Ordonanta de urgenta 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasă si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasă si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România

În conformitate cu prevederile art. 63 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificărilor profesionale, statele membre au avut obligatia să transpună, să se conformeze la prevederile acesteia si să notifice Comisiei Europene măsurile întreprinse în acest sens până la data de 20 octombrie 2007, dată de la care sunt abrogate directivele 77/452, 77/453, 80/154 si 80/155 CE.
Având în vedere implicatiile care decurg pentru România în caz de nerespectare a prevederilor directivei, este necesar să se promoveze în regim de urgentă prezenta ordonantă de urgentă privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasă si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.
Nepromovarea în regim de urgentă a prezentei ordonante de urgentă poate atrage sanctionarea României de către Comisia Europeană, ca urmare a imposibilitătii respectării termenului de transpunere prevăzut pentru statele membre la art. 63 din Directiva 2005/36/CE.
Prezentul act normativ transpune în totalitate prevederile Directivei 2005/36/CE cu referire la exercitarea în regim temporar si de stabilire a profesiilor de asistent medical generalist si de moasă, îmbunătătind cadrul legislativ prevăzut de directivele 77/452, 77/453, 80/154 si, respectiv, 80/155 CE si instituind totodată un nou sistem informational între statele membre în scopul asigurării sigurantei bolnavului în relatie cu acesti profesionisti.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Capitolul I – Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasă si a profesiei de asistent medical

Sectiunea 1 – Dispozitii generale

Art. 1 – Profesia de asistent medical generalist, profesia de moasă si profesia de asistent medical se exercită, pe teritoriul României, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în profesia de asistent medical generalist, în profesia de moasă si, respectiv, de asistent medical, care pot fi:
a) cetăteni ai statului român;
b) cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
c) sotul unui cetătean român, precum si descendentii si ascendentii în linie directă, aflati în întretinerea unui cetătean român, indiferent de cetătenia acestora;
d) membrii de familie ai unui cetătean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), asa cum sunt definiti la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonantă de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările si completările ulterioare;
e) cetătenii statelor terte, beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;
f) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevăzute la lit. b).

Art. 2 – (1) În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următorul înteles:
a) în mod exclusiv, prin termenul de stat membru de origine sau de provenientă, stat membru de stabilire sau, după caz, stat membru gazdă se întelege un stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinând Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiană;
b) termenul de asistent medical generalist desemnează numai titularii unuia dintre titlurile oficiale de calificare prevăzute în anexa nr. 1, abilitati să acorde îngrijiri generale de sănătate al căror continut este prevăzut la art. 6;
c) termenul de moasă desemnează numai titularii unuia dintre titlurile oficiale de calificare prevăzute în anexa nr. 2, abilitati să acorde îngrijirile de sănătate ale căror continut si caracteristici sunt prevăzute la art. 7.
(2) Profesia de asistent medical se exercită cu titlurile oficiale de calificare de asistent medical/tehnician, conform specializării prevăzute în anexa nr. 3.
(3) Activitătile de asistent de farmacie se exercită în baza titlurilor oficiale de calificare de asistent medical de farmacie, asistent farmacie, tehnician de farmacie, în conformitate cu normele care vor fi elaborate de Ministerul Sănătătii Publice, si se asimilează profesiei de asistent medical.

Art. 3 – (1) Titlurile oficiale de calificare în profesia de asistent medical generalist, în profesia de moasă si în profesia de asistent medical obtinute în afara României, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor apartinând Spatiului Economic European sau în afara Confederatiei Elvetiene se echivalează de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului în conditiile legii.
(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac acele titluri care au fost recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană.

Art. 4 – Controlul si supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moasă si de asistent medical sunt realizate de Ministerul Sănătătii Publice si de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, denumite în continuare autorităti competente române, în conformitate cu atributiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art. 5 – (1) Activitătile de îngrijiri generale de sănătate prevăzute la art. 6 se exercită în România cu titlul profesional de asistent medical generalist.
(2) Activitătile de îngrijiri de sănătate prevăzute la art. 7, care au ca scop asigurarea sănătătii materne si a nou-născutului, se exercită în România cu titlul profesional de moasă.
(3) Activitătile asistentului medical se exercită în baza titlurilor oficiale de calificare în profesia de asistent medical/tehnician prevăzute în anexa nr. 3.
(4) Activitătile asistentului medical generalist, ale moasei si ale asistentului medical se exercită cu respectarea normelor elaborate de Ministerul Sănătătii Publice, în colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

Art. 6 – Activitătile exercitate cu titlul profesional de asistent medical generalist sunt:
a) stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate si furnizarea serviciilor de îngrijiri generale de sănătate, de natură preventivă, curativă si de recuperare;
b) administrarea tratamentului, conform prescriptiilor medicului;
c) protejarea si ameliorarea sănătătii;
d) elaborarea de programe si desfăsurarea de activităti de educatie pentru sănătate;
e) facilitarea actiunilor pentru protejarea sănătătii în grupuri considerate cu risc;
f) desfăsurarea activitătilor de cercetare în domeniul îngrijirilor generale de sănătate de către asistentii medicali generalisti licentiati;
g) participarea la protejarea mediului ambiant;
h) întocmirea de rapoarte scrise referitoare la activitatea specifică desfăsurată;
i) organizarea si furnizarea de servicii de îngrijiri de sănătate comunitară;
j) participarea asistentilor medicali generalisti abilitati ca formatori, la pregătirea teoretică si practică a asistentilor medicali generalisti în cadrul programelor de educatie continuă;
k) pregătirea personalului sanitar auxiliar;
l) desfăsurarea de activităti de educatie în institutii de învătământ pentru pregătirea viitorilor asistenti medicali.

Art. 7 – Profesia de moasă presupune dreptul de acces si exercitare a următoarelor activităti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare:
a) asigurarea unei bune informări si consilierea în materie de planificare familială;
b) diagnosticarea sarcinii, apoi supravegherea sarcinii normale, efectuarea examinărilor necesare pentru supravegherea evolutiei sarcinii normale;
c) prescrierea sau consilierea privind examinările necesare celei mai timpurii diagnosticări posibile a sarcinilor cu riscuri;
d) stabilirea unui program de pregătire a viitorilor părinti si consilierea lor în materie de igienă si alimentatie, asigurarea pregătirii complete pentru nastere;
e) îngrijirea si asistarea mamei în timpul travaliului si monitorizarea stării fetusului în utero prin mijloace clinice si tehnice adecvate;
f) asistarea nasterii normale inclusiv, la nevoie, efectuarea epiziotomiei si în cazuri de urgentă practicarea nasterii în prezentatie pelviană;
g) recunoasterea, la mamă sau la copil, a semnelor de anuntare a unor anomalii care necesită interventia unui medic si, după caz, asistarea acestuia; luarea măsurilor de urgentă care se impun în absenta medicului, în special extragerea manuală a placentei, urmată eventual de examinarea manuală a uterului;
h) examinarea si îngrijirea nou-născutului; luarea tuturor initiativelor care se impun în caz de nevoie si practicarea, după caz, a resuscitării imediate;
i) îngrijirea mamei, monitorizarea progreselor mamei în perioada postnatală si acordarea tuturor sfaturilor utile privind cresterea nou-născutului în cele mai bune conditii;
j) acordarea îngrijirilor prescrise de medic;
k) elaborarea rapoartelor scrise necesare;
l) desfăsurarea de către moasele licentiate de activităti de educatie în institutii de învătământ pentru pregătirea viitoarelor moase, activităti de cercetare si în cadrul programelor de educatie continuă.

