a18


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 179/1999 privind modificarea si completarea Legii 92/1992 pentru organizarea judecătorească

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României emite următoarea ordonanta de urgentă:

Art. 1 – Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările ulterioare, se modifica si se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
„Numărul sectiilor curtilor de apel, tribunalelor, precum si sectiile judecătoriilor se stabilesc de ministrul justitiei, în raport cu volumul de activitate si cu natura cauzelor deduse judecatii.”

2. La articolul 13 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:
„Ministrul justitiei stabileste instantele la care functionează sectii maritime si fluviale, precum si sectii pentru conflicte de muncă si litigii de muncă ori de asigurări sociale, în raport cu volumul de activitate si cu natura cauzelor deduse judecatii.”

3. La articolul 14, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
„Sectiile curtilor de apel si ale tribunalelor, precum si sectiile judecătoriilor sunt conduse de câte un presedinte de sectie.”

4. La articolul 15, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
„Presedintii instantelor sau, după caz, presedintii de sectii constituie complete de judecată.”

5. La articolul 15, după alineatul 1 se introduce alineatul 1^1 cu următorul cuprins:
„La instantele cu volum mic de cauze privind conflictele de muncă si litigiile de muncă, precum si de asigurări sociale, la care nu functionează astfel de sectii, pentru judecarea acestor cauze se constituie complete specializate. Complete specializate se pot constitui si pentru judecarea cauzelor în alte materii.”

6. La articolul 17, după alineatul 1 se introduc alineatele 1^1, 1^2 si 1^3 cu următorul cuprins:
„Cauzele privind conflictele de muncă si litigiile de muncă se judeca în prima instanta, cu celeritate, de către un complet format dintr-un judecător si doi asistenti judiciari, dintre care unul reprezintă asociatiile patronale, iar celălalt reprezintă sindicatele. Hotărârile în aceste cauze se iau cu majoritatea membrilor completului.
Asistentii judiciari sunt numiti pe o perioadă de 4 ani de către ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Economic si Social, dintre persoanele care au studii juridice superioare si îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 46 alin. 1 lit. a), c), d), e) si alin. 2. Asistentii judiciari depun jurământ în conditiile art. 48, care se aplică în mod corespunzător.
Conditiile si procedura de propunere a candidatilor pentru a fi numiti asistenti judiciari, de către Consiliul Economic si Social, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

7. La articolul 22 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:
„La tribunale, în raport cu volumul de activitate si cu natura cauzelor deduse judecatii, ministrul justitiei poate înfiinta prin ordin, în alte municipii sau orase din judete, sedii secundare cu activitate permanenta, stabilind si judecătoriile care fac parte din circumscriptiile acestora.”

8. La articolul 34, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
„Când considera necesar, ministrul justitiei, din proprie initiativă sau la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, efectuează controlul prin inspectori generali, consilieri ori prin procurori detasati în compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei.”

9. La articolul 35 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:
„La parchetele de pe lângă tribunale, în raport cu volumul de activitate si cu natura cauzelor deduse judecatii, ministrul justitiei poate înfiinta prin ordin sedii secundare cu activitate permanenta în municipiile sau orasele în care s-au înfiintat sediile secundare ale tribunalelor respective, stabilind si parchetele de pe lângă judecătorii care fac parte din circumscriptiile acestora.”

10. La articolul 36, după alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:
„Parchetele de pe lângă unele judecătorii pot avea sectii maritime si fluviale conduse de procurori-sefi.”

11. La articolul 43, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
„Personalul de specialitate juridică de executie si de conducere, inclusiv secretarul general si adjunctii acestuia din Ministerul Justitiei, precum si personalul de instruire si de conducere, de specialitate juridică, din cadrul Institutului National al Magistraturii, indiferent de vechime, este asimilat magistratilor pe durata îndeplinirii functiei. Prevederile prezentei legi referitoare la drepturile si îndatoririle magistratilor se aplică în mod corespunzător si acestor magistrati.”

12. La articolul 43, după alineatul 2 se introduc alineatele 3 si 4 cu următorul cuprins:
„Numirea personalului de specialitate juridică din Ministerul Justitiei si din Institutul National al Magistraturii, asimilat magistratilor, se face prin ordin al ministrului justitiei, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 46.
Personalul de specialitate juridică din Ministerul Justitiei si Institutul National al Magistraturii, asimilat magistratilor, poate fi trecut în functii de judecător sau procuror, în conditiile prezentei legi.”

