Ordonanta de urgenta 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

Având în vedere prejudiciile importante aduse interesului public prin perpetuarea si amplificarea blocajelor în activitatea economică ce se desfăsoară pe internet, prin nivelul foarte ridicat al infractionalitătii informatice si proliferarea mesajelor comerciale nesolicitate (de tip SPAM), ceea ce conduce la prejudicierea intereselor economice ale consumatorilor si operatorilor economici din România si din străinătate, precum si la afectarea imaginii externe a României, luând în considerare necesitatea concentrării gestionării resurselor limitate din domeniul comunicatiilor electronice si tehnologiei informatiei, în scopul creării unei abordări unitare si a realizării conditiilor pentru implementarea eficientă a politicilor din domeniu, activitate ce poate fi realizată numai prin intermediul unui unic administrator al acestora, retinându-se noile tendinte comunitare în domeniul comunicatiilor electronice si tehnologiei informatiei ce reclamă necesitatea creării si consolidării unei abordări unitare a tuturor componentelor din acest segment de economie, situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1 – (1) Se înfiintează Autoritatea Natională pentru Comunicatii, denumită în continuare ANC, institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, finantată integral din venituri proprii, prin reorganizarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, care se desfiintează, si prin reorganizarea prin divizare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – I.C.I. Bucuresti, aflat în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.
(2) ANC are sediul central în municipiul Bucuresti, precum si structuri teritoriale necesare desfăsurării obiectului său de activitate.

Art. 2 – (1) ANC se organizează si functionează sub coordonarea primului-ministru.
(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al ANC se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3 – ANC are ca rol fundamental punerea în aplicare a politicii nationale în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice, tehnologiei informatiei si al serviciilor postale.

Art. 4 – (1) În vederea realizării rolului său, ANC îndeplineste următoarele functii:
a) de punere în aplicare a politicii si strategiei sectoriale în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice, tehnologiei informatiei si al serviciilor postale;
b) de administrare si de gestionare a resurselor, prin care planifică, alocă, urmăreste si evaluează utilizarea acestora pentru punerea în aplicare a politicilor în domeniu;
c) de alocare a resurselor de numerotatie si a resurselor tehnice, prin elaborarea Planului national de numerotatie si a altor planuri în acest sens;
d) de gestionare la nivel national a resurselor de numerotatie si a frecventelor radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentală, în vederea utilizării rationale si eficiente a acestora;
e) de administrare si coordonare la nivel national a gestionării frecventelor radio în conformitate cu Tabelul national de alocare a benzilor de frecventă, denumit în continuare TNABF, si cu acordurile internationale la care România este parte;
f) de reglementare a activitătilor în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, tehnologiei informatiei si al serviciilor postale, prin adoptarea si implementarea de decizii cu caracter normativ si individual, precum si de proceduri functionale, operationale si financiare prin care se pun în aplicare politicile în domeniu, de urmărire si control al respectării acestora;
g) de reprezentare în organismele si organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, precum si de comunicare cu acestea;
h) de control pentru îndeplinirea cerintelor esentiale de compatibilitate electromagnetică si de utilizare eficientă a spectrului radio;
i) de comunicare cu celelalte structuri ale administratiei publice, cu societatea civilă si cu cetătenii, precum si cu furnizorii din domeniile comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, tehnologiei informatiei si serviciilor postale;
j) de organ de decizie în solutionarea litigiilor dintre furnizorii din domeniul comunicatiilor electronice si dintre furnizorii din domeniul tehnologiei informatiei, în scopul asigurării liberei concurente si al protectiei intereselor utilizatorilor finali; k) de administrare la nivel national a TLD (top level domain) „.ro” si a SLD (second level domain) „.eu” pentru numele de domenii rezervate de România;
l) de administrare a spectrului radio prin planificarea, atribuirea, alocarea benzilor de frecvente, asignarea si monitorizarea frecventelor radio din benzile de frecvente cu utilizare neguvernamentală;
m) de gestionare a benzilor de frecvente radio cu atribuire neguvernamentală, prin alocarea sau asignarea frecventelor radio, în scopul asigurării unei utilizări rationale si eficiente a acestora;
n) de supraveghere si control al respectării de către utilizatorii frecventelor radio a obligatiilor ce le revin potrivit legii, licentelor de utilizare a frecventelor radio si licentelor de emisie;
o) de supraveghere a pietei de echipamente radio si echipamente terminale de telecomunicatii din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice.
(2) În îndeplinirea rolului si atributiilor sale legale, ANC va colabora cu Consiliul Concurentei, inclusiv prin furnizarea reciprocă de informatii necesare aplicării atât a prevederilor legislatiei concurentei, cât si a prevederilor legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale.