Art. 8 – (1) Activitătile prevăzute la art. 6 si 7 se exercită cu asumarea responsabilitătii asistentului medical generalist si a moasei privind planificarea, organizarea, evaluarea si furnizarea serviciilor.
(2) Activitătile desfăsurate de asistentii medicali se exercită cu asumarea responsabilitătii privind planificarea, organizarea, evaluarea si furnizarea serviciilor, precum si cu privire la totalitatea actelor si tehnicilor practicate.

Art. 9 – (1) Cu exceptia cazurilor de fortă majoră, de urgentă ori când pacientul sau reprezentantii legali ori numiti ai acestuia sunt în imposibilitate de a-si exprima vointa sau consimtământul, asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical actionează respectând vointa pacientului si dreptul acestuia de a refuza ori de a opri îngrijirile acordate.
(2) Responsabilitatea asistentului medical generalist, a moasei sau a asistentului medical încetează în situatia în care pacientul nu respectă recomandările sau planul de îngrijire întocmit de acestia.

Art. 10 – Având în vedere natura profesiei de asistent medical generalist, de moasă si de asistent medical si obligatiile fundamentale ale acestora fată de pacienti în exercitarea profesiei, asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical nu sunt functionari publici.

Art. 11 – (1) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali prevăzuti la art. 1, membri ai Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, exercită profesia în regim salarial si/sau independent.
(2) Conditiile de acces la activitătile profesionale exercitate în regim independent de către asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali sunt stabilite prin norme elaborate de Ministerul Sănătătii Publice, în colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

Art. 12 – (1) Profesia de asistent medical generalist, moasă si asistent medical se exercită pe teritoriul României de persoanele prevăzute la art. 1, care îndeplinesc următoarele conditii:
a) sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist, moasă si, respectiv, asistent medical;
b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă;
c) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moasă si asistent medical;
d) sunt membri ai Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. d), în caz de prestare temporară sau ocazională de servicii, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care întrunesc conditiile prevăzute la art. 1 lit. b), d) sau f) trebuie să înstiinteze Ministerul Sănătătii Publice cu privire la prestarea temporară sau ocazională de servicii medicale pe teritoriul României si să fie înregistrati pe această perioadă la Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.
(3) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul României, precum si asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care întrunesc conditiile prevăzute la art. 1 lit. c) si e) exercită profesia de asistent medical generalist, moasă si asistent medical cu aceleasi drepturi si obligatii ca asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali cetăteni români.

Art. 13 – (1) La primirea în Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, asistentul medical generalist, moasa si, respectiv, asistentul medical vor depune următorul jurământ: „În numele Vietii si al Onoarei,
jur
să îmi exercit profesia cu demnitate,
să respect fiinta umană si drepturile sale
si să păstrez secretul profesional.
Jur că nu voi îngădui să se interpună între datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasă, religie, apartenentă politică sau stare socială.
Voi păstra respectul deplin pentru viata umană chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele medicale contrar legilor umanitătii.
Fac acest jurământ în mod solemn si liber!”
(2) Asistentii medicali generalisti, moasele si, respectiv, asistentii medicali cetăteni ai altor state pot depune jurământul în limba română sau în limba tării de origine sau de provenientă.

Sectiunea a 2-a – Nedemnităti si incompatibilităti

Art. 14 – Este nedemn si nu poate exercita profesia de asistent medical generalist, moasă si, respectiv, asistent medical:
a) asistentul medical generalist, moasa si, respectiv, asistentul medical care au fost condamnati definitiv pentru săvârsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitătii sau vietii în împrejurări legate de exercitarea profesiei si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
b) asistentul medical generalist, moasa si, respectiv, asistentul medical căruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară.

Art. 15 – (1) Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moasă si, respectiv, asistent medical este incompatibilă cu orice actiune de natură a aduce atingere demnitătii profesionale de asistent medical generalist, moasă si, respectiv, asistent medical sau bunelor moravuri, conform Codului de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical.
(2) Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă dreptul de exercitiu al profesiei.
(3) În termen de 10 zile de la aparitia situatiei de incompatibilitate, asistentul medical generalist, moasa si, respectiv, asistentul medical este obligat să anunte filiala Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România al cărui membru este.
(4) La solicitarea asistentului medical generalist, moasei si, respectiv, asistentului medical, la sesizarea oricărei persoane, institutii sau autorităti interesate, presedintele filialei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România din care face parte persoana aflată în stare de incompatibilitate poate constitui o comisie pentru fiecare caz în parte, alcătuită din 3 membri care, după caz, pot fi asistenti medicali generalisti, moase sau asistenti medicali cu grad principal, pentru a constata existenta sau inexistenta stării de incompatibilitate.

Sectiunea a 3-a – Autorizarea exercitării profesiei

Art. 16 – (1) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care întrunesc conditiile prevăzute la art. 1 exercită profesia pe baza certificatului de membru eliberat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali, avizat anual. Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greseli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv. Certificatul de membru este însotit de fisa de evidentă elaborată de Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.
(2) Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:
a) copia legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie;
b) declaratie pe propria răspundere privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 14 si 15;
c) certificatul de cazier judiciar;
d) certificatul de sănătate fizică si psihică.
(3) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul national unic al asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din România.
(4) La întocmirea Registrului national unic, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România utilizează si codul numeric personal pentru cetătenii români, precum si documentele de identitate emise de tara de origine pentru cetătenii altor state. Registrul national unic al asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din România se publică pe site-ul Ordinului Asistentilor Medicali, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, cu completările ulterioare, si a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.
(5) Asistentii medicali generalisti si moasele cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene exercită profesia temporar sau ocazional în România pe baza documentelor prevăzute la art. 31 alin. (1).

Art. 17 – Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută de lege nu pot detine functii de conducere în cadrul Ministerului Sănătătii Publice, al ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie, al autoritătilor de sănătate publică, al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, al caselor judetene de asigurări de sănătate si a municipiului Bucuresti, precum si în cadrul unitătilor sanitare publice.

Art. 18 – (1) În cazul în care un asistent medical generalist, o moasă sau un asistent medical nu îsi exercită profesia o perioadă mai mare de 5 ani, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România reatestă, la cerere, competenta profesională a acestuia, în vederea exercitării profesiei.
(2) Metodologia de reatestare a competentei profesionale se stabileste de Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

Art. 19 – (1) Practicarea profesiei de asistent medical generalist, moasă sau asistent medical de către o persoană care nu are această calitate ori nu îndeplineste conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă constituie infractiune si se pedepseste conform prevederilor Codului penal.
(2) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, prin presedintele filialei judetene, este în drept să exercite actiunea civilă pentru acordarea de daune morale în cazul lezării prestigiului sau intereselor profesionale ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România ori să sesizeze, după caz, organele de urmărire penală sau autoritătile competente pentru urmărirea si trimiterea în judecată a persoanelor care îsi atribuie sau care întrebuintează fără drept titlul ori calitatea de asistent medical generalist, moasă sau asistent medical ori care practică în mod nelegal.

Art. 20 – (1) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali îsi desfăsoară activitatea în sistem public si/sau în sectorul privat, precum si în colaborare cu furnizorii de servicii de îngrijiri de sănătate.
(2) Activitatea asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali se desfăsoară în cadrul echipei medicale sau independent, ca titulari ori asociati ai cabinetelor de practică independentă.