13. Articolul 44 va avea următorul cuprins:
„Art. 44. – Constituie vechime în magistratura perioada în care o persoană a îndeplinit functiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică în Ministerul Justitiei, în Institutul National al Magistraturii, judecător la Curtea Constitutională, judecător financiar ori procuror financiar la Curtea de Conturi, magistrat-asistent la Curtea Suprema de Justitie, la Curtea Constitutională sau la Curtea de Conturi, functii de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat sau departamentale, în laboratoarele de expertize criminalistice, în Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, functii didactice în învătământul superior juridic, functia de ministru al justitiei, secretar de stat ori de secretar general si secretar general adjunct în Ministerul Justitiei, functii de specialitate juridică în institutia Avocatul Poporului, notar, avocat, jurisconsult sau consilier juridic. Perioada în care o persoană a avut calitatea de auditor de justitie constituie vechime în magistratura, în conditiile prevăzute la art. 78 alin. 3.
Timpul cat o persoană, licentiata în drept sau în drept economic-administrativ, este senator sau deputat, avocat al poporului, membru al Curtii de Conturi, personal de conducere ori de executie, de specialitate juridică, în aparatul Parlamentului, Presedentiei României, Guvernului, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi, Curtii Constitutionale, Directiei juridice si consulare din Ministerul Afacerilor Externe sau în cadrul altor organe ale administratiei publice se considera vechime în magistratura.”

14. La articolul 46 alineatul 1, litera e) va avea următorul cuprins:
„e) este apt, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei;”

15. La articolul 46, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:
„Pentru înscrierea la concursul sau la examenul prevăzut la alin. 1 lit. f), precum si la celelalte examene sau concursuri organizate pentru încadrarea ori admiterea în unitătile de justitie, candidatul plăteste o taxa, al carei cuantum se stabileste prin ordin al ministrului justitiei, în functie de cheltuielile efectuate pentru organizarea concursului sau examenului. Sumele încasate din aceasta taxa constituie venituri extrabugetare la dispozitia Ministerului Justitiei.”

16. După articolul 54 se introduce articolul 54^1 cu următorul cuprins:
„Art. 54^1. – Personalul de specialitate juridică din Ministerul Justitiei, asimilat magistratilor stagiari, după 6 luni de functionare efectivă va sustine un examen de verificare a cunostintelor teoretice si practice dobândite.
Examenul va fi sustinut în fata unei comisii prezidate de un secretar de stat din Ministerul Justitiei. Din comisie vor face parte 2 directori sau directori adjuncti ai directiilor de specialitate din minister. Prevederile art. 55 se aplică în mod corespunzător.”

17. După articolul 55 se introduce articolul 55^1 cu următorul cuprins:
„Art. 55^1. – Magistratilor stagiari, care au functionat ca avocati stagiari sau notari stagiari anterior primirii în magistratura, li se recunosc drepturile prevăzute la art. 53-55, cu conditia promovării examenelor reglementate de aceste dispozitii legale.”

18. La articolul 58, după alineatul 2 se introduc alineatele 3 si 4 cu următorul cuprins:
„Prevederile alin. 1 si 2 se aplică în mod corespunzător si personalului de specialitate juridică din Ministerul Justitiei asimilat, potrivit art. 43 alin. 2, magistratilor stagiari. Conditiile de organizare si de desfăsurare a examenului de capacitate sunt cele stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 61 alin. 2.
Examenul de definitivare sustinut, potrivit legii, de avocatii stagiari si de notarii stagiari se asimilează cu examenul de capacitate, dacă a fost promovat cu nota medie de cel putin 7 (sapte).”

19. La articolul 60 alineatul 1, litera b) va avea următorul cuprins:
„b) doua cadre didactice de la facultătile de drept, din învătământul universitar acreditat, desemnate de consiliile profesorale ale facultătilor, pentru disciplinele: drept civil, drept comercial, drept penal, procedura civilă si procedura penală;”

20. După articolul 63 se introduce articolul 63^1 cu următorul cuprins:
„Art. 63^1. – Personalul de specialitate juridică din Ministerul Justitiei, asimilat magistratilor stagiari, care a promovat examenul de capacitate, este definitivat în posturi, fiind salarizat în functia imediat superioară celei de magistrat stagiar, fără a beneficia de prevederile art. 63.”

