Ordonanta de urgenta 259/2000 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitătii de cercetare medicală în sectorul sanitar


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 259/2000 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitătii de cercetare medicală în sectorul sanitar

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României adopta prezenta ordonantă de urgentă.

Art.1 – Rezidentiatul este organizat de Ministerul Sănătătii sub forma rezidentiatului pe post si/sau a rezidentiatului pe locuri.

Art.2 – (1) Rezidentiatul pe post se organizează în functie de numărul de posturi solicitate de unitătile sanitare din reteaua Ministerului Sănătătii, precum si de ministerele cu retea sanitară proprie, pe specialitatile prevăzute în Nomenclatorul specialitatilor medicale si farmaceutice.
(2) Rezidentiatul pe locuri se organizează în functie de necesitătile de medici si farmacisti specialisti, estimate de Ministerul Sănătătii, tinându-se seama de normativele de personal si de propunerile spitalelor clinice sau ale altor unităti sanitare clinice.

Art.3 – (1) Medicii si farmacistii rezidenti care ocupa prin concurs posturile pentru care se organizează rezidentiat în conditiile art. 2 alin. (2) încheie contract individual de muncă pe perioada nedeterminată cu unitatea sanitară care a solicitat postul respectiv.
(2) După obtinerea diplomei de medic, de stomatolog sau de farmacist specialist acestia sunt obligati sa lucreze cel putin 5 ani la unitatea sanitară cu care au încheiat contractul individual de muncă.
(3) Contractul individual de muncă încheiat între rezident si unitatea sanitară în conditiile alin. (1) va cuprinde o clauza conform căreia nerespectarea obligatiei prevăzute la alin. (2) atrage răspunderea materială a rezidentului, în sensul obligării acestuia la plata unei sume echivalente cu cel putin 36 de salarii medii pe economie, suma calculată la data încetării contractului individual de muncă din initiativa rezidentului.
(4) Nerespectarea obligatiei prevăzute la alin. (2) poate atrage si sanctiunea retragerii autorizatiei de libera practica a medicului sau a farmacistului în culpa. Retragerea autorizatiei de libera practica se dispune pe perioada determinata de Ministerul Sănătătii, la propunerea colegiului judetean al medicilor.

Art.4 – Medicii si farmacistii rezidenti care au obtinut, ca urmare a concursului pe locuri, confirmarea în rezidentiat încheie contract individual de muncă pe perioada rezidentiatului cu spitalele clinice sau cu alte unităti sanitare clinice.

Art.5 – Rezidentii efectuează pregătirea de specialitate în unitătile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătătii, tinând seama de propunerile universitatilor de medicina si farmacie si de capacitatile de pregătire ale unitătilor sanitare clinice, precum si de cele ale ministerelor cu retea sanitară proprie.

Art.6 – Drepturile salariale ale medicilor si farmacistilor rezidenti se acordă, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare, de unitătile sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă.

Art.7 – La încheierea contractelor între casele de asigurări de sănătate si furnizorii de servicii medicale care pregătesc rezidenti în conditiile prezentei ordonante de urgentă se iau în considerare si serviciile medicale prestate de rezidenti, cuprinse în curricula de pregătire.

Art.8 – Stagiatura cu durata de un an pentru absolventii facultătilor de medicina si farmacie se desfiintează începând cu promotia 2001.

Art.9 – (1) Medicii si farmacistii din promotiile anterioare anului 2001, care efectuează stagiatura în conditiile legale în vigoare, încheie contract individual de muncă pe perioada determinata cu unitătile sanitare, inclusiv cu cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificările si completările ulterioare, în care îsi desfăsoară activitatea.
(2) Unitătile sanitare care au încheiat contract individual de muncă cu medicii si farmacistii stagiari asigura plata drepturilor ce li se cuvin acestora în conditiile legii.

Art.10 – Ministerul Sănătătii, precum si ministerele cu retea sanitară proprie pot acorda fonduri suplimentare din sume alocate de la bugetul de stat sau din fondul special pentru sănătate publică spitalelor clinice si altor unităti sanitare clinice care au încheiat contract individual de muncă potrivit art. 4 si art. 9 alin. (2), în conditiile legii.

Art.11 – (1) Activitatea de cercetare stiintifică, clinica si de medicina preventivă, care se organizează si se desfăsoară în cadrul unitătilor din sectorul sanitar, se finantează din bugetul unitătii sanitare respective.
(2) Ministerul Sănătătii poate acorda fonduri suplimentare din sume alocate de la bugetul de stat sau din fondul special pentru sănătate publică pentru activităti de cercetare care se desfăsoară în cadrul unitătilor sanitare, pe bază de programe aprobate în conditiile legii.
(3) Activitătile de cercetare stiintifică fundamentală în domeniul medical se realizează prin Academia de stiinte Medicale Bucuresti si se finantează de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătătii.
(4) Ministerul Sănătătii împreună cu Academia de stiinte Medicale Bucuresti, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă, vor defini prin ordin al ministrului sănătătii, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, domeniile cercetării stiintifice clinice, de medicina preventivă si fundamentale, colectivele de cercetare, precum si institutiile sanitare în care se desfăsoară activitate de cercetare stiintifică.

Art.12 – Prevederile prezentei ordonante de urgentă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor referitoare la plata drepturilor rezidentilor, stagiarilor si personalului din cercetare, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2001, data până la care se aplică prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2000 privind finantarea drepturilor de personal cuvenite medicilor si farmacistilor stagiari sau rezidenti si personalului de cercetare din unitătile sanitare.

Art.13 – Hotărârea Guvernului nr. 325/1997 privind introducerea stagiului de pregătire practica cu durata de un an pentru absolventii facultătilor de medicina si farmacie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1998, cu modificările si completările ulterioare, îsi încetează aplicabilitatea.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:
────────────────
Ministru de stat, ministrul sănătătii
Hajdu Gabor

Ministrul educatiei nationale
Andrei Marga

Ministrul muncii si protectiei sociale
Liviu Lucian Albu

Ministrul finantelor
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 7 decembrie 2000.
Nr. 259.