Ordonanta de urgenta 192/1999 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si reorganizarea activitătilor de protectie a copilului


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 192/1999 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si reorganizarea activitătilor de protectie a copilului

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României emite următoarea ordonanta de urgentă:

Capitolul 1 – Dispozitii generale

Art. 1 – (1) Se înfiintează Agentia Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, denumita în continuare agentie, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului,prin reorganizarea departamentului pentru Protectia Copilului care se desfiintează si prin preluarea unor activităti din cadrul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, al Ministerului Sănătătii si al Ministerului Educatiei Nationale.
(2) Agentia coordonează, la nivel national, aplicarea politicilor în domeniul reformei sistemului de servicii si institutii care asigura promovarea drepturilor copilului,îngrijirea si protectia copiilor aflati în dificultate si a celor cu handicap.
(3) Sediul agentiei este în municipiul Bucuresti.

Art. 2 – (1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protectiei drepturilor copilului agentia îndeplineste următoarele functii:
a) de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei si a programelor de reforma în domeniul protectiei drepturilor copilului si al adoptiei;
b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ necesar în vederea realizării obiectivelor si programelor;
c) de administrare, prin care se asigura administrarea proprietătii publice si private a statului si gestionarea serviciilor publice în domeniul protectiei drepturilor copilului;
d) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern si extern;
e) de autoritate de stat, prin care se asigura urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu, controlul respectării aplicării acestora, precum si a activitătilor institutiilor si organismelor care îsi desfăsoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa.

Art. 3 – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă agentia preia atributiile Departamentului pentru Protectia Copilului si ale Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap din domeniul protectiei speciale a copiilor cu handicap.

Art. 4 – (1) Agentia este condusă de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru.
(2) În exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni si participa la sedintele Guvernului în calitate de invitat.
(3) În structura agentiei functionează un secretar general.
(4) Agentia este sprijinita în activitătile sale de un consiliu de coordonare, cu rol consultativ.
(5) Consiliul de coordonare sprijină agentia în problemele care privesc cooperarea, potrivit domeniului sau de activitate, cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu autoritătile administratiei publice locale.
(6) Presedintele agentiei are calitatea de ordonator principal de credite.

Art. 5 – (1) Organizarea, functionarea si numărul de personal ale agentiei, componenta si atributiile consiliului de coordonare se aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.
(2) În structura agentiei si în subordinea directa a presedintelui se organizează si functionează corpul de control al activitătilor de protectie si promovare a drepturilor copilului.
(3) Cheltuielile curente si de capital necesare în vederea organizării si functionarii agentiei se asigura de la bugetul de stat.

Art. 6 – Salarizarea personalului încadrat la agentie se stabileste potrivit prevederilor Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică.

Art. 7 – (1) Presedintia Comitetului Roman pentru Adoptii va fi asigurata de un secretar de stat desemnat prin decizie a primului-ministru. Presedintele agentiei este membru al Comitetului Roman pentru Adoptii si nu poate fi presedinte al Comitetului Roman pentru Adoptii.
(2) Agentia asigura serviciile administrative si de secretariat ale Comitetului Roman pentru Adoptii. Activitatea secretariatului este coordonata de presedintele Comitetului Roman pentru Adoptii.
(3) Agentia răspunde de veridicitatea datelor furnizate Comitetului Roman pentru Adoptii.

Art. 8 – 1) În vederea îndeplinirii atributiilor care îi revin agentia colaborează si cooperează cu autoritătile si institutiile publice române, cu organizatii internationale, autorităti publice străine, organizatii neguvernamentale, precum si cu alte persoane juridice sau fizice.
2) Personalul corpului de control îndeplineste următoarele atributii principale:
a) are dreptul la acces nelimitat în sediile tuturor persoanelor juridice de drept public sau privat, precum si la domiciliul persoanelor fizice care au în îngrijire si asigura protectia unui copil; în acest scop organele de politie au obligatia sa sprijine personalul corpului de control;
b) constata natura activitătilor care încalcă prevederile legale în domeniul de activitate al agentiei, stabileste sau, după caz, contribuie la stabilirea persoanelor responsabile si a răspunderii disciplinare, materiale, contraventionale sau, după caz, penale a acestora; în acest scop personalul corpului de control îndeplineste si atributiile prevăzute la art. 214 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător;
c) întocmeste rapoarte de control, precum si propuneri de solutionare si de sanctionare a abaterilor constatate, pe care le supune spre aprobare agentiei.
(3) Agentia are dreptul să solicite informatii si documente de la orice persoană juridică publică sau privată ori de la persoane fizice implicate în sfera sa de competenta, acestea având obligatia de a le pune la dispozitie personalului agentiei în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării.