21. La articolul 64, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:
„Consiliul Superior al Magistraturii este reprezentat în fata Curtii Supreme de Justitie, când solutionează plângerile prevăzute la alin. 2, de către ministrul justitiei.”

22. Articolul 65 va avea următorul cuprins:
„Art. 65. – Pentru a fi numit judecător la judecătorie sau procuror la parchetul de pe lângă această instantă, candidatul trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la art. 46 si sa fi fost declarat reusit la examenul de capacitate sau sa fi ocupat cel putin 5 ani functii de avocat, jurisconsult, consilier juridic, notar, expert sau asistent criminalist, functii didactice în învătământul superior juridic ori de cercetare în Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române sau functii de specialitate juridică în administratia publică, în aparatul Parlamentului, Presedentiei României, Curtii Constitutionale, Curtii de Conturi, institutiei Avocatul Poporului sau Consiliului Legislativ.”

23. La articolul 66 alineatul 4, litera d) va avea următorul cuprins:
„d) pentru functiile de presedinte, vicepresedinte, presedinte de sectie la curtea de apel, procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel, adjunct al acestuia, procuror sef de sectie la parchetul de pe lângă curtea de apel, judecător-inspector si procuror-inspector, precum si procuror sef-sectie si procuror la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justitie, să aibă o vechime în magistratura de cel putin 8 ani;”

24. La articolul 66, după alineatul 4 se introduce alineatul 4^1 cu următorul cuprins:
„Promovarea în functii superioare de executie la tribunale, curti de apel si la parchetele de pe lângă aceste instante a magistratilor care îndeplinesc conditiile prevăzute de lege se face pe bază de examen.”

25. La articolul 66, alineatul 5 va avea următorul cuprins:
„Promovarea în functii de conducere a magistratilor se face pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată în functia detinută.”

26. La articolul 66, după alineatul 6 se introduce alineatul 7 cu următorul cuprins:
„Ministrul justitiei poate propune Consiliului Superior al Magistraturii revocarea din functia de conducere înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. 5, dacă se constata exercitarea necorespunzătoare a atributiilor specifice functiei de conducere, precum si în cazul în care magistratul săvârseste o abatere disciplinară.”

27. Articolul 67 va avea următorul cuprins:
„Art. 67. – În mod exceptional, pot fi numiti în magistratura, fără concurs sau examen, în functiile prevăzute la art. 65, persoane care au titlul de doctor în drept ori au avut calitatea de magistrat sau de inspector general ori consilier juridic în Ministerul Justitiei, cadru didactic în învătământul superior juridic, cercetator la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, avocat sau notar, o perioadă de cel putin 5 ani, precum si consilieri juridici cu o vechime minima în specialitate de 10 ani.
(2) La numirea în magistratura, în conditiile alin. 1, în oricare dintre functiile prevăzute la art. 66 alin. 4 lit. a), b) si c), vechimea prevăzută de lege pentru ocuparea acestor functii se majorează cu 3 ani. Aceste prevederi nu se aplică fostilor magistrati.”

28. Articolul 68 va avea următorul cuprins:
„Art. 68. – Magistratii de la judecătorii, tribunale si de la parchetele de pe lângă aceste instante pot fi mentinuti în functie până la împlinirea vârstei de 65 de ani, la propunerea conducătorului instantei sau a parchetului si cu avizul presedintelui curtii de apel ori al procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel, în raza teritorială în care functionează.
Magistratii de la curtile de apel si de la parchetele de pe lângă aceste curti pot fi mentinuti în functie până la împlinirea vârstei de 68 de ani, iar procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justitie, până la împlinirea vârstei de 70 de ani, în toate cazurile cu avizul conducătorului instantei sau al parchetului. Pentru presedintii curtilor de apel, precum si pentru procurorii generali ai parchetelor de pe lângă aceste instante, avizul se da de către Consiliul Superior al Magistraturii.
Prevederile alin. 2 referitoare la procurorii de pe lângă Curtea Suprema de Justitie se aplică si personalului de specialitate asimilat magistratilor din Ministerul Justitiei si din Institutul National al Magistraturii.”

29. La articolul 71, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
„Directorul Institutului National al Magistraturii si cei doi adjuncti ai acestuia sunt numiti prin ordin de ministrul justitiei, din rândul personalului de instruire de specialitate juridică, al magistratilor sau al cadrelor didactice din învătământul superior juridic.”

