Ordonanta de urgenta 34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protectia Copilului


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protectia Copilului

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României emite următoarea Ordonanta de urgenta:

Art. 1 – (1) Departamentul pentru Protectia Copilului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se reorganizează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, în scopul coordonării la nivel national a activitătilor de protectie si promovare a drepturilor copilului, inclusiv a celor de protectie a copilului aflat în dificultate, precum si a controlului acestor activităti.
(2) Cheltuielile curente si de capital necesare desfăsurării activitătii Departamentului pentru Protectia Copilului se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.
(3) Departamentul pentru Protectia Copilului coordonează si activitatea Comitetului Roman pentru Adoptii.
(4) Departamentul pentru Protectia Copilului are sediul în municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1.

Art. 2 – (1) Departamentul pentru Protectia Copilului este condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. Secretarul de stat este si presedinte al Comitetului Roman pentru Adoptii.
(2) Secretarul de stat are calitatea de ordonator principal de credite si reprezintă Departamentul pentru Protectia Copilului în relatiile cu persoanele fizice si juridice din tara si din străinătate, precum si în justitie.
(3) În îndeplinirea atributiilor sale secretarul de stat emite ordine si instructiuni.
(4) Pe lângă secretarul de stat functionează un colegiu de conducere, ca organ consultativ. Componenta colegiului de conducere se stabileste prin ordin al secretarului de stat.

Art. 3 – (1) Principalele atributii ale Departamentului pentru Protectia Copilului sunt următoarele: a) elaborează si supune aprobării Guvernului strategiile nationale în domeniul protectiei si promovării drepturilor copilului, cu respectarea principiilor si normelor internationale cuprinse în tratatele la care România este parte;
b) coordonează, monitorizează si controlează activitătile de implementare a strategiilor prevăzute la lit. a) si ia măsurile necesare sau, după caz, propune Guvernului luarea măsurilor necesare pentru îmbunătătirea acestor activităti;
c) monitorizează respectarea, pe teritoriul României, a principiilor si normelor stabilite de Conventia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, la New York, ratificată prin Legea nr. 18/1990, precum si de celelalte conventii internationale din domeniu la care România este parte; centralizează si sintetizeaza informatiile referitoare la aceste aspecte si elaborează rapoartele prevăzute la art. 44 pct. 1 din conventia mentionată;
d) ia măsurile necesare sau, după caz, propune autoritătilor sau institutiilor competente luarea măsurilor necesare pentru prevenirea sau, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care încalcă principiile si normele tratatelor internationale în domeniul drepturilor copilului, la care România este parte;
e) initiază propuneri de acte normative, în vederea armonizării legislatiei interne cu principiile si normele tratatelor internationale în domeniul drepturilor copilului, la care România este parte, precum si în vederea aplicării efective a acestora;
f) avizează propunerile de acte normative care au ca obiect reglementarea unor aspecte legate de domeniul sau de activitate, care sunt supuse Guvernului spre adoptare;
g) promovează si sprijină formarea initială si permanenta a specialistilor care actionează în domeniul protectiei si promovării drepturilor copilului;
h) finantează sau, după caz, contribuie la finantarea programelor de interes national pentru protectia copilului aflat în dificultate din fonduri alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie, din intrari de credite externe, precum si din fonduri extrabugetare;
i) controlează si îndrumă în problemele specifice domeniului de activitate privind protectia copilului aflat în dificultate, exercitată de autoritătile administratiei publice locale.
(2) Departamentul pentru Protectia Copilului îndeplineste si alte atributii stabilite de actele normative în vigoare.
(3) În vederea îndeplinirii atributiilor care îi revin, Departamentul pentru Protectia Copilului colaborează cu autorităti publice române si străine, cu organizatii internationale, precum si cu alte persoane fizice sau juridice, în orice probleme de interes reciproc.

Art. 4 – (1) Organizarea si functionarea Departamentului pentru Protectia Copilului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, adoptată în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.
(2) Structura organizatorică si atributiile compartimentelor din cadrul Departamentului pentru Protectia Copilului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.
Regulamentul de organizare si functionare, precum si statul de functii al departamentului se aproba prin ordin al secretarului de stat.

Art. 5 – (1) Salariul secretarului de stat care conduce activitatea Departamentului pentru Protectia Copilului se stabileste potrivit anexei nr. II/2 pct. 5 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică.
(2) Salariul de baza al personalului Departamentului pentru Protectia Copilului, încadrat pe functii de specialitate sau, după caz, pe functii de conducere specifice si pe functii de executie de specialitate specifice, se stabileste prin aplicarea asupra valorii de referinta sectoriala specifică a coeficientilor de multiplicare prevăzuti la cap. I, respectiv cap. II din anexa nr. V la Legea nr. 154/1998, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1998.
(3) Indemnizatia de conducere pentru personalul Departamentului pentru Protectia Copilului, încadrat pe functii de conducere specifice, se stabileste potrivit prevederilor lit. A din anexa nr. IX/2 la Legea nr. 154/1998.
(4) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă personalul Secretariatului General al Guvernului, care este prevăzut în statul de personal aprobat Departamentului pentru Protectia Copilului, este preluat de acesta si se considera transferat.

Art. 6 – (1) Departamentul pentru Protectia Copilului are în administrare bunuri mobile si imobile, dobândite în conditiile legii.
(2) Bunurile mobile aflate în administrarea Secretariatului General al Guvernului si utilizate la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă de către Departamentul pentru Protectia Copilului se transmit acestuia pe bază de protocol încheiat între părti.
(3) Departamentul pentru Protectia Copilului poate realiza venituri proprii din prestări de servicii de consultanta, studii, proiecte, publicatii în domeniul sau de activitate, pe bază de tarife stabilite prin ordin al secretarului de stat, precum si din donatii sau sponsorizări în conditiile legii.

Art. 7 – În vederea desfăsurării activitătii sale, Departamentul pentru Protectia Copilului utilizează un parc auto stabilit în conditiile legii.

Art. 8 – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Departamentul pentru Protectia Copilului va prelua, pe bază de protocol, de la Secretariatul General al Guvernului prevederile bugetare, deschiderile de credite bugetare si executia bugetară aferentă perioadei de functionare în anul 1998 a Departamentului pentru Protectia Copilului ca departament în cadrul Secretariatului General al Guvernului.
(2) Ministerul Finantelor va introduce modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în structura bugetului de stat pe anul 1998, pe baza protocolului încheiat între Secretariatul General al Guvernului si Departamentul pentru Protectia Copilului, fără afectarea echilibrului si a rezervei bugetare.

Art. 9 – (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abroga Hotărârea Guvernului nr. 16/1997 privind reorganizarea Comitetului National pentru Protectia Copilului ca departament în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 5 februarie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.
(2) Pe aceeasi dată Ordonanta Guvernului nr. 63/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind reforma în domeniul protectiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998, precum si Ordonanta Guvernului nr. 64/1998 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 26 august 1998, precum si orice dispozitie contrară se modifica în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneaza:
────────────────
Secretar de stat,
Seful Departamentului
pentru Protectia Copilului,
Cristian Liviu Tabacaru

Ministrul muncii si protectiei sociale,
Iuliu Bara,
secretar de stat

Ministrul finantelor
Decebal Traian Remes

Secretarul general al Guvernului
Radu Stroe

Bucuresti, 12 noiembrie 1998.
Nr. 34.