a42


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României emite următoarea ordonanta de urgentă:

Titlul I – Organizarea si efectuarea transporturilor pe căile ferate române

Capitolul 1 – Organizarea transporturilor feroviare

Art. 1 – (1) Prin transport pe căile ferate române, denumit în continuare transport feroviar, se întelege orice deplasare de persoane si de bunuri, realizată cu vehicule feroviare de către operatori de transport pe infrastructura feroviara. Transportul feroviar, precum si serviciile adiacente sau conexe acestuia sunt considerate operatiuni de transport feroviar.
(2) Transportul feroviar poate fi public sau în interes propriu.
(3) Transportul feroviar public constituie, prin natura sa, un sector strategic de interes national, reprezintă un serviciu esential pentru societate, contribuie la libera circulatie, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, la deplasarea persoanelor, mărfurilor si altor bunuri, în interiorul tarii si în trafic international, cu un grad înalt de sigurantă, în conditii ecologice, eficiente, si îndeplineste sarcini specifice pentru nevoile de apărare a tarii, potrivit legii.
(4) Transporturile feroviare publice se efectuează numai pe bază de contract de transport.
(5) Contractul de transport se încheie si se executa în conformitate cu prevederile Codului comercial, ale Regulamentului de transport pe căile ferate din România si ale acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.
(6) Transportul feroviar în interes propriu este transportul efectuat în interesul activitătilor proprii, cu mijloace de transport detinute în proprietate sau închiriate.
(7) Activitătile de transport feroviar public sau în interes propriu sunt realizate de către operatori de transport feroviar, persoane juridice române, licentiati în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2 – Pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public sau în interes propriu pot obtine licenta operatorii de transport cu capital de stat si/sau privat, care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:
a) au, în principal, ca obiect de activitate transporturile de călători, de mărfuri si de alte bunuri pe cale ferată;
b) detin în proprietate sau cu chirie material rulant de tractiune necesar pentru remorcarea trenurilor sau trenuri automotoare, cu caracteristicile tehnice si de dotare impuse de prescriptiile de sigurantă a circulatiei feroviare si de calitatea serviciului de transport;
c) respecta întocmai prescriptiile tehnice, tehnologice, de organizare si de desfăsurare a circulatiei si manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul si circulatia pe infrastructura feroviara publică, în conditii de sigurantă a circulatiei si de securitate a transporturilor;
d) dispun de personal atestat pentru conducerea trenurilor si a materialului rulant motor, pentru efectuarea operatiunilor de manevra, pregătire, reparare si verificare a trenurilor, în conformitate cu prescriptiile specifice în vigoare;
e) fac dovada onorabilitatii, capacitătii tehnice, capacitătii profesionale si capacitătii financiare, stabilite de Ministerul Transporturilor; f) alte conditii stabilite de Ministerul Transporturilor.

Art. 3 – Licenta pentru efectuarea serviciilor de transport public sau în interes propriu pe căile ferate se acordă de Ministerul Transporturilor.

Art. 4 – Pe parcursul desfăsurării activitătii, operatorii de transport feroviar licentiati sunt obligati sa realizeze, la termenele si la parametrii tehnici prevăzuti în prescriptiile pentru siguranta circulatiei feroviare, toate operatiunile de verificare, întretinere si reparatii pentru materialul rulant aflat sau introdus în circulatie, sub sanctiunea suspendării sau retragerii licentei.

Art. 5 – (1) Transportul feroviar public de călători are caracter de serviciu public social. Pentru aceste servicii, operatorii de transport feroviar public primesc de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, diferentele dintre tarifele stabilite cu avizul autoritătilor publice competente si costurile reale de transport, la care se adauga o cota de profit de cel putin 3% .
(2) Serviciul public social de transport feroviar de călători poate fi concesionat de către Ministerul Transporturilor, pe bază de licitatie publică, în conditiile legii.
(3) În cazul efectuării de servicii publice de transport marfa sau călători pentru anumite categorii de persoane fizice sau juridice, care beneficiază, din dispozitia autoritătilor publice competente, de reduceri ale tarifelor de transport, prin actul care a prevăzut acordarea acestor reduceri, se vor asigura compensatii corespunzătoare operatorului de transport, până la nivelul tarifului aprobat.

Art. 6 – Transportul feroviar public va fi organizat astfel încât să se asigure un sistem unitar, echilibrat si functional, în conformitate cu cerintele sigurantei circulatiei, confortului si tehnologiilor specifice de transport pe calea ferată, în conditii de compatibilitate si interoperabilitate cu sistemul de transport feroviar european.