30. La articolul 74, alineatele 1 si 2 vor avea următorul cuprins:
„Personalul de instruire al Institutului National al Magistraturii este asigurat, de regula, din rândul judecătorilor si procurorilor în functie, care pot fi detasati, cu acordul lor, în cadrul institutului, în conditiile art. 96.
Salarizarea personalului de instruire si de conducere, de specialitate juridică, al Institutului National al Magistraturii se stabileste prin asimilarea functiilor acestuia cu functiile de magistrat, în raport cu vechimea în magistratura, în conditiile Legii privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti.”

31. Articolul 78 va avea următorul cuprins:
„Art. 78. – Candidatii admisi la concursul de intrare în Institutul National al Magistraturii au calitatea de auditori de justitie si beneficiază de o bursa lunară egala cu salariul de baza net al functiei de magistrat stagiar, în raport cu vechimea pe care o au ca auditori.
Bursele se plătesc din fondul de burse prevăzut în bugetul anual al Ministerului Justitiei.
Perioada în care o persoană a avut calitatea de auditor de justitie, dacă a absolvit examenul prevăzut la art. 82, constituie vechime în munca si vechime în magistratura.
Auditorii de justitie beneficiază de prevederile art. 99.
Prevederile alin. 1, 2 si 4 se aplică si auditorilor de justitie proveniti din alte tari, pe baza întelegerilor încheiate cu ministerele de justitie din tările respective.”

32. La articolul 83, alineatul 3 va avea următorul cuprins:
„Absolventii Institutului National al Magistraturii cu durata cursurilor de până la un an si sase luni, după o perioadă de sase luni de functionare efectivă ca magistrati stagiari, au dreptul să se înscrie la examenul de capacitate.”

33. La articolul 83, după alineatul 3 se introduc alineatele 4 si 5 cu următorul cuprins:
„În cazul în care durata cursurilor Institutului National al Magistraturii este mai mare de un an si sase luni, absolventii au dreptul să se înscrie direct pentru sustinerea examenului de capacitate.
Absolventii Institutului National al Magistraturii sustin examenul de capacitate în conditiile prevăzute la art. 59-63.”

34. La articolul 84, alineatul 2 se abroga.

35. La articolul 87, după alineatul 3 se introduce alineatul 4 cu următorul cuprins:
„În cazul în care activitatea unui membru în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii încetează, va fi ales un nou membru, cu respectarea prevederilor alin. 1-3 si ale art. 86. Mandatul noului membru durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost ales.”

36. După articolul 87 se introduce articolul 87^1 cu următorul cuprins:
„Art. 87^1. – Pentru asigurarea desfăsurării lucrărilor Consiliului Superior al Magistraturii conform art. 88 alin. 5, cu 60 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor consiliului în functie, ministrul justitiei va solicita Curtii Supreme de Justitie, curtilor de apel, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justitie si Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti să prezinte, în termen de 25 de zile, propuneri de candidati pentru alegerea noilor membri.
Ministrul justitiei înaintează propunerile primite birourilor permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor, cu 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii în functie, care îsi continua activitatea până la alegerea noilor membri.”

37. La articolul 91, alineatul 3 va avea următorul cuprins:
„Ministerul Justitiei în colaborare cu Ministerul de Interne au obligatia de a acorda, la cerere, protectie magistratilor si familiilor lor, în cazurile în care viata, integritatea corporală sau avutul acestora sunt supuse unor amenintări.”

38. La articolul 92 alineatul 1, litera b) va avea următorul cuprins:
„b) pensionare potrivit legii sau încetarea activitătii pensionarului reincadrat;”

39. La articolul 92 alineatul 1, după litera f) se introduce litera g) cu următorul cuprins:
„g) dacă magistratul încalcă prevederile art. 110-112.”

40. Articolul 104 va avea următorul cuprins:
„Art. 104. – Magistratii cu o vechime continua în magistratura în ultimii 20 de ani, înainte de data pensionării sau a eliberării din functie pentru motive neimputabile, beneficiază la această dată de o indemnizatie egala cu 5 salarii de baza nete.
Indemnizatia prevăzută la alin. 1 se acordă o singură dată în decursul carierei de magistrat si se înregistrează în carnetul de muncă.
Modul de calcul al vechimii continue în magistratura se stabileste prin ordin al ministrului justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.”

