a66


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 23/2009 privind înfiintarea Fondului Român de Contragarantare

Luând în considerare presiunile si riscurile determinate de evolutiile economice interne si externe la care sunt supuse întreprinderile mici si mijlocii, necesitatea sustinerii cresterii economice, mentinerii actualelor locuri de muncă si a creării altora noi, precum si necesitatea adoptării de măsuri eficiente de crestere a gradului de absorbtie a fondurilor structurale, întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1 – Se înfiintează Fondul Român de Contragarantare, denumit în continuare Fondul, societate comercială pe actiuni, destinată îmbunătătirii accesului întreprinderilor mici si mijlocii la finantare. Prin activitatea acestei institutii, capacitatea de expunere a fondurilor de garantare va creste prin preluarea de către Fond a unei părti din riscul asumat de acestea la acordarea garantiilor.

Art. 2 – (1) Fondul este institutie financiară specializată ce are ca unic obiect de activitate contragarantarea garantiilor acordate de fondurile de garantare, persoane juridice române, pentru creditele si alte instrumente de finantare obtinute de întreprinderile mici si mijlocii, definite potrivit legii, de la băncile comerciale si din alte surse.
(2) Fondul poate desfăsura, în conditiile legii, toate activitătile auxiliare, necesare si subordonate realizării obiectului său unic de activitate.

Capitolul II – Contragarantarea

Art. 3 – (1) Activitatea de contragarantare constă în preluarea unei părti din riscul asumat de fondurile de garantare a creditelor si altor instrumente de finantare la acordarea de garantii, prin garantarea unei părti din garantiile acordate de acestea băncilor sau altor finantatori pentru creditele ori alte instrumente de finantare obtinute de întreprinderile mici si mijlocii de la acestea.
(2) Procentul de contragarantare este de maximum 80% din valoarea garantiilor contragarantate.

Art. 4 – Conditiile în care se acordă contragarantiile vor fi stabilite cu respectarea legislatiei în domeniul ajutorului de stat.

Capitolul III – Organizarea si functionarea Fondului

Art. 5 – (1) Fondul este societate comercială pe actiuni, având ca actionari statul român, prin Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, si Fundatia Post-Privatizare, persoană juridică română, constituită în vederea sprijinirii si dezvoltării sectorului privat din România, conform Memorandumului de întelegere semnat între Guvernul României, Comisia Comunitătii Europene si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la 6 iulie 1995. Actionarii sunt reprezentati în adunarea generală a actionarilor de către reprezentantii lor legali sau de către alte persoane împuternicite de acestia.
(2) Pe durata functionării societătii, statul român întelege să nu detină mai putin de 51% din capitalul social. Cota de participare a statului român la constituirea capitalului social initial al Fondului este de 246,2 milioane lei din bugetul de stat si 25,8 milioane lei din fondurile puse la dispozitie de Comisia Europeană prin Programul PHARE 9711, Schema-pilot de creditare pentru IMM-uri, ca urmare a semnării acordurilor de exit, respectiv 68% din actiunile societătii.
(3) Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri reprezintă statul în exercitiul tuturor drepturilor si îndeplinirea tuturor obligatiilor care îi revin în calitate de actionar majoritar al Fondului.
(4) Cota de participare a Fundatiei Post-Privatizare la constituirea capitalului social initial al Fondului este de 128 milioane lei din fonduri rezultate ca urmare a închiderii Fondului Român Post-Privatizare în baza Acordului de finantare 9303, semnat între Guvernul României si Comisia Europeană, respectiv 32% din actiunile societătii.
(5) La capitalul social al Fondului pot participa numai autoritătile publice, institutiile financiare interne si internationale, precum si asociatiile si fundatiile constituite în scopul sprijinirii si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, statul rămânând întotdeauna actionar majoritar.

Art. 6 – Fondul îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prezenta ordonantă de urgentă, cu prevederile legislatiei privind societătile comerciale pe actiuni, cu art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu actul constitutiv propriu. Actul constitutiv se aprobă de adunarea generală a actionarilor Fondului.