Art. 21 – Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical licentiati pot fi cadre didactice universitare în institutii de învătământ superior care pregătesc asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali, precum si personal de cercetare în institutii de cercetare.

Art. 22 – (1) Angajarea si promovarea profesională a asistentului medical generalist, a moasei si a asistentului medical în sistemul sanitar public si privat se realizează în conditiile legii.
(2) Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali din sistemul public sau privat încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greseli în activitatea profesională.
(3) La încheierea contractului de muncă, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali au obligatia să prezinte o copie a asigurării prevăzute la alin. (2).
(4) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali se pensionează la vârsta de 65 de ani, indiferent de sex.
(5) La cerere, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali se pot pensiona anticipat, la vârstele prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, dacă îndeplinesc conditiile de stagiu de cotizare prevăzute de lege pentru pensia anticipată sau pentru pensia anticipată partială.
(6) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care au depăsit limita de vârstă prevăzută la alin. (4) pot profesa în continuare în unităti sanitare private. Desfăsurarea activitătii se face în baza certificatului de membru si a avizului anual al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, eliberat pe baza certificatului de sănătate si a asigurării de răspundere civilă, pentru greseli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv.
(7) În cazul unitătilor sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum si al unitătilor sanitare publice aflate în zone defavorizate, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali îsi pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, până la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, cu avizul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România si cu aprobarea Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 23 – Educatia continuă se realizează de furnizori acreditati, cu avizul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.


Capitolul II – Dispozitii privind exercitarea, pe teritoriul României, a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasă si a profesiei de asistent medical de către asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene

Sectiunea 1 – Dispozitii privind facilitarea dreptului de stabilire pentru asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali

Art. 24 – (1) În caz de stabilire pe teritoriul României, solicitările asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu privire la accesul la una dintre activitătile profesionale se solutionează de către Ministerul Sănătătii Publice, în colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.
(2) Solicitantii prevăzuti la alin. (1) vor depune un dosar care cuprinde:
a) copia documentului de cetătenie;
b) copia legalizată a documentelor care atestă formarea în profesie;
c) certificatul emis de autoritătile competente ale statului membru de origine sau provenientă, prin care se atestă că titlurile oficiale de calificare sunt cele prevăzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind recunoasterea calificărilor profesionale, în cazul asistentilor medicali generalisti si moaselor;
d) certificatul de sănătate fizică si psihică emis de statul membru de origine sau provenientă ori o dovadă echivalentă certificatului de sănătate, în cazul în care autoritătile competente din statul de origine nu eliberează un astfel de certificat;
e) dovada emisă de statul membru de origine sau provenientă, prin care se atestă onorabilitatea si moralitatea posesorului. În cazul în care statul membru de origine nu eliberează un astfel de document, autoritătile competente române acceptă atestatul eliberat pe baza declaratiei pe propria răspundere ori a declaratiei solemne a solicitantului, de către autoritatea judiciară sau administrativă competentă ori, după caz, de notarul sau organizatia profesională abilitată în acest sens de acel stat;
f) dovada de asigurare privind răspunderea civilă pentru greseli în activitatea profesională emisă de institutiile abilitate dintr-unul din statele membre prevăzute la alin. (1).
(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d)-f) sunt valabile 3 luni de la data emiterii.
(4) Autoritătile competente române confirmă primirea dosarului solicitantului în termen de o lună de la data primirii si informează solicitantul, după caz, despre eventualele documente necesare pentru completarea dosarului.
(5) Solicitările asistentilor medicali generalisti si moaselor, prevăzuti la alin. (1) si care întrunesc, după caz, conditiile minime de formare sau conditiile de experientă profesională prevăzute de lege în vederea recunoasterii calificării, se solutionează în termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de către persoana interesată. Termenul poate fi prelungit cu o lună în cazul asistentilor medicali, precum si în cazurile în care recunoasterea calificărilor de asistent medical generalist si, respectiv, de moasă intră sub incidenta regimului general de recunoastere a calificărilor profesionale prevăzut de lege.
(6) Certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România se eliberează în urma aplicării procedurii de recunoastere a calificării profesionale.
(7) Autoritătile competente române pot solicita asistentilor medicali generalisti si moaselor posesori de titluri de calificare, care nu beneficiază de recunoastere automată prevăzută de lege, precum si asistentilor medicali să furnizeze informatii privind calificarea profesională însusită în statul membru de origine, în măsura necesară stabilirii eventualelor diferente semnificative fată de formarea în aceeasi profesie în România. În cazul în care acestia nu sunt în măsură să furnizeze datele solicitate, autoritătile române se adresează punctului de contact, autoritătii competente sau oricărui alt organism competent al statului membru de origine.

Art. 25 – (1) În cazul în care autoritătile competente române au cunostintă de fapte grave si precise care pot avea repercusiuni asupra începerii activitătii profesionale ori asupra exercitării profesiei de asistent medical generalist, moasă sau asistent medical în România, comise de asistentii medicali generalisti, moasele ori asistentii medicali cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, anterior stabilirii în România si în afara teritoriului său, acestea informează statul membru de origine ori de provenientă al celor în cauză.
(2) Autoritătile competente române analizează informatiile solicitate de statul membru gazdă cu privire la faptele grave si precise comise de asistentii medicali generalisti, moasele sau asistentii medicali cetăteni români ori care provin din România, anterior stabilirii în statul membru gazdă si în afara teritoriului, sau fapte care pot avea repercusiuni asupra începerii activitătii profesionale ori asupra exercitării profesiei în acel stat.
(3) Autoritătile competente române colaborează cu autoritătile competente omoloage ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor apartinând Spatiului Economic European si, respectiv, ale Confederatiei Elvetiene, asigurând confidentialitatea informatiilor transmise.
(4) Schimbul oricăror informatii, precum si al celor privind sanctiunile disciplinare ori penale aplicate în caz de fapte grave si precise, susceptibile de a avea consecinte asupra activitătilor de asistent medical generalist, moasă sau asistent medical, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004, cu completările ulterioare, si a prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare.
(5) Statul membru de origine examinează veridicitatea faptelor, iar autoritătile acestuia decid cu privire la natura si amploarea investigatiilor pe care trebuie să le realizeze si comunică statului membru gazdă concluziile rezultate din informatiile transmise.

Sectiunea a 2-a – Dispozitii privind libera prestare a serviciilor de către asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali

Art. 26 – Dispozitiile cu privire la libera prestare a serviciilor se aplică asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care sunt stabiliti în vederea exercitării profesiei în unul din aceste state, atunci când se deplasează pe teritoriul României pentru a exercita în regim temporar sau ocazional activitătile de asistent medical generalist, moasă si asistent medical.

Art. 27 – Caracterul temporar sau ocazional al prestării activitătilor de asistent medical generalist, moasă si asistent medical este stabilit, de la caz la caz, de către Ministerul Sănătătii Publice, în functie de durata, frecventa, periodicitatea si continuitatea acestora.

Art. 28 – (1) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul dintre aceste state, sunt exceptati de la obligatia înscrierii în Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România atunci când solicită accesul la una dintre activitătile de asistent medical generalist, moasă sau asistent medical, în vederea prestării temporare sau ocazionale de servicii medicale în România.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt înregistrate automat în Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România pe durata prestării serviciilor respective, în baza copiei documentelor prestatorului prevăzute la art. 31 alin. (1), transmise în acest scop de către Ministerul Sănătătii Publice, si sunt scutite de plată cotizatiei de membru.

