Ordonanta de guvern 8/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de guvern 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de guvern 8/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Art. I – Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), literele b) si j) se modifică si vor avea următorul cuprins:
„b) utilizatori – persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini;
…………………………………………………….
j) rovinietă – documentul sau înregistrarea în format electronic care atestă achitarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România. Modelul, forma, continutul, modul, conditiile si mijloacele de eliberare ale rovinietei se stabilesc prin normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii;”.

2. La articolul 1 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
„n) sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei – sistemul informatic ce permite achitarea tarifului de utilizare prin mijloace informatice, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de utilizare, monitorizarea si controlul achitării tarifului de utilizare, denumit în continuare SIEGMCR.”

3. La articolul 1 alineatul (1^1), litera a) se abrogă.

4. La articolul 1 alineatul (1^1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:
„b) rovinieta matcă-cupon, aplicată în partea stângă jos a parbrizului vehiculului, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde ziua în care se efectuează verificarea care asigură, prin tarifele plătite, dreptul de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, având înscris numărul de înmatriculare al vehiculului. În cazul deteriorării rovinietei matcă-cupon, dovada achitării tarifului de utilizare se face astfel:
(i) pentru utilizatorii persoane fizice – documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original sau în copie legalizată;
(îi) pentru utilizatorii persoane juridice – documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original sau o copie a acestuia stampilată si semnată în original de către conducătorul unitătii, cu înscrisul „Conform cu originalul”;”.

5. La articolul 1 alineatul (1^1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
„c) rovinieta electronică ce atestă existenta în baza de date a SIEGMCR, denumită în continuare bază de date, a informatiilor privind achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru vehiculul în cauză, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde ziua în care se efectuează verificarea.”

6. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
„(3^1) Începând cu data de 1 august 2010 nu vor mai fi eliberate roviniete matcă-cupon, tariful de utilizare fiind achitat numai prin intermediul SIEGMCR.”

7. La articolul 1, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:
„(7) Tariful de utilizare este structurat în functie de durata de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile, 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum si durata de stationare.”

8. La articolul 1, alineatul (10) se modifică si va avea următorul cuprins:
„(10) În cazul schimbării utilizatorului vehiculului, rovinieta îsi mentine valabilitatea.”

9. La articolul 1, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
„(12) Începând cu data de 1 august 2010, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta îsi mentine valabilitatea numai în conditiile în care utilizatorul informează în scris Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare, în vederea operării modificării în baza de date. Documentele necesare si conditiile de efectuare a modificării, precum si tarifele aferente se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.”

10. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 3. – (1) Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele:
a) detinute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de:
(i) unitătile Ministerului Apărării Nationale;
(îi) unitătile Ministerului Administratiei si Internelor;
(iii) serviciile de ambulantă;
(iv) serviciile publice comunitare pentru situatii de urgentă, reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările si completările ulterioare;
(v) Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A.;
b) folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativă a unei localităti;
c) istorice.
(2) Începând cu data de 1 august 2010, vehiculele prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai dacă sunt înregistrate ca vehicule exceptate în baza de date.
(3) Obligatia de a solicita înscrierea/eliminarea vehiculelor prevăzute la alin. (1) în/din baza de date revine utilizatorilor acestora.
(4) Documentele necesare si conditiile de înscriere a vehiculelor prevăzute la alin. (1) în/din baza de date se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.”

11. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 7. – Responsabilitatea achitării tarifului de utilizare si a detinerii rovinietei valabile, precum si a achitării tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.”

12. La articolul 8, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:
„(3) Contravenientul are obligatia de a achita, pe lângă amenda contraventională, cu titlu de tarif de despăgubire, în functie de tipul vehiculului folosit fără a detine rovinieta valabilă, sumele stabilite potrivit anexei nr. 4.”

13. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
„(3^1) Agentul constatator va face mentiune în procesul-verbal de constatare a contraventiei si despre contravaloarea despăgubirii si modul de achitare a acesteia. Despăgubirea se va achita în lei, la cursul de schimb stabilit potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) si (2), în contul Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România S.A. si va reveni acesteia ca venit extrabugetar.”

14. La articolul 8, alineatele (5) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:
„(5) Utilizatorilor li se pot aplica amenzi contraventionale atât pe reteaua de drumuri nationale din România, cât si în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la iesirea din România.
(6) Odată cu aplicarea amenzii contraventionale, utilizatorilor români care folosesc reteaua de drumuri nationale din România fără a avea rovinietă valabilă li se retine certificatul de înmatriculare al vehiculului până la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de despăgubire conform prevederilor alin. (3).”

15. La articolul 9, după primul alineat se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:
„(2) Începând cu data de 1 august 2010, constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate pe reteaua de drumuri nationale din România, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contraventiei.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) procesul-verbal de constatare a contraventiei se poate încheia si în lipsa contravenientului, după identificarea acestuia pe baza datelor furnizate de Ministerul Administratiei si Internelor – Directia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini.”

16. La articolul 12, alineatul (6) se abrogă.

17. Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta ordonantă.

18. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta ordonantă.

19. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 14. – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.”

Art. II – Prezenta ordonantă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor referitoare la tariful de utilizare cu o durată de „90 de zile” prevăzut la art. I pct. 7, care vor intra în vigoare la 1 august 2010.

Art. III – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va actualiza Ordinul ministrului transporturilor nr. 244/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 martie 2008.

Art. IV – Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul transporturilor si infrastructurii
Radu Mircea Berceanu

Ministrul administratiei si internelor
Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.
Nr. 8.

ANEXA Nr. 1
NIVELUL
tarifului de utilizare a drumurilor nationale
anexa-1-ordonanta-de-guvern-8-2010

ANEXA Nr. 2
CUANTUMUL
amenzii contraventionale aplicabile utilizatorilor
în cazul lipsei rovinietei valabile
anexa-2-ordonanta-de-guvern-8-2010

ANEXA Nr. 3
CUANTUMUL
tarifului de despăgubire aplicabil
în cazul lipsei rovinietei valabile
anexa-3-ordonanta-de-guvern-8-2010