a47


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 116/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României emite următoarea ordonanta de urgentă:

Art. 1 – Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, se modifica si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Cabinetul medical este unitatea fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice de asistenta medicală umană preventivă, curativă, de recuperare si de urgenta.”

2. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 6. – (1) Cabinetele medicale pot desfăsura activităti de radiodiagnostic, cu autorizarea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, precum si activităti de învătământ si cercetare, cu aprobarea Ministerului Sănătătii si a Ministerului Educatiei Nationale.”

3. Articolul 9 se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
„(2) Cheltuielile efectuate pentru investitii, dotări si alte utilităti necesare infiintarii si functionarii cabinetelor medicale, organizate în forma prevăzută la art. 1 alin. (3), se scad din veniturile realizate în primii 5 ani de la începerea activitătii.”

4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
„Art. 13. – (1) Cabinetele medicale se pot înfiinta în cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici sau în alte spatii puse la dispozitie de autoritătile publice centrale sau locale ori în spatii private, special amenajate si autorizate legal, cu aceasta destinatie.
(2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activităti medicale, pot fi date în folosintă gratuita, închiriate, concesionate sau vândute, fără licitatie publică, cabinetelor medicale sau, după caz, unitătilor medico-sanitare cu personalitate juridică.
(3) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activităti medicale, vor fi trecute în domeniul privat al statului, respectiv al unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.
(4) Bunurile mentionate la alin. (3) vor putea fi concesionate fără licitatie publică cabinetelor medicale sau, după caz, unitătilor medico-sanitare cu personalitate juridică, după finalizarea operatiunii de inventariere prevăzute la art. 19 din Legea nr. 213/1998.
(5) Bunurile mobile aflate în dotarea actualelor dispensare si policlinici pot fi date în folosintă gratuita, la cerere, cabinetelor medicale, cu aprobarea directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.
(6) Personalul medico-sanitar care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, este încadrat cu contract de muncă pe durata nedeterminată si îsi desfăsoară efectiv activitatea în spatiile mentionate beneficiază cu prioritate de prevederile alin. (2)-(5).
(7) Conditiile de vânzare sau de concesionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

5. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
„Art. 14. – (1) Unitătile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înfiintează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, vor functiona cu îndeplinirea următoarelor conditii:
a) obiect de activitate unic – furnizarea de servicii medicale cu sau fără activităti conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătătii;
b) administratorul societătii comerciale sau cel putin o treime din numărul membrilor consiliului de administratie să fie medici;
c) să fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale.
(2) Dispozitiile art. 5 alin. (3), ale art. 6 alin. (1) si (3), ale art. 7, 8 si 12 se aplică în mod corespunzător unitătilor medico-sanitare cu personalitate juridică.”

Art. 2 – Unitătile medico-sanitare cu personalitate juridică, înfiintate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, se vor supune dispozitiilor art. 14 în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României.

Art. 3 – Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul sănătătii
Hajdu Gabor

Ministrul muncii si protectiei sociale
Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 iunie 1999.
Nr. 116.