Art. 29 – Pe durata prestării cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor pe teritoriul României, persoanele prevăzute la art. 26 se supun dispozitiilor cu caracter profesional, regulamentar sau administrativ privind calificările profesionale si utilizarea titlurilor, dispozitiilor privind faptele profesionale grave care afectează direct si specific protectia si securitatea beneficiarilor serviciilor de îngrijiri, precum si dispozitiilor disciplinare prevăzute de lege pentru asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali cetăteni români, membri ai Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

Art. 30 – Solicitările asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul din aceste state, referitoare la prestarea temporară sau ocazională de servicii în România se solutionează de către Ministerul Sănătătii Publice, în colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

Art. 31 – (1) În cazul în care solicitantul se află la prima prestare temporară sau ocazională de servicii în România, acesta va înainta Ministerului Sănătătii Publice următoarele documente:
a) o declaratie prealabilă scrisă, în care se precizează durata prestării, natura acesteia, locul de desfăsurare a acestor activităti, precum si domeniul de asigurare ori alte mijloace de protectie personală sau colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire;
b) copia documentului de cetătenie;
c) documentul emis de statul membru de stabilire prin care se atestă că, la data eliberării acestuia, titularul este stabilit legal în acest stat membru si că nu îi este interzisă exercitarea activitătilor, după caz, de asistent medical generalist, de moasă sau de asistent medical, nici măcar temporar;
d) copia legalizată a diplomelor, certificatelor sau altor titluri de asistent medical generalist, de moasă sau de asistent medical prevăzute de lege ori de normele Uniunii Europene pentru prestarea activitătilor în cauză.
(2) Declaratia prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi înaintată prin toate mijloacele de comunicare si se reînnoieste o dată pe an, dacă prestatorul intentionează să furnizeze temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, servicii în România.
(3) În cazul asistentilor medicali prevăzuti la art. 26, aflati la prima prestare temporară sau ocazională de servicii, autoritătile competente române pot verifica formarea profesională a prestatorului. Verificarea este posibilă numai în cazul în care are ca scop evitarea producerii daunelor grave aduse sănătătii pacientului, din cauza lipsei calificării profesionale a prestatorului si în măsura în care nu depăseste ceea ce este necesar în acest sens.
(4) În termen de până la 30 de zile de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (1), autoritătile competente române informează solicitantul, după caz, cu privire la decizia de neaplicare a prevederilor alin. (3), cu privire la decizia de verificare a calificării profesionale si rezultatul verificării efectuate. În cazul în care autoritătile competente române întâmpină dificultăti care pot conduce la întârzieri în solutionarea cererii, acestea informează, în termenul mentionat, solicitantul asupra motivelor întârzierii, precum si asupra intervalului de timp necesar formulării unei decizii. În această situatie, decizia se va lua până la sfârsitul lunii a doua de la data înregistrării informatiilor solicitate în completare. Prestarea de servicii se va face în termen de 30 de zile de la data deciziei luate în baza prevederilor prezentului alineat de către autoritătile competente române. În absenta unui răspuns din partea autoritătilor competente române în termenele prevăzute, serviciile pot fi prestate.
(5) În cazul unei diferente semnificative între calificarea profesională însusită de asistentii medicali prevăzuti la art. 26 în statul membru de stabilire si formarea în aceeasi profesie impusă în România, de natură să afecteze în mod negativ sănătatea beneficiarului, autoritătile competente române solicită prestatorului să demonstreze, printr-o probă de aptitudini, că a obtinut competentele si cunostintele neacoperite de titlurile de calificare ale acestuia.

Art. 32 – (1) În caz de prestare temporară a serviciilor în România, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul din aceste state, sunt exceptati de la procedura de acreditare prevăzută de legislatia asigurărilor sociale de sănătate.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligatia de a informa în prealabil Casa Natională de Asigurări de Sănătate asupra serviciilor pe care urmează să le presteze pe teritoriul României, iar în caz de urgentă, în termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.

Art. 33 – (1) Pentru fiecare prestare de servicii, autoritătile competente române pot solicita autoritătilor competente omoloage din statul membru de stabilire informatii pertinente cu privire la legalitatea conditiei de stabilire, buna conduită profesională a solicitantului sau existenta sanctiunilor disciplinare ori penale.
(2) La solicitarea statului membru gazdă, autoritătile competente române transmit informatiile solicitate cu respectarea prevederilor art. 25.
(3) Autoritătile competente asigură schimbul necesar de informatii pentru ca plângerea beneficiarului serviciilor de îngrijiri împotriva prestatorului de servicii în regim temporar si ocazional să fie corect solutionată. În această situatie, beneficiarul serviciilor de îngrijiri este informat asupra cursului demersului său.

Sectiunea a 3-a – Dispozitii comune cu privire la dreptul de stabilire si libera prestare de servicii de către asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali

Art. 34 – (1) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care exercită profesia în România au dreptul de a atasa la titlul profesional titlul legal de calificare obtinut în statul membru de origine sau de provenientă, în limba statului emitent si, eventual, abrevierea acestui titlu. Titlul de calificare va fi însotit de numele si locul institutiei sau al organismului emitent.
(2) Dacă titlul de calificare prevăzut la alin. (1) desemnează în România o pregătire complementară neînsusită de beneficiar, acesta va utiliza în exercitiul profesiei forma corespunzătoare a titlului, indicată de autoritătile competente române.

Art. 35 – (1) În cazul asistentilor medicali generalisti si moaselor, prevăzuti la art. 26, prestarea cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor pe teritoriul României se face cu titlul profesional prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă, pentru profesia respectivă.
(2) În cazul asistentilor medicali prevăzuti la art. 26, prestarea cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor pe teritoriul României se face în baza titlului profesional, conform specializării, prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă, atunci când autoritătile competente române verifică documentele de calificare în vederea prestării serviciilor.
(3) În cazul asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali stabiliti în România, exercitarea profesiei se face cu titlul profesional prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă pentru profesia în cauză.

Art. 36 – (1) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care exercită profesia ca urmare a recunoasterii calificării profesionale de către autoritătile competente române trebuie să posede cunostintele lingvistice necesare desfăsurării activitătilor profesionale în România.
(2) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti si care exercită profesia în România, au obligatia să cunoască legislatia din domeniul sănătătii, domeniul securitătii sociale, precum si prevederile Codului de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical.
(3) În vederea cunoasterii informatiilor prevăzute la alin. (2), autoritătile române competente organizează, la nivelul structurilor teritoriale si centrale, birouri de informare legislativă.

Art. 37 – Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care, în timpul exercitării profesiei în România, încalcă dispozitiile legale si regulamentele profesiei, răspund potrivit legii.

Capitolul III – Organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România

Sectiunea 1 – Dispozitii generale

Art. 38 – (1) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România se organizează si functionează ca organizatie profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilităti delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate controlul si supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasă si, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practică publică autorizate.
(2) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România are autonomie institutională în domeniul său de competentă normativ si jurisdictional profesional si îsi exercită atributiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni, în conditiile legii.
(3) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România cuprinde toti asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care exercită profesia de asistent medical generalist, moasă si asistent medical în conditiile prezentei ordonante de urgentă.
(4) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România are sediul central în municipiul Bucuresti.
(5) Patrimoniul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România se constituie din bunuri mobile si imobile dobândite în conditiile legii.

