Ordonanta de urgenta 60/2001 privind achizitiile publice


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 60/2001 privind achizitiile publice

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României adopta prezenta ordonantă de urgentă.

Capitolul 1 – Dispozitii generale

Sectiunea 1 – Scop. Principii

Art. 1 – Prezenta ordonantă de urgentă are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publică, precum si a căilor de atac al actului sau deciziei autoritătii contractante care aplica una dintre procedurile de atribuire a contractului de achizitie publică.

Art. 2 – Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publică sunt:
a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate, să aibă dreptul de a deveni, în conditiile legii, contractant;
b) eficienta utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publică;
c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publică, astfel încât orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) confidentialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial si a proprietătii intelectuale a ofertantului.

Sectiunea a 2-a – Definitii

Art. 3 – În sensul prezentei ordonante de urgentă, se întelege prin:
a) achizitie publică – dobândirea, definitivă sau temporară, de către o persoană juridică definită ca autoritate contractantă, a unor produse, lucrări sau servicii, prin atribuirea unui contract de achizitie publică;
b) contract de achizitie publică – contract, încheiat în forma scrisă, între autoritatea contractantă si contractant;
c) contractant – ofertantul căruia i se atribuie contractul de achizitie publică în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă;
d) contract de furnizare – contract de achizitie publică care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificarile statistice oficiale, pe baza cumpărării, inclusiv în rate, a închirierii sau a leasingului cu sau fără optiune de cumpărare;
e) contract de servicii – contract de achizitie publică care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificarile statistice oficiale;
f) contract de lucrări – contract de achizitie publică care are ca obiect executia sau, după caz, atât proiectarea, cat si executia, uneia sau mai multor lucrări de constructii, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificarile statistice oficiale, sau a oricărei combinatii a acestor lucrări de constructii, care conduce sau nu conduce la un rezultat menit sa îndeplinească prin el însusi o functie tehnico-economică;
g) asociatie contractantă – asociatia constituită prin conventie civilă, între doua sau mai multe autorităti contractante, fără a se constitui o noua persoana juridică, în scopul atribuirii, în comun, a unui contract de achizitie publică;
h) fonduri publice – sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau institutiilor publice si credite externe contractate sau garantate de stat ori de autorităti ale administratiei publice locale, precum si împrumuturi interne contractate de autorităti ale administratiei publice locale;
i) candidat – oricare furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridică, care solicită invitatie de participare la o licitatie restrânsă sau la o negociere competitivă;
j) ofertant – oricare furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridică, care a depus oferta;
k) concurent – oricare prestator, persoana fizica sau juridică, care a depus solutie la un concurs de solutii;
l) oferta – documentatie care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiară;
m) propunere tehnica – document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractantă;
n) propunere financiară – document al ofertei prin care se furnizează informatiile cerute prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;
o) specificatii tehnice – cerinte de natura tehnica ale autoritătii contractante, care definesc caracteristici ale unui set de produse, servicii sau lucrări si care permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris în mod obiectiv într-o astfel de maniera încât sa corespundă acelei necesitati care este în intentia autoritătii contractante;
p) garantie pentru participare – depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de către autoritatea contractantă, puse la dispozitie autoritătii contractante de către ofertant înainte de deschiderea ofertei;
q) garantie de buna executie a contractului – depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de către autoritatea contractantă, puse la dispozitie autoritătii contractante de către ofertantul invitat sa încheie contractul de achizitie publică;
r) retea de transport – retea care asigura prestarea de servicii în domeniul transportului în conditii de operare prestabilite de o autoritate competentă, conditii de operare care vizează rutele deservite, capacitatea de transport si frecventa serviciului de transport;
s) retea publică de telecomunicatii – infrastructura publică de telecomunicatii care permite transportul semnalelor între diferite puncte terminale de retea, prin cablu, microunde, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
t) punct terminal de retea – ansamblul conexiunilor fizice si specificatiile de acces tehnice aferente, care fac parte din reteaua publică de telecomunicatii si care sunt necesare pentru a asigura accesul în aceasta retea si pentru realizarea eficienta a comunicării;
u) servicii de telecomunicatii – servicii care constau, în totalitate sau în parte, în transmiterea si directionarea de semnale prin reteaua publică de telecomunicatii, prin procedee de telecomunicatii, cu exceptia radiodifuziunii si televiziunii;
v) servicii publice de telecomunicatii – servicii de telecomunicatii a căror prestare este încredintată de autoritătile publice competente, în mod explicit si specific, uneia sau mai multor persoane juridice care desfăsoară activitătile relevante prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f);
w) cai de atac – contestatiile sau actiunile în justitie împotriva unor acte sau decizii invocate ca nelegale si prin care se solicita:
 (i) suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea sau anularea unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de către autoritatea contractantă;
 (îi) plata de despăgubiri ca urmare a unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de autoritatea contractantă.

