a53


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de guvern 41/1998 privind taxele în domeniul protectiei proprietătii industriale si regimul de utilizare a acestora

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul României emite următoarea ordonanta:

Capitolul 1 – Dispozitii generale

Art. 1 – Taxele pentru procedurile legale de protectie a obiectelor proprietătii industriale: inventii, mărci si indicatii geografice, desene si modele industriale, respectiv a topografiilor circuitelor integrate, cele pentru mentinerea în vigoare a titlurilor de protectie, precum si celelalte taxe în legătură cu protectia proprietătii industriale se plătesc de către persoanele fizice si juridice române si străine în contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, în cuantumul si la termenele prevăzute în anexele la prezenta ordonantă.

Art. 2 – Solicitantul sau titularul dreptului de proprietate industriala, care nu a preluat sau nu a transmis în conditiile legale dreptul sau până la data plătii, plăteste taxele prevăzute în anexe, după cum urmează:
a) 50% din fiecare taxa, dacă este agent economic cu cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mica de 5 miliarde lei;
b) 25% din fiecare taxa, dacă este persoana fizica cu un venit brut mediu lunar pe ultimele 12 luni mai mic de patru ori decât câstigul mediu brut realizat pe economie, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, în ultimele 12 luni;
c) 10% din fiecare taxa, dacă are si calitatea de autor cu un venit brut mediu lunar pe ultimele 12 luni mai mic de trei ori decât câstigul mediu brut realizat pe economie, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, în ultimele 12 luni;
d) 5% din fiecare taxa, dacă are si calitatea de autor cu un venit brut mediu lunar pe ultimele 12 luni mai mic de doua ori decât câstigul mediu brut realizat pe economie, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, în ultimele 12 luni.

Art. 3 – Nu plătesc taxele prevăzute în anexe solicitantii si titularii protectiei care sunt autori sau care nu au transmis si nu au dobândit de la o altă persoană drepturile de exploatare si care, la data plătii, nu au venituri sau au un venit brut mediu lunar pe ultimele 12 luni mai mic de 0,5 ori decât câstigul mediu brut realizat pe economie, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, în ultimele 12 luni.

Art. 4 – Reducerile prevăzute la art. 2, precum si scutirile prevăzute la art. 3 se aplică, la data plătii, pentru fiecare procedura în parte. Persoana care solicită acordarea reducerilor, respectiv a scutirilor, trebuie să prezinte, la data plătii, acte prin care să dovedească îndeplinirea conditiilor de acordare.
În cazul în care sunt mai multi solicitanti sau titulari, acestia beneficiază de reduceri sau de scutiri, dacă fiecare dintre aceste persoane îndeplineste conditiile prevăzute la art. 2 sau, respectiv, la art. 3; în aceste cazuri, taxa cuvenită se va plati în cuantumul datorat de persoana care beneficiază de cea mai mica reducere.

Art. 5 – Cuantumul taxelor în lei prevăzute în anexe, precum si nivelul cifrei de afaceri prevăzut la art. 2 lit. a) pot fi actualizate anual, prin ordin al ministrului de stat sau, respectiv, al ministrului care coordonează activitatea Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, cu avizul Ministerului Finantelor, în functie de evolutia cursului leu/dolar si, respectiv, de indicele de inflatie, valabile la data de 1 noiembrie a fiecărui an. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, intră în vigoare începând cu prima zi a anului următor si este valabil pe întreg anul calendaristic.

Art. 6 – Sumele ce se cuvin Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci din taxele plătite de solicitantii si titularii străini pentru efectuarea procedurilor de protectie, pentru extinderea efectelor brevetului european si pentru mentinerea în vigoare a titlurilor de protectie pe teritoriul României în baza unor conventii internationale se plătesc în contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, potrivit dispozitiilor acestor conventii.

Art. 7 – Persoanele fizice si juridice române, solicitanti sau titulari, plătesc în lei taxele prevăzute în prezenta ordonantă.
Persoanele fizice si juridice străine, care sunt solicitanti, titulari sau care au preluat un drept de proprietate industriala, plătesc în valută taxele datorate.
În cazul în care sunt mai multi solicitanti sau titulari, atât români, cat si străini, taxele datorate în comun se plătesc în valută.

Art. 8 – Preturile si tarifele pentru publicatiile si serviciile efectuate, potrivit dispozitiilor legale, de către Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci se stabilesc prin ordin al directorului general al acestuia.

