Ordonanta de urgenta 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

Luând în considerare că în scrisoarea de punere în întârziere din data de 29 ianuarie 2009 (Cauza nr. 2008/2.366) Comisia Europeană atrage atentia asupra faptului că au fost încălcate prevederile Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directiva-cadru), având în vedere că Guvernul României este invitat să răspundă la scrisoarea de punere în întârziere din cadrul actiunii declansate până în data de 2 aprilie 2009 si, în aceste conditii, elaborarea unui act normativ care să consfintească înfiintarea, organizarea si functionarea autoritătii de reglementare în domeniul comunicatiilor electronice sub controlul Parlamentului este o solutie ce va aduce stabilitate institutională autoritătii nationale de reglementare în domeniul comunicatiilor electronice, adoptarea proiectului de act normativ fiind în măsură, totodată, să creeze premisele închiderii procedurii de încălcare a normelor comunitare înainte de următoarea fază a acestei proceduri, tinând seama de actiunile demarate la nivelul Comisiei Europene, în vederea asigurării stabilitătii si independentei autoritătii de reglementare din domeniul comunicatiilor electronice (principii reclamate si de necesitatea asigurării unei impartialităti în luarea deciziilor de reglementare de către autoritate), singura modalitate de a pune capăt procedurilor de încălcare a dreptului comunitar o reprezintă adoptarea, în regim de urgentă, a unui act normativ care să aseze pe noi principii statutul, organizarea si functionarea autoritătii de reglementare în domeniu. Urgenta adoptării actului normativ este pe deplin justificată si prin raportare la prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată.
Având în vedere necesitatea dezvoltării unui concept unitar si deschis asupra tehnologiei informatiei la nivel national, astfel încât beneficiile societătii informationale să fie materializate, tinând seama de posibilitatea reducerii cheltuielilor printr-o actiune coordonată în scopul dezvoltării serviciilor societătii informationale si, pentru aceasta, de necesitatea realizării conditiilor pentru implementarea eficientă a politicilor din domeniu, activitate ce poate fi realizată numai prin intermediul unui unic coordonator al acestora, având în vedere lipsa unei coordonări nationale în ceea ce priveste informatizarea administratiei publice, materializată prin suprapuneri de proiecte, dezvoltări în discordantă cu cerintele utilizatorilor sau cu evolutia tehnologică, tinând seama de impactul specific al noilor tehnologii asupra administratiei publice, incluzând reducerea cheltuielilor guvernamentale prin utilizarea de programe mai eficiente, cresterea eficientei si îmbunătătirea productivitătii prin utilizarea tehnologiilor informatiei si comunicatiilor (TIC), fapt care favorizează simplificarea procesului administrativ si schimbul de informatii interinstitutional, având în vedere imposibilitatea exercitării de către Autoritatea Natională pentru Comunicatii a functiei de administrare la nivel national a TLD (top level domain) „.ro” si a SLD (second level domain) „.eu” pentru numele de domenii rezervate de România, care, pentru a asigura continuitatea acordării numelor de domenii, este în continuare exercitată de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – I.C.I. Bucuresti, fapt ce se situează în afara cadrului legal existent, întrucât, în lipsa unor reglementări imediate, există riscul cresterii cheltuielilor bugetare, cu implicatii asupra deficitului bugetar, tinând cont că aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare si de urgentă, a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1 – (1) Se înfiintează Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANCOM, ca autoritate publică autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finantată integral din venituri proprii, prin reorganizarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii, care se desfiintează.
(2) ANCOM are sediul central în municipiul Bucuresti, precum si structuri teritoriale necesare desfăsurării obiectului său de activitate.

Art. 2 – (1) ANCOM are ca rol punerea în aplicare a politicii nationale în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale, inclusiv prin reglementarea pietei si reglementarea tehnică în aceste domenii.
(2) ANCOM administrează si gestionează resursele limitate din domeniul comunicatiilor electronice, incluzând, dar fără a se limita la acestea, spectrul de frecvente radio, resursele de numerotatie si alte resurse tehnice asociate, si monitorizează benzile de frecvente radio cu utilizare neguvernamentală.
(3) ANCOM controlează îndeplinirea cerintelor esentiale privind compatibilitatea electromagnetică, a obligatiilor privind utilizarea eficientă a spectrului de frecvente radio cu utilizare neguvernamentală, controlează îndeplinirea obligatiilor privind utilizarea resurselor de numerotatie si a resurselor tehnice asociate, realizează controlul pietei echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii.
(4) În vederea elaborării politicii nationale în domeniu, ANCOM va pune la dispozitia Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, denumit în continuare MCSI, rapoarte, studii si analize realizate de aceasta. Pentru buna coordonare a reprezentării României în organismele internationale, ANCOM are obligatia de a informa lunar MCSI despre rezultatele întâlnirilor internationale unde a fost reprezentată.