Art. 39 – (1) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România este organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si functionează în teritoriu prin filiale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(2) Filialele judetene si filiala municipiului Bucuresti nu au personalitate juridică si beneficiază de autonomie organizatorică si functională în limitele prevăzute de Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.
(3) La nivelul Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România functionează departamente, compartimente, comisia de specialitate a asistentilor medicali generalisti, comisia de specialitate a moaselor, comisii de specialitate pentru asistentii medicali, Comisia natională de etică si deontologie a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, precum si alte comisii, aprobate prin hotărâre a Consiliului national.
(4) Filialele judetene, respectiv filiala municipiului Bucuresti, adoptă o structură organizatorică în concordantă cu structura Consiliului national.
(5) Atributiile departamentelor, compartimentelor si comisiilor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

Sectiunea a 2-a – Atributiile Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România

Art. 40 – (1) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România are următoarele atributii: a) asigură aplicarea regulamentelor si normelor care organizează si reglementează exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasă si a profesiei de asistent medical din România, indiferent de forma de exercitare si de unitatea sanitară în care se desfăsoară;
b) autorizează temporar exercitarea profesiilor de asistent medical generalist si de moasă pentru cetătenii altor state decât cei prevăzuti la art. 1, în cazul situatiilor de urgentă, schimburilor de experientă, conventiilor bilaterale între România si aceste state;
c) colaborează cu Ministerul Sănătătii Publice la elaborarea normelor specifice si a reglementărilor privind profesiile de asistent medical generalist, moasă si asistent medical si asigură aplicarea acestora; d) atestă onorabilitatea si moralitatea profesională a membrilor săi;
e) apără demnitatea si promovează drepturile si interesele profesionale ale membrilor săi, apără onoarea, libertatea si independenta profesională a asistentului medical generalist, a moasei si a asistentului medical în exercitarea profesiei;
f) solutionează cererile si petitiile membrilor prin organele de conducere ale filialelor sau, în cazul nesolutionării la acest nivel, prin organele de conducere ierarhic superioare;
g) asigură respectarea de către asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali a obligatiilor ce le revin fată de pacient si de sănătatea publică;
h) elaborează criterii si standarde privind asigurarea calitătii serviciilor de îngrijiri de sănătate, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătătii Publice;
i) supraveghează aplicarea si respectarea standardelor de calitate a activitătilor de asistent medical generalist, moasă si, respectiv, asistent medical;
j) elaborează proiecte de metodologii, de ghiduri si de protocoale de practică, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătătii Publice;
k) elaborează si adoptă statutul si regulamentul de organizare si functionare ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România si Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din România, luând măsurile necesare pentru respectarea unitară a acestora;
l) întocmeste, actualizează permanent Registrul national unic al asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din România, administrează pagina de internet pe care este publicat;
m) analizează cazurile de abateri de la normele de etică si deontologie profesională si de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdictie profesională;
n) asigură schimbul de informatii cu Ministerul Sănătătii Publice si cu autoritătile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali;
o) organizează centre de pregătire lingvistică, necesare pentru exercitarea activitătii profesionale de către asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali cetăteni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
p) colaborează cu organizatii de profil profesional-stiintific, patronal, sindical din domeniul sanitar si cu organizatii neguvernamentale în toate problemele privind exercitarea profesiei si asigurarea sănătătii populatiei;
q) colaborează cu Ministerul Sănătătii Publice la organizarea si desfăsurarea concursurilor si examenelor pentru asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali, desemnează reprezentanti în comisiile pentru concursuri si examene si elaborează subiectele pentru ocuparea posturilor vacante din unitătile sanitare publice;
r) colaborează cu Ministerul Sănătătii Publice la elaborarea contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si a normelor de aplicare a acestuia;
s) promovează interesele membrilor săi în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională;
t) stabileste, în functie de gradul riscului profesional si de activitatea desfăsurată în calitate de salariat sau liber profesionist, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă pentru asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali;
u) organizează puncte teritoriale de informare privind legislatia din domeniul sănătătii;
v) participă, împreună cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si Ministerul Sănătătii Publice, la stabilirea numărului de locuri pentru învătământul postliceal sanitar si pentru învătământul superior de asistentă medicală;
x) avizează fisa de atributii a posturilor de asistent medical generalist, moasă si asistent medical;
z) organizează si derulează programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor.
(2) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, prin structurile nationale sau judetene, colaborează în domeniul său de competentă cu Ministerul Sănătătii Publice, cu institutii, autorităti si organizatii la realizarea următoarelor activităti:
a) formarea, specializarea si perfectionarea pregătirii profesionale a asistentului medical generalist, a moasei si a asistentului medical din România;
b) elaborarea standardelor de practică profesională în vederea asigurării calitătii actului de îngrijire în unitătile sanitare;
c) initierea si promovarea de forme de educatie continuă în vederea cresterii gradului de competentă profesională a membrilor săi;
d) elaborarea criteriilor si standardelor de dotare a cabinetelor de practică independentă;
e) promovarea si asigurarea cadrului necesar desfăsurării unei concurente loiale, bazate exclusiv pe criteriile competentei profesionale;
f) elaborarea proiectelor de norme privind practica independentă a asistentului medical generalist, a moasei si a asistentului medical;
g) elaborarea proiectelor de norme privind furnizarea îngrijirilor în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;
h) avizarea înfiintării cabinetelor private ale asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali, indiferent de forma lor juridică;
i) colaborarea cu Ministerul Sănătătii Publice în vederea elaborării metodologiei si a tematicilor de concursuri, examene, de acordarea de competente si de grade profesionale pentru asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali;
j) sustinerea activitătii si dezvoltării cercetării stiintifice si organizarea de manifestări stiintifice în domeniul îngrijirilor de sănătate.

Art. 41 – În exercitarea atributiilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România are dreptul de a formula actiune în justitie în nume propriu sau în numele membrilor săi.

Sectiunea a 3-a – Membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România

Art. 42 – (1) În vederea exercitării profesiei, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali prevăzuti la art. 1, stabiliti în România, au obligatia să se înscrie în Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.
(2) Calitatea de membru este dovedită prin certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, care se eliberează la înscrierea în organizatia profesională.
(3) Înscrierea se face la filiala judeteană în a cărei rază se află unitatea la care urmează să îsi desfăsoare activitatea, filiala judeteană în a cărei rază îsi au domiciliul sau resedinta ori, în situatii speciale, la Biroul executiv al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.
(4) La înscriere, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali depun jurământul prevăzut la art. 13.
(5) Depunerea jurământului se mentionează în certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.
(6) Pot deveni, la cerere, membri ai Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România si asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul dintre aceste state si care prestează temporar servicii de îngrijiri de sănătate în România, cu respectarea prevederilor alin. (3).

Art. 43 – (1) La cerere, membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moasă si asistent medical pot solicita suspendarea calitătii de membru pe durata respectivă.
(2) Pe durata suspendării, la cerere, a calitătii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România se suspendă de drept toate obligatiile si drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 44 – (1) Membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România sunt înscrisi în Registrul national unic al asistentilor medicali generalisti, al moaselor si al asistentilor medicali din România.
(2) Calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România o pot păstra, la cerere, si asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali pensionari.