Art. 5 – (1) În îndeplinirea atributiilor sale, ANC va urmări atingerea obiectivelor prevăzute la alin. (2)-(5), luând în acest sens măsuri rezonabile, cu respectarea principiului proportionalitătii.
(2) ANC promovează concurenta în sectorul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, actionând în special în următoarele directii:
a) luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca utilizatorii, inclusiv cei cu handicap sau cu nevoi sociale speciale, să obtină un maximum de beneficii în conditiile unei piete concurentiale, în ceea ce priveste diversitatea ofertei, tarifele si calitatea serviciilor;
b) prevenirea actiunilor ce au ca obiect sau pot avea ca efect distorsionarea ori restrângerea concurentei în sectorul comunicatiilor electronice, tehnologiei informatiei si al serviciilor postale;
c) încurajarea investitiilor eficiente în infrastructură si promovarea inovatiei;
d) încurajarea utilizării eficiente si asigurarea administrării eficiente a resurselor de numerotatie.
(3) În îndeplinirea rolului si atributiilor sale legale, ANC colaborează cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative, pentru combaterea infractionalitătii informatice, cu Consiliul Concurentei si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, inclusiv prin furnizarea reciprocă de informatii necesare aplicării atât a prevederilor legislatiei concurentei, cât si a prevederilor legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale. ANC realizează investigatii si verificări în cazuri legate de încălcarea normelor legale privind concurenta în domeniul comunicatiilor si transmite Consiliului Concurentei rapoartele necesare fundamentării deciziilor în acest domeniu.
(4) ANC contribuie la dezvoltarea pietei interne a Comunitătii Europene, în special prin:
a) înlăturarea barierelor în calea furnizării la nivel european a retelelor si serviciilor de comunicatii electronice si tehnologia informatiei, a infrastructurii asociate si a serviciilor postale;
b) încurajarea stabilirii si dezvoltării de retele transeuropene, a interoperabilitătii serviciilor paneuropene si a conectivitătii între utilizatorii finali;
c) respectarea principiului nediscriminării în ceea ce priveste tratamentul aplicat furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice si tehnologia informatiei sau furnizorilor de servicii postale aflati în situatii similare;
d) cooperarea într-o manieră transparentă cu autoritătile nationale de reglementare cu atributii similare din străinătate, precum si cu Comisia Europeană, în vederea dezvoltării unei practici de reglementare coerente si a aplicării concertate a legislatiei nationale armonizate cu normele adoptate la nivelul Uniunii Europene.
(5) ANC promovează interesele utilizatorilor finali din Uniunea Europeană, în special prin: a) asigurarea conditiilor de exercitare a dreptului de acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevăzut de Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, cu modificările si completările ulterioare, si de Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare;
b) asigurarea unui nivel înalt de protectie a utilizatorilor finali în relatiile acestora cu furnizorii;
c) implicarea în asigurarea unui nivel înalt de protectie a drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viata privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
d) promovarea furnizării de informatii clare, în special în ceea ce priveste transparenta tarifelor si a conditiilor de utilizare a serviciilor de comunicatii electronice si tehnologia informatiei destinate publicului;
e) promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap si ale celor cu nevoi sociale speciale;
f) asigurarea protejării integritătii si securitătii retelelor publice de comunicatii electronice si tehnologia informatiei.
(6) În activitatea sa ANC are în vedere respectarea principiului neutralitătii tehnologice, prin prisma fenomenului convergentei tehnologiilor, si contribuie, în limitele competentelor sale, la asigurarea implementării politicilor care urmăresc promovarea diversitătii culturale si lingvistice, precum si a pluralismului media.