Art. 3 – În vederea realizării rolurilor sale, ANCOM îndeplineste următoarele functii:
a) de punere în aplicare a politicii si strategiei sectoriale elaborate de MCSI în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale, în special prin emiterea reglementărilor sectoriale secundare în domeniu, reglementarea activitătilor în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, prin adoptarea si implementarea de decizii cu caracter normativ si individual, precum si de proceduri functionale, operationale si financiare prin care se pun în aplicare politicile în domeniu, de urmărire si control al respectării acestora;
b) de administrare si de gestionare a resurselor limitate, prin care planifică, alocă, urmăreste si evaluează utilizarea acestora pentru punerea în aplicare a politicilor în domeniu prin:
1. administrarea spectrului radio prin planificarea, atribuirea, alocarea benzilor de frecvente, asignarea si monitorizarea frecventelor radio din benzile de frecvente cu utilizare neguvernamentală, precum si coordonarea la nivel national a gestionării frecventelor radio în conformitate cu Tabelul national de atribuire a benzilor de frecventă, denumit în continuare TNABF, si cu acordurile internationale la care România este parte;
2. gestionarea eficientă a benzilor de frecvente radio cu atribuire neguvernamentală în conformitate cu TNABF, prin alocarea si/sau asignarea frecventelor radio, în scopul asigurării unei utilizări rationale si eficiente a acestora;
3. administrarea si alocarea resurselor de numerotatie si a resurselor tehnice asociate pentru retele si servicii de comunicatii electronice, inclusiv prin elaborarea Planului national de numerotatie, denumit în continuare PNN, si a altor planuri în acest sens;
4. gestionarea resurselor de numerotatie la nivel national, în vederea utilizării rationale si eficiente a acestora;
5. administrarea si gestionarea altor resurse limitate în domeniul comunicatiilor electronice;
c) de reglementare a activitătilor în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale, prin adoptarea si implementarea de decizii cu caracter normativ si individual, precum si de proceduri functionale, operationale si financiare, prin care se pun în aplicare politicile în domeniu, de urmărire si control al respectării acestora;
d) de elaborare si adoptare de norme specifice în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;
e) de reprezentare în organismele si organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, precum si de comunicare cu acestea;
f) de colaborare si comunicare cu celelalte structuri ale administratiei publice, cu societatea civilă si cu cetătenii, precum si cu furnizorii de retele si de servicii în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale;
g) de organ de decizie în solutionarea litigiilor dintre furnizorii de retele si de servicii în domeniul comunicatiilor electronice, în scopul asigurării liberei concurente si al protectiei intereselor utilizatorilor pe pietele acestor servicii;
h) de supraveghere si control al respectării de către utilizatorii resurselor limitate a obligatiilor ce le revin potrivit legii si actelor administrative prin care au dobândit dreptul de a le utiliza;
i) de elaborare de proceduri si norme cu caracter tehnic specifice activitătii ANCOM;
j) de supraveghere a pietei echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii;
k) de control pentru îndeplinirea cerintelor esentiale de compatibilitate electromagnetică si de utilizare eficientă a spectrului radio.

Art. 4 – (1) În îndeplinirea rolului si functiilor sale legale, ANCOM se consultă si colaborează cu Consiliul Concurentei si cu Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, inclusiv prin furnizarea reciprocă de informatii necesare aplicării atât a prevederilor legislatiei concurentei, cât si a prevederilor legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale.
(2) ANCOM promovează concurenta în sectorul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, actionând în special în următoarele directii:
a) prevenirea actiunilor ce au ca obiect sau pot avea ca efect distorsionarea ori restrângerea concurentei în domeniul comunicatiilor electronice, al serviciilor postale si al tehnologiei informatiei;
b) luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca utilizatorii, inclusiv cei cu handicap sau cu nevoi sociale speciale, să obtină un maximum de beneficii în conditiile unei piete concurentiale, în ceea ce priveste diversitatea ofertei, tarifele si calitatea serviciilor;
c) încurajarea investitiilor eficiente în infrastructură si promovarea inovatiei;
d) încurajarea utilizării eficiente si asigurarea administrării eficiente a resurselor limitate pe care le gestionează.

