Ordonanta de urgenta 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României adopta prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1 – Secretariatul General al Guvernului functionează ca structura în aparatul de lucru al Guvernului, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare si rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitătii Guvernului, precum si reprezentarea Guvernului în fata instantelor judecătoresti.

Art. 2 – Secretariatul General al Guvernului îndeplineste următoarele functii:
a) functia de autoritate – care se exercită în domeniul asigurării respectării procedurilor privind pregătirea, elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum si a procedurilor de supunere spre adoptare a acestora;
b) functia de reglementare – prin care se asigură realizarea cadrului juridic specific în domeniile pe care le coordonează, în conformitate cu prevederile legale;
c) functia de reprezentare – prin care se poate asigura reprezentarea Guvernului sau, după caz, a primului-ministru, a structurilor din aparatul de lucru al Guvernului si a entitatilor care functionează sub autoritatea sa în relatiile cu celelalte institutii si autorităti;
d) functia de administrare – prin care se asigura administrarea bunurilor proprietate publică si/sau privată din patrimoniul sau, potrivit prevederilor legale.

Art. 3 – (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, denumit în continuare ministru, ajutat de unul sau de mai multi secretari de stat numiti prin decizie a primului-ministru.
(2) Ministrul are calitatea de ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului.
(3) Ministrul asigura directa coordonare a activitătii Oficiului pentru Recuperarea Creantelor Bancare si a Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptii.
(4) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Secretariatul General al Guvernului va supune spre adoptare Guvernului actele normative privind reorganizarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare ca Oficiul pentru Recuperarea Creantelor Bancare si a Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului ca Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptii.

Art. 4 – (1) Atributiile Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(2) Structura organizatorică a Secretariatului General al Guvernului se aproba prin decizie a primului-ministru.
(3) Numărul maxim de posturi pentru Secretariatul General al Guvernului, Oficiul pentru Recuperarea Creantelor Bancare si Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptii se stabileste prin decizie a primului-ministru.

Art. 5 – (1) Secretariatul General al Guvernului îndeplineste atributiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort fată de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si fată de Regia Autonomă „Locato”.
(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Secretariatul General al Guvernului va supune Guvernului spre adoptare actele normative care reglementează functionarea Regiei Autonome „Locato” si a Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 6 – (1) În cuprinsul Legii nr. 37/1990 pentru organizarea si functionarea Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 8 decembrie 1990, cu modificările ulterioare, sintagmele „secretar general al Guvernului” si „secretar general adjunct al Guvernului” se înlocuiesc cu sintagmele „ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului”, respectiv „secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului”.
(2) În cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si în cuprinsul altor acte normative în vigoare sintagma „Agentia de Valorificare a Activelor Bancare” se înlocuieste cu sintagma „Oficiul pentru Recuperarea Creantelor Bancare”.
(3) În cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si reorganizarea activitătilor de protectie a copilului, precum si în cuprinsul altor acte normative în vigoare sintagma „Agentia Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului” se înlocuieste cu sintagma „Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptii”.

Art. 7 – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abroga prevederile art. 10 din Legea nr. 37/1990 pentru organizarea si functionarea Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 8 decembrie 1990, cu modificările ulterioare, si ale art. 5 1 lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
Petru Serban Mihailescu

Ministrul administratiei publice
Octav Cozmanca

Bucuresti, 29 decembrie 2000.
Nr. 292.