Române» se întocmeste de către Compania Nationala «Căile Ferate Române» împreună cu Ministerul Transporturilor si va cuprinde, în principal, următoarele:
a) principalii indicatori cantitativi si calitativi ai activitătii de transport de mărfuri si de călători, ce urmează a fi indepliniti de Compania Nationala «Căile Ferate Române»;
b) activitătile Companiei Nationale «Căile Ferate Române» în exercitarea atributiilor de asigurare a functionarii, întretinerii si dezvoltării infrastructurii căilor ferate române;
c) lista completa a serviciilor sociale ce urmează a fi executate de către Compania Nationala «Căile Ferate Române», în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
d) activitatea Companiei Nationale «Căile Ferate Române» în asigurarea de servicii privind asistenta specifică medico-sanitară, de învătământ si cultural-sportiva;
e) răspunderile Guvernului privind buna functionare a transporturilor feroviare publice, incluzând transferurile din bugetul de stat pentru infrastructura feroviara, pentru activitatea de învătământ si de asistenta medico-sanitară, precum si sumele necesare compensării Companiei Nationale «Căile Ferate Române» pentru servicii sociale, în limita în care actele normative prevăd necesitatea acordării de facilităti la transporturile pe calea ferată.
Art. 46. – Contractul de activitate al Companiei Nationale «Căile Ferate Române» se încheie pentru o durată de 4 ani, se aproba de către Guvern si se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat.
Art. 47. – Compania Nationala «Căile Ferate Române» poate încheia conventii cu autoritătile administratiei publice locale si cu persoane juridice, pentru activităti de transport de interes local, solicitate de acestia, cu obligatia de acoperire de către solicitantul transportului a diferentei de cost, în cazul în care veniturile din efectuarea transportului nu acoperă costurile.
Art. 48. – Persoanele juridice autorizate, care desfăsoară activităti de transport public pe calea ferată, încheie conventii cu beneficiarii, în conditii similare, nediscriminatorii, în raport cu cele încheiate de către Compania Nationala «Căile Ferate Române».”

24. Articolele 49, 50 si 51 alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
„Art. 49. – Ordinea publică, potrivit dispozitiilor legale, în trenuri, gări si în alte locuri de pe teritoriul căilor ferate, precum si paza unor transporturi se asigura de către inspectoratele de politie-transporturi, din structura Politiei Române, pe bază de protocol încheiat între Ministerul Transporturilor si Ministerul de Interne, precum si de către Corpul de gardieni feroviari, constituit potrivit legii, precum si pe bază de contracte de prestatii încheiate de Compania Nationala «Căile Ferate Române» cu firme specializate.
Art. 50. – (1) Paza obiectivelor de importanta strategica din administrarea si dotarea Companiei Nationale «Căile Ferate Române» se asigura de către Ministerul Apărării Nationale si/sau Ministerul de Interne pe bază de conventie încheiată cu Compania Nationala «Căile Ferate Române».
(2) Ministerul Apărării Nationale asigura paza transporturilor militare si a celor de importanta strategica, potrivit programelor stabilite împreună cu Ministerul Transporturilor si cu Compania Nationala «Căile Ferate Române».
Art. 51. – (1) Compania Nationala «Căile Ferate Române» are în structura sa Corpul de gardieni feroviari, a cărui activitate se desfăsoară pe baza regulamentului de organizare si functionare aprobat prin hotărâre a Guvernului.”

25. Articolul 53 alineatul (2) si articolul 54 vor avea următorul cuprins:
„Art. 53. – (2) Armele de foc si munitia aferentă, necesare pentru dotarea personalului Corpului de gardieni feroviari, se asigura, în mod gratuit, de către organele Ministerului de Interne, iar fondurile necesare pentru uniforme, însemne, echipament si mijloace de protectie si de apărare individuală si munitia folosită se asigura din fondurile proprii ale Companiei Nationale «Căile Ferate Române».
Art. 54. – Personalul Companiei Nationale «Căile Ferate Române», cu atributii de serviciu privind paza, ordinea publică si controlul trenurilor, garilor si al altor unităti de pe teritoriul căilor ferate, este asimilat, în exercitarea atributiilor de serviciu, persoanelor care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritătii publice.”

26. Articolul 56 alineatul (1) si articolul 57 vor avea următorul cuprins:
„Art. 56. – (1) Elementele de patrimoniu ale Companiei Nationale «Căile Ferate Române» sunt constituite din bunuri aflate în proprietatea sa si din infrastructura căilor ferate române, proprietate publică a statului, data acesteia în concesiune, potrivit prevederilor contractului de concesiune care se va încheia între Ministerul Transporturilor si Compania Nationala «Căile Ferate Române» în calitate de societate comercială pe actiuni.
Art. 57. – În scopul tinerii evidentei bunurilor mobiliare aflate în proprietatea sau care sunt în concesiunea Companiei Nationale «Căile Ferate Române», al asigurării opozabilitatii titlurilor acestora fată de terti si al initierii actiunilor necesare pentru recuperarea sau dobândirea de noi valori patrimoniale, Compania Nationala «Căile Ferate Române» întocmeste evidente si documentatii proprii de cadastru, în conditiile legii.”

27. Articolul 59 va avea următorul cuprins:
„Art. 59. – În cazul nerespectării prevederilor art. 21, Compania Nationala «Căile Ferate Române» va actiona imediat, pe cai legale, pentru oprirea oricăror lucrări sau pentru desfiintarea constructiilor interzise de lege fără plata nici unei despăgubiri, precum si pentru recuperarea pagubelor produse în zona de protectie a infrastructurii căilor ferate române.”

28. Articolul 62 va avea următorul cuprins:
„Art. 62. – Pentru nerespectarea dispozitiilor cuprinse în cap. VI si VII, Compania Nationala «Căile Ferate Române» răspunde potrivit legii.”

29. Articolul 63 se elimina.

Art. 2 – Prevederile prezentei ordonante intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 1998.

Art. 3 – Regia Autonomă „Societatea Nationala a Căilor Ferate Române” va fi reorganizata în Compania Nationala „Căile Ferate Române” prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4 – Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 30 octombrie 1996, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1997 pentru modificarea si completarea art. 16 din Legea nr. 129/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1997, aprobată si modificată prin Legea nr. 111/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 7 iulie 1997, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se o noua numerotare articolelor.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul transporturilor
Traian Basescu

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Mircea Ciumara

Bucuresti, 28 august 1997.
Nr. 40.