Sectiunea a 3-a – Domeniu de aplicare

Art. 4 – (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică pentru atribuirea oricărui contract de achizitie publică.
(2) Oricare autoritate contractantă care finantează contracte de achizitie publică ce se atribuie de către o altă persoană juridică, are obligatia de a impune, prin contractul de finantare, aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă pentru atribuirea contractului respectiv.

Art. 5 – (1) Este autoritate contractantă, în sensul prezentei ordonante de urgentă:
a) oricare autoritate publică, asa cum este aceasta definită în Constitutia României, inclusiv autoritatea judecătorească;
b) oricare institutie publică, de interes general sau local, autonomă ori aflată în subordinea sau sub controlul unei autorităti publice;
c) Academia Română si institutiile subordonate acesteia;
d) oricare persoana juridică ce desfăsoară activităti relevante în unul dintre sectoarele de utilităti publice – apa, energie, transporturi si telecomunicatii – si care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru desfăsurarea unor astfel de activităti, în sensul că nu are piata concurentiala datorită existentei unei pozitii de monopol sau prin efectul unui act normativ ori administrativ.
(2) Este autoritate contractantă si asociatia contractantă; în acest caz, prin conventie civilă părtile desemnează din rândul lor acea persoana juridică ce le reprezintă, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu orice furnizor, executant sau prestator.
(3) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili si alte persoane juridice care au obligatia de a efectua achizitii publice potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, în cazul în care activitatea acestora se desfăsoară pe piete în care concurenta este exclusa prin efectul unui act normativ sau administrativ ori datorită existentei unei pozitii de monopol.

Art. 6 – (1) În sensul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) sunt considerate activităti relevante următoarele:
a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, activităti în domeniul productiei, transportului sau distributiei de apa potabilă, energie electrica, combustibili gazosi sau energie termica si apa calda, precum si furnizarea de apa potabilă, de energie electrica, de combustibili gazosi sau de energie termica si de apa calda către aceste retele;
b) evacuarea sau tratarea apelor uzate;
c) exploatarea unui areal geografic în scopul prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alti combustibili solizi;
d) exploatarea unui areal geografic în scopul punerii la dispozitie transportatorilor care operează pe cai rutiere, aeriene, maritime sau fluviale, de drumuri publice, de aeroporturi, de porturi maritime/fluviale sau de alte terminale de retea de transport;
e) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele de transport destinate să asigure prestarea de servicii în beneficiul publicului, în domeniul transportului pe calea ferată si transportului terestru de călători, programate;
f) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele publice de telecomunicatii ori asigurarea, în beneficiul publicului, a unuia sau mai multor servicii de telecomunicatii.
(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) lit. a) nu sunt considerate ca fiind activităti relevante dacă:
a) în cazul apei potabile si energiei electrice:
– productia de apa potabilă sau de energie electrica este destinată desfăsurării unei alte activităti decât cele prevăzute la alin. (1);
– alimentarea retelei publice depinde numai de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizată retelei nu a depăsit 30% din productia totală de apa potabilă sau energie electrica, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs;
b) în cazul combustibililor gazosi, energiei termice si apei calde:
– productia de combustibili gazosi sau de energie termica si apa calda este consecinta inevitabila a desfăsurării unei alte activităti decât cele prevăzute la alin. (1);
– alimentarea retelei publice este facuta numai în scopul de a exploata în mod economic aceasta productie, iar cifra de afaceri rezultată din alimentarea retelei nu a depăsit 20% din cifra de afaceri totală realizată, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
(3) Prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerată activitate relevanta în cazul în care si alte persoane juridice au dreptul sa presteze acelasi tip de servicii, în aceeasi zona geografică si în aceleasi conditii.
(4) Autoritatea contractantă nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgentă în cazul achizitiei de produse, servicii sau lucrări destinate în mod exclusiv prestării unuia sau mai multor servicii de telecomunicatii, în cazul în care si alte persoane juridice au dreptul sa presteze servicii de telecomunicatii similare, în aceeasi zona geografică si în aceleasi conditii.