Capitolul 2 – Autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare

Art. 7 – (1) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, este autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare care asigura dezvoltarea si siguranta transporturilor feroviare.
(2) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, are următoarele atributii principale în domeniul transporturilor feroviare:
a) elaborează strategiile de dezvoltare a activitătilor de transport feroviar;
b) elaborează si supune aprobării Guvernului programele de dezvoltare si de modernizare a infrastructurii feroviare;
c) asigura, în conditii identice, tuturor operatorilor feroviari acces egal si nediscriminatoriu pe infrastructura feroviara publică, conform reglementărilor interne, precum si acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte;
d) asigura beneficiarilor de transport feroviar dreptul de a apela la un operator de transport licentiat si liber ales;
e) sprijină dezvoltarea si functionarea transportului feroviar public;
f) asigura conditiile unui mediu concurential normal în transportul feroviar, precum si între acesta si alte moduri de transport;
g) asigura efectuarea transporturilor militare, a transporturilor speciale si a transporturilor de interventie în caz de calamitati naturale sau în alte situatii deosebite;
h) asigura dezvoltarea cercetării în transportul feroviar, în corelare cu programele nationale de cercetare;
i) elaborează politica economică în domeniul transportului feroviar;
j) elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale si a transportului combinat;
k) elaborează politici de dezvoltare echilibrata a transportului feroviar cu alte moduri de transport;
l) asigura gestionarea proprietătii publice din domeniul transportului feroviar;
m) asigura gestionarea resurselor financiare alocate prin bugetul de stat;
n) avizează tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare publice si le supune spre aprobare Guvernului;
o) clasifica infrastructura de transport feroviar în conformitate cu standardele nationale si internationale;
p) stabileste regulile de acces pe infrastructura căilor ferate române pentru operatorii feroviari;
q) este depozitarul normelor, metodologiilor, prescriptiilor si instructiunilor cu specific feroviar, care se aplică în domeniul transporturilor feroviare;
r) emite normative privind constructia si protectia caii ferate.
(3) Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor feroviare, are următoarele atributii principale:
a) reprezintă Guvernul în organismele internationale si în relatiile bilaterale cu alte state în domeniul transporturilor feroviare;
b) elaborează si promovează reglementări specifice, destinate asigurării compatibilitatii sistemului national de transport feroviar cu sistemele de transport internationale;
c) emite norme tehnice obligatorii pentru constructia, modernizarea, exploatarea, întretinerea, repararea si verificarea tehnica a infrastructurii feroviare si a materialului rulant;
d) stabileste nomenclatorul de functii al personalului care lucrează sau concura la siguranta circulatiei trenurilor;
e) emite norme obligatorii de atestare, certificare si licentiere a personalului din transporturile feroviare, care lucrează în siguranta circulatiei, si stabileste conditiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, a certificatelor sau a licentelor acordate;
f) organizează examene si emite atestate, certificate si licente pentru personalul din siguranta circulatiei;
g) emite norme obligatorii de licentiere a operatorilor de transport feroviar care efectuează sau vor efectua activităti de transport feroviar si stabileste conditiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor;
h) emite norme obligatorii de sigurantă a traficului în transporturile feroviare, precum si pentru transportul multimodal si combinat si supraveghează respectarea acestora;
i) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;
j) aproba organizarea regionala a transporturilor feroviare;
k) exercita activitatea de registru, de inspectie si de control în transporturile feroviare;
l) stabileste conditiile si asigura înmatricularea materialului rulant;
m) asigura omologarea tehnica de tip a vehiculelor feroviare, precum si certificarea de conformitate, omologarea, agrementarea tehnica a materialelor, componentelor si echipamentelor utilizate la construirea, repararea si întretinerea materialului rulant si a infrastructurii feroviare;
n) autorizeaza efectuarea de lucrări care se executa în zonele de sigurantă si de protectie a infrastructurii căilor ferate române;
o) asigura cercetarea administrativă a evenimentelor sau accidentelor grave, produse în activitătile de transport feroviar;
p) asigura, prin reteaua proprie, controlul medico-sanitar specific sigurantei circulatiei si controlul sanitar-veterinar specific activitătilor de transport feroviar si emite autorizatii sanitar-veterinare;
q) autorizeaza, din punct de vedere tehnic, agentii economici care efectuează lucrările de constructie, întretinere si reparatie a elementelor infrastructurii feroviare si a materialului rulant;
r) aproba norme si regulamente obligatorii pentru detinătorii de linii ferate industriale si de mijloace de transport pe calea ferată, care au acces pe infrastructura feroviara, după caz, precum si pentru beneficiarii de transport;
s) autorizeaza înfiintarea si functionarea centrelor de pregătire, perfectionare si autorizare a personalului din transporturile feroviare;
t) analizează si decide asupra sesizarilor privind modul de alocare a capacitătilor infrastructurii feroviare, între operatorii feroviari, si supraveghează desfăsurarea activitătilor de transport feroviar în conditii de concurenta loiala;
u) stabileste norme de repartizare nediscriminatorie a capacitătilor infrastructurii feroviare;
v) concesioneaza, în numele statului, serviciul public de transport feroviar de călători.
(4) Ministerul Transporturilor îndeplineste si alte atributii stabilite prin acte normative.
(5) Ministerul Transporturilor exercita atributiile de autoritate de stat, direct sau prin delegare de competente către o autoritate feroviara organizată ca institutie publică, finantată din venituri extrabugetare.

Capitolul 3 – Infrastructura feroviara si asigurarea functionarii acesteia

Art. 8 – (1) Prin infrastructura feroviara se întelege ansamblul elementelor necesare circulatiei si manevrei materialului rulant, clădirile statiilor de cale ferată, cu facilitătile aferente, precum si celelalte clădiri si facilităti destinate desfăsurării transportului feroviar.
(2) Infrastructura feroviara cuprinde infrastructura feroviara proprietate publică a statului, denumita în continuare infrastructura feroviara publică, precum si cea aflată în proprietate privată, denumita în continuare infrastructura feroviara privată.

Art. 9 – (1) Gestionarea infrastructurii feroviare, asa cum a fost definită la art. 8 alin. (1), se asigura de către o companie nationala rezultată ca urmare a reorganizării Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, căreia i se atribuie în concesiune, fără plata redeventei, infrastructura feroviara publică si care detine în proprietate alte elemente ale infrastructurii feroviare preluate de la Societatea Nationala a Căilor Ferate Române, stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(2) Contractul de concesiune se încheie, în numele statului, cu Ministerul Transporturilor, pentru o perioadă de până la 50 de ani.