Sectiunea a 4-a – Drepturile si obligatiile membrilor

Art. 45 – Membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România au următoarele drepturi:
a) de a alege si de a fi alesi în organele reprezentative ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, în conditiile prezentei ordonante de urgentă;
b) de a avea acces la toate datele care privesc organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România si a filialelor acestuia;
c) de a se adresa nemijlocit tuturor organelor de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, nationale sau teritoriale, si de a primi informatiile solicitate;
d) de a participa la actiunile organizate de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România si de a fi informati despre desfăsurarea acestora;
e) de a participa la programe de perfectionare si la alte forme de educatie continuă pentru asistenti medicali generalisti, pentru moase si pentru asistenti medicali;
f) de a contesta sanctiunile primite, în termen de 30 de zile de la comunicarea lor, conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă;
g) dreptul persoanelor care exercită functii de conducere la nivel teritorial sau national în structurile Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România de a-si rezerva locul de muncă pe perioada în care îndeplinesc functiile respective;
h) de a li se acordă, de către Consiliul national, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare si de excelentă, la propunerea Biroului executiv al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, precum si calitatea de membru de onoare;
i) dreptul membrilor Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România alesi în functii de conducere, la nivel national ori teritorial, sau care detin functii de conducere în cadrul structurilor organizatorice ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România de a beneficia de 3 zile libere lunar, plătite, pentru îndeplinirea atributiilor profesionale la Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, precum si a atributiilor conferite de functia de conducere;
j) de a purta însemnele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

Art. 46 – (1) Membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România au următoarele obligatii:
a) să cunoască si să respecte reglementările privind exercitarea profesiei si legislatia în domeniul sănătătii;
b) să cunoască si să respecte prevederile Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România privind exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moasă si de asistent medical, ale Codului de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din România, precum si regulamentele profesiei si hotărârile organelor de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România;
c) să manifeste un comportament demn în exercitarea profesiei;
d) să nu aducă prejudicii reputatiei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România si prestigiului profesiei de asistent medical generalist, de moasă si de asistent medical;
e) să participe la adunările generale ale filialelor din care fac parte;
f) să apere reputatia si interesele legitime ale asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali;
g) să ducă la îndeplinire hotărârile si deciziile organelor de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România;
h) să rezolve sarcinile încredintate în calitate de membri sau reprezentanti ai Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România;
i) să achite, în termenul stabilit, cotizatia lunară datorată în calitate de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România;
j) să execute cu bună-credintă atributiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, în filialele judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
k) să urmeze formele de educatie continuă în vederea cresterii gradului de pregătire profesională si a mentinerii prestatiei profesionale sigure si eficace;
l) să semneze si să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, titlul profesional sau, după caz, specialitatea, gradul si codul pe toate documentele care atestă activitătile profesionale executate;
m) să respecte drepturile pacientilor.
(2) În vederea cresterii gradului de pregătire profesională, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali au obligatia să efectueze cursuri si alte forme de educatie continuă. Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România creditează cursurile, programele de educatie continuă avizate de Ministerul Sănătătii Publice, precum si alte forme de educatie continuă prevăzute de lege si stabileste numărul minim de credite anual necesar reautorizării exercitării profesiei.
(3) Furnizorii de educatie continuă a asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali se stabilesc de către Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, în colaborare cu Ministerul Sănătătii Publice.
(4) Asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România li se poate suspenda dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.

Sectiunea a 5-a – Organizarea la nivel teritorial si national

Paragraful 1 – Organizarea la nivel teritorial

Art. 47 – (1) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România este organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
(2) La nivelul fiecărui judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, se organizează câte o filială a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, formată din toti asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care exercită profesia în unitatea administrativ-teritorială respectivă, denumită în continuare filiala judeteană, respectiv filiala municipiului Bucuresti.
(3) Filialele judetene si filiala municipiului Bucuresti nu au personalitate juridică si beneficiază de autonomie organizatorică si functională, în limitele prevăzute de Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.
(4) Sediul filialei judetene este în orasul de resedintă a judetului, respectiv în municipiul Bucuresti, pentru filiala municipiului Bucuresti.

Art. 48 – Organele de conducere ale filialei judetene, respectiv ale filialei municipiului Bucuresti a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România sunt:
a) adunarea generală;
b) consiliul judetean, respectiv Consiliul Municipiului Bucuresti;
c) biroul consiliului judetean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucuresti;
d) presedintele.

Art. 49 – (1) Adunarea generală este constituită din reprezentantii alesi ai tuturor asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali cu drept de liberă practică înscrisi în filiala respectivă, conform normei de reprezentare de 1 la 50.
(2) Adunarea generală alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii consiliului judetean al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, respectiv ai Consiliului Municipiului Bucuresti al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, în prezenta a cel putin 2/3 din numărul total al reprezentantilor alesi.

Art. 50 – (1) Consiliile judetene ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România au un număr de membri proportional cu numărul asistentilor medicali generalisti, moaselor si, respectiv, asistentilor medicali înscrisi în Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, după cum urmează:
a) până la 1.000 de asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali, înscrisi – 11 membri, alesi din rândul reprezentantilor adunării generale;
b) între 1.001-2.000 de asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali înscrisi – 15 membri, alesi din rândul reprezentantilor adunării generale;
c) între 2.001-4.000 de asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali înscrisi – 19 membri, alesi din rândul reprezentantilor adunării generale;
d) peste 4.000 de asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali înscrisi – 21 membri, alesi din rândul reprezentantilor adunării generale.
(2) Consiliul Municipiului Bucuresti al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România este format din 25 de membri, alesi din rândul reprezentantilor adunării generale.
(3) Alegerile sunt validate în prezenta a 2/3 din numărul total al reprezentantilor în adunarea generală; în cazul în care la adunarea generală întrunită cu ocazia alegerilor nu este prezent un număr de 2/3 din numărul total al reprezentantilor, în termen de 14 zile se va organiza o altă adunare generală pentru alegeri, al cărei rezultat va fi validat, indiferent de numărul participantilor.
(4) Consiliul judetean al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, respectiv Consiliul Municipiului Bucuresti al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România va alege dintre membrii săi un birou format din: un presedinte, 3 vicepresedinti si un secretar.
(5) Organele de conducere ale filialelor judetene, respectiv ale filialei municipiului Bucuresti se subordonează ierarhic Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.
(6) La nivelul unitătilor sanitare, se pot delega de către presedintele filialei unele atributii, unui reprezentant ales în adunarea generală din unitatea respectivă.

Paragraful 2 – Organizarea la nivel national

Art. 51 – (1) Organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, la nivel national, sunt:
a) Adunarea generală natională;
b) Consiliul national;
c) Biroul executiv;
d) presedintele;
e) presedintele de onoare.
(2) Organele de conducere prevăzute la alin. (1) îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă.