Capitolul 2 – Programe de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului

Art. 9 – În întelesul prezentei ordonante de urgentă, prin programe de interes national se întelege acele programe care contribuie la:
a) realizarea obiectivelor de reforma a sistemului de servicii si institutii destinate îngrijirii, protectiei si promovării drepturilor tuturor copiilor;
b) asigurarea functionarii adecvate a sistemului mentionat la lit. a), în vederea îmbunătătirii indicatorilor de performantă a respectivelor servicii si institutii.

Art. 10 – (1) Agentia poate finanta sau, după caz, cofinanta următoarele tipuri de programe de interes national pentru protectia drepturilor copilului:
a) programe specifice de implementare a strategiei nationale în domeniul reformei sistemului de servicii si institutii destinate îngrijirii, protectiei si promovării drepturilor copilului;
b) programe de urgenta pentru depăsirea unor situatii de criza, în vederea asigurării protectiei si îngrijirii copiilor, pentru a preveni si/sau a elimina efectele calamitătilor naturale ori, după caz, pentru interventii cu caracter umanitar.
(2) Programele de interes national mentionate la lit. a), complementare actiunilor finantate la nivel local, pot avea următoarele obiective generale:
a) realizarea investitiilor necesare pentru atingerea obiectivelor reformei, în vederea dezvoltării, diversificării si restructurării serviciilor si institutiilor care asigura îngrijirea,protectia si promovarea drepturilor copilului;
b) asigurarea functionarii serviciilor si institutiilor restructurate sau, după caz, nou-create, potrivit prevederilor lit. a);
c) realizarea de studii, cercetări si publicatii în cadrul domeniului sau de activitate;
d) formarea initială si continua a personalului care îsi desfăsoară activitatea în cadrul serviciilor si institutiilor care asigura promovarea drepturilor copilului, îngrijirea si protectia copiilor aflati în dificultate si a celor cu handicap;
e) informarea opiniei publice despre drepturile copilului prin campanii de mediatizare;
f) orice alte programe corespunzătoare domeniului sau de activitate.

Art. 11 – Programele de interes national se aproba prin hotărâre a Guvernului, pe baza fundamentarilor elaborate de agentie, care vor cuprinde activitătile necesare si indicatorii de performantă pentru aplicarea acestora.

Art. 12 – (1) Finantarea sau, după caz, cofinantarea programelor de interes national se asigura din următoarele surse:
a) bugetul de stat;
b) credite sau granturi externe din surse guvernamentale si neguvernamentale;
c) donatii, sponsorizări si alte fonduri;
d) sume din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap.
(2) Sumele alocate din sursele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) vor fi cuprinse în bugetul propriu al agentiei.

Art. 13 – Agentia este autorizata sa aloce fonduri din bugetul propriu pentru finantarea programelor de interes national serviciilor publice specializate pentru protectia copilului, pe bază de conventii încheiate cu consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si organismelor private autorizate, pe bază de conventii încheiate cu acestea.

Art. 14 – Agentia este autorizata sa finanteze proiecte din cadrul programelor de interes national din domeniul sau de activitate ce urmează a fi realizate, pe bază de conventie, în colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu alte autorităti sau institutii publice.

Art. 15 – (1) Sumele din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap se stabilesc proportional cu numărul copiilor cu handicap din numărul total al persoanelor cu handicap si se aloca agentiei de către Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
(2) Aceste sume se aloca pentru unitătile si serviciile prin care se realizează proiectele din cadrul programelor de interes national, pe baza conventiilor încheiate cu consiliile judetene si cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 16 – În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă agentia va elabora metodologia de alocare a fondurilor, criteriile de identificare si de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes national, care se aproba prin ordin al presedintelui acesteia.