Art. 10 – (1) Infrastructura feroviara publică se compune din:
a) liniile ferate de circulatie, terenul aferent pe care sunt construite, precum si terenurile situate de o parte si de alta a axei caii ferate, care constituie zona de sigurantă a infrastructurii feroviare;
b) podurile, tunelurile, viaductele si alte lucrări de arta, care au legătură cu liniile ferate deschise circulatiei publice, precum si terenurile aferente acestora;
c) lucrările geotehnice de protectie si de consolidare, plantatiile de protectie a liniilor ferate si terenurile aferente pe care sunt amplasate;
d) instalatiile fixe de sigurantă si de conducere operativă a circulatiei feroviare;
e) triajele de retea ale caii ferate si terenurile aferente acestora.
(2) Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(3) Celelalte elemente ale ansamblului infrastructurii feroviare, neprevăzute la alin. (1), constituie proprietate privată a companiei care gestionează infrastructura feroviara, a societătilor nationale si a societătilor comerciale, rezultate din reorganizare, precum si a Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, rămasă după reorganizare, după caz.

Art. 11 – Functionarea infrastructurii feroviare publice se realizează de către compania nationala care gestionează infrastructura feroviara, prin:
a) îndeplinirea ansamblului functiilor tehnice si economice necesare;
b) asigurarea stării de functionare a liniilor instalatiilor si celorlalte elemente ale infrastructurii feroviare la parametrii stabiliti conform art. 13;
c) conducerea operativă a circulatiei trenurilor si autorizarea manevrei pe liniile deschise circulatiei publice sau cu acces la aceasta;
d) repartizarea capacitătilor infrastructurii feroviare si alocarea traselor, pe baza normelor stabilite de Ministerul Transporturilor si a contractului de acces pe infrastructura feroviara.

Art. 12 – Compania nationala care gestionează infrastructura feroviara poate efectua pe aceasta transporturi în interes propriu, pentru mentinerea sau reducerea în parametri a infrastructurii feroviare, cu îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 1 alin. (7) si la art. 2, fără plata tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare prevăzut la art. 19 alin. (1).

Art. 13 – Parametrii elementelor infrastructurii feroviare române trebuie să corespundă normelor interne si internationale sau celor stabilite prin acorduri si conventii internationale la care România este parte. Acesti parametri trebuie să asigure compatibilitatea infrastructurii feroviare române, în întregul ei sau pe directii si coridoare de transport, cu ansamblul international al căilor ferate.

Art. 14 – Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum si terenurile destinate acestui scop sunt scutite de orice taxe si impozite.

Art. 15 – (1) Accesul si circulatia pe infrastructura feroviara publică sunt permise în conditiile detinerii de către operatorii de transport feroviar a unei licente eliberate conform prezentei ordonante de urgentă si ale existentei unui contract de acces, încheiat cu compania nationala care gestionează infrastructura feroviara.
(2) Operatorii de transport feroviar străini si grupurile internationale care realizează transport feroviar sunt acceptati pentru circulatie pe infrastructura feroviara publică în conditiile legii si ale acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.

Art. 16 – Realizarea de noi infrastructuri feroviare publice sau a unor proiecte majore de modificări structurale si/sau tehnologice ale infrastructurii feroviare publice se supune legislatiei privind lucrările publice si se avizează de către Ministerul Apărării Nationale, în scopul încadrării acestora în infrastructura sistemului national de apărare.

Art. 17 – Persoanele juridice sau persoanele fizice pot construi infrastructuri feroviare proprii, cu aprobarea Ministerului Transporturilor si cu avizele autoritătilor publice locale, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului.

Art. 18 – (1) Întretinerea, reparatiile curente si asigurarea functionarii infrastructurii feroviare se asigura din veniturile proprii ale companiei nationale care gestionează infrastructura feroviara.
(2) Veniturile proprii ale companiei nationale care gestionează infrastructura feroviara se constituie din veniturile obtinute prin alocarea capacitătilor si a traselor către operatorii de transport feroviar licentiati, din alte activităti proprii, precum si din valorificarea produselor reziduale.

Art. 19 – (1) Operatorii de transport feroviar, licentiati să efectueze transporturi publice sau în interes propriu, de marfa si/sau de călători, folosind capacitatile infrastructurii feroviare, plătesc un tarif de utilizare a acesteia, ale cărui limite sunt stabilite prin contractul de activitate al companiei nationale care gestionează infrastructura, încheiat cu Ministerul Transporturilor conform prevederilor art. 33-35.
(2) Compania nationala care gestionează infrastructura feroviara poate negocia nivelul tarifului de utilizare cu operatorii de transport feroviar, în functie de numărul de trase achizitionate, perioada de solicitare si sectia de circulatie.
(3) Pentru utilizarea infrastructurii feroviare publice se aplică cota 0 de T.V.A.

Art. 20 – Promovarea proiectelor pentru constructii si tronsoane noi de cale ferată, pentru modernizarea si/sau dezvoltarea unor tronsoane existente, precum si pentru magistralele destinate circulatiei cu viteze mari se face de către Ministerul Transporturilor, la propunerea fundamentală a companiei nationale care gestionează infrastructura feroviara.

Art. 21 – Cheltuielile pentru investitii, reparatii capitale, modernizări si/sau dezvoltări ale infrastructurii feroviare publice sunt finantate de la bugetul de stat.

Art. 22 – În conditiile legii, pot fi subconcesionate sau închiriate portiuni ale infrastructurii feroviare publice, cu avizul Ministerului Transporturilor.

