Ordonanta de urgenta 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

Având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 31 din 22 decembrie 2008 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 22 decembrie 2008, prin care s-a aprobat structura pe ministere a Guvernului învestit, luând în considerare necesitatea asigurării imediate a functionării normale a Guvernului, în noua structură aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 31/2008 pentru acordarea încrederii Guvernului, având în vedere faptul că, în lipsa unei reglementări imediate, există riscuri serioase legate de functionalitatea Guvernului, tinând cont de faptul că aceste elemente constituie situatii extraordinare, vizând interesul public, a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1 – Se înfiintează Ministerul Administratiei si Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 2 – Se înfiintează Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale prin reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 3 – Se înfiintează Ministerul Apărării Nationale prin reorganizarea Ministerului Apărării.

Art. 4 – Se înfiintează Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale prin reorganizarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

Art. 5 – Se înfiintează Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National prin reorganizarea Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 6 – Se înfiintează Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

Art. 7 – Se înfiintează Ministerul Economiei prin preluarea activitătii si structurilor specializate pe domeniul economic de la Ministerul Economiei si Finantelor, precum si, dacă este cazul, prin preluarea unor activităti din cadrul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si a unor structuri din portofoliul acesteia, astfel cum va fi stabilit prin actul normativ de organizare si functionare a ministerului.

Art. 8 – Se înfiintează Ministerul Finantelor Publice prin preluarea activitătii si structurilor specializate pe domeniul finantelor de la Ministerul Economiei si Finantelor, care se desfiintează.

Art. 9 – Se înfiintează Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării prin reorganizarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 10 – Se înfiintează Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri prin preluarea activitătii si structurilor specializate pe domeniul întreprinderilor mici si mijlocii si comertului de la Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

Art. 11 – Se înfiintează Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin reorganizarea Ministerului Transporturilor.

Art. 12 – Se înfiintează Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti prin reorganizarea Ministerului Justitiei.

Art. 13 – Se înfiintează Ministerul Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile.

Art. 14 – Se înfiintează Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de sanse.

Art. 15 – Se înfiintează Ministerul Sănătătii prin reorganizarea Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 16 – Se înfiintează Ministerul Tineretului si Sportului prin comasarea Autoritătii Nationale pentru Tineret cu Agentia Natională pentru Sport, institutii publice care se desfiintează.

Art. 17 – Se înfiintează Ministerul Turismului prin preluarea activitătii si structurilor specializate pe domeniul turismului de la Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, care se desfiintează.

Art. 18 – Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile culturii, învătământului si integrării europene, structură fără personalitate juridică, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, îsi încetează activitatea.

Art. 19 – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, ministerele nou-înfiintate, prevăzute la art. 1-17, vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind organizarea si functionarea lor.
(2) Până la data adoptării reglementărilor prevăzute la alin. (1), în realizarea măsurilor si obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare pe perioada 2009-2012, activitatea ministerelor nou-înfiintate este supusă dispozitiilor cuprinse în actele normative privind organizarea si functionarea ministerelor care se reorganizează potrivit prezentei ordonante de urgentă.

Art. 20 – Unitătile care functionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministerelor desfiintate sau ale căror structuri ori activităti au fost preluate potrivit prezentei ordonante de urgentă trec, în mod corespunzător, în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministerelor nou-înfiintate.

Art. 21 – Ministerele nou-înfiintate vor prelua, în mod corespunzător, toate drepturile si obligatiile institutiei desfiintate ori ale structurii sau activitătii din domeniile preluate, inclusiv personalul si bunurile mobile si imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii si continutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului si de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice la expirarea mandatului.