Art. 7 – (1) O autoritate contractantă din domeniul apărării nationale, ordinii publice, sigurantei si securitătii nationale are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgentă, cu exceptia cazului în care achizitionează produse si servicii în legătură cu productia sau comertul de arme, munitie si sisteme de armament pentru război sau a cazului în care atribuirea contractului de servicii sau de furnizare ar putea conduce la difuzarea de informatii contrare intereselor de apărare si securitate a tarii.
(2) Lista cuprinzând produsele si serviciile la care se face referire la alin. (1), precum si procedurile pentru atribuirea unor astfel de contracte se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 8 – (1) Autoritatea contractantă nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgentă atunci când atribuie contracte de achizitie publică, dacă:
a) contractul are caracter secret sau îndeplinirea sa implica măsuri speciale de securitate, în concordanta cu prevederile legale referitoare la apărarea nationala, ordinea publică, siguranta si securitatea nationala;
b) procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publică sunt stabilite ca urmare a:
– unui tratat sau a unui acord international ce vizează implementarea sau exploatarea unui proiect, în comun cu unul sau mai multi parteneri străini;
– unui tratat, acord international sau a altor asemenea referitoare la stationarea de trupe;
– aplicării unei proceduri specifice unor organisme financiare internationale sau a altor donatori/creditori;
c) contractul este contract de servicii si se atribuie unei persoane juridice care este ea însăsi autoritate contractantă si care prestează aceste servicii în baza unor drepturi exclusive stabilite conform prevederilor legale;
d) contractul are ca obiect cumpărarea apei de suprafata sau din subteran;
e) contractul are ca obiect cumpărarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alti combustibili, în scopul:
– desfăsurării de activităti în domeniul productiei, transportului sau distributiei de apa potabilă, energie electrica, combustibili gazosi sau energie termica si apa calda;
– desfăsurării de activităti în domeniul prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alti combustibili solizi;
f) contractul are ca obiect:
– cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri/clădiri/alte bunuri imobiliare existente sau a drepturilor asupra acestora;
– cumpărarea, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe de către institutii de radiodifuziune si televiziune, precum si achizitia de timpi de emisie;
– prestarea de servicii de telefonie, de telegrafie, telex si întretinere a retelei, de radioficare si de comunicatii prin satelit;
– prestarea de servicii de arbitrare si conciliere;
– prestarea de servicii de intermediere financiară în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare, precum si prestarea de servicii de către Banca Nationala a României;
– angajarea de mana de lucru (contracte de muncă);
– prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate integral de către autoritatea contractantă si ale căror rezultate nu sunt necesare autoritătii contractante în propriul beneficiu.
În oricare din cazurile prevăzute la lit. f) autoritatea contractantă are obligatia de a atribui contractul de achizitie publică pe baza respectării unor criterii de natura economică si, în măsura în care este posibil, prin utilizarea sistemului concurential adaptat la specificul achizitiei.
(2) Autoritatea contractantă nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgentă atunci când achizitionează:
a) servicii hoteluri si restaurante;
b) servicii de transport pe calea ferată;
c) servicii de transport pe apa;
d) servicii anexe si auxiliare transportului;
e) servicii juridice;
f) servicii de selectie si plasare a fortei de muncă;
g) servicii de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor;
h) servicii de învătământ;
i) servicii de sănătate si asistenta socială;
j) servicii recreative, culturale si sportive.
În oricare dintre aceste cazuri autoritatea contractantă are obligatia de a atribui contractul de achizitie publică pe baza respectării unor criterii de natura economică si, în măsura în care este posibil, prin utilizarea sistemului concurential adaptat la specificul achizitiei.
(3) Autoritătile contractante care desfăsoară activităti relevante în sectoarele de utilităti publice nu au obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgentă atunci când achizitionează:
a) produse, în scopul de a le revinde sau de a le închiria, si nu beneficiază de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsele pe care urmează să le vândă sau să le închirieze, iar alte persoane juridice au si ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleasi conditii ca si autoritatea contractantă;
b) produse, lucrări sau servicii destinate altor scopuri decât desfăsurarea de activităti relevante;
c) produse, lucrări sau servicii destinate desfăsurării unor activităti relevante în alta tara decât România, în conditiile în care realizarea acestui scop nu presupune utilizarea fizica a unei retele sau a unui areal geografic din România.
(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a proceda la cumpărare directa, potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, fără a avea obligatia de a aplica procedurile prevăzute la art. 9, în cazul în care achizitionează produse, lucrări sau servicii, a căror valoare, fără T.V.A., cumulată pe parcursul unui an, nu depăseste echivalentul în lei a 1.500 euro.