Art. 5 – ANCOM asigură utilizarea eficientă a resurselor limitate din domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale, actionând în special în următoarele directii:
a) evitarea tezaurizării resurselor limitate, datorată neutilizării acestora la nivelul alocării din licente;
b) încurajarea investitiilor eficiente în infrastructură si promovarea inovatiei.

Art. 6 – (1) ANCOM contribuie la dezvoltarea pietei interne a Comunitătii Europene, în special prin:
a) înlăturarea barierelor în calea furnizării la nivel european a retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, a infrastructurii asociate si a serviciilor postale, inclusiv prin armonizarea TNABF, a PNN si a planurilor de perspectivă cu European Common Table for Frequency Band Allocation (ECTFBA) – Planul comun european de alocare a benzilor de frecventă, European Telephony Numbering Space (ETNS) – Planul european de numerotatie telefonică si cu alte norme paneuropene de aplicare;
b) încurajarea stabilirii si dezvoltării de retele transeuropene, a interoperabilitătii serviciilor paneuropene si a conectivitătii dintre utilizatorii finali;
c) respectarea principiului nediscriminării în ceea ce priveste tratamentul aplicat furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice, informatiei sau furnizorilor de servicii postale aflati în situatii similare;
d) cooperarea într-o manieră transparentă cu autoritătile nationale de reglementare cu atributii similare din străinătate, precum si cu Comisia Europeană, în vederea dezvoltării unei practici de reglementare coerente si a aplicării unitare si concertate a legislatiei nationale armonizate cu normele adoptate la nivelul Uniunii Europene.
(2) ANCOM promovează interesele utilizatorilor finali din Uniunea Europeană, în special prin:
a) asigurarea unui nivel înalt de protectie a utilizatorilor finali în relatiile acestora cu furnizorii;
b) implicarea în asigurarea unui nivel înalt de protectie a drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viata privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
c) promovarea furnizării de informatii clare, în special în ceea ce priveste transparenta tarifelor si a conditiilor de utilizare a serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului;
d) asigurarea conditiilor de exercitare a dreptului de acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevăzut de Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, republicată, si de Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare;
e) promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap si ale celor cu nevoi sociale speciale;
f) asigurarea protejării integritătii si securitătii retelelor publice de comunicatii electronice.

Art. 7 – (1) În activitatea sa, ANCOM are în vedere respectarea principiului neutralitătii tehnologice, prin prisma fenomenului convergentei tehnologiilor, si contribuie, în limitele competentelor sale, la asigurarea implementării politicilor care urmăresc promovarea diversitătii culturale si lingvistice, precum si a pluralismului media.
(2) În îndeplinirea atributiilor sale, ANCOM urmăreste atingerea obiectivelor prevăzute la art. 4-6, luând în acest sens măsuri rezonabile, cu respectarea principiilor proportionalitătii, nediscriminării, transparentei si deplinei obiectivităti.

Art. 8 – (1) ANCOM va încuraja utilizarea standardelor si/sau a specificatiilor tehnice pentru furnizarea serviciilor, interfetelor tehnice si/sau functiilor retelelor, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în măsura strict necesară asigurării interoperabilitătii serviciilor si îmbunătătirii posibilitătilor de alegere pentru utilizatori, cu exceptia cazului în care utilizarea unor standarde sau specificatii a fost declarată obligatorie de Comisia Europeană.
(2) Până la publicarea standardelor si specificatiilor prevăzute la alin. (1), ANCOM va încuraja implementarea standardelor si a specificatiilor adoptate de organizatiile europene de standardizare sau, în lipsa acestora, a standardelor si recomandărilor adoptate de Uniunea Internatională a Telecomunicatiilor, de Organizatia Internatională de Standardizare sau de Comisia Electrotehnică Internatională.
(3) Prezentul articol nu se aplică în cazul cerintelor esentiale, specificatiilor interfetelor si standardelor armonizate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, republicată.

Art. 9 – (1) În cazul în care Comisia Europeană adoptă recomandări în vederea asigurării aplicării armonizate a normelor comunitare în domeniul comunicatiilor electronice, ANCOM va tine seama în cel mai înalt grad de aceste recomandări în exercitarea atributiilor sale.
(2) Dacă ANCOM optează să nu aplice o recomandare, va transmite o informare motivată Comisiei Europene.