Capitolul 3 – Reorganizarea activitătilor de îngrijire si protectie a copiilor cu handicap si a celor aflati în dificultate

Art. 17 – Copiilor cu handicap si celor aflati în dificultate, internati în unitătile sau sectiile de spital cu profil de recuperare distrofici sau recuperare si reabilitare neuropsihomotorie, li se asigura îngrijire si protectie în conditiile prevăzute la art. 7-22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1998 si republicată.

Art. 18 – (1) Institutiile de protectie specială a persoanelor cu handicap, care asigura îngrijirea, asistenta, recuperarea sau, după caz, reabilitarea copiilor cu handicap, aflate în prezent în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, se transfera în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau, după caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti pe al căror teritoriu functionează, până la data de 31 martie 2000.
(2) Aceste institutii se reorganizează în etape, după evaluarea situatiei copilului cu handicap, în centre de tip familial pentru recuperarea si reabilitarea copiilor cu handicap si handicap sever, centre de îngrijire de zi si recuperare pentru copilul cu handicap sau, după caz, în alte servicii destinate îngrijirii, reabilitării si protectiei drepturilor copilului, fără personalitate juridică, în cadrul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului din subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(3) Personalul angajat la institutiile prevăzute la alin. (1) se transfera în cadrul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului din subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 19 – (1) Unitătile sau sectiile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi HIV/SIDA se transfera si se restructureaza conform prevederilor art. 18, cu acordul Ministerului Sănătătii, numai în cazul în care sunt internati cu preponderenta copii aflati în dificultate.
(2) Separarea patrimoniului si a personalului unitătilor prevăzute la alin. (1) se realizează astfel:
a) patrimoniul se separa potrivit destinatiei bunurilor: bunurile destinate desfăsurării actului medical rămân în patrimoniul unitătii sanitare, putând sa deserveasca si cerintele medicale ale copiilor aflati în dificultate, iar celelalte bunuri urmează regimul prevăzut la art. 26;
b) personalul medical si auxiliar, ale cărui atributii privesc furnizarea serviciilor medicale, rămâne încadrat la unitatea medicală, iar restul personalului urmează regimul prevăzut la art. 18.

Art. 20 – (1) Unitătile care ingrijesc copii în regim rezidential si care functionează în cadrul unitătilor de învătământ special se separa de unitătile de învătământ special, se transfera si se restructureaza potrivit prevederilor art. 18, care se aplică în mod corespunzător.
(2) Separarea patrimoniului si a personalului unitătilor prevăzute la alin. (1) se realizează astfel:
a) patrimoniul se separa potrivit destinatiei si functiona litatii bunurilor: bunurile destinate desfăsurării procesului de instructie, educatie, compensare, reabilitare si recuperare rămân în patrimoniul unitătii de învătământ special, iar celelalte bunuri urmează regimul prevăzut la art. 26;
b) personalul didactic, didactic-auxiliar si nedidactic, ale cărui atributii privesc desfăsurarea procesului instructiv-educativ, rămâne încadrat la unitatea de învătământ pecial, iar restul personalului urmează regimul prevăzut la art. 18.

Art. 21 – Lista cuprinzând institutiile, unitătile si sectiile de spital prevăzute la art. 18-20 se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea agentiei si a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap sau, după caz, a agentiei si a Ministerului Sănătătii, a agentiei si a Ministerului Educatiei Nationale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 22 – (1) Comisiile pentru protectia copilului stabilesc măsurile de protectie prevăzute la art. 7-22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, pentru copiii aflati în institutiile, unitătile sau sectiile de spital prevăzute la art. 18-20, în termen de 60 de zile de la realizarea transferului acestor institutii.
(2) Comisiile pentru protectia copilului efectuează evaluarea tipului de dificultate a copilului, inclusiv a celor aflati în unitătile sau sectiile de spital prevăzute la art. 17 si 18, si recomanda comisiilor de expertiza copiii cu handicap pentru încadrarea în gradul de handicap, potrivit criteriilor de acordare a acestuia.
(3) Comisiile pentru protectia copilului si comisiile de expertiza pentru copiii cu handicap elaborează împreună programul de recuperare a copilului cu handicap.
(4) Evaluarea situatiei sociale si juridice a copiilor prevăzuti la alin. (1), precum si, după caz, elaborarea programului de reintegrare sociofamiliala si educatională a acestora se realizează de personalul de specialitate al serviciilor publice specializate pentru protectia copilului.
(5) Evaluarile si programele realizate potrivit prevederilor alin. (4) se aproba de comisia pentru protectia copilului, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicată.