Art. 6 – (1) Pentru atingerea obiectivelor sale, ANC exercită următoarele atributii generale în domeniile comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice, tehnologiei informatiei si serviciilor postale:
1. elaborează si adoptă norme tehnice, initiază standarde nationale în acord cu cerintele nationale si cu standardele internationale în aceste domenii, propune spre adoptare standardele internationale ca standarde nationale si adoptă reglementări tehnice care să declare obligatorie aplicarea standardelor pe întregul teritoriu national, pe plan zonal sau pe plan local, în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice, tehnologiei informatiei si serviciilor postale, precum si pentru utilizarea resurselor de numerotatie;
2. asigură reprezentarea în institutii si în organizatii internationale din domeniul reglementării comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice, tehnologiei informatiei si serviciilor postale, sustinând în cadrul acestora politica si strategia natională în domeniu;
3. colaborează cu institutii si organizatii nationale si internationale din domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice, tehnologiei informatiei si serviciilor postale, dezvoltă si stimulează relatiile cu acestea; cooperează cu autorităti de reglementare din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale din străinătate, inclusiv prin încheierea de acorduri de colaborare si schimb de informatii;
4. aplică acordurile internationale în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si al echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice, tehnologiei informatiei si serviciilor postale;
5. colaborează cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei în toate domeniile în care expertiza ANC este necesară sau utilă; 6. înaintează către ministerul de specialitate propuneri privind cadrul legislativ pentru stimularea dezvoltării sectoarelor de comunicatii electronice, comunicatii audiovizuale, echipamente radio si echipamente terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice, tehnologiei informatiei si serviciilor postale;
7. prognozează, planifică si programează în proiectul de buget propriu resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniile sale de competentă;
8. coordonează derularea programelor de asistentă financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice, tehnologiei informatiei si serviciilor postale, care vizează capacitatea institutională a ANC;
9. elaborează si publică rapoarte, studii, analize si altele asemenea în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si al echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice, tehnologiei informatiei si serviciilor postale, în special pentru evaluarea necesitătii si oportunitătii emiterii de noi reglementări, pentru evaluarea si controlul implementării politicilor si reglementărilor, precum si al conducerii programelor si proiectelor, organizează seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine, informare si de constientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultantă, expertiză, asistentă tehnică si altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
10. urmăreste si controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internationale în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice, tehnologiei informatiei si serviciilor postale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea si sanctionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute de acestea;
11. solutionează litigiile dintre furnizorii din domeniul comunicatiilor electronice si dintre furnizorii din domeniul tehnologiei informatiei, în scopul asigurării liberei concurente si al protectiei intereselor utilizatorilor finali.
(2) ANC exercită următoarele atributii specifice în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale:
1. elaborează si actualizează autorizatiile generale;
2. monitorizează si controlează respectarea obligatiilor impuse furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice prin autorizatiile generale;
3. promovează si sprijină armonizarea la nivel european a utilizării resurselor de numerotatie, în conformitate cu instrumentele juridice în vigoare în cadrul Uniunii Europene;
4. adoptă Planul national de numerotatie si orice modificări ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse din motive de sigurantă natională;
5. gestionează la nivel national resursele de numerotatie si frecventele radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentală;
6. administrează si coordonează la nivel national gestionarea frecventelor radio în conformitate cu TNABF si cu acordurile internationale la care România este parte;
7. acordă licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, stabileste si încasează tarifele pentru emiterea licentelor, în conformitate cu legislatia în vigoare si în concordantă cu costurile administrative aferente emiterii acestora;
8. emite reglementări privind modul de utilizare a resurselor de numerotatie si a frecventelor radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentală;
9. pune la dispozitia Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei datele necesare în vederea elaborării TNABF;
10. acordă licentele de utilizare a frecventelor radio pentru furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice care utilizează spectrul radio, precum si licentele de emisie si stabileste si încasează tarifele pentru utilizarea spectrului;
11. alocă si asignează frecventele radio în benzile cu atribuire neguvernamentală, exclusivă sau în partaj, prevăzute în TNABF, cu respectarea reglementărilor, acordurilor si protocoalelor nationale si internationale, si implementează procedurile de coordonare stabilite prin acordurile internationale;
12. acordă avizele tehnice, autorizatiile de asignare a frecventelor radio si autorizatiile tehnice de functionare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
13. realizează expertizele tehnice necesare utilizării rationale si eficiente a frecventelor radio;
14. alocă si asignează codurile de identificare pentru unele servicii de radiocomunicatii, certifică personalul de operare a statiilor de radiocomunicatii si asigură activitătile de evidentă conexe acestor activităti;
15. asigură evidenta permanentă a utilizării frecventelor radio prin asigurarea evidentei asignărilor de frecvente si întretinerea permanentă a bazelor de date specializate care formează Registrul national al frecventelor asignate/alocate;
16. monitorizează, supraveghează si controlează utilizarea spectrului de frecvente radio cu atribuire neguvernamentală;
17. identifică pietele relevante din sectorul comunicatiilor electronice;
18. efectuează analizele de piată în situatiile în care acestea sunt obligatorii, potrivit legii;
19. desemnează furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piată;
20. impune în sarcina furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piată obligatiile prevăzute la art. 9-13 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 15-18 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, cu modificările si completările ulterioare;
21. gestionează mecanismele de finantare a obligatiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevăzute de legislatia specială;
22. controlează îndeplinirea obligatiilor impuse furnizorilor de serviciu universal în temeiul prevederilor legislatiei speciale;
23. exercită atributiile stabilite prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, cu completările ulterioare;
24. exercită atributiile care revin autoritătii de reglementare în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare;
25. elaborează reglementările necesare în vederea asigurării protectiei mediului în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;
26. eliberează avizele necesare obtinerii autorizatiei de construire a pilonilor si clădirilor care pot afecta functionarea sistemelor de monitorizare ale ANC.
(3) ANC exercită următoarele atributii specifice în domeniul tehnologiei informatiei:
1. administrează si gestionează la nivel national TLD (top level domain) „.ro” si SLD (second level domain) „.eu” pentru numele de domenii rezervate de România, precum si Reteaua Natională de Calculatoare (RNC);
2. supraveghează si controlează respectarea prevederilor legale din domeniul comertului electronic, exercitate în calitate de autoritate de reglementare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, republicată;
3. exercită atributiile autoritătii de reglementare si supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, de Legea nr. 451/2004 privind marca temporală si de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătii electronice notariale;
4. omologhează sistemele informatice în conformitate cu prevederile legale.
(4) ANC exercită următoarele atributii specifice în domeniul echipamentelor radio si al echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice:
1. controlează îndeplinirea cerintelor esentiale de compatibilitate electromagnetică si de utilizare eficientă a spectrului;
2. analizează si realizează expertizarea tehnică a utilizării frecventelor pentru asigurarea compatibilitătii electromagnetice între statiile si retelele de radiocomunicatii autorizate, precum si pentru prevenirea perturbatiilor prejudiciabile, în scopul evaluării posibilitătii de asignare a acestora, în urma solicitărilor;
3. eliberează avize de confirmare a conformitătii cu cerintele esentiale prevăzute de legislatia aplicabilă, pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice.
(5) ANC îndeplineste si alte atributii acordate prin dispozitii legale speciale.
(6) ANC îsi exercită atributiile cu respectarea principiilor independentei, transparentei, obiectivitătii, proportionalitătii, impartialitătii, neutralitătii tehnologice si nediscriminării.
(7) ANC poate încheia contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activităti specifice, necesare îndeplinirii functiilor, obiectivelor si atributiilor sale.

Art. 7 – (1) În vederea exercitării atributiilor prevăzute la art. 6 alin. (3) pct. 2-4, ANC poate stabili tarife de acreditare, de agreare sau de omologare, care constituie venituri proprii.
(2) Cuantumul si modul de achitare a tarifelor de acreditare, de agreare sau de omologare prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a presedintelui ANC.

Art. 8 – (1) Conducerea ANC este asigurată de un presedinte si 2 vicepresedinti numiti prin decizie a primuluiministru pe o perioadă de 5 ani.
(2) Mandatul presedintelui si al vicepresedintilor încetează prin revocare în următoarele situatii:
a) în cazul încălcării prevederilor actelor normative în vigoare din domeniul de competentă;
b) în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea;
c) în situatia imposibilitătii de a-si îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive.
(3) Presedintele reprezintă ANC în raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autorităti publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tară si din străinătate.
(4) Presedintele ANC este ordonator de credite.
(5) În exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.
(6) Deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(7) Deciziile, inclusiv cele adoptate în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările si completările ulterioare, pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la publicare sau de la comunicare, după caz, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9 – (1) ANC preia bugetul, patrimoniul, numărul de posturi si personalul fostei Autorităti Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei.
(2) ANC preia de la Institutul National de CercetareDezvoltare în Informatică – I.C.I. Bucuresti personalul de specialitate aferent atributiei prevăzute la art. 6 alin. (3) pct. 1, precum si infrastructura corespunzătoare.
(3) Personalul preluat în conditiile prezentei ordonante de urgentă îsi păstrează drepturile salariale de la data preluării.
(4) Structura organizatorică a ANC se aprobă prin decizie a presedintelui.

Art. 10 – În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Guvernul va aproba Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii.

Art. 11 – În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgentă, după cum urmează:
a) „Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei” cu „Autoritatea Natională pentru Comunicatii”;
b) „ANRCTI” cu „ANC”.

Art. 12 – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1046 din 29 decembrie 2006, si art. 42 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneaza:
────────────────
Seful Cancelariei Primului-Ministru
Marian Marius Dorin

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,
Constantin Teodorescu,
secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse
Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor
Varujan Vosganian

Bucuresti, 18 septembrie 2008.
Nr. 106.