Art. 10 – (1) ANCOM exercită următoarele atributii generale în domeniile comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice, si serviciilor postale:
1. elaborează si adoptă norme tehnice, în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice, si serviciilor postale, precum si pentru utilizarea resurselor de numerotatie;
2. asigură reprezentarea în institutii si în organizatii internationale din domeniul reglementării comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice, si serviciilor postale, sustinând în cadrul acestora politica si strategia natională în domeniu;
3. colaborează cu institutii si organizatii nationale si internationale din domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice, si serviciilor postale, dezvoltă si stimulează relatiile cu acestea; cooperează cu autorităti de reglementare din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale din străinătate, inclusiv prin încheierea de acorduri de colaborare si schimb de informatii;
4. aplică acordurile internationale în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si al echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice, si serviciilor postale;
5. colaborează cu MCSI în toate domeniile în care expertiza ANCOM este necesară sau utilă;
6. înaintează ministerului de specialitate propuneri privind modificarea cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltării sectoarelor de comunicatii electronice, comunicatii audiovizuale, echipamente radio si echipamente terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice, si servicii postale;
7. avizează proiectele de acte normative prin care se reglementează activităti din domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice, cu respectarea dispozitiilor legale incidente în materie;
8. prognozează, planifică si programează în proiectul de buget propriu resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniile sale de competentă;
9. coordonează derularea programelor de asistentă financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice, si serviciilor postale, care vizează capacitatea institutională a ANCOM;
10. elaborează si publică rapoarte, studii, analize si altele asemenea în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice, si serviciilor postale, în special pentru evaluarea necesitătii si oportunitătii emiterii de noi reglementări, pentru evaluarea si controlul implementării politicilor si reglementărilor, precum si al conducerii programelor si proiectelor, organizează seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine, informare si de constientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultantă, expertiză, asistentă tehnică si altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
11. urmăreste si controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare sau în acordurile internationale în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice, si serviciilor postale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea si sanctionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute de acestea;
12. solutionează litigiile dintre furnizorii din domeniul comunicatiilor electronice, în scopul asigurării liberei concurente si al protectiei intereselor utilizatorilor finali.
(2) ANCOM exercită următoarele atributii specifice în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale:
1. elaborează si actualizează autorizatiile generale;
2. monitorizează si controlează respectarea obligatiilor impuse furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice prin autorizatiile generale;
3. promovează si sprijină armonizarea la nivel european a utilizării resurselor de numerotatie, în conformitate cu instrumentele juridice în vigoare în cadrul Uniunii Europene;
4. adoptă PNN si orice modificări ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse din motive de sigurantă natională; înainte de adoptarea PNN, ANCOM are obligatia de a informa si de a consulta MCSI în legătură cu modificările aduse;
5. gestionează la nivel national resursele de numerotatie si frecventele radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentală;
6. gestionează la nivel national resursele tehnice necesare în vederea furnizării serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului sau operării retelelor publice de comunicatii electronice;
7. administrează si coordonează la nivel national gestionarea frecventelor radio în conformitate cu TNABF si cu acordurile internationale la care România este parte;
8. acordă licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, stabileste si încasează tarifele pentru emiterea licentelor, în conformitate cu legislatia în vigoare si în concordantă cu costurile administrative aferente emiterii acestora;
9. stabileste si încasează tarifele de utilizare a resurselor de numerotatie, în conformitate cu legislatia în vigoare;
10. emite reglementări privind modul de utilizare a resurselor de numerotatie si a frecventelor radio din benzile atribuite pentru utilizare neguvernamentală;
11. pune la dispozitia MCSI datele necesare în vederea elaborării, modificării si completării TNABF;
12. acordă licentele de utilizare a frecventelor radio pentru furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice care utilizează spectrul radio, precum si licentele de emisie si stabileste si încasează tarifele de utilizare a spectrului. În cadrul comisiilor desemnate prin ordin al presedintelui ANCOM pentru elaborarea documentatiei aferente procedurii de licitatie si evaluarea ofertelor depuse în vederea atribuirii licentelor, MCSI poate desemna 2 reprezentanti, fără ca acestia să constituie o majoritate, în scopul asigurării concordantei dintre strategiile nationale în domeniu si conditiile impuse participantilor la licitatiile organizate pentru acordarea de licente de utilizare a frecventelor radio pentru furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice care utilizează spectrul radio;
13. alocă si asignează frecventele radio în benzile cu atribuire neguvernamentală, exclusivă sau în partaj, prevăzute în TNABF, cu respectarea reglementărilor, acordurilor si protocoalelor nationale si internationale, si implementează procedurile de coordonare stabilite prin acordurile internationale;
14. acordă avizele tehnice, autorizatiile de asignare a frecventelor radio si autorizatiile tehnice de functionare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
15. realizează expertizele tehnice necesare utilizării rationale si eficiente a frecventelor radio, în scopul determinării posibilitătii de alocare a benzilor de frecvente radio, în conditiile legii;
16. analizează si realizează expertizarea tehnică a utilizării frecventelor radio pentru asigurarea compatibilitătii electromagnetice dintre statiile si retelele de radiocomunicatii autorizate, precum si pentru prevenirea perturbatiilor prejudiciabile, în scopul evaluării posibilitătii de asignare a acestora, în urma solicitărilor;
17. alocă si asignează codurile de identificare pentru unele servicii de radiocomunicatii, certifică personalul de operare a statiilor de radiocomunicatii si asigură activitătile de evidentă conexe acestor activităti;
18. asigură evidenta permanentă a utilizării frecventelor radio prin asigurarea evidentei asignărilor de frecvente si întretinerea permanentă a bazelor de date specializate care formează Registrul national al frecventelor asignate/alocate;
19. monitorizează spectrul de frecvente radio cu atribuire neguvernamentală;
20. supraveghează si controlează respectarea obligatiilor cuprinse în licentele de utilizare a frecventelor radio sau în licentele de emisie ori în reglementările din domeniul radiocomunicatiilor;
21. identifică pietele relevante din sectorul comunicatiilor electronice;
22. efectuează analizele de piată în situatiile în care acestea sunt obligatorii, potrivit legii;
23. desemnează furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piată;
24. impune în sarcina furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piată obligatiile prevăzute la art. 9-13 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 15-18 din Legea nr. 304/2003, republicată;
25. desemnează furnizorii de serviciu universal în domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale si impune obligatii corespunzătoare în sarcina acestora;
26. gestionează mecanismele de finantare a obligatiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevăzute de legislatia specială;
27. stabileste măsurile necesare pentru implementarea portabilitătii numerelor;
28. controlează îndeplinirea obligatiilor impuse furnizorilor de serviciu universal în temeiul prevederilor legislatiei speciale;
29. exercită atributiile stabilite prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare;
30. exercită atributiile care revin autoritătii de reglementare în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare;
31. eliberează avizele necesare obtinerii autorizatiei de construire a pilonilor si clădirilor care pot afecta functionarea sistemelor de monitorizare ale ANCOM;
32. elaborează reglementările necesare pentru realizarea comunicatiilor către Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă;
33. participă la lucrările Comisiei interdepartamentale de radiocomunicatii.
(3) ANCOM exercită următoarele atributii specifice în domeniul echipamentelor radio si al echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice:
1. controlează, după introducerea pe piată, dacă toate echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii respectă cerintele esentiale de protectie a sănătătii si sigurantei utilizatorului si a oricărei alte persoane, precum si de protectie privind compatibilitatea electromagnetică, iar în plus, pentru echipamentele radio verifică dacă acestea sunt astfel construite încât să utilizeze eficient spectrul radio atribuit pentru a se evita perturbatiile prejudiciabile, în concordantă cu legislatia natională aplicabilă;
2. ia măsuri pentru îndeplinirea conformitătii în cazul echipamentelor radio si al echipamentelor terminale de telecomunicatii;
3. exercită atributiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetică.
(4) ANCOM îndeplineste si alte atributii acordate prin dispozitii legale speciale.
(5) ANCOM poate încheia, în conditiile legii, contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activităti specifice, necesare îndeplinirii functiilor, obiectivelor si atributiilor sale.