Capitolul 2 – Proceduri pentru atribuirea contractului de achizitie publică

Art. 9 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a aplica una dintre procedurile de mai jos pentru atribuirea unui contract de achizitie publică:
a) licitatie deschisă, respectiv procedura prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul de a depune oferta;
b) licitatie restrânsă, respectiv procedura care se desfăsoară în doua etape distincte si prin care numai candidatii selectati de către autoritatea contractantă în prima etapa sunt invitati să depună oferte;
c) negociere, care poate fi:
– negociere competitivă, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consulta si negociaza clauzele contractuale, exclusiv pretul, cu mai multi furnizori, executanti sau prestatori;
– negociere cu o singura sursa, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consulta si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu un singur furnizor, executant sau prestator;
d) cerere de oferta, respectiv procedura simplificata prin care autoritatea contractantă solicita, fără publicarea unui anunt publicitar, oferte de la mai multi furnizori, executanti sau prestatori.
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedură care permite acesteia sa achizitioneze, în special în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii concurentului/concurentilor câstigător/castigatori. Concursul de solutii poate fi o procedură independenta sau parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achizitie publică.

Art. 10 – Contractele de achizitie publică se atribuie de regula prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisă sau restrânsă.

Art. 11 – (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă numai în următoarele cazuri:
a) atunci când, în urma aplicării unei proceduri de licitatie deschisă sau restrânsă nu a fost primită nici o ofertă sau nici o ofertă corespunzătoare si numai dacă autoritatea contractantă, după consultarea si negocierea cu furnizorii, executantii sau prestatorii, nu modifica substantial cerintele prevăzute initial în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
b) în situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci când autoritatea contractantă îsi propune sa dobândească servicii sau lucrări care nu permit o estimare initială a valorii contractului de achizitie publică datorită naturii serviciilor sau lucrărilor respective ori datorită riscurilor pe care le implica prestarea sau executia acestora;
c) atunci când serviciile pe care autoritatea contractantă îsi propune să le dobândească sunt de asa natura încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publică prin licitatie deschisă sau restrânsă;
d) atunci când autoritatea contractantă achizitionează produse care urmează să fie fabricate sau lucrări ce urmează să fie executate exclusiv în scopul cercetării stiintifice, experimentarii sau dezvoltării tehnologice si numai dacă autoritatea contractantă nu urmăreste asigurarea unei rentabilitati sau acoperirea costurilor aferente cercetării stiintifice, experimentarii sau dezvoltării tehnologice;
e) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de solutii, trebuie să atribuie contractul de achizitie publică unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv si numai dacă autoritatea contractantă transmite invitatie de participare tuturor concurentilor castigatori ai concursului respectiv.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) autoritătile contractante care desfăsoară activităti relevante în sectoarele de utilităti publice au dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă, fără restrictii, în cazul în care finantarea contractului de achizitie publică nu implica utilizarea de fonduri publice.