Art. 22 – (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat si în bugetele ordonatorilor principali de credite si în anexele la acestea, precum si în bugetele sumelor alocate din credite externe, fonduri externe nerambursabile si pentru activităti finantate integral din venituri proprii pe anul 2008, corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgentă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.
(2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si cuprind prevederile bugetare, executia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum si celelalte drepturi si obligatii prevăzute la art. 21.
(3) Până la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2009, finantarea ministerelor reorganizate conform prezentei ordonante de urgentă se asigură în cadrul unei limite lunare de cheltuieli ce nu poate depăsi de regulă 1/12 din prevederile bugetare ale anului 2008 aferente activitătii reorganizate.
(4) Încadrarea în limita de cheltuieli stabilită conform alin. (3) este în responsabilitatea ordonatorilor principali de credite.
(5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat si în bugetele ordonatorilor principali de credite, finantarea acestora se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.
(6) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si se aprobă de ordonatorii principali de credite ai ministerelor înfiintate în conditiile prezentei ordonante de urgentă.
(7) Personalul ministerelor nou-înfiintate se preia de la institutiile ale căror structuri sau activităti sunt preluate, respectiv de la institutiile care se reorganizează, care se comasează sau care îsi încetează activitatea, si îsi mentine nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.
(8) Efectuarea modificărilor în executia bugetului de stat, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, se va face de către ordonatorii principali de credite, pe baza precizărilor Ministerului Finantelor Publice.

Art. 23 – (1) Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiile publice, care se desfiintează, se reorganizează ori îsi schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, se modifică în mod corespunzător.
(2) În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgentă, după cum urmează:
a) „Ministerul Internelor si Reformei Administrative” cu „Ministerul Administratiei si Internelor”;
b) „Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale” cu „Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale”;
c) „Ministerul Apărării” cu „Ministerul Apărării Nationale”;
d) „Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei” cu „Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale”;
e) „Ministerul Culturii si Cultelor” cu „Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National”;
f) „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor” cu „Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei”;
g) „Ministerul Economiei si Finantelor” cu „Ministerul Economiei”, în cazul prevederilor care reglementează activitatea de economie, si cu „Ministerul Finantelor Publice”, în cazul prevederilor care reglementează activitatea de finante;
h) „Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului” cu „Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării”;
i) „Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale” cu „Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri”, în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de întreprinderile mici si mijlocii, comert si mediul de afaceri, si cu „Ministerul Turismului”, în cazul prevederilor care reglementează activitatea de turism;
j) „Ministerul Transporturilor” cu „Ministerul Transporturilor si Infrastructurii”;
k) „Ministerul Justitiei” cu „Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti”;
l) „Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile” cu „Ministerul Mediului”;
m) „Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de sanse” cu „Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale”;
n) „Ministerul Sănătătii Publice” cu „Ministerul Sănătătii”;
o) „Autoritatea Natională pentru Tineret” si „Agentia Natională pentru Sport” cu „Ministerul Tineretului si Sportului”.

Art. 24 – Art. 3 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:
„(2) Din Guvern pot face parte: un viceprim-ministru, ministri de stat, precum si ministri-delegati, cu însărcinări speciale pe lângă primul-ministru, prevăzuti în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere.”

2. După alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) si (5), având următorul cuprins:
„(3) Viceprim-ministrul dispune de un aparat propriu de lucru care face parte din aparatul de lucru al Guvernului si are în coordonare următoarele autorităti si institutii publice:
a) Departamentul pentru Afaceri Europene;
b) Departamentul pentru Lupta Antifraudă din cadrul Cancelariei Primului-Ministru;
c) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei;
d) Autoritatea Natională pentru Comunicatii;
e) Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
(4) Structura organizatorică, statul de functii si numărul de maxim de posturi ale aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, structură fără personalitate juridică, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se aprobă prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.
(5) Viceprim-ministrul este ajutat în activitatea sa de unul sau mai multi consilieri de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim-ministrului.”

Art. 25 – Anexa nr. VII/2b din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu o nouă pozitie, pozitia nr. 1^1, cu următorul cuprins:
„1^1. Viceprim-ministru – octombrie – 8.400.”

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul administratiei si internelor
Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice
Gheorghe Pogea

Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti
Cătălin Marian Predoiu

Bucuresti, 23 decembrie 2008.
Nr. 221.