Art. 11 – (1) Conducerea ANCOM este asigurată de un presedinte si 2 vicepresedinti, numiti de către presedintele României, la propunerea Guvernului.
(2) Salariul de bază al presedintelui si vicepresedintilor ANCOM este stabilit la nivelul indemnizatiei cuvenite functiei de secretar de stat, în cazul presedintelui, si, respectiv, functiei de subsecretar de stat, în cazul vicepresedintilor.
(3) Presedintele si vicepresedintii ANCOM trebuie să îndeplinească următoarele conditii:
a) să fie cetăteni români cu o experientă de cel putin 5 ani în domeniul comunicatiilor sau în domeniul juridic ori economic în general;
b) să nu exercite alte functii publice sau private, cu exceptia celor didactice;
c) să nu aibă mentiuni în cazierul judiciar;
d) să nu detină actiuni sau părti sociale, direct sau indirect, la societăti comerciale cu activităti în domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale sau cu alte activităti din domeniul de reglementare al ANCOM si să nu facă parte din organele de conducere ale unor astfel de societăti;
e) să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului
(4) Presedintelui si vicepresedintilor ANCOM li se aplică în mod corespunzător dispozitiile cap. IV „Alte conflicte de interese si incompatibilităti” din cadrul titlului IV „Conflictul de interese si regimul incompatibilitătilor în exercitarea demnitătilor publice si functiilor publice” al Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare.
(5) Durata mandatului presedintelui si al vicepresedintilor ANCOM este de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii pe aceeasi perioadă o singură dată. Mandatul presedintelui si al vicepresedintilor ANCOM încetează în următoarele situatii:
a) în situatia imposibilitătii de a-si îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile;
b) în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea;
c) în caz de nerespectare a termenului de 3 luni pentru iesirea din starea de incompatibilitate reglementat la alin. (8);
d) prin demisie;
e) prin deces;
f) la expirarea sa.
(6) Dacă functia de presedinte sau vicepresedinte devine vacantă se procedează la numirea unei noi persoane pentru această functie pentru durata rămasă din mandat, în conditiile prevederilor alin. (1).
(7) Membrii ale căror mandate au expirat rămân în functie până la numirea succesorilor lor.
(8) Presedintele sau vicepresedintii care, în momentul numirii sau pe parcursul mandatului, se află în una dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3) si (4) au la dispozitie un termen de cel mult 3 luni pentru iesirea din starea de incompatibilitate.
(9) În cazul prevăzut la alin. (8), persoana în cauză are obligatia de a notifica de îndată, în scris, Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputatilor si Comisiei economice, industrii si servicii din cadrul Senatului despre existenta situatiei de incompatibilitate.