Art. 52 – (1) Adunarea generală natională este constituită din reprezentanti alesi la nivelul filialelor judetene si la nivelul filialei municipiului Bucuresti, conform normei de 1 reprezentant la 500 de membri.
(2) Adunarea generală natională alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, în prezenta a cel putin 2/3 din numărul total al reprezentantilor alesi. În cazul în care, la Adunarea generală natională la care au loc alegeri nu este prezent un număr de 2/3 din numărul total al reprezentantilor, în termen de 14 zile se va organiza o altă adunare generală natională de alegeri, al cărei rezultat va fi validat, indiferent de numărul participantilor.
(3) Adunarea generală natională adoptă, în prezenta a cel putin 2/3 din numărul total al reprezentantilor alesi, Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din România, Regulamentul de organizare si functionare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România si Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.
(4) Lucrările Adunării generală nationale sunt conduse de presedintele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

Art. 53 – (1) Consiliul national este alcătuit din presedintii fiecărei filiale judetene, respectiv ai filialei municipiului Bucuresti, presedintele de onoare, reprezentantul autoritătii de stat, câte un reprezentant al organizatiilor din ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie, câte un reprezentant al fiecărei filiale judetene si 3 reprezentanti ai filialei municipiului Bucuresti, alesi de Adunarea generală natională.
(2) Consiliul national este legal constituit în prezenta a jumătate plus unu din numărul membrilor săi si adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi.
(3) Consiliul national se întruneste în sesiuni trimestriale si extraordinare.

Art. 54 – Activitatea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România este coordonată, între sesiunile Consiliului national, de Biroul executiv.

Art. 55 – (1) Biroul executiv al Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România asigură activitatea permanentă a acestuia, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă.
(2) Biroul executiv al Consiliului national este alcătuit din presedinte, presedintele de onoare, 4 vicepresedinti si un secretar national, alesi prin vot secret de membrii Consiliului national din rândul acestora.
(3) Presedintele de onoare va fi ales de către Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România din rândul personalitătilor în domeniu sau din societatea civilă.

Art. 56 – (1) Biroul executiv al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, precum si organele de conducere ale filialelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti se subordonează din punct de vedere ierarhic Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România. Hotărârile Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, adoptate în conformitate cu dispozitiile legale, sunt obligatorii atât pentru membrii filialelor judetene, cât si pentru Biroul executiv al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, precum si pentru organele de conducere ale filialelor Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.
(2) Functiile de conducere la nivel judetean sau national din structurile Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România sunt incompatibile cu alte functii de conducere din alte asociatii profesionale din România.
(3) Membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România care exercită functii de conducere si care nu îsi îndeplinesc cu demnitate responsabilitătile functiei sau se află într-o stare de incompatibilitate, la propunerea Biroului executiv, vor fi suspendati din functie de Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.
(4) Procedura de sesizare si solutionare a cauzelor, precum si procedura de suplinire a functiei de conducere rămasă vacantă se stabilesc prin Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

Art. 57 – (1) Organizarea alegerilor la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si la nivel national, se desfăsoară la date diferite pentru fiecare dintre organele de conducere prevăzute la art. 48 si 51, o dată la 4 ani, în baza Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România si aprobat de Consiliul national.
(2) În cazul vacantării functiei alese prin demisie sau incapacitatea exercitării acesteia, se vor organiza alegeri pentru functia respectivă în termen de 90 de zile, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 58 – Veniturile Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România se constituie din următoarele surse, obtinute în conditiile legii:
a) taxe de înscriere;
b) cotizatii lunare ale membrilor;
c) donatii si sponsorizări de la persoane fizice ori juridice, potrivit legii;
d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestări stiintifice, în conditiile legii;
e) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice si juridice, inclusiv din organizarea de cursuri si alte forme de educatie continuă;
f) încasări din vânzarea publicatiilor proprii;
g) drepturi editoriale, publicitate în publicatiile editate de organizatie;
h) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 59 – (1) Neplata cotizatiei datorate de membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sanctionează cu suspendarea calitătii de membru până la plata cotizatiei datorate. În cazul întârzierii plătii cotizatiei peste termenul de 6 luni, se aplică majorări de întârziere în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, conform prevederilor legale.
(2) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se aplică de biroul consiliului judetean al filialei respective.

Art. 60 – (1) Neplata cotizatiei datorate de filialele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România pe o perioadă de 3 luni se sanctionează cu suspendarea din functie a presedintelui filialei, prin hotărâre a Consiliului national, până la plata cotizatiei datorate, perioadă în care atributiile presedintelui sunt preluate de unul dintre vicepresedinti, desemnat de Consiliul national. În cazul întârzierii plătii cotizatiei peste termenul de 3 luni, se aplică majorări de întârziere în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului national, conform prevederilor legale, si se solicită blocarea contului filialei respective.
(2) Ridicarea sanctiunii se pune în aplicare prin hotărâre a Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

Art. 61 – Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România tarifele se stabilesc, după caz, de Consiliul national, respectiv si de consiliul judetean al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România respectiv Consiliul Municipiului Bucuresti al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

Sectiunea a 6-a – Răspunderea disciplinară

Art. 62 – (1) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali răspund disciplinar pentru nerespectarea legislatiei din domeniul profesiei, a Codului de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din România, a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare de organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, precum si pentru orice fapte săvârsite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.
(2) Răspunderea disciplinară prevăzută la alin. (1) este angajată în functie de gravitatea abaterii.
(3) Sanctiunile disciplinare pe care organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România le pot aplica sunt următoarele:
a) mustrarea;
b) avertismentul;
c) suspendarea calitătii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România si informarea Ministerului Sănătătii Publice cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectivă;
d) retragerea calitătii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România si informarea Ministerului Sănătătii Publice cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei.
(4) Sanctiunile prevăzute la alin. (3) lit. a) si b) se aplică de consiliul judetean al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.
(5) Sanctiunile prevăzute la alin. (3) lit. c) si d) se aplică de Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România în urma unei anchete efectuate de Comisia natională de etică si deontologie a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, care întocmeste un raport în acest sens.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), aplicarea sanctiunii prevăzute la alin. (3) lit. c), pentru motivele prevăzute la art. 46 alin. (4), se face de către consiliul judetean al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, respectiv de Consiliul Municipiului Bucuresti al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

Art. 63 – Membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România care s-au retras sau au fost exclusi din organizatie nu pot ridica nicio pretentie asupra veniturilor sau patrimoniului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, asupra taxelor de înscriere, a cotizatiilor sau a eventualelor contributii bănesti efectuate în perioada în care acestia au avut calitatea de membri ai Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

Art. 64 – Concluziile anchetei si sanctiunile aplicate se comunică în scris persoanei în cauză, consiliului judetean al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, respectiv Consiliului Municipiului Bucuresti al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, persoanei juridice cosemnatare a contractului individual de muncă si, în cazul retragerii calitătii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 65 – (1) Contestatiile împotriva sanctiunilor prevăzute la art. 62 alin. (3) lit. a) si b) se adresează Biroului executiv al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Sanctiunile prevăzute la art. 62 alin. (3) lit. c) si d) pot fi contestate la judecătoria în a cărei circumscriptie teritorială îsi desfăsoară activitatea asistentul medical generalist, moasa sau asistentul medical sanctionat, în termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii.

Art. 66 – Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, prevăzută la art. 62, nu exclude răspunderea civilă, contraventională si penală.

Capitolul IV – Rolul, atributiile si drepturile autoritătii de stat

Art. 67 – (1) Ministerul Sănătătii Publice, în calitate de autoritate de stat, urmăreste ca activitatea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România să se desfăsoare în conditiile legii.
(2) Reprezentantul autoritătii de stat cu rang de secretar de stat în Ministerul Sănătătii Publice este membru al Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România si este numit prin ordin al ministrului sănătătii publice.
(3) În cazul în care reprezentantul autoritătii de stat constată că nu sunt respectate prevederile legale, acesta sesizează organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România. În termen de 15 zile de la efectuarea demersului, acestea adoptă măsurile necesare de încadrare în normele în vigoare si informează Ministerul Sănătătii Publice în acest sens.
(4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (3), Ministerul Sănătătii Publice se adresează instantelor judecătoresti competente.