Art. 12 – Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere cu o singura sursa numai în următoarele cazuri:
a) atunci când produsele, lucrările sau serviciile pot fi furnizate, executate sau prestate doar de un singur contractant, din motive de natura tehnica, artistică sau din motive legate de protectia unui drept de exclusivitate asupra acestora;
b) atunci când autoritatea contractantă îsi propune sa achizitioneze, în mod aditional, produse destinate înlocuirii partiale, suplimentarii sau extinderii echipamentelor si instalatiilor achizitionate, anterior, de la un anumit furnizor si când constata ca aceste produse nu se pot achizitiona decât de la acelasi furnizor, în vederea evitării incompatibilitatii sau dificultătilor tehnice sporite de operare si întretinere pe care le implica achizitionarea de produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja achizitionate. Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica aceasta procedura numai într-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului de achizitie publică initial;
c) atunci când autoritatea contractantă îsi propune sa achizitioneze servicii suplimentare sau lucrări suplimentare, care, desi nu au fost incluse în contractul de servicii, respectiv în contractul de lucrări, atribuit anterior unui contractant, au devenit, ca urmare a unor situatii neprevăzute, necesare pentru finalizarea contractului în cauza si numai dacă se respecta, în mod cumulativ, următoarele conditii:
– atribuirea să fie facuta aceluiasi contractant;
– serviciile/lucrările suplimentare nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic si economic, de contractul initial, întrucât altfel ar aduce prejudicii majore autoritătii contractante sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
– valoarea estimată a noului contract nu trebuie să depăsească 50% din valoarea actualizată a contractului de servicii, respectiv de lucrări, atribuit initial;
d) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de servicii sau de lucrări, autoritatea contractantă îsi propune sa achizitioneze noi servicii, respectiv noi lucrări, care sunt similare serviciilor sau lucrărilor achizitionate prin contractul atribuit initial, si numai dacă se respecta, în mod cumulativ, următoarele conditii:
– noile servicii sau lucrări sunt în conformitate cu cerintele din caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului initial, iar aceasta atribuire s-a realizat prin procedura de licitatie deschisă sau prin procedura de licitatie restrânsă;
– în anuntul de participare pentru atribuirea contractului initial de servicii sau de lucrări s-a precizat ca pentru achizitionarea ulterioară de servicii similare, respectiv de lucrări similare, se va putea aplica procedura de negociere cu o singura sursa;
– valoarea estimată a contractului initial de servicii sau de lucrări s-a determinat inclusiv prin luarea în calcul a serviciilor similare, respectiv a lucrărilor similare ce se vor achizitiona ulterior;
– autoritatea contractantă achizitionează astfel de servicii sau de lucrări într-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului initial;
e) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de solutii, trebuie să atribuie contractul de achizitie publică concurentului câstigător al concursului respectiv;
f) atunci când o autoritate contractantă care desfăsoară activităti relevante în sectoarele de utilităti publice achizitionează produse cotate si tranzactionate la burse de mărfuri recunoscute oficial;
g) atunci când o autoritate contractantă care desfăsoară activităti relevante în sectoarele de utilităti publice beneficiază de posibilitatea valorificării unei oportunitati de scurta durata, extrem de avantajoase, si în urma căreia poate cumpara produse la un pret considerabil mai scăzut decât cel practicat pe piata, pentru produse de acelasi nivel tehnic si calitativ;
h) în situatie de forta majoră (calamitate naturala, conflagratie) sau în orice alte cazuri temeinic motivate care nu au putut fi prevăzute si ale căror circumstante nu se datorează, sub nici o formă, vreunei actiuni a autoritătii contractante, dar numai pentru achizitionarea produselor, serviciilor, lucrărilor necesare pentru a face fata situatiei de extrema urgenta, într-o perioadă imediata, de regula nu mai mult de o luna.

Art. 13 – Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferta numai în cazul în care valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achizitie publică este mai mica decât echivalentul în lei a următoarelor praguri:
a) pentru contractul de furnizare: 40.000 euro;
b) pentru contractul de servicii: 40.000 euro;
c) pentru contractul de lucrări: 100.000 euro.

Art. 14 – Indiferent de procedura aplicată, autoritatea contractantă are obligatia să asigure respectarea principiilor liberei concurente, transparentei, tratamentului egal si confidentialitătii în relatia cu furnizorii, executantii sau prestatorii interesati sa participe la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

Art. 15 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie publică prin luarea în considerare a duratei contractului si a tuturor costurilor implicate pentru îndeplinirea acestuia. Regulile care urmează să fie aplicate pentru estimarea valorii contractului de achizitie publică se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.
(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mica, în scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitatie deschisă sau restrânsă.