Art. 12 – (1) Presedintele reprezintă ANCOM în raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autorităti publice si organizatii, precum si cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate.
(2) Presedintele ANCOM este ordonator principal de credite.
(3) În exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.
(4) Deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) Deciziile adoptate în exercitarea atributiilor prevăzute de lege din domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice, serviciilor postale si tehnologiei informatiei, inclusiv cele adoptate în conformitate cu prevederile art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare. Deciziile cu caracter individual pot fi atacate în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 13 – (1) Presedintele ANCOM are următoarele atributii:
a) aprobă strategiile de dezvoltare institutională a ANCOM, programele de activitate si programele de cooperare;
b) aprobă planul anual de activitate al ANCOM;
c) aprobă planurile de investitii ale ANCOM;
d) coordonează procesul de elaborare si de implementare a reglementărilor din domeniile de competentă ale ANCOM;
e) convoacă si prezidează reuniunile plenare ale Consiliului consultativ;
f) aprobă, prin decizie internă, structura organizatorică, statul de functii si numărul de posturi ale ANCOM;
g) stabileste sediile structurilor teritoriale ale ANCOM;
h) stabileste, prin decizie internă, atributiile specifice fiecărui compartiment din cadrul ANCOM;
i) aprobă regulamentul intern al ANCOM;
j) coordonează activitatea compartimentelor ANCOM;
k) negociază si semnează pentru si în numele ANCOM contractul colectiv de muncă;
l) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul ANCOM;
m) aprobă angajarea, avansarea, precum si modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului ANCOM;
n) aprobă deplasările în tară si în străinătate ale personalului ANCOM;
o) orice alte atributii care îi revin potrivit legii.
(2) Presedintele ANCOM poate delega exercitarea unora dintre atributiile prevăzute la alin. (1) personalului din subordine.
(3) Presedintele ANCOM stabileste atributiile vicepresedintilor ANCOM.
(4) În lipsa presedintelui, atributiile sale se exercită de vicepresedintele desemnat prin decizie a presedintelui.
(5) Dacă atât presedintele, cât si cei 2 vicepresedinti sunt absenti sau în imposibilitate temporară de a-si exercită prerogativele, reprezentarea ANCOM se asigură de către o persoană cu functie de conducere desemnată prin decizie a presedintelui ANCOM.

Art. 14 – (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ANCOM se asigură integral din venituri proprii, care provin din următoarele surse:
a) tariful de monitorizare datorat, în conformitate cu prevederile cap. VIII^1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru activitatea de supraveghere si control în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, desfăsurată de ANCOM;
b) tariful de utilizare a spectrului, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare;
c) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare;
d) donatii, legate si sponsorizări în conditiile legii;
e) credite interne si externe contractate în conditiile legii;
f) alte venituri ce se pot realiza în conditiile legii.
(2) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispozitia ANCOM. Creantele prevăzute la alin. (1) se administrează de ANCOM, fiind aplicabile în mod corespunzător dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli.
(3) Bugetul anual de venituri si cheltuieli al ANCOM se aprobă prin hotărâre a Parlamentului, cu avizul Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputatilor si al Comisiei economice, industrii si servicii din cadrul Senatului, la propunerea presedintelui ANCOM.
(4) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli al ANCOM se reportează în anul următor.

