Ordonanta de urgenta 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României adopta prezenta ordonantă de urgentă.

Capitolul 1 – Dispozitii generale

Art. 1 – (1) Se înfiintează Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie, denumita în continuare Autoritatea, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, sub directa coordonare a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
(2) La data infiintarii Autoritătii Agentia Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului îsi încetează activitatea.
(3) Sediul Autoritătii este în municipiul Bucuresti, bd Gheorghe Magheru nr. 7, sectorul 1.
(4) Autoritatea aplica politicile si elaborează strategiile în domeniul promovării drepturilor copilului, îngrijirii si protectiei copiilor aflati în dificultate si a celor cu handicap, precum si în domeniul adoptiei si preia în acest sens atributiile Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului prevăzute de actele normative în vigoare.
(5) Cheltuielile curente si de capital ale Autoritătii se asigura de la bugetul de stat, precum si din alte surse, în conditiile legii.

Art. 2 – Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protectiei drepturilor copilului, inclusiv prin adoptie, Autoritatea îndeplineste următoarele functii:
a) de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei si a programelor de reforma în domeniul protectiei drepturilor copilului, inclusiv prin adoptie;
b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ necesar în vederea realizării obiectivelor si programelor;
c) de administrare, prin care se asigura gestionarea bunurilor din domeniul public si privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosintă, după caz, precum si a serviciilor publice în domeniul protectei drepturilor copilului, inclusiv prin adoptie;
d) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern si extern;
e) de autoritate de stat, prin care se asigura urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu, controlul respectării aplicării acestora, precum si al activitătilor institutiilor si organismelor care îsi desfăsoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa.

Art. 3 – (1) Autoritatea este condusă de un secretar de stat, ajutat de un subsecretar de stat, care sunt numiti prin decizie a primului-ministru si sunt salarizati potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, cu modificările ulterioare.
(2) Secretarul de stat este ordonator principal de credite.
(3) În structura Autoritătii functionează un secretar general, functionar public, numit în conditiile legii, salarizat potrivit pct. I lit. A din anexa nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4 – Atributiile, organizarea si functionarea Autoritătii se aproba prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 5 – (1) Personalul Autoritătii se încadrează potrivit legii.
(2) Salariul de baza al personalului Autoritătii, încadrat pe functii de executie de specialitate sau pe functii de executie de specialitate specifice, după caz, se stabileste potrivit pct. I lit. B si pct. II lit. B din anexa nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6 – (1) Secretarul de stat este si presedintele Comitetului Roman pentru Adoptii.
(2) În lipsa secretarului de stat prerogativele presedintelui Comitetului Roman pentru Adoptii sunt preluate de subsecretarul de stat.
(3) Autoritatea asigura activitatea executivă si de secretariat a Comitetului Roman pentru Adoptii si îl reprezintă în fata instantelor de judecată.

Art. 7 – (1) În structura Autoritătii si în subordinea directa a secretarului de stat se organizează si functionează Corpul de control si audit.
(2) Corpul de control si audit are următoarele drepturi si atributii principale:
a) asigura controlul asupra modului în care sunt respectate si promovate drepturile copilului de către institutiile publice, celelalte persoane juridice si de persoanele fizice, în conformitate cu legislatia în vigoare;
b) are drept de acces, în conditiile legii, în sediile persoanelor juridice de drept public sau privat, precum si la domiciliul persoanelor fizice care au în îngrijire si asigura protectia unui copil; în acest scop organele de politie au obligatia sa sprijine personalul Corpului de control si audit;
c) constata natura activitătilor care încalcă prevederile legale în domeniul de activitate al Autoritătii, stabileste sau, după caz, contribuie la stabilirea persoanelor responsabile si a răspunderii disciplinare, materiale, contraventionale sau, după caz, penale a acestora; în acest scop personalul Corpului de control si audit îndeplineste si atributiile prevăzute la art. 214 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător;
d) întocmeste rapoarte de control si face propuneri de sanctionare, în conditiile legii, a abaterilor constatate, pe care le supune spre aprobare secretarului de stat al Autoritătii;
e) asigura activitatea de audit în cadrul Autoritătii, potrivit prevederilor legale în vigoare.
(3) În îndeplinirea atributiilor de control care îi revin Autoritatea are dreptul să solicite informatii si documente, în conditiile legii, de la orice persoană juridică publică sau privată ori de la persoane fizice implicate în sfera sa de competenta, acestea având obligatia de a le pune la dispozitie personalului Autoritătii în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării.

Art. 8 – (1) Pe lângă secretarul de stat functionează Consiliul de coordonare, cu rol consultativ, având în componenta sa reprezentanti ai unor ministere si ai altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, ai autoritătilor administratiei publice locale, precum si un reprezentant al Federatiei Organizatiilor Neguvernamentale pentru Protectia Drepturilor Copilului din România.
(2) Consiliul de coordonare asigura cooperarea dintre institutiile si organizatiile ce îl compun, în vederea realizării obiectivelor Autoritătii.
(3) Atributiile si componenta Consiliului de coordonare se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4.