Art. 23 – (1) Liniile ferate apartinând infrastructurii feroviare publice pot fi închise pentru transport, din considerente tehnologice sau de rentabilitate.
(2) Închiderea liniilor ferate din motive tehnologice se face de către compania nationala care gestionează infrastructura feroviara, în conformitate cu normele de exploatare a infrastructurii în conditii de sigurantă a circulatiei.
(3) Închiderea liniilor ferate din motive de rentabilitate, urmată de conservare sau de dezafectare, ori mentinerea în exploatare a liniei respective si regimul exploatării ei se aproba de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Apărării Nationale.
(4) Pierderile rezultate prin mentinerea în exploatare, cat si costurile ocazionate de conservarea sau de dezafectarea liniilor publice nerentabile se suporta de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.

Art. 24 – (1) În cazul unor calamitati naturale, dezastre sau evenimente de cale ferată, elementele afectate ale infrastructurii căilor ferate române vor fi repuse în functiune în cel mai scurt timp, utilizându-se resursele care pot fi mobilizate în acest scop, în conditiile legii.
(2) Cheltuielile ocazionate de repunerea în functiune a infrastructurii feroviare publice, afectată ca urmare a unor calamitati naturale sau dezastre, se acoperă de la bugetul de stat.

Capitolul 4 – Siguranta si protectia infrastructurii feroviare

Art. 25 – (1) În scopul desfăsurării în bune conditii a circulatiei feroviare si al prevenirii evenimentelor de cale ferată, se instituie zona de sigurantă si zona de protectie a infrastructurii feroviare publice.
(2) Zona de sigurantă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fasiile de teren, în limita de 20 m fiecare, situate de o parte si de alta a axei caii ferate, necesare pentru amplasarea instalatiilor de semnalizare si de sigurantă circulatiei si a celorlalte instalatii de conducere operativă a circulatiei trenurilor, precum si a instalatiilor si lucrărilor de protectie a mediului.
(3) În cazurile în care limitele astfel stabilite cuprind terenuri aflate în proprietate privată, se poate proceda la expropriere pentru cauza de utilitate publică, în conditiile legii.
(4) Zona de protectie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte si de alta a axei caii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa caii ferate, precum si terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea functionarii acesteia. Limitele concrete ale zonelor de protectie se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor.
(5) În zona de protectie a infrastructurii feroviare publice pot fi executate lucrări, potrivit reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor.

Art. 26 – În zona de protectie a infrastructurii feroviare se interzice:
a) amplasarea oricăror constructii, fie si cu caracter temporar, depozitarea de materiale sau înfiintarea de plantatii care împiedica vizibilitatea liniei si a semnelor feroviare;
b) utilizarea indicatoarelor si a luminilor de culoare rosie, galbena, verde sau albastra, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviara;
c) efectuarea oricăror lucrări, care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpari sau afectarea stabilitatii solului, inclusiv prin taierea copacilor, arbustilor, extragerea de materiale de constructii sau prin modificarea echilibrului freatic;
d) depozitarea necorespunzătoare de materiale, substante sau deseuri care contravin normelor de protectie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protectie a acesteia, precum si a conditiilor de desfăsurare normală a traficului feroviar.

Art. 27 – (1) În zona de protectie a infrastructurii feroviare pot fi amplasate, temporar, materiale si utilaje necesare întretinerii acesteia, în scopul eliminării consecintelor evenimentelor de cale ferată sau al prevenirii oricărui pericol pentru siguranta circulatiei feroviare. În cazul producerii de pagube, se va acorda proprietarilor bunurilor afectate o justa despăgubire, stabilită pe bază de negocieri, în termen de maximum 30 de zile de la terminarea lucrării. În caz de neîntelegere, acordarea de despăgubiri si cuantumul acestora se stabilesc prin hotărâre judecătorească.
(2) Dreptul de ocupare temporară a terenului nu este conditionat de plată prealabilă a despăgubirii.

Art. 28 – Pe traseul liniilor ferate apartinând infrastructurii feroviare, supus inzapezirilor, compania nationala care gestionează infrastructura feroviara este în drept sa utilizeze zona de protectie pentru instalarea de parazapezi. În cazul producerii de pagube cu aceasta ocazie, sunt aplicabile dispozitiile art. 27 alin. (1).

Art. 29 – (1) Traversarea caii ferate de către alte cai de comunicatii se realizează si se mentine în conformitate cu reglementările emise de către Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne si de către organele administratiei publice locale, după caz, cu suportarea de către beneficiarul caii de comunicatie respective a oricăror daune produse la infrastructura feroviara.
(2) Traversarea liniilor ferate de către pietoni, vehicule sau animale se face numai prin locuri special amenajate si numai cu respectarea normelor si a prescriptiilor în vigoare.
(3) Compania nationala care gestionează infrastructura feroviara, respectiv operatorii de transport feroviar, nu răspunde pentru pagubele cauzate de nerespectarea dispozitiilor prevăzute la alin. (1) si (2).

Capitolul 5 – Siguranta circulatiei pe căile ferate române

Art. 30 – Transportul feroviar public trebuie să se desfăsoare într-un climat de disciplina ferma, asigurându-se conditiile necesare pentru deplina siguranta a călătorilor si a bunurilor transportate.

Art. 31 – Personalul cu sarcini de sigurantă a circulatiei al companiei nationale care gestionează infrastructura feroviara si operatorii de transport feroviar licentiati se supun prevederilor din instructiunile de serviciu si reglementărilor specifice domeniului feroviar, privitoare la siguranta circulatiei trenurilor.