Art. 7 – (1) Fondul este administrat în sistem dualist de un consiliu de supraveghere, alcătuit din 7 membri, si un directorat, alcătuit din 3 membri.
(2) Membrii directoratului nu pot fi concomitent si membri în consiliul de supraveghere. Membrii directoratului sunt persoane fizice.
(3) Presedintele consiliului de supraveghere este desemnat de adunarea generală a actionarilor, iar presedintele directoratului de către consiliul de supraveghere.
(4) Mandatul membrilor consiliului de supraveghere si al membrilor directoratului este de 4 ani si poate fi reînnoit.

Art. 8 – Membrii consiliului de supraveghere si ai directoratului trebuie să aibă studii superioare si să posede reputatie si experientă în domeniul financiar-bancar, adecvate complexitătii activitătii Fondului si responsabilitătilor încredintate. Cel putin unul dintre membrii consiliului de supraveghere, respectiv ai directoratului, trebuie să aibă experientă relevantă în ceea ce priveste activitatea de garantare a creditelor si a altor instrumente de finantare.

Art. 9 – Atributiile consiliului de supraveghere si ale directoratului vor fi prevăzute în actul constitutiv al Fondului.

Art. 10 – În vederea cresterii capacitătii de contragarantare a Fondului, precum si pentru mentinerea solvabilitătii acestuia, eventualul profit obtinut va majoră capitalul social al acestuia.

Art. 11 – Anual, până la data de 31 mai, Fondul prezintă Guvernului raportul de activitate pentru anul precedent.

Art. 12 – Fondul colaborează cu autoritătile publice, institutiile publice sau de interes public, pe baza unor acorduri, în limitele legii si în limitele atributiilor si obligatiilor care îi revin, pentru obtinerea informatiilor necesare realizării obiectivelor sale.

Art. 13 – Situatiile financiare ale Fondului sunt auditate potrivit legii.

Capitolul IV – Dispozitii finale

Art. 14 – (1) Personalul Fondului păstrează confidentialitatea asupra faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfăsurată care, potrivit normelor interne sau contractelor încheiate, nu sunt destinate publicitătii, precum si asupra oricăror fapte, date ori informatii aflate la dispozitia sa, care sunt calificate de legislatia aplicabilă drept confidentiale sau cu caracter de secret profesional.
(2) Orice membru al consiliului de supraveghere ori al directoratului, angajatii Fondului si orice persoană care sub o formă sau alta participă la conducerea, administrarea sau la activitatea acestuia au obligatia să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date ori informatii la care se referă alin. (1), de care a luat cunostintă în cursul desfăsurării activitătii sale profesionale.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui, nici în timpul activitătii si nici după încetarea acesteia, fapte ori date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului Fondului sau unui client al său.
(4) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu pot utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informatii de natura celor prevăzute la alin. (1), pe care le detin ori de care au luat cunostintă în orice mod.
(5) Prevederile alin. (1), (2) si (3) se aplică si persoanelor care obtin informatii de natura celor arătate din rapoarte ori din alte documente ale Fondului.

Art. 15 – (1) Obligatia de păstrare a secretului profesional asupra faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfăsurată de Fond nu poate fi opusă autoritătii competente în exercitarea atributiilor sale prevăzute de lege.
(2) Informatii de natura secretului profesional pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele situatii:
a) în cazul în care Fondul justifică un interes legitim;
b) la solicitarea scrisă a unor autorităti sau institutii, dacă prin lege specială sunt prevăzute autoritătile ori institutiile care sunt îndrituite să solicite si/sau să primească astfel de informatii si sunt identificate clar informatiile care pot fi furnizate de către Fond în scopul îndeplinirii atributiilor specifice ale acestor autorităti ori institutii.
(3) Nu se consideră încălcări ale obligatiei de păstrare a secretului profesional furnizarea de date agregate, astfel încât identitatea si informatiile privind clientul respectiv să nu poată fi identificate, precum si furnizarea de date auditorului financiar.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri
Constantin Nită

Ministrul finantelor publice
Gheorghe Pogea

Bucuresti, 11 martie 2009.
Nr. 23.