Capitolul V – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 68 – (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se completează cu dispozitiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale, pentru profesiile reglementate din România, cu modificările si completările ulterioare.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România îsi schimbă denumirea în Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, iar Registrul national unic al asistentilor medicali si moaselor din România îsi schimbă denumirea în Registrul national unic al asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din România.
(3) Detin de drept calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România toti asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali înscrisi până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 69 – (1) În vederea facilitării accesului la exercitiul profesiei de asistent medical generalist si, respectiv, al profesiei de moasă pe teritoriul României, Ministerul Sănătătii Publice, în colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, recunoaste calificările de asistent medical generalist si, respectiv, de moasă, dobândite în conformitate cu normele Uniunii Europene, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau în Confederatia Elvetiană, de cetătenii acestor state, iar încadrarea în muncă se face conform legii.
(2) Modificarea si completarea normelor de recunoastere a titlurilor de calificare de asistent medical generalist si, respectiv, de moasă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European si de Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora, aflate în vigoare la data publicării prezentei ordonante de urgentă, se face de către Ministerul Sănătătii Publice, în colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 70 – Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din România, precum si deciziile Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, care privesc organizarea si functionarea acestuia, se publică de Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 71 – După intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, administratia publică locală, prin consiliile judetene si Consiliul Municipiului Bucuresti, poate da în administrare filialelor judetene si Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România spatii corespunzătoare pentru desfăsurarea activitătii, la solicitarea acestora.

Art. 72 – (1) Pregătirea asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali se realizează prin următoarele forme de învătământ:
a) învătământ universitar;
b) învătământ sanitar postliceal.
(2) În învătământul universitar pentru asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali si postliceal sanitar se pot înscrie absolventi de liceu cu diplomă de bacalaureat.
(3) Specializările si cifrele anuale de scolarizare pentru scolile postliceale sanitare de stat si private acreditate, precum si pentru facultătile cu profil medico-farmaceutic uman, pentru facultătile de asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali, se stabilesc de către Ministerul Sănătătii Publice si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 73 – (1) Titularii diplomelor eliberate de scolile postliceale sanitare care atestă o formare de asistent medical generalist sau asistent medical obstetrică-ginecologie, începută anterior datei de 1 ianuarie 2007, precum si titularii diplomelor de asistent medical, eliberate de scolile postliceale sanitare, pot avea acces la studii universitare, cu posibilitatea echivalării studiilor efectuate în învătământul postliceal sanitar, în conditiile stabilite de senatele universitătilor, conform reglementărilor în vigoare privind autonomia universitară, în cazul în care sunt absolventi de liceu cu diplomă de bacalaureat.
(2) Absolventii învătământului superior care promovează examenul de licentă pot urma studii postuniversitare.

Art. 74 – (1) Alegerile organizate conform prevederilor Legii nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasă, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România, cu modificările ulterioare, rămân valabile până la expirarea mandatului actualelor organe de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România.
(2) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgentă se vor organiza alegeri pentru completarea organelor de conducere alese în conditiile alin. (1), conform art. 50 alin. (4) si art. 55 alin. (2), cu următoarele functii:
a) un vicepresedinte al biroului consiliului judetean al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, respectiv Consiliul Municipiului Bucuresti al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România;
b) un presedinte de onoare si un vicepresedinte al Biroului executiv al Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.
(3) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, înfiintat si organizat potrivit prezentei ordonante de urgentă, este continuatorul de drept al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România, înfiintat potrivit legilor anterioare. Drepturile si obligatiile anterioare vor trece în patrimoniul noii institutii, organizate potrivit prezentei ordonante de urgentă.

Art. 75 – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 76 – La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasă, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare.

Prezenta ordonantă de urgentă transpune prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si Consiliului privind recunoasterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 255 din 30 septembrie 2005, precum si prevederile Directivei 2006/100/CE pentru adaptarea unor directive din domeniul liberei circulatii a persoanelor, având în vedere aderarea Bulgariei si a României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 363 din 20 decembrie 2006.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul sănătătii publice
Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul internelor si reformei administrative
Cristian David

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului
Anton Anton

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse
Mariana Câmpeanu

Departamentul pentru Afaceri Europene,
Aurel Ciobanu-Dordea,
secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor
Varujan Vosganian

Bucuresti, 28 octombrie 2008.
Nr. 144.

ANEXA Nr. 1
Titluri oficiale de calificare de asistent medical generalist

a) asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată:
– diplomă de licentă de asistent medical generalist
b) asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată:
– diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată
c) asistent medical generalist cu studii postliceale si medii:
– atestat de echivalare de asistent medical generalist, asistent medical de medicină generală;
– diplomă de absolvire scoală postliceală sanitară în specialitatea: asistent medical medicină generală, asistent medical generalist, eliberată de Ministerul Sănătătii sau Ministerul Învătământului si stiintei;
– certificat de absolvire scoală postliceală sanitară în specialitatea: asistent medical medicină generală, asistent medical generalist, eliberat de Ministerul Educatiei Nationale sau Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;
– certificat de competente profesionale eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetării sau Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;
– diplome, certificate, alte documente care conferă competentele profesionale de asistent medical generalist certificate de unitatea de formare, pentru care titularul si-a început formarea anterior datei de 1 ianuarie 2007;
d) diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de asistent medical responsabil de îngrijiri generale, eliberate sau, după caz, recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat membru apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, în cazul dovezilor de calificare de asistent medical generalist dobândite într-un stat tert si care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre mentionate.

ANEXA Nr. 2
Titluri oficiale de calificare de moasă

a) moase cu studii superioare de lungă durată:
– diplomă de licentă de moasă
b) moase cu studii postliceale:
– diplomă de absolvire în specialitatea asistent medical obstetrică-ginecologie
– certificat de absolvire în specialitatea asistent medical obstetrică-ginecologie
c) diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de moasă, eliberate sau, după caz, recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat membru apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, în cazul dovezilor de calificare de moasă într-un stat tert si care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre mentionate.

ANEXA Nr. 3
Titluri oficiale de calificare de asistent medical/tehnician

a) asistent medical/tehnician cu studii superioare:
– diplomă de licentă, eliberată de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;
– diplomă de absolvire colegiu universitar de profil, eliberată de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului
b) asistent medical/tehnician cu studii postliceale:
– diplomă de absolvire scoală postliceală sanitară, scoală de specializare postliceală sanitară, sau scoală tehnică sanitară, eliberată de Ministerul Sănătătii, Ministerul Învătământului si stiintei/Ministerul Educatiei Nationale;
– certificat de absolvire scoală postliceală sanitară, eliberat de Ministerul Educatiei Nationale/Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;
– atestat eliberat de Ministerul Învătământului si Ministerul Sănătătii;
– certificat de absolvire eliberat de Ministerul Sănătătii Publice
c) asistent medical cu studii medii:
– diplomă de absolvire liceu sanitar cu durata de 5 ani, eliberată de Ministerul Învătământului si stiintei
d) diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare în unul dintre domeniile care fac obiectul de activitate al profesiei de asistent medical în România, obtinute sau, după caz, recunoscute într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat membru apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană, respectiv atestatul de echivalare emis de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, în cazul dovezilor de calificare dobândite într-un stat tert si care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre enumerate.