Art. 32 – În scopul realizării circulatiei feroviare în conditii de sigurantă, compania nationala care gestionează infrastructura feroviara si operatorii de transport feroviari licentiati în conditiile prezentei ordonante de urgentă exercita, în limita competentelor aprobate, următoarele atributii:
a) asigura, organizează si coordonează circulatia si manevra, aplica măsurile de sigurantă a circulatiei pe calea ferată, în scopul prevenirii evenimentelor de cale ferată;
b) elaborează si propun spre aprobare norme, instructiuni si regulamente obligatorii privind activitătile care se desfăsoară pe infrastructura feroviara;
c) elaborează instructiuni de exploatare tehnica proprii;
d) organizează si exercită, prin organe proprii specializate, controlul permanent al activitătii de productie si exploatare si de sigurantă a circulatiei feroviare;
e) exercita controlul permanent în probleme legate de buna functionare, întretinere, reparare a mijloacelor de transport, a liniilor de cale ferată, a instalatiilor, utilajelor si masinilor si actionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbatii în desfăsurarea transportului feroviar public si a proceselor de productie;
f) iau măsuri pentru folosirea ratională si în conditii de sigurantă a mijloacelor de transport feroviar, a instalatiilor, utilajelor si masinilor, pentru respectarea normativelor tehnice privind întretinerea si repararea acestora, aferente activitătii proprii;
g) propun spre aprobare sau aproba, în conditiile legii, studii de fezabilitate pentru modernizări si obiective de investitii noi care privesc transporturile pe căile ferate, proiectarea sau executia de obiective de investitii noi si participa la receptia si punerea în functiune a acestora, în conformitate cu programele aprobate;
h) avizează caracteristicile de constructie ale mijloacelor de transport feroviar si solutiile tehnice pentru lucrările de constructie si de dare în exploatare a liniilor de cale ferată noi, a instalatiilor de transport pe căile ferate, precum si în cazul modernizării celor existente;
i) avizează functionarea mijloacelor de transport feroviar si exercită controlul tehnic pe liniile de cale ferată care au acces la infrastructura căilor ferate române, verifica personalul care le deserveste, în conditiile stabilite de regulamentele proprii căilor ferate române, după caz;
j) avizează caracteristicile tehnice ale instalatiilor complexe ce urmează a fi importate, precum si ale masinilor si instalatiilor unicat, de mare importanta, care urmează a fi procurate din tara sau din străinătate pentru transporturile pe căile ferate;
k) avizează orice fel de lucrări de constructii si instalatii care se executa în zona infrastructurii feroviare sau care pot afecta stabilitatea si siguranta căilor ferate si a instalatiilor feroviare;
l) propun spre aprobare norme tehnice privind exploatarea, întretinerea si repararea mijloacelor de transport;
m) aproba normative, regulamente si instructiuni de serviciu proprii, pentru exploatarea, întretinerea, siguranta circulatiei feroviare, proiectarea si repararea liniilor de cale ferată, a instalatiilor si a tuturor utilajelor din dotare;
n) asigura si urmăresc executarea lucrărilor de constructii-montaj si de reparatie a mijloacelor din dotare;
o) organizează receptia materialului rulant, a liniilor de cale ferată, a instalatiilor si echipamentelor la unitătile furnizoare si de reparatii, în scopul asigurării unei calităti corespunzătoare sigurantei circulatiei feroviare;
p) stabilesc, cu respectarea prevederilor legale, normativele de personal, functiile si meseriile din activitatea proprie, precum si răspunderea acestora fată de sigurantă circulatiei;
q) elaborează si propun spre aprobare criteriile de clasificare a echipamentelor, materialelor si componentelor, în raport cu importanta lor în siguranta circulatiei feroviare;
r) elaborează si propun spre aprobare norme metodologice pentru verificarea si atestarea calitătii, din punct de vedere al sigurantei feroviare, a tuturor echipamentelor, materialului rulant si componentelor utilizate în circulatia pe căile ferate române, care au importanta pentru siguranta circulatiei feroviare;
s) elaborează si propun spre aprobare norme metodologice pentru selectionarea, scolarizarea, verificarea cunostintelor si aptitudinilor psihofizice ale întregului personal autorizat, cu atributii în siguranta circulatiei pe căile ferate române;
t) elaborează si propun spre aprobare norme metodologice si de calitate pentru întretinerea si repararea tuturor echipamentelor, materialului rulant si componentelor utilizate, cu relevanta în siguranta circulatiei pe căile ferate;
u) avizează tehnologiile de productie, de reparatii si de întretinere pentru instalatii, echipamente si material rulant;
v) organizează, în conditiile legii, autorizarea personalului cu raspunderi în siguranta circulatiei pe calea ferată, precum si a celui care îndeplineste sarcini de verificare si de îndrumare metodologică pentru siguranta circulatiei feroviare;
w) exercita controlul propriu, permanent, în orice probleme legate de sigurantă circulatiei feroviare si actionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot provoca abateri de la aceasta;
x) cooperează, prin organele proprii de specialitate, în conformitate cu reglementările specifice feroviare, cu organele Parchetului, Ministerului de Interne, Ministerului Sănătătii si cu alte organe prevăzute de lege, pentru salvarea si evacuarea persoanelor sau a bunurilor periclitate de evenimentele de cale ferată, pentru limitarea si înlăturarea urmărilor provocate de acestea si pentru reluarea traficului feroviar, precum si pentru stabilirea cauzelor, a împrejurărilor si a vinovatilor care au condus la producerea unor astfel de evenimente.