Art. 15 – (1) Activitatea ANCOM este analizată de Parlament prin dezbaterea raportului anual, care se prezintă pentru anul anterior, precum si a rapoartelor specifice întocmite la solicitarea Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputatilor si a Comisiei economice, industrii si servicii din cadrul Senatului.
(2) Raportul anual de activitate se depune la Comisia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputatilor, Comisia economică, industrii si servicii din cadrul Senatului si la MCSI, până la data de 30 aprilie, si se dezbate în prezenta presedintelui si a vicepresedintilor ANCOM. Pe marginea raportului anual, comisiile întocmesc si adoptă un raport.
(3) La solicitarea Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputatilor si a Comisiei economice, industrii si servicii din cadrul Senatului, ANCOM va prezenta spre dezbatere si aprobare comisiilor un program de măsuri concrete pentru remedierea eventualelor lipsuri semnalate în raport.
(4) Raportul Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputatilor si al Comisiei economice, industrii si servicii din cadrul Senatului asupra raportului anual de activitate se supune dezbaterii în plenul Parlamentului, în prezenta presedintelui si a vicepresedintilor ANCOM.

Art. 16 – În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor aproba Regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorică ale ANCOM, prin decizie a presedintelui ANCOM.

Art. 17 – (1) ANCOM preia numărul de posturi si personalul fostei Autorităti Nationale pentru Comunicatii, cu mentinerea drepturilor salariale avute la data preluării.
(2) După aprobarea noii structuri organizatorice a ANCOM, în termen de maximum 90 de zile se va organiza concurs pentru ocuparea posturilor vacante în noua structură organizatorică, în conditiile salariale stabilite prin noua grilă de salarizare, aprobată prin decizie a presedintelui ANCOM. Modul de desfăsurare a concursului, criteriile de promovare, precum si orice alte aspecte legate de acesta se aprobă prin decizie a presedintelui ANCOM.
(3) Persoanele ale căror locuri de muncă vor fi desfiintate vor fi concediate, în conditiile legii.

Art. 18 – (1) Personalul ANCOM este angajat pe bază de concurs organizat în conditiile legii, în conformitate cu structura organizatorică, încheindu-se contract individual de muncă, conform legii.
(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului ANCOM se stabilesc prin fisa postului, semnată de seful ierarhic si de titular, pe baza Regulamentului de organizare si functionare a ANCOM.
(3) Promovarea, modificarea, suspendarea si încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al ANCOM se realizează prin decizie a presedintelui, în conditiile legii.
(4) Salarizarea personalului ANCOM se stabileste prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă si al contractului individual de muncă, salariul lunar de bază fiind stabilit în limitele grilei de salarizare prevăzute la art. 17.
(5) În activitatea sa, ANCOM are obligatia de a-si exercită atributiile în mod transparent si impartial si de a-si mentine independenta operatională si financiară fată de:
a) furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice;
b) producătorii ori reprezentantii autorizati ai producătorilor de echipamente destinate furnizării de retele sau de servicii de comunicatii electronice, importatorii ori distribuitorii de asemenea echipamente;
c) furnizorii de servicii postale.
(6) Salariatii ANCOM nu pot detine actiuni sau părti sociale la societătile comerciale cu obiect de activitate în domeniul comunicatiilor electronice, al serviciilor postale, al audiovizualului sau în orice alte domenii care se află în competenta ANCOM si nu pot avea calitatea de membru în organele de conducere ale unor asemenea societăti.

Art. 19 – (1) ANCOM preia patrimoniul si bugetul fostei Autorităti Nationale pentru Comunicatii, care se desfiintează în conformitate cu prezenta ordonantă de urgentă, precum si toate drepturile si obligatiile acesteia, cu exceptia infrastructurii si a echipamentelor necesare exercitării atributiilor de administrare si gestionare la nivel national a TLD „.ro”, nameserverele pentru domeniul .ro, registrul national pentru domeniul .ro, incluzând portalul rotld.ro, toate aplicatiile, bazele de date, licentele, manualele si procedurile aferente acestora.
(2) Patrimoniul fostei Autorităti Nationale pentru Comunicatii se stabileste pe baza bilantului contabil de închidere la data predării, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie întocmite în structura bugetelor aprobate si celelalte anexe, dup caz, întocmite potrivit metodologiei existente, si se preia în baza acestora si a protocolului de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 20 – În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgentă, după cum urmează:
a) „Autoritatea Natională pentru Comunicatii” cu „Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii”;
b) „ANC” cu „ANCOM”.