41. La articolul 105, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
„Magistratii în vârsta de până la 45 de ani vor fi sprijiniti în construirea unei locuinte proprietate personală în localitatea în care îsi are sediul instanta sau parchetul la care functionează, cu acordarea de credite pe termen lung, cu dobânda minima, în conditiile legii.”

42. La articolul 108, alineatul 3 se abroga.

43. Articolul 112 va avea următorul cuprins:
„Art. 112. – Judecătorilor si procurorilor le este interzisă exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activitătilor de comert, precum si participarea la conducerea unor societăti comerciale sau civile ori a regiilor autonome. De asemenea, le este interzisă participarea la administrarea unor asemenea societătii sau regii autonome.”

44. După articolul 120 se introduce articolul 120^1 cu următorul cuprins:
„Art. 120^1. – Codul deontologic al magistratilor se adoptă de către Consiliul Superior al Magistraturii.”

45. La articolul 122, după litera h) se introduc literele h)^1 si h)^2 cu următorul cuprins:
„h)^1 nerespectarea prevederilor legale privind taxa judiciară de timbru si timbrul judiciar;
h)^2 nerespectarea în mod repetat a dispozitiilor legale privitoare la solutionarea cu celeritate a cauzelor;”

46. La articolul 122 după litera i) se introduce litera i)^1 cu următorul cuprins:
„i)^1 săvârsirea altei abateri grave de la prevederile Codului deontologic al magistratilor;”

47. La articolul 123 alineatul 1, litera c) va avea următorul cuprins:
„c) diminuarea salariului de baza cu până la 15% pe o perioadă de 1-3 luni sau retragerea salariului de merit pe aceeasi perioadă;”

48. La articolul 123 alineatul 1, după litera e) se introduce litera e)^1 cu următorul cuprins:
„e)^1 eliberarea din functia de conducere ocupată;”

49. La articolul 124, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
„Actiunea disciplinară se exercită în termen de 30 de zile de la data înregistrării actului de cercetare prealabilă a abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de un an de la data săvârsirii abaterii disciplinare.”

50. La articolul 125, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
„În vederea exercitării actiunii disciplinare, în termen de 60 de zile de la data înregistrării constatării abaterii, este obligatorie efectuarea cercetării prealabile, care se dispune de titularul acestei actiuni.”

51. După articolul 131 se introduce articolul 131^1 cu următorul cuprins:
„Art. 131^1. – Personalul de specialitate juridică din Ministerul Justitiei si din Institutul National al Magistraturii răspunde disciplinar pentru săvârsirea abaterilor prevăzute la art. 122, care se aplică în mod corespunzător.
Sanctiunile disciplinare prevăzute la art. 123 alin. 1 lit. a)-c), e)-f) se aplică de ministrul justitiei. Prevederile art. 124 alin. 2 si ale art. 125 se aplică în mod corespunzător.
Ordinul de sanctionare emis potrivit alin. 2 poate fi contestat, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competenta. Hotărârea prin care se rezolva contestatia poate fi atacată cu recurs.”

52. La articolul 133, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
„Tribunalele si parchetele de pe lângă acestea vor avea câte un compartiment economico-administrativ condus de un director, ajutat de un contabil-sef, pentru activitatea proprie, precum si pentru activitatea judecătoriilor si a parchetelor din circumscriptia lor. În localitătile resedinta de judet, în care functionează curti de apel, compartimentul economico-administrativ al tribunalelor si al parchetelor de pe lângă acestea va asigura si activitatea curtilor si a parchetelor corespunzătoare. Directorii economici sunt numiti prin ordin de ministrul justitiei sau, după caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justitie. Presedintii tribunalelor si prim-procurorii parchetelor de pe lângă tribunale pot delega atributiile de ordonatori de credite directorilor economici.”

53. Articolul 141 va avea următorul cuprins:
„Art. 141. – Personalul auxiliar de specialitate, precum si personalul economic, administrativ si de serviciu de la instante si parchete beneficiază de toate drepturile si are toate îndatoririle prevăzute de legislatia aplicabilă salariatilor din unitătile bugetare.
Personalul auxiliar de specialitate beneficiază si de drepturile prevăzute la art. 99 si 101 din prezenta lege.”