Capitolul 3 – Transparenta si publicitate

Sectiunea 1 – Anuntul de intentie, anuntul de participare si anuntul de atribuire a contractului de achizitie publică

Art. 16 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a face cunoscută în mod public intentia de a efectua achizitii publice, scop în care trebuie să transmită spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice, un anunt de intentie.
(2) Anuntul de intentie se va publică în mod separat pentru produse, lucrări si servicii, în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autoritătii contractante.
(3) Anuntul de intentie trebuie să cuprindă cel putin toate contractele de achizitie publică previzionate să fie atribuite până la sfârsitul anului bugetar si a căror valoare estimată, fără T.V.A., este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro. Pentru contracte a căror valoare estimată, fără T.V.A., este mai mica decât echivalentul în lei a 750.000 euro, publicarea anuntului de intentie este optională.
(4) Publicarea anuntului prevăzut la alin. (1) nu creează autoritătii contractante obligatia de a efectua respectiva achizitie publică.
(5) Autoritătile contractante care desfăsoară activităti relevante în sectoarele de utilităti publice fac exceptie de la prevederile alin. (2), în sensul că acestea au dreptul sa transmită spre publicare anuntul de intentie oricând pe parcursul anului.

Art. 17 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia sa transmită spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice, un anunt de participare, în toate cazurile în care aplica una dintre procedurile prin licitatie deschisă, restrânsă sau prin negociere competitivă, precum si în cazul în care intentionează sa organizeze un concurs de solutii.
(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a preciza în anuntul de participare la concursul de solutii dacă acesta este urmat de atribuirea unui contract de achizitie publică unuia dintre concurentii castigatori ai concursului.
(3) Autoritatea contractantă are dreptul, în scopul asigurării unei transparente maxime, să facă cunoscut anuntul de participare si prin alte mijloace de informare locală, nationale sau internationale, dar numai după publicarea anuntului respectiv în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice, si cu obligatia de a respecta întocmai continutul si forma anuntului publicat.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) autoritatea contractantă nu are obligatia, atunci când aplica procedura prin negociere competitivă, de a transmite spre publicare un anunt de participare în oricare dintre următoarele cazuri:
a) atunci când, în urma aplicării unei proceduri prin licitatie deschisă sau restrânsă, nu a fost prezentată nici o ofertă;
b) atunci când, în urma aplicării unei proceduri prin licitatie deschisă sau restrânsă, au fost respinse toate ofertele prezentate si numai dacă autoritatea contractantă transmite invitatie de participare cel putin tuturor ofertantilor care au fost calificati în cadrul procedurii initiale;
c) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de solutii, trebuie să atribuie contractul de achizitie publică unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv;
d) atunci când autoritatea contractantă achizitionează lucrări ce urmează să fie executate exclusiv în scopul cercetării stiintifice, experimentarii sau dezvoltării tehnologice si prin care autoritatea contractantă nu urmăreste asigurarea unei rentabilitati sau acoperirea costurilor aferente cercetării stiintifice, experimentarii sau dezvoltării tehnologice.

Art. 18 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice, un anunt de atribuire a contractului de achizitie publică, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului de achizitie publică.
(2) Autoritatea contractantă care a organizat un concurs de solutii are obligatia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice, un anunt privind rezultatul concursului respectiv nu mai târziu de 30 de zile de la data deciziei juriului.
(3) În cazul aplicării procedurii prin cerere de oferta autoritatea contractantă nu are obligatia de a respecta prevederile alin. (1).

Art. 19 – (1) Regia Autonomă „Monitorul Oficial” are obligatia de a publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice, în termen de cel mult 12 zile de la data înregistrării acestora, anunturile prevăzute la art. 16, 17 si 18.
(2) În cazul în care, din motive de urgenta, autoritatea contractantă accelereaza aplicarea procedurii de licitatie restrânsă sau de negociere competitivă potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) Regia Autonomă „Monitorul Oficial” are obligatia de a publică anuntul de participare în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării acestuia.
(3) Continutul anunturilor prevăzute la art. 16, 17 si 18, precum si al invitatiei de participare se stabileste prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

Sectiunea a 2-a – Date limita pentru primirea scrisorii de interes si pentru depunerea ofertelor

Art. 20 – (1) În cazul aplicării procedurii de licitatie deschisă autoritatea contractantă are obligatia de a stabili si de a include în anuntul de participare data limita pentru depunerea ofertelor.
(2) Data limita stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de 40 de zile de la data publicării anuntului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat în anul respectiv un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mica de 15 zile de la data publicării anuntului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice.
(4) Prevederea alin. (3) este aplicabilă numai în cazul în care anuntul de intentie a fost transmis de către autoritatea contractantă, spre publicare, cu cel putin 52 de zile înainte de data transmiterii, spre publicare, a anuntului de participare.