Capitolul 6 – Contractul de activitate

Art. 33 – Raporturile dintre compania nationala care gestionează infrastructura feroviara, societătile nationale si/sau societătile comerciale care efectuează transport feroviar public de călători, pe de o parte, si institutiile publice, pe de altă parte, se reglementează prin contracte de activitate, încheiate cu Ministerul Transporturilor în numele statului.

Art. 34 – (1) Contractele de activitate prevăzute la art. 33 vor cuprinde, cel putin, următoarele prevederi, după caz:
a) principalii indicatori cantitativi si calitativi ai activitătii de transport feroviar de călători, ce urmează a fi indepliniti de către operatorii de transport feroviar;
b) activitătile companiei nationale care gestionează infrastructura feroviara, în exercitarea atributiilor de asigurare a functionarii, întretinerii, repararii, modernizării si dezvoltării infrastructurii feroviare;
c) lista completa a serviciilor sociale ce urmează a fi asigurate de operatorii de transport feroviar licentiati;
d) activităti legate de asigurarea de servicii privind asistenta specifică medico-sanitară, de învătământ si cultural-sportiva;
e) răspunderile Guvernului privind buna functionare a transportului public feroviar, incluzând transferurile din bugetul de stat pentru infrastructura feroviara, pentru activitatea de învătământ si de asistenta medico-sanitară, precum si sumele necesare compensării pentru servicii sociale, prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.
(2) Este interzisă prevederea în contractul de activitate a efectuării transporturilor feroviare pe segmente de infrastructura feroviara care nu corespund normelor de sigurantă a circulatiei pe calea ferată.

Art. 35 – Contractele de activitate prevăzute la art. 33 se încheie pentru o durată de 4 ani, se aproba de către Guvern si se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat.

Art. 36 – La solicitarea autoritătilor administratiei publice locale sau a altor persoane juridice, operatorii de transport feroviar licentiati pot încheia cu acestea conventii pentru activităti de transport feroviar de interes local, altele decât cele prevăzute în contractul de activitate încheiat cu Ministerul Transporturilor, cu obligatia de acoperire a diferentei de cost de către solicitantul transportului, în cazul în care veniturile din efectuarea transportului nu acoperă costurile.

Art. 37 – Compania nationala care gestionează infrastructura feroviara si operatorii de transport feroviar licentiati pot avea în structura corpuri de gardieni feroviari, a căror activitate se desfăsoară pe baza regulamentului de organizare si functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 38 – Personalul companiei nationale care gestionează infrastructura feroviara si cel al operatorilor de transport feroviar licentiati, cu atributii de serviciu privind paza, ordinea publică si controlul trenurilor, garilor si al altor unităti din cadrul acestora este asimilat, în exercitarea atributiilor de serviciu, persoanelor care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritătii publice.

Capitolul 7 – Dispozitii speciale

Art. 39 – Deteriorarea si/sau afectarea sub orice formă a liniei de cale ferată, a instalatiilor de sigurantă circulatiei feroviare, a celor de telecomunicatii feroviare, a oricăror bunuri sau dotări aferente infrastructurii feroviare se pedepseste conform legii penale.

Art. 40 – În cazul nerespectării prevederilor art. 25 alin. (5) si ale art. 26, compania nationala care gestionează infrastructura feroviara va actiona imediat, în conditiile legii, pentru oprirea oricăror lucrări sau pentru desfiintarea constructiilor interzise de lege, fără plata nici unei despăgubiri, precum si pentru recuperarea pagubelor produse în zona de protectie a infrastructurii căilor ferate române.

Art. 41 – Neîndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 6 atrage după sine retragerea totală sau partială a licentei pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public, precum si răspunderea penală sau contraventională, după caz, a persoanei juridice sau fizice răspunzătoare pentru consecintele generate de astfel de situatii.

Art. 42 – Faptele care constituie contraventii la normele privind transportul feroviar, inclusiv cele care constituie contraventii la normele de protectie a infrastructurii feroviare, sanctiunile care se aplică si organele împuternicite sa sanctioneze aceste fapte se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Titlul II – Reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

Capitolul 1 – Dispozitii generale

Art. 43 – (1) Societatea Nationala a Căilor Ferate Române se reorganizează prin divizare, într-o companie nationala, în societăti nationale si societăti comerciale, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, după cum urmează:
a) Compania Nationala de Cai Ferate – „C.F.R.”, cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate gestionarea infrastructurii feroviare si a patrimoniului auxiliar feroviar;
b) Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa – „C.F.R. – Marfa”, cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de mărfuri;
c) Societatea Nationala de Transport Feroviar de Călători – „C.F.R. – Călători”, cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de călători;
d) Societatea de Administrare Active Feroviare – „S.A.A.F.”, cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate administrarea excedentului de active rezultat din divizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române;
e) Societatea de Servicii de Management Feroviar – „S.M.F.”, cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate asigurarea serviciilor financiar-contabile, gestionarea creditelor externe, asigurarea serviciilor juridice.
(2) Compania nationala, societătile nationale si societătile comerciale, prevăzute la alin. (1), functionează pe principii comerciale, specifice economiei de piata, cu orientare spre obtinerea de profit.
(3) Compania nationala, societătile nationale si societătile comerciale, prevăzute la alin. (1), preiau, partial, patrimoniul Societătii Nationale a Căilor Ferate Române.

Art. 44 – Societatea nationala a Căilor Ferate Române continua sa fiinteze ca regie autonomă, având ca obiect principal de activitate gestionarea datoriei si a creantelor existente la data reorganizării, potrivit noului regulament de organizare si functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, după finalizarea procesului de divizare.

Art. 45 – Compania nationala, societătile nationale si societătile comerciale prevăzute la art. 43 se organizează si functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prin hotărâre a Guvernului, care va stabili si forma juridică a acestora.

Art. 46 – Compania nationala, societătile nationale si societătile comerciale, rezultate din reorganizare, care au ca obiect de activitate gestionarea infrastructurii căilor ferate române, efectuarea transportului de călători, de mărfuri si de alte bunuri, vor prelua de la Societatea Nationala a Căilor Ferate Române activele strict necesare pentru desfăsurarea activitătii în conditii de eficienta pentru traficul existent la data reorganizării.

Art. 47 – Activele care nu se preiau de către compania nationala, societătile nationale si societătile comerciale, rezultate din reorganizare, constituie patrimoniul Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, rămasă după reorganizare, în limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 48 – (1) Compania nationala, societătile nationale si societătile comerciale rezultate din reorganizare:
a) preiau drepturile si obligatiile Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, în limitele si în conditiile stabilite prin actul de înfiintare a acestora;
b) detin, în concesiune sau în proprietate, după caz, bunurile imobile si mobile care le revin prin împărtirea patrimoniului Societătii Nationale a Căilor Ferate Române;
c) pot constitui filiale, sucursale, agentii si reprezentante în tara si în străinătate, în conditiile legii;
d) asigură realizarea activitătii de ansamblu a transportului feroviar de interes national.
(2) Capitalul social initial al companiei nationale, al societătilor nationale si al societătilor comerciale, rezultate din reorganizare, este subscris si vărsat integral de statul român, la data infiintarii acestora.
(3) Actiunile emise initial de compania nationala, de societătile nationale si de societătile comerciale, rezultate din reorganizare, sunt proprietate a statului, iar drepturile acestuia, ca actionar, sunt exercitate de către Ministerul Transporturilor.
(4) Actiunile emise de compania nationala, societătile nationale si societătile comerciale, rezultate din reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, pot fi, cotate la bursa si tranzactionate liber pe piata.
(5) Compania nationala, societătile nationale si societătile comerciale, rezultate din reorganizare, precum si filialele acestora pot fi supuse procesului de privatizare, în conditiile legii, statul putând păstra pachetul majoritar de actiuni.

Art. 49 – În realizarea obiectului lor de activitate, compania nationala, societătile nationale si societătile comerciale, rezultate din reorganizare, pot, după caz:
a) sa stabilească, în conditiile legii, si sa adapteze la conditiile pietei tarifele pentru transporturile feroviare publice de călători si de mărfuri, precum si pentru alte prestatii si servicii din domeniul lor de activitate;
b) sa elaboreze prescriptiile, tehnologiile, normativele si normele de muncă specifice activitătii proprii, inclusiv cele de prevenire si stingere a incendiilor;
c) sa initieze si sa încheie conventii si contracte de transport intern si international, potrivit reglementărilor în vigoare;
d) sa participe, în nume propriu, la organismele internationale din domeniul feroviar sau din domenii conexe;
e) sa acorde unor persoane fizice sau juridice facilităti si gratuităti de călătorii sau de transport;
f) sa introducă sau sa retragă servicii de transport, servicii din statii de călători sau de mărfuri, cu respectarea conditiilor contractului de activitate, prevăzut la art. 34, si a prevederilor prezentei ordonante de urgentă;
g) sa negocieze obtinerea de credite garantate de stat sau garantate cu bunurile pe care le au în proprietate, după caz;
h) sa organizeze structuri proprii de paza si de păstrare a ordinii, în conditiile legii;
i) să detină sau sa participe cu capital social la alte persoane juridice si sa decidă, în conditiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine;
j) să efectueze activităti de productie, turism, comert intern si international, prestări de servicii, precum si de transport bazat pe alte tehnologii decât cea feroviara, cu respectarea normelor legale care reglementează aceste activităti;
k) sa organizeze activităti proprii de cercetare, proiectare, informatica, învătământ, asistenta medicală, medicina si psihologia muncii, perfectionare profesională;
l) sa editeze publicatii si lucrări referitoare la prestatie, productie, stiinta si tehnica, specifice activitătilor pe care le desfăsoară;
m) să facă propuneri privind prescriptiile tehnice în domeniul transporturilor feroviare, al constructiilor si realizarilor tehnice în domeniu;
n) sa stabilească bugetul de venituri si cheltuieli, care include alocatiile si compensatiile de la bugetul de stat si care se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor.

Art. 50 – Creditele în curs de derulare sau de contractare la Societatea Nationala a Căilor Ferate Române, care se reorganizează, împreună cu drepturile si obligatiile aferente, se repartizează companiei nationale, societătilor nationale si societătilor comerciale, nou-înfiintate, prin hotărâre a Guvernului de înfiintare a acestora, preluandu-se corespunzător si contractele de credit.

Art. 51 – (1) Personalul necesar companiei nationale, societătilor nationale si societătilor comerciale nou-înfiintate se preia, în mod selectiv, de la Societatea Nationala a Căilor Ferate Române si se considera transferat. Criteriile de selectionare a personalului vor tine seama, în mod prioritar, de competenta profesională, disciplina în activitate si de asigurarea posturilor necesare sigurantei circulatiei feroviare.
(2) În cazul în care, în procesul reorganizării, rezultă un excedent de personal, acesta se disponibilizeaza de către Societatea Nationala a Căilor Ferate, în conditiile legii.