54. Articolul 142 va avea următorul cuprins:
„Art. 142. – Organizarea si functionarea compartimentelor auxiliare ale instantelor si parchetelor, atributiile si îndatoririle, precum si răspunderea disciplinară ale personalului care functionează în aceste compartimente, stabilite în conditiile legii, se vor reglementa prin regulament aprobat, prin ordin, de ministrul justitiei.
Ministrul justitiei si, după caz, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justitie, conducătorii instantelor si parchetelor, precum si cei ai compartimentelor, au dreptul să aplice sanctiuni disciplinare în conditiile legii.”

55. La articolul 143, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
„Instantele judecătoresti si parchetele dispun de politia pusă în serviciul lor de Ministerul de Interne, în mod gratuit, până la preluarea acesteia de către Ministerul Justitiei. Necesarul de personal de politie va fi stabilit de Guvern, la propunerea ministrului justitiei si a ministrului de interne.”

56. Anexa nr. 1 se completează după cum urmează:
„- la judetul Caras-Severin, după Judecătoria Bozovici se introduce: Judecătoria Bocsa, localitatea de resedinta orasul Bocsa;
– la judetul Dolj, după Judecătoria Calafat se introduce: Judecătoria Bechet, localitatea de resedinta comuna Bechet;
– la judetul Prahova, după Judecătoria Sinaia se introduce: Judecătoria Urlati, localitatea de resedinta orasul Urlati;
– la judetul Timis, după Judecătoria Faget se introduce: Judecătoria Jimbolia, localitatea de resedinta orasul Jimbolia.”
57. Nota la anexa nr. 1 se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
„Până la asigurarea unui sediu pentru Tribunalul Ilfov si parchetul de pe lângă această instantă, cauzele de competenta acestora se solutionează de Tribunalul Bucuresti si, respectiv, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti.”

Art. 2 – Codul deontologic al magistratilor, prevăzut la art. 120^1, va fi adoptat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 3 – Asistentii judiciari sunt remunerati lunar cu coeficientul de ierarhizare a salariului de baza pentru judecătorul stagiar anul I-II, în raport cu timpul efectiv lucrat. Perioada în care o persoană desfăsoară activitate de asistent judiciar constituie vechime în munca si vechime în specialitate.
Persoanelor numite ca asistenti judiciari, în perioada în care îsi desfăsoară activitatea în aceasta calitate, li se suspenda contractele de muncă, având posturile rezervate.

Art. 4 – Cauzele care au ca obiect judecarea în fond a unor litigii de muncă, aflate pe rolul judecătoriilor, vor fi trecute la completele care judeca conflictele de muncă si litigiile de muncă din cadrul judecătoriei respective, imediat după înfiintarea acestora.
Apelurile declarate până la data infiintarii noilor instante, precum si cele aflate în curs de judecată vor fi solutionate de instantele legal sesizate.
Recursurile declarate sau aflate în curs de judecată vor fi trecute la sectiile care judeca conflicte de muncă si litigii de muncă din cadrul tribunalelor.

Art. 5 – În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Consiliul Economic si Social va propune ministrului justitiei lista cuprinzând persoanele care pot fi numite asistenti judiciari pentru toate instantele.

Art. 6 – În vederea aplicării prevederilor prezentei ordonante de urgentă, Guvernul va suplimenta corespunzător numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justitiei.

Art. 7 – Pentru aplicarea prevederilor art. I pct. 6 Ministerul Justitiei va organiza concurs pentru ocuparea posturilor vacante de judecători.
La formarea completelor pentru conflicte de muncă si litigii de muncă, precum si a completelor pentru litigii de asigurări sociale vor fi repartizati, cu prioritate, judecătorii care provin din functii de specialitate de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si de la directiile generale pentru munca si protectie socială.

Art. 8 – Referirea la Ordinul „Meritul judiciar” clasele I, II, III si la Medalia „Meritul judiciar” clasele I, II se înlocuieste, în tot cuprinsul legii, cu Diploma „Meritul judiciar” clasele I, II, III si, respectiv, IV si V, iar termenul „decorat” se înlocuieste cu termenul „distins”.

Art. 9 – (1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor pct. 6 al art. I, care se aplică după 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.
(2) La data publicării prezentei ordonante de urgentă prevederile art. 1, 11, 12 si 16 din Decretul nr. 203/1974 pentru înfiintarea si organizarea de sectii maritime si fluviale la unele instante judecătoresti si unităti de procuratura, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 131 din 31 octombrie 1974, se abroga.

Art. 10 – Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor si alineatelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministru de stat,
ministrul justitiei,
Valeriu Stoica

Bucurestsi, 11 noiembrie 1999.
Nr. 179.