Capitolul 4 – Finantarea activitătilor de îngrijire si protectie a copiilor la nivel local

Art. 23 – Activitatea serviciilor si institutiilor publice care ingrijesc si asigura protectia drepturilor copilului se finantează din:
a) contributii obligatorii ale consiliilor locale municipale, orăsenesti si comunale din al căror teritoriu provin copilul cu handicap si cel aflat în dificultate sau persoana majoră care beneficiază de protectie în conditiile art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicată; criteriile de determinare a comunitătii locale din care provine copilul vor fi stabilite de agentie si aprobate prin ordin al presedintelui acesteia; b) sume alocate din bugetul agentiei;
c) venituri proprii ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit legii;
d) sume alocate din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap.

Art. 24 – (1) Nivelul contributiilor prevăzute la art. 23 lit. a) se stabileste pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.
(2) Sumele prevăzute pentru activitătile de protectie a copilului vor fi considerate prioritare. Consiliile locale sau judetene nu vor acoperi alte tipuri de cheltuieli până când contributia lor la acest tip de activităti nu este pe deplin acoperită.
(3) Sumele corespunzătoare contributiei comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti se cuprind în bugetul propriu al acestora si se transfera direct serviciilor publice specializate pentru protectia copilului din subordinea consiliilor judetene.
(4) Sumele transferate potrivit alin. (3) se cuprind în bugetul propriu al consiliului judetean. În cazul consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, aceste sume se cuprind în bugetele proprii ale acestora. Fiecare consiliu judetean si consiliu local al sectoarelor municipiului Bucuresti va comunică agentiei, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, estimarea fondurilor necesare si alocate pe anul următor pentru protectia drepturilor copilului.

Capitolul 5 – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 25 – (1) Agentia preia prin transfer personalul Departamentului pentru Protectia Copilului, precum si personalul cu atributii în domeniul protectiei speciale a copiilor cu handicap din cadrul aparatului central al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap si, după caz, de la Ministerul Sănătătii si Ministerul Educatiei Nationale.
(2) Agentia preia, pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 15 zile de la data infiintarii, bunurile aflate în folosintă Departamentului pentru Protectia Copilului, potrivit inventarului existent la data desfiintării acestuia. De asemenea, agentia preia drepturile si obligatiile Departamentului pentru Protectia Copilului.
(3) Agentia asigura continuitatea tuturor proiectelor aflate în derulare, care au fost contractate cu Departamentul pentru Protectia Copilului si, respectiv, cu Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap în domeniul protectiei copilului cu handicap.

Art. 26 – (1) Transferul drepturilor asupra bunurilor proprietate publică se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.
(2) Bunurile proprietate privată a statului, aflate în inventarul institutiilor, unitătilor si sectiilor de spital prevăzute la art. 18-20, se transfera pe bază de protocol de predarepreluare încheiat între autoritătile sau institutiile publice în subordinea cărora functionează respectivele institutii si consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 27 – Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 1999.

Art. 28 – (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se modifica în mod corespunzător alin. (1) al art. 3, alin. (1) al art. 7, alin. (1) si (3) ale art. 10 si anexa nr. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abroga:
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protectia Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 16 noiembrie 1998, aprobată si modificată prin Legea nr. 177/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 30 noiembrie 1999;
b) alin. (2) al art. 2 si lit. a) a alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 502/1997 cu privire la organizarea si functionarea Comitetului Roman pentru Adoptii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 18 septembrie 1997;
c) teza întâi si teza a doua din alin. (3) al art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997, aprobată si modificată prin Legea nr. 87/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 29 aprilie 1998;
d) Hotărârea Guvernului nr. 875/1998 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Protectia Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 11 decembrie 1998;
e) orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneaza:
────────────────
Departamentul pentru Reforma Administratiei Publice Centrale
Petrica Diaconu,
secretar de stat

Ministrul finantelor
Decebal Traian Remes

Ministrul educatiei nationale,
Adrian Miroiu,
secretar de stat

Ministrul sănătătii,
Irinel Popescu,
secretar de stat

Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publică Locală,
Vlad Rosca

Ministrul muncii si protectiei sociale
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 8 decembrie 1999.
Nr. 192.