Capitolul 2 – Programe de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului

Art. 9 – În întelesul prezentei ordonante de urgentă, prin programe de interes national se întelege acele programe care contribuie la:
a) realizarea obiectivelor de reformare a sistemului de servicii si institutii destinate îngrijirii, protectiei si promovării drepturilor tuturor copiilor;
b) asigurarea functionarii adecvate a sistemului prevăzut la lit. a), în vederea îmbunătătirii indicatorilor de performantă a respectivelor servicii si institutii.

Art. 10 – (1) Autoritatea poate finanta sau, după caz, cofinanta următoarele tipuri de programe de interes national pentru protectia copilului:
a) programe specifice de implementare a strategiei nationale în domeniul reformei sistemului de servicii si institutii destinate îngrijirii, protectiei si promovării drepturilor copilului, inclusiv programe pentru prevenirea abandonului si reintegrarea copilului în familie;
b) programe de urgenta pentru depăsirea unor situatii de criza, în vederea asigurării protectiei si îngrijirii copiilor, determinate fie de calamitati naturale, fie de imposibilitatea unor autorităti locale de a asigura din bugetul propriu sumele necesare în vederea protectiei si îngrijirii copiilor, precum si, după caz, pentru interventii cu caracter umanitar;
c) orice alte programe corespunzătoare domeniului de activitate al Autoritătii.
(2) Programele de interes national prevăzute la alin. (1) lit. a), complementare actiunilor finantate la nivel local, pot avea următoarele obiective generale:
a) realizarea investitiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea si buna functionare a serviciilor si institutiilor care asigura îngrijirea, protectia si promovarea drepturilor copilului;
b) realizarea de studii, cercetări si publicatii în cadrul domeniului sau de activitate;
c) formarea initială si continua a personalului care îsi desfăsoară activitatea în cadrul serviciilor si institutiilor ce asigura promovarea drepturilor copilului, îngrijirea si protectia copiilor aflati în dificultate si a celor cu handicap, inclusiv prin adoptie;
d) informarea opiniei publice despre drepturile copilului prin campanii de mediatizare;
e) orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Autoritătii.

Art. 11 – Programele de interes national se aproba prin hotărâre a Guvernului, pe baza fundamentarilor elaborate de Autoritate.

Art. 12 – (1) Finantarea sau, după caz, cofinantarea programelor de interes national se asigura din următoarele surse:
a) bugetul de stat;
b) credite externe rambursabile si nerambursabile, din surse guvernamentale si neguvernamentale;
c) donatii, sponsorizări si alte surse, în conditiile legii;
d) sume din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap.
(2) Sumele alocate din sursele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) vor fi cuprinse în bugetul propriu al Autoritătii.

Art. 13 – (1) În scopul finantării programelor de interes national Autoritatea este autorizata sa aloce fonduri din bugetul propriu:
a) serviciilor publice specializate pentru protectia copilului;
b) organismelor private autorizate, potrivit legii.
(2) Alocarea fondurilor potrivit alin. (1) se face pe bază de conventii încheiate cu consiliile judetene si cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv cu organismele private autorizate potrivit legii.

Art. 14 – Autoritatea este autorizata sa finanteze proiecte din cadrul programelor de interes national din domeniul sau de activitate ce urmează să fie realizate, pe bază de conventie, în colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu alte autorităti sau institutii publice.

Art. 15 – (1) Sumele din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap se stabilesc proportional cu numărul copiilor cu handicap din numărul total al persoanelor cu handicap si se aloca Autoritătii de către Ministerul Sănătătii si Familiei.
(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se aloca pentru unitătile si serviciile prin care se realizează proiectele din cadrul programelor de interes national, pe baza conventiilor încheiate cu consiliile judetene si cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 16 – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Autoritatea va elabora metodologia de alocare a fondurilor si criteriile de identificare si de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes national.
(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului.

Capitolul 3 – Finantarea activitătilor de îngrijire si protectie a copiilor la nivel local

Art. 17 – Activitatea serviciilor si institutiilor publice care asigura protectia copilului se finantează din următoarele surse:
a) contributii obligatorii ale consiliilor locale din a căror rază teritorială provin copilul cu handicap si cel aflat în dificultate sau persoana majoră care beneficiază de protectie în conditiile art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, republicată; criteriile de determinare a comunitătii locale din care provine copilul sau persoana majoră se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al Autoritătii, cu avizul Ministerului Administratiei Publice;
b) sume alocate din bugetul Autoritătii, conform dispozitiilor art. 10 si 13;
c) venituri proprii ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit legii;
d) sume alocate din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap.

