a23


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 42/1999 pentru completarea Legii 60/1974 sanitare veterinare

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României emite următoarea ordonanta de urgentă:

Art. 1 – Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 30 decembrie 1991, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 104/1998*), se completează după cum urmează:

1. La articolul 19 se introduc alineatele 5 şi 6 cu următorul cuprins:
„Constituirea şi reconstituirea stocului de sigurantă de material viral şi de vaccin antiaftos trivalent, pentru utilizare în caz de necesitate, se aproba în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
Cheltuielile aferente productiei, depozitarii, conservării materialului viral şi a vaccinului antiaftos trivalent, cele ocazionate de distrugerea acestuia după pierderea valorii imunizante, precum şi cele de refacere a stocului se suporta din credite bugetare alocate prin Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei la capitolul lt; lt;Cheltuieli materiale pentru combaterea epizootiilor gt; gt;.”

2. La articolul 24 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:
„Activitatea de dezinfectie de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat este de interes national, se efectuează şi se finantează din surse proprii de către agenti economici autorizati, potrivit legii, în baza contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.”

3. Articolul 31 se completează cu alineatele 4, 5 şi 6 cu următorul cuprins:
„Actiunile cuprinse în Programul de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protectie a mediului, aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi alimentatiei, se finantează din credite bugetare alocate prin Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei la capitolul lt; lt;Cheltuieli materiale pentru combaterea epizootiilor gt; gt;.
În cadrul actiunii de certificare sanitară veterinara a sănătătii animalelor şi a sănătătii publice autoritatea sanitară veterinara de stat emite: autorizatii sanitare veterinare de functionare a obiectivelor şi activitătilor, vizate anual sau la 2 ani, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentatiei, autorizatii sanitare veterinare pentru mijloace de transport, avize sanitare veterinare de import, export, tranzit, amplasare, proiectare şi construire a obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar, certificate sanitare veterinare de transport, de sănătate, certificate pentru înregistrarea produselor de uz veterinar, certificate de abilitare şi acorduri sanitare veterinare pentru import.
Pentru eliberarea autorizatiilor, avizelor şi certificatelor prevăzute la alineatul precedent se stabilesc taxe cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta lege, care se plătesc anticipat, se constituie ca venit la bugetul de stat şi se actualizează periodic, în functie de rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului.”

4. Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, se completează cu anexa la prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2 – Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Nota *) Ordonanta Guvernului nr. 104/1998 a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 254 din 30 decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 30 decembrie 1998.

PRIM-MINISTRU
VICTOR BABIUC

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul agriculturii şi alimentatiei
Ioan Avram Muresan

Ministrul finantelor
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 8 aprilie 1999.
Nr. 42.