Art. 52 – (1) Personalul Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, existent la data declansării procesului de reorganizare, beneficiază de facilităti de călătorie gratuita pe calea ferată, în aceleasi conditii în care a beneficiat ca salariat al Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, indiferent de situatia acestuia după reorganizare.
(2) Pensionării si membrii de familie (sotul, sotia si copiii minori), ai personalului prevăzut la alin. (1), precum si personalul disponibilizat beneficiază de permise de călătorie gratuita pe calea ferată, în conditiile legii.
(3) La stabilirea vechimii în unitătile de cai ferate pentru acordarea permiselor de călătorie gratuita pe calea ferată pensionarilor si membrilor de familie ai acestora se ia în considerare si perioada în care a prestat munca în Ministerul Transporturilor, în Societatea Nationala a Căilor Ferate Române, în fostul departament al căilor ferate cu unitătile din subordine, până la data desfiintării acestuia, si în compartimentele din aparatul propriu al fostului Minister al Transporturilor si Telecomunicatiilor, care au efectuat lucrări pentru calea ferată.
(4) Compania nationala, societătile nationale si societătile comerciale rezultate din reorganizare, care au ca obiect de activitate transportul feroviar public de călători, se substituie obligatiilor Societătii Nationale a Căilor Ferate Române privitoare la acordarea legitimatiilor si permiselor de călătorie gratuita pe calea ferată.

Art. 53 – Compania nationala, societătile nationale si societătile comerciale nou-înfiintate sunt conduse de adunarea generală a actionarilor, constituită din reprezentantii statului si ai celorlalti detinători de actiuni.
(2) Reprezentantii statului în adunarea generală a actionarilor sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor.
(3) Atributiile si componenta adunării generale a actionarilor sunt prevăzute în statutul companiei nationale, societătilor nationale si societătilor comerciale nou-înfiintate.

Art. 54 – (1) Adunarea generală a actionarilor alege consiliul de administratie al companiei nationale, al societătilor nationale si al societătilor comerciale nou-înfiintate. Până la finalizarea procesului de privatizare a companiei nationale, societătilor nationale si societătilor comerciale nou-înfiintate, reprezentantii statului în consiliul de administratie si presedintele consiliului de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor.
(2) Presedintele consiliului de administratie al companiei nationale, societătilor nationale si societătilor comerciale nou-înfiintate este si directorul general al acestora.
(3) Atributiile consiliului de administratie, precum si ale presedintelui acestuia se stabilesc prin statutul companiei nationale, societătilor nationale si societătilor comerciale nou-înfiintate.

Capitolul 2 – Dispozitii finale

Art. 55 – Începând cu data infiintarii primei societăti nationale/comerciale de transport marfa, rezultată în urma reorganizării Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, tarifele transporturilor feroviare de marfa se formează liber pe piata.

Art. 56 – Investitiile, modernizările, dezvoltarile si reparatiile capitale la infrastructura feroviara publică, precum si investitiile pentru realizarea proiectelor de importanta nationala, care asigura integrarea României în sistemul de transport feroviar european, se finantează de la bugetul de stat sau din credite garantate de stat si rambursate de la bugetul de stat.

Art. 57 – Majorările de întârziere pentru neplata la termen a obligatiilor către stat si institutii publice, existente la data înmatriculării în registrul comertului a companiei nationale care gestionează infrastructura feroviara, a societătilor nationale si a societătilor comerciale rezultate din reorganizare sunt scutite de la plata.

Art. 58 – În scopul tinerii evidentei bunurilor imobiliare aflate în proprietatea sau în concesiunea companiei nationale care gestionează infrastructura feroviara, a societătilor nationale si a societătilor comerciale, rezultate din reorganizare, si pentru asigurarea opozabilitatii titlurilor acestora fată de terti si initierea actiunilor necesare pentru recuperarea sau dobândirea de noi valori patrimoniale se întocmesc evidente si documentatii proprii de cadastru, în conditiile legii.

Art. 59 – Pe toată perioada în care statul este actionar majoritar la compania nationala, la societătile nationale si la societătile comerciale nou-înfiintate se pot efectua transferuri de active între acestea, prin ordin al ministrului transporturilor, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al acestora.

Art. 60 – Lista produselor si a serviciilor ale căror preturi si tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se executa sau se prestează în tara în cadrul activitătilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 2 aprilie 1998, se modifica la liniuta a treia, coloana întâi, si va avea următorul cuprins:
„- Transport de călători pe calea ferată – deservire generală (exclusiv servicii auxiliare si transport international).”

Art. 61 – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului de înfiintare a companiei nationale, a societătilor nationale si a societătilor comerciale, rezultate din reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, prevăzute la art. 43 alin. (1), Ministerul Transporturilor va supune spre aprobare Guvernului contractele de activitate prevăzute la art. 33 si 34.

Art. 62 – (1) Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române, publicată în monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 30 octombrie 1996, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1997, aprobată si modificată prin Legea nr. 111/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 7 iulie 1997, si cu modificările si completările aduse prin Ordonanta Guvernului nr. 40/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 29 august 1997, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
(2) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 privind înfiintarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 12 aprilie 1991, cu modificările si completările ulterioare, sunt si rămân în vigoare până la finalizarea procesului de reorganizare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul transporturilor
Traian Basescu

Ministru de stat,
ministrul apărării nationale,
Victor Babiuc

Ministrul finantelor,
Dan Radu Rusanu,
secretar de stat

Bucuresti, 7 iulie 1998.
Nr. 12.