Capitolul 2 – Taxe pentru cereri si brevete de inventii

Art. 9 – Cuantumul si termenele de plată a taxelor pentru protectia inventiilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 10 – Prevederile art. 2 si 3 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 8 si 15 din anexa nr. 1.

Art. 11 – Neplata taxelor de procedura în termenele prevăzute în anexa nr. 1 are drept consecinta neefectuarea procedurii respective si luarea hotărârii de respingere a cererii de brevet sau de decădere a titularului din drepturile decurgând din brevet.

Art. 12 – Taxele de mentinere în vigoare pentru anii de protectie până la eliberarea brevetului de inventie în temeiul Legii nr. 64/1991, inclusiv anul în care se eliberează acesta, se plătesc o dată cu taxa pentru eliberarea brevetului, în termenul prevăzut la pct. 20 din anexa nr. 1.
Pentru fiecare dintre anii următori anului eliberării brevetului, taxa pentru mentinerea în vigoare a acestuia se plăteste anual până la începerea anului de protectie respectiv.
Taxele anuale pentru un brevet extins se plătesc la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci pentru anii care urmează anului în care mentiunea eliberării brevetului european a fost publicată de către Oficiul European de Brevete.
Taxele de mentinere în vigoare a brevetului de inventie, neplătite în termenele prevăzute la alin. 1 si 2, pot fi plătite ulterior, într-un termen de 6 luni, cu o majorare de 50% .
Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alin. 4 are drept urmare decăderea titularului din drepturile decurgând din brevet. Decăderea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

Art. 13 – O dată cu plata taxei de revalidare a brevetului de inventie, titularul acestuia este obligat sa plătească si taxa de mentinere în vigoare, prevăzută la pct. 20 din anexa nr. 1, datorată pentru perioada pentru care nu s-a făcut plata. Revalidarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

Taxe pentru înregistrarea marcilor si a indicatiilor geografice
Art. 14 – Cuantumul si termenele de plată a taxelor pentru protectia marcilor si a indicatiilor geografice sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 15 – Pentru înregistrarea marcilor si a indicatiilor geografice nu se aplică prevederile art. 2 si 3.

Art. 16 – Taxele pentru reînnoirea marcii sau a indicatiei geografice, neplătite în termenul prevăzut de lege, pot fi plătite ulterior, într-un termen de 6 luni de la expirarea protectiei, cu o majorare de 50% .
Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent are drept urmare decăderea titularului din drepturile ce decurg din înregistrarea unei mărci sau indicatii geografice.

Taxe pentru înregistrarea desenelor si a modelelor industriale
Art. 17 – Cuantumul si termenele de plată a taxelor pentru protectia desenelor si a modelelor industriale sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 18 – Pentru înregistrarea desenelor si a modelelor industriale se aplică numai reducerile prevăzute la art. 2 lit. b).
Nu se aplică reducerile prevăzute la alineatul precedent pentru taxele mentionate la pct. 3, 4 si 8-13 din anexa nr. 3.
Neplata taxelor la termenele prevăzute în anexa nr. 3 atrage neefectuarea procedurii corespunzătoare.

Art. 19 – Taxele pentru mentinerea în vigoare si pentru reînnoirea certificatului de desen sau de model industrial, neplătite în termenele prevăzute la pct. 7 si 8 din anexa nr. 3, pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50% .
Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent are drept urmare decăderea titularului din drepturile ce decurg din înregistrarea unui desen sau model industrial.

Taxe pentru înregistrarea topografiilor de circuite integrate
Art. 20 – Cuantumul si termenele de plată a taxelor privind protectia topografiilor circuitelor integrate sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 21 – Prevederile art. 2 si 3 nu se aplică pentru taxele prevăzute la pct. 6-10 din anexa nr. 4.

Art. 22 – Plata taxelor prevăzute la pct. 1-5 din anexa nr. 4 reprezintă una dintre conditiile legale de constituire a depozitului reglementar necesar înregistrării unei topografii; neplata acestor taxe în termenul prevăzut are ca efect respingerea de la înregistrare a topografiei.
Neplata taxelor prevăzute la pct. 6-10 din anexa nr. 4 are ca urmare neefectuarea activitătilor, cu toate consecintele care pot decurge conform legii.

