Ordonanta de urgenta 13/2015 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 13/2015 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice

Având în vedere obligatia Guvernului Românei de a îndeplini conditionalitatea orizontală ex-ante privind reforma în domeniul achizitiilor publice din Acordul de parteneriat al României pentru perioada de programare financiară 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 5515 din 6 august 2014, este necesară adoptarea unor măsuri de ordin legislativ, care să asigure eficientizarea activitătii în acest domeniu.
Luarea acestor măsuri pentru reforma si dezvoltarea sistemului achizitiilor publice conform angajamentelor asumate de România în contextul elaborării Strategiei nationale în domeniul achizitiilor publice în regim de urgentă se impune în considerarea faptului că există riscul ca, în actuala conjunctură, disfunctionalitătile generate de neimplementarea acestor măsuri să conducă la neaprobarea si/sau suspendarea programelor operationale finantate din fonduri europene alocate în exercitiul financiar 2014-2020 si astfel să fie aduse prejudicii grave eficacitătii si eficientei îndeplinirii obiectivelor specifice.
tinând cont de prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, întrucât absenta unei coordonări sustinute si eficiente în domeniul achizitiilor publice poate prezenta riscuri în ceea ce priveste suspendarea plătilor la nivel orizontal până la finalizarea unor actiuni menite să ducă la o reformă sistemică, întrucât aspectele vizate constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1 – (1) Prezenta ordonantă de urgentă reglementează înfiintarea, obiectivele, atributiile, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice.
(2) Agentia Natională pentru Achizitii Publice, denumită în continuare ANAP, se înfiintează ca institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finantelor Publice, prin preluarea atributiilor, activitătii, a posturilor si a personalului de la Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumită în continuare ANRMAP, de la Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, denumită în continuare UCVAP, si de la compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice.
(3) ANRMAP, UCVAP si compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice se desfiintează la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1).
(4) Activitatea ANAP este exercitată la nivel central si la nivel teritorial.

Capitolul II – Obiective si atributii

Art. 2 – Principalele obiective ale ANAP sunt elaborarea, promovarea si implementarea politicii în domeniul achizitiilor publice, stabilirea si implementarea sistemului de verificare si control al aplicării unitare a dispozitiilor legale si procedurale în domeniul achizitiilor publice, precum si monitorizarea functionării eficiente a sistemului de achizitii publice.

Art. 3 – În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 2, ANAP are următoarele atributii:
a) elaborarea si implementarea Strategiei nationale în domeniul achizitiilor publice, în conformitate cu obligatiile asumate de Guvernul României si de Uniunea Europeană;
b) elaborarea politicilor si a legislatiei în domeniul achizitiilor publice, în conformitate cu legislatia europeană si asigurarea interpretărilor unitare în domeniu, pentru care are drept de initiativă legislativă;
c) consilierea metodologică a autoritătilor contractante în procesul de atribuire a contractelor de achizitie publică si de concesiune, cu rol de suport operational în aplicarea corectă a legislatiei în acest domeniu;
d) controlul modului în care autoritătile contractante atribuie contractele de achizitie publică si de concesiune de lucrări publice si de servicii;
e) monitorizarea si supervizarea functionării sistemului de achizitii publice în România;
f) initierea si sustinerea politicilor si actiunilor de instruire a personalului implicat în activităti specifice achizitiilor publice;
g) reprezentarea României în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru si al retelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeană, în domeniul achizitiilor publice.

Capitolul III – Conducerea, organizarea si functionarea ANAP

Art. 4 – (1) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, ANAP este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finantelor publice.
(2) În activitatea sa presedintele este ajutat de un secretar general, înalt functionar public numit în conditiile legii.
(3) În exercitarea prerogativelor ce îi revin, presedintele ANAP emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.
(4) Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5 – (1) Organizarea, functionarea, structura organizatorică si numărul maxim de posturi al ANAP se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.
(2) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) ministrul finantelor publice asigură coordonarea activitătii desfăsurate de către ANRMAP, UCVAP si compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice.
(3) Personalul ANAP este constituit din functionari publici si/sau, după caz, din personal contractual.
(4) ANAP se substituie în toate drepturile si obligatiile decurgând din acte normative, contracte, conventii, întelegeri, protocoale, memorandumuri si acorduri în care ANRMAP, UCVAP si compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice sunt părti la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, inclusiv în litigiile aferente activitătilor acestora.
(5) Pentru functionarea ANAP la nivel central se va transmite în folosinta acesteia un imobil din domeniul public sau privat al statului în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).
(6) Functionarea structurilor teritoriale ale ANAP se desfăsoară în cadrul imobilelor directiilor generale regionale ale finantelor publice.
(7) Finantarea ANAP se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.

Capitolul IV – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 6 – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1) se încheie protocoale de predare-preluare între ANAP si Ministerul Finantelor Publice, ANAP si Secretariatul General al Guvernului si între ANAP si Agentia Natională de Administrare Fiscală.
(2) Protocoalele de predare-preluare prevăzute la alin. (1) cuprind prevederile bugetare pe anul 2015 aferente structurilor prevăzute la art. 1 alin (2), executia bugetară până la data predării-preluării, numărul de posturi al structurilor prevăzute la art. 1 alin. (2), precum si, după caz, patrimoniul aferent structurilor prevăzute la art. 1 alin. (2), stabilit pe baza situatiilor financiare întocmite în conditiile legii.
(3) Efectuarea modificărilor în executia bugetului de stat pe anul 2015, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, se efectuează pe baza instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.
(4) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea „ANRMAP” se înlocuieste cu denumirea „ANAP”.
(5) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), în cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările si completările următoare, si al celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea de verificare, sintagma „UCVAP/compartimente de verificare a achizitiilor publice” se înlocuieste cu denumirea „ANAP”.

Art. 7 – (1) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 6, finantarea cheltuielilor de personal si a altor cheltuieli necesare functionării structurilor preluate de ANAP se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite din structura cărora se preiau.
(2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă, pe baza protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 6, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în structura bugetului de stat, precum si în volumul si structura bugetului Ministerului Finantelor Publice si Secretariatului General al Guvernului.
(3) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice si Secretariatul General al Guvernului să detalieze modificările prevăzute la alin. (2) si să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii.

Art. 8 – (1) Încadrarea personalului care se preia în numărul maxim de posturi si în structura organizatorică a ANAP, precum si stabilirea, în conditiile legii, a drepturilor salariale aferente categoriilor de personal din cadrul acestei institutii publice se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin (1), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2015, salarizarea personalului ANAP se stabileste la nivelul de salarizare aferent functiilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice sau din institutiile subordonate acestuia în cazul în care nu exista functie similară.

Art. 9 – La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), se abrogă:
a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare;
c) art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul finantelor publice
Eugen Orlando Teodorovici

Secretarul general al Guvernului
Ion Moraru

Seful Cancelariei Primului-Ministru
Vlad Stefan Stoica

Ministrul fondurilor europene
Marius Nica

Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice
Rovana Plumb

Ministrul pentru societatea informatională
Sorin Mihai Grindeanu

Bucuresti, 20 mai 2015.
Nr. 13.