Art. 18 – (1) Nivelul contributiilor prevăzute la art. 17 lit. a) se stabileste pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(2) Sumele prevăzute pentru activitătile de protectie a copilului vor fi considerate prioritare. Consiliile locale sau judetene nu vor acoperi alte tipuri de cheltuieli până când contributia lor la acest tip de activităti nu este pe deplin acoperită.
(3) Sumele corespunzătoare contributiei unitătilor administrativ-teritoriale se cuprind în bugetul propriu al acestora si se transfera direct serviciilor publice specializate pentru protectia copilului din subordinea consiliilor judetene.
(4) Sumele transferate potrivit alin. (3) se cuprind în bugetul propriu al consiliului judetean. În cazul consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti aceste sume se cuprind în bugetele proprii ale acestora. Fiecare consiliu judetean si consiliu local al sectoarelor municipiului Bucuresti va comunică Autoritătii, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, estimarea fondurilor necesare si alocate pe anul următor pentru protectia copilului.

Capitolul 4 – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 19 – (1) Copiilor cu handicap si celor aflati în dificultate, internati în unitătile sau sectiile de spital cu profil de recuperare distrofici sau recuperare si reabilitare neuropsihomotorie, li se asigura îngrijire si protectie în conditiile prevăzute la art. 7-22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicată.
(2) Institutiile de protectie specială a persoanelor cu handicap, care asigura îngrijirea, asistenta, recuperarea sau, după caz, reabilitarea copiilor cu handicap din cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau, după caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, se vor reorganiza în etape, după evaluarea situatiei copilului cu handicap.
(3) Institutiile prevăzute la alin. (2) se vor reorganiza, în cadrul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului din subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în centre de tip familial pentru recuperarea si reabilitarea copiilor cu handicap si handicap sever, centre de îngrijire de zi si recuperare pentru copilul cu handicap sau, după caz, în alte servicii destinate îngrijirii, reabilitării si protectiei drepturilor copilului, fără personalitate juridică.
(4) Comisiile pentru protectia copilului stabilesc, după caz, măsurile de protectie prevăzute la art. 7-22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicată, pentru copiii aflati în institutiile, unitătile sau sectiile de spital prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea institutiilor, sectiilor de spital si a celorlalte unităti de protectie specială a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(5) Comisiile pentru protectia copilului efectuează evaluarea sociomedicala a copiilor, inclusiv a celor aflati în unitătile sau sectiile de spital prevăzute la alin. (1) si (2), si recomanda comisiilor de expertiza încadrarea în gradul de handicap potrivit criteriilor de acordare a acestuia.
(6) Evaluarea situatiei sociale si juridice a copiilor prevăzuti la alin. (4), elaborarea programului de reintegrare sociofamiliala si educatională a acestora, precum si a programului de recuperare a copilului cu handicap aflat în dificultate se realizează de personalul de specialitate al serviciilor publice specializate pentru protectia copilului.
(7) Evaluarile si programele realizate potrivit alin. (6) se aproba de comisia pentru protectia copilului, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicată.

Art. 20 – (1) Patrimoniul fostei Agentii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, stabilit pe baza bilantului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2000, se preia, pe bază de protocol de predare-preluare, de către Autoritate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.
(2) În conditiile legii Autoritatea va prelua toate drepturile si va fi tinuta de toate obligatiile fostei Agentii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, potrivit reglementărilor legale sau contractuale.

Art. 21 – Autoritatea asigura, în conditiile legii, continuitatea proiectelor în derulare, initiate de fosta Agentie Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.

Art. 22 – (1) La data încetării activitătii fostei Agentii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului personalul acesteia se preia de Autoritate si se considera transferat, în conditiile legii.
(2) Încadrarea pe posturile din cadrul Autoritătii a personalului preluat potrivit alin. (1) se face, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, pe bază de examen sau concurs, organizat în conformitate cu o metodologie aprobată prin ordin al secretarului de stat.
(3) Personalului fostei Agentii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, declarat nereusit ori care nu participa la examenul sau concursul de selectie, organizat potrivit alin. (2), îi încetează raporturile de serviciu sau de muncă, după caz, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale legislatiei muncii în vigoare.

Art. 23 – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, în cuprinsul actelor normative în vigoare sintagma „Agentia Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului” se înlocuieste cu sintagma „Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie”, sintagma „presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului”, cu sintagma „secretarul de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie”, iar sintagma „vicepresedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului”, cu sintagma „subsecretarul de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie”.

Art. 24 – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se modifica în mod corespunzător:
a) art. 12 alin. (1) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 502/1997 cu privire la organizarea si functionarea Comitetului Roman pentru Adoptii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 18 septembrie 1997, cu modificările ulterioare;
b) art. 3 alin. (3) si (4), art. 4 alin. (3) si art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000;
c) pct. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 26/2001 privind stabilirea atributiilor Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2001.

Art. 25 – (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si reorganizarea activitătilor de protectie a copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 8 decembrie 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.
(2) Actiunile si procedurile începute potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 192/1999 continua, până la finalizare, sub directa coordonare a Autoritătii.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
Petru Serban Mihailescu

Ministrul administratiei publice
Octav Cozmanca

Ministrul muncii si solidaritătii sociale
Marian Sarbu

Ministrul sănătătii si familiei
Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 12.