Ordonanta de urgenta 125/2008 pentru modificarea si completarea art. 29 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 125/2008 pentru modificarea si completarea art. 29 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

Având în vedere prevederile conventiilor internationale ale Organizatiei Internationale a Muncii, ratificate de România, în domeniul asigurării premiselor dialogului social si drepturilor de asociere sindicală, luând în considerare efectele reglementărilor actuale din cuprinsul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, asupra exercitării functiei publice în privinta persoanelor direct vizate în aplicare, precum si solicitările repetate ale asociatiilor sindicale ale functionarilor publici în vederea modificării acestor reglementări, în scopul asigurării unui real echilibru între aspectele sociale ce au necesitat reglementarea restrângerii dreptului de asociere a unora dintre categoriile de functionari publici de conducere, asa cum au fost acestea identificate la momentul elaborării normei juridice, si efectele obtinute în aplicare, în contextul legislatiei celorlalte state membre ale Uniunii Europene si în scopul respectării prioritătilor stabilite la nivel comunitar în domeniul întăririi rolului partenerilor sociali în cadrul procesului de crestere a calitătii actului de guvernare, având în vedere adresa Organizatiei Internationale a Muncii transmisă Agentiei Nationale a Functionarilor Publici în data de 19 decembrie 2006 si transpusă în anul 2007 în Recomandarea Organizatiei Internationale a Muncii nr. 092007ROM087 privitoare la modalitatea de reglementare a drepturilor sindicale ale functionarilor publici din România, în sensul neîngrădirii, în principiu, a accesului la functii de conducere în organizatii sindicale, ceea ce implică necesitatea armonizării reglementărilor actuale din România, membră fondatoare a Organizatiei Internationale a Muncii, cu practica în domeniu la nivel european, având în vedere adresele nr. 2554 din 22 octombrie 2007 si, respectiv, nr. 119 din 22 ianuarie 2008 ale Confederatiei Nationale Sindicale Cartel Alfa, precum si Adresa nr. 2 din 8 ianuarie 2008 a Sindicatului „Forum” din administratia publică, afiliat la Federatia Natională a Sindicatelor din Administratia Publică, prin care se semnalează faptul că „Aplicarea textului legal (actual, s.n.) afectează în mod grav libertatea sindicală a unei categorii însemnate de functionari, si anume a celor de conducere”; dat fiind faptul că neadoptarea de măsuri imediate prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonantei de urgentă, în vederea instituirii unui nou cadru legislativ care să asigure protectia adecvată atât a drepturilor conferite prin regimul functiei publice, cât si a dreptului de libertate sindicală, cu exceptiile impuse în mod obiectiv si rezonabil de natura functiei si a nivelului atributiilor specifice diverselor categorii de functii publice, determină consecinte negative deosebite în substanta drepturilor sus-mentionate si constituie premise de tensiune socială, întrucât aceste elemente vizează interesul public si constituie o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Articolul UNIC – Articolul 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:
„(3) În situatia în care înaltii functionari publici sau functionarii publici care au calitatea de ordonatori de credite sunt alesi în organele de conducere a organizatiilor sindicale, acestia au obligatia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale organizatiilor sindicale să opteze pentru una dintre cele două functii. În cazul în care functionarul public optează pentru desfăsurarea activitătii în functia de conducere în organizatiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu cea a mandatului în functia de conducere din organizatia sindicală.”

2. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
„(3^1) Functionarii publici, altii decât cei prevăzuti la alin. (3), pot detine simultan functia publică si functia în organele de conducere ale organizatiilor sindicale, cu obligatia respectării regimului incompatibilitătilor si al conflictelor de interese care le este aplicabil.”

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul internelor si reformei administrative
Cristian David

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici
Jozsef Birtalan

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse
Mariana Câmpeanu

Bucuresti, 8 octombrie 2008.
Nr. 125.