Art. 21 – Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 28 ianuarie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La alineatul (1) al articolului 4, după punctul 53 se introduc 6 noi puncte, punctele 54-59, cu următorul cuprins:
„54. supravegherea si controlul respectării prevederilor legale din domeniul comertului electronic, în calitate de autoritate de reglementare si supraveghere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, republicată;
55. exercitarea atributiilor autoritătii de reglementare si supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;
56. exercitarea atributiilor autoritătii de reglementare si supraveghere în domeniul mărcii temporale, prevăzute de Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;
57. exercitarea atributiilor autoritătii de reglementare si supraveghere în domeniul activitătii electronice notariale prevăzute de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătii electronice notariale;
58. exercitarea atributiilor autoritătii de reglementare si supraveghere în domeniul arhivării documentelor în formă electronică prevăzute de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;
59. supravegherea si controlul respectării prevederilor legale din domeniul sistemelor informatice destinate operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, în calitate de autoritate de reglementare, omologare si supraveghere.”

2. După alineatul (3) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
„(3^1) Organizarea, implementarea, realizarea si administrarea tuturor programelor nationale, infrastructurii, sistemelor si serviciilor privind societatea informatională se realizează cu acordul, sub coordonarea si sub controlul Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale.”

3. Alineatul (2) al articolului 12 se modifică si va avea următorul cuprins:
„(2) Numărul maxim de posturi este de 248, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.”

4. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale” se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 22 – La Articolul 2 alineatul (1) litera A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1621/2003 pentru organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
„o) organizarea, administrarea si gestionarea TLD (top level domain) „.ro”, îndeplinind functia de registru pentru numele de domenii „.ro”;”.

Art. 23 – La Articolul 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societătii Informationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2008, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:
„c) implementează si operează la nivel national sisteme informatice si de comunicatii, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice;”.

Art. 24 – În cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea „Autoritatea Natională pentru Comunicatii” se înlocuieste cu denumirea „Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale” în cazul atributiilor specifice prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 54-59 din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009.

Art. 25 – (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 18 septembrie 2008, cu modificările ulterioare, capitolele VII si VIII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte prevederi legale contrare.
(2) Mentiunea finală privind transpunerea normelor comunitare din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor se modifică si va avea următorul cuprins:
„Prezenta ordonantă de urgentă transpune Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice (Directiva privind autorizarea), publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, si Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directiva-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, cu exceptia prevederilor art. 3, 4, 8, 17 si 19.”
Prezenta ordonantă de urgentă transpune prevederile art. 3, 4, 8, 17 si 19 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directiva-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul comunicatiilor si societătii informationale
Gabriel Sandu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,
Dan Nica

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene
Vasile Puscas

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice
Gheorghe Pogea

Bucuresti, 11 martie 2009.
Nr. 22.

ANEXA
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 12/2009)
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale
ANEXA - Ordonanta de Urgenta 22/2009
LEGENDA
A = DIRECTIA PENTRU POLITICI SI PROGRAME ÎN DOMENIUL COMUNICATIILOR, AFACERI EUROPENE SI RELATII INTERNATIONALE
B = DIRECTIA GENERALĂ PENTRU POLITICI SI PROGRAME ÎN DOMENIUL SOCIETĂTI INFORMATIONALE
b1 = DIRECTIA PENTRU PROMOVAREA SI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR SOCIETĂTII INFORMATIONALE
C = DIRECTIA GENERALĂ PENTRU STRATEGII DE DEZVOLTARE SI CRESTERE A COMPETITIVITĂTII ÎN DOMENIUL SOCIETĂTI INFORMATIONALE
D = DIRECTIA GENERALĂ PENTRU SERVICII ELECTRONICE
E = ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU PROMOVAREA SOCIETĂTII INFORMATIONALE *)
e1 = DIRECTIA EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE
e2 = DIRECTIA MANAGEMENT FINANCIAR SI CONTROL
e3 = DIRECTIA MONITORIZARE
F = DIRECTIA JURIDICĂ, INFORMARE PUBLICĂ SI RELATII CU PRESA
G = DIRECTIA ECONOMICĂ, RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIVĂ

*) Se organizează si functionează la nivel de directie generală
**) Se înfiintează ca unitate fără personalitate juridică, distinctă de structura organizatorică a ministerului
***) Se organizează si functionează la nivel de compartiment