Art. 23 – Taxele prevăzute în anexa nr. 4, încasate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, se restituie plătitorului, la cererea acestuia, dacă nu s-a început efectuarea lucrărilor pentru care au fost plătite, cu exceptia taxelor prevăzute la pct. 1 si 2, care nu se restituie.

Capitolul 3 – Regimul de utilizare a taxelor din domeniul proprietătii industriale

Art. 24 – Încasările în lei si în valută, obtinute ca urmare a aplicării prezentei ordonante, constituie venituri ale Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, care se gestionează si se utilizează în regim extrabugetar, în conditiile legii. Cheltuielile de functionare si cheltuielile de investitii ale Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci se finantează din veniturile extrabugetare realizate.
Pentru constituirea fondurilor necesare finantării cheltuielilor de capital necesare consolidării si extinderii sediului Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, prin legile bugetare anuale se pot aloca fonduri de la bugetul de stat Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci. Sumele necheltuite la sfârsitul anului din alocatiile bugetare se vărsa la bugetul de stat.

Art. 25 – Bugetul de venituri si cheltuieli al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci se întocmeste anual potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor si se aproba de directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, cu avizul Ministerului Finantelor.

Art. 26 – Disponibilitătile bănesti în lei si în valută, existente la sfârsitul anului, după scăderea obligatiilor de plată si a încasărilor anticipate, se repartizează astfel:
a) o cota de până la 50% pentru premierea personalului încadrat cu contract individual de muncă;
b) diferenta se reportează si rămâne la dispozitia Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci si se utilizează în anul următor, potrivit destinatiilor aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, în conditiile legii.

Art. 27 – Fondul de premiere se poate constitui si acorda lunar, conform legii, cu obligatia încadrării în fondul anual aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli.
Criteriile si conditiile de acordare a premierilor prevăzute la art. 26 se stabilesc prin ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci.

Capitolul 4 – Contraventii si sanctiuni

Art. 28 – Prestarea serviciilor prevăzute în prezenta ordonantă fără perceperea taxelor legale constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei.
Constatarea contraventiei se face de către persoanele împuternicite de directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci.
Prevederile alin. 1 se completează cu cele ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.

Capitolul 5 – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 29 – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 30 – Pentru procedurile si pentru mentinerea în vigoare a titlurilor de protectie la care nu au fost plătite taxele până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante se datorează taxele prevăzute în anexele la prezenta ordonantă.

Art. 31 – În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Guvernul va adopta o noua hotărâre privind organizarea si functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, ca urmare a functionarii acestuia în regim extrabugetar.

Art. 32 – În aplicarea prevederilor prezentei ordonante, Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, cu avizul Ministerului Finantelor, poate elabora norme si poate emite ordine.

Art. 33 – Prevederile prezentei ordonante intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 34 – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abroga: Legea nr. 120/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de inventie si pentru brevetele de inventie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; Hotărârea Guvernului nr. 274/1991 privind taxele cu privire la mărci de fabrica, de comert si de serviciu, precum si la denumiri de origine a produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 9 mai 1991; art. 28 si anexele nr. 1 si 2 din Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; art. 44-47 din Legea nr. 16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 9 martie 1995; Regula nr. 25 pct. (2)-(7), Regula nr. 26 pct. (4), Regula nr. 28 pct. (3) si Regula nr. 38 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 152/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1992; art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea si functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, precum si alte dispozitii legale contrare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul finantelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

Ministru de stat,
ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Ministru de stat,
ministrul industriei si comertului,
Mircea Ciumara

Bucuresti, 30 ianuarie 1998.
Nr. 41.

ANEXA Nr. 1
CUANTUMUL SI TERMENELE
privind plata taxelor pentru cererile de brevet de inventie
si pentru brevetele de inventie
anexa-1-ordonanta-de-guvern-41-1998
ANEXA Nr. 2
CUANTUMUL SI TERMENELE privind plata taxelor pentru mărci si indicatii geografice
anexa-2-ordonanta-de-guvern-41-1998
ANEXA Nr. 3
CUANTUMUL SI TERMENELE
privind plata taxelor pentru desenele si modelele industriale
anexa-3-ordonanta-de-guvern-41-1998
ANEXA Nr. 4
CUANTUMUL SI TERMENELE
privind plata taxelor pentru topografiile circuitelor integrate
anexa-4-ordonanta-de-guvern-41-1998