Art. 21 – (1) În cazul aplicării primei etape a procedurii de licitatie restrânsă sau de negociere competitivă autoritatea contractantă are obligatia de a stabili si de a include în anuntul de participare data limita de primire a documentelor de calificare, însotite de scrisoarea de interes prin care se manifesta intentia candidatului de a participa la procedura.
(2) Data limita stabilită de autoritatea contractantă nu trebuie să fie mai devreme de 25 de zile de la data publicării anuntului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice.
(3) Autoritătile contractante care desfăsoară activităti relevante în sectoarele de utilităti publice au dreptul de a reduce această perioadă la 10 zile de la data publicării anuntului de participare.
(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin licitatie restrânsă sau prin negociere competitivă si anume de a reduce numărul de zile prevăzut la alin. (2), dar nu la mai putin de 15 zile si numai în situatia în care, din motive de urgenta, respectarea numărului de zile prevăzut la alineatul respectiv ar cauza prejudicii autoritătii contractante. În acest caz autoritatea contractantă are obligatia de a include în anuntul de participare motivele aplicării accelerate a procedurii prin licitatie restrânsă sau prin negociere competitivă.

Art. 22 – (1) În etapa a II-a a procedurii de licitatie restrânsă sau de negociere competitivă autoritatea contractantă are obligatia de a stabili si de a include în invitatia de participare adresată candidatilor selectati data limita pentru depunerea ofertelor.
(2) Data limita stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de:
a) 40 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, în cazul aplicării procedurii de licitatie restrânsă;
b) 15 zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, în cazul aplicării procedurii de negociere competitivă.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat în anul respectiv un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publică care urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mica de 30 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta.
(4) Prevederea alin. (3) este aplicabilă numai în cazul în care anuntul de intentie a fost transmis de către autoritatea contractantă, spre publicare, cu cel putin 52 de zile înainte de data transmiterii, spre publicare, a anuntului de participare.
(5) În cazul în care, din motive de urgenta, respectarea numărului de zile prevăzut la alin. (2) lit. a) ar cauza prejudicii autoritătii contractante, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de licitatie restrânsă prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai putin de 15 zile.

Art. 23 – În cazul aplicării procedurii de cerere de oferta autoritatea contractantă are obligatia de a stabili si de a include în invitatia de participare data limita pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai devreme de: a) 15 zile de la data transmiterii invitatiei de participare, în cazul atribuirii contractelor de lucrări;
b) 7 zile de la data transmiterii invitatiei de participare, în cazul atribuirii contractelor de furnizare sau de servicii.

Art. 24 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a stabili în mod adecvat perioada fixată pentru data limita a depunerii ofertelor prin extinderea perioadelor minime prevăzute la art. 20, 22 si 23, dacă, datorită volumului si complexitătii lor, nu pot fi elaborate si depuse oferte în timp util sau dacă oferta nu poate fi elaborata si depusa decât fie după vizitarea amplasamentelor, fie după consultarea la fata locului a documentelor-anexa la caietul de sarcini.
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi perioada stabilită prin data limita pentru depunerea ofertei. În acest caz autoritatea contractantă are obligatia de a comunică noua data de depunere, în scris, cu cel putin 6 zile înainte de data limita stabilită initial, tuturor furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care au obtinut, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

Capitolul 4 – Participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică

Sectiunea 1 – Reguli generale

Art. 25 – Orice furnizor, executant sau prestator, român sau străin, persoana fizica sau juridică, are dreptul de a participa, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică;
furnizorul, executantul sau prestatorul străin beneficiază în România de acelasi regim privind participarea de care beneficiază si furnizorul, executantul sau prestatorul român în tara în care furnizorul, executantul sau prestatorul străin este rezident.

Art. 26 – (1) În cazul aplicării procedurii de licitatie deschisă numărul de furnizori, de executanti sau de prestatori care au dreptul de a depune oferta este nelimitat.
(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a repeta procedura de licitatie deschisă în cazul în care numărul de furnizori, executanti sau prestatori care au depus oferta este mai mic de 2.
(3) În cazul în care, în urma repetarii procedurii, numărul de furnizori, executanti sau prestatori care au depus oferta este mai mic de 2, autoritatea contractantă are dreptul fie de a atribui contractul de achizitie publică ofertantului care a depus oferