Ordonanta de guvern 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de guvern 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cărtii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. F pct. 6 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul României adopta prezenta ordonantă.

Art. 1 – Vehiculele rutiere pot fi înmatriculate în România numai după omologarea pentru circulatia pe drumurile publice de către Regia Autonomă „Registrul Auto Roman”, denumita în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor.

Art. 2 – Documentul care atesta omologarea oricărui vehicul rutier pentru circulatia pe drumurile publice este cartea de identitate a vehiculului, prevăzută cu elemente de securizare, eliberata de R.A.R. persoanelor fizice si juridice.

Art. 3 – Omologarea pentru circulatia pe drumurile publice este de tip sau individuală.

Art. 4 – Omologarea pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor rutiere se solicita de producătorii sau reprezentantii autorizati ai acestora ori, după caz, de persoanele juridice sau fizice române care le importa sau le introduc în România ori le construiesc din piese detasate.

Art. 5 – (1) Omologarea individuală se acordă pentru vehiculele rutiere care au fost anterior înmatriculate în alte tari, celor noi, construite în tara sau importate în serie de cel mult zece bucăti de acelasi tip pe an, precum si celor construite din piese detasate.
(2) Omologarea individuală se acordă de către R.A.R., prin reprezentantele judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, în functie de localitatea în care îsi are domiciliul sau sediul persoana care solicită omologarea.

Art. 6 – (1) Omologarea de tip se acordă de către R.A.R. pentru vehiculele rutiere noi, construite în tara sau importate în serie mai mare de zece bucăti de acelasi tip pe an.
(2) Dacă tipul de vehicul rutier corespunde normelor tehnice de sigurantă a circulatiei si de protectie a mediului înconjurător, precum si folosintei căreia îi este destinat, R.A.R. eliberează un certificat de omologare pentru circulatie, continând descrierea sumară a elementelor care caracterizează acest tip de vehicul.

Art. 7 – Producătorii sau reprezentantii autorizati ai acestora trebuie să mentioneze în cartea de identitate, primită de la R.A.R. conform art. 2, pe care o eliberează pentru fiecare vehicul rutier pe care îl livreaza, conformitatea cu caracteristicile tehnice cuprinse în certificatul de omologare pentru circulatie.

Art. 8 – Eliberarea certificatelor de omologare internationala pentru vehicule rutiere si componentele acestora se face în conformitate cu Acordul de la Geneva din 1958 privind adoptarea de prescriptii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti, echipamentelor si componentelor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roti, la care România a aderat prin Decretul nr. 371/1976, Ministerul Transporturilor si R.A.R. fiind desemnate de Guvernul României, parte la acordul din 1958, ca „departament administrativ” si, respectiv, „serviciu tehnic”.

Art. 9 – (1) Cartea de identitate a vehiculului este documentul care atesta, pentru persoana mentionată ca detinător, dreptul de proprietate asupra vehiculului.
(2) La înstrăinarea vehiculului detinătorul acestuia va transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului.

Art. 10 – (1) Cartea de identitate a vehiculului contine date despre vehicul si despre persoanele pe numele cărora acesta a fost înmatriculat succesiv.
(2) Datele despre vehicul se înscriu de către R.A.R. si, după caz, de producătorul vehiculului sau reprezentantul autorizat al acestuia, pe baza omologării individuale, respectiv de tip.
(3) Datele despre detinător se înscriu de către organele de politie care efectuează înmatricularea, potrivit legii.

Art. 11 – Eliberarea cărtii de identitate se face în următoarele conditii:
a) în cazul omologării individuale, precum si în cazul vehiculelor deja înmatriculate, dacă vehiculul corespunde normelor tehnice de sigurantă a circulatiei si de protectie a mediului înconjurător, precum si folosintei căreia îi este destinat, R.A.R. eliberează cartea de identitate a vehiculului;
b) în cazul omologării de tip, R.A.R. eliberează, la cerere, detinătorilor omologării, producători sau reprezentantii autorizati ai acestora, cărtile de identitate corespunzătoare tipului omologat, acestia trebuind sa mentioneze în cartea de identitate, pentru fiecare vehicul pe care îl livreaza, conformitatea cu caracteristicile tehnice cuprinse în certificatul de omologare pentru circulatie, precum si datele de identificare unice ale vehiculului livrat.

Art. 12 – Vehiculele rutiere care nu pot fi identificate de către R.A.R. datorită alterarii sau lipsei numerelor de identificare a acestora, poansonate de constructor, nu vor fi omologate pentru circulatie. Se exceptează vehiculele rutiere pentru care politia poate stabili provenientă legală a acestora.

Art. 13 – (1) Vehiculele rutiere, cu exceptia celor noi, care urmează să fie înmatriculate vor fi supuse certificării autenticitătii si verificării tehnice de către R.A.R.
(2) Pentru vehiculele rutiere aflate la prima înmatriculare în România certificarea autenticitătii si verificarea tehnica sunt incluse în procedura de omologare.
(3) Vehiculele rutiere ce urmează să fie reinmatriculate vor fi supuse certificării autenticitătii de către ultimul detinător mentionat în cartea de identitate a vehiculului.
(4) Termenul de valabilitate al certificării autenticitătii este de 30 de zile, iar cel al verificării tehnice în vederea înmatriculării este similar cu cel corespunzător termenului pentru efectuarea inspectiei tehnice periodice, în functie de categoria de vehicul.

Art. 14 – Se exceptează de la prevederile privind înmatricularea vehiculele apartinând Ministerului Apărării Nationale.

Art. 15 – Pe lângă atributiile prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, Ministerul Transporturilor, prin R.A.R., îndeplineste următoarele atributii referitoare la omologarea de tip:
a) controlează, la producător sau la reprezentantii autorizati ai acestuia, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere comercializate cu tipul omologat pentru circulatie si retrage omologarea în caz de neconformitate;
b) solicita producătorului sau reprezentantilor autorizati ai acestuia remedierea gratuita a defectiunilor de fabricatie, constatate în mod repetat la mai multe vehicule rutiere de acelasi tip si care pun sau pot pune în pericol siguranta circulatiei sau protectia mediului; în functie de gravitatea defectiunilor constatate poate solicita producătorului măsuri privind retragerea lotului de vehicule, cu interdictia folosirii până la remediere sau cu retragerea din circulatie a acestora.

Art. 16 – Cărtile de identitate eliberate de R.A.R. înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonante sunt si rămân valabile pe toată durata existentei vehiculului sau până la epuizarea spatiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori ale datelor de identitate ale detinătorilor.

Art. 17 – (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Transporturilor va emite reglementările si normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cărtii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România.
(2) Reglementările si normele tehnice prevăzute la alin. (1) vor fi actualizate periodic în functie de evolutia legislatiei Uniunii Europene si a caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere.

Art. 18 – La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abroga art. 5-7, art. 8 lit. f) si g), art. 9 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii conditiilor tehnice de către autovehiculele si remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, cu modificările si completările ulterioare, art. 81 si art. 82 alin. (2) din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector, republicat, cu modificările ulterioare, precum si alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul transporturilor
Anca Boagiu

Bucuresti, 24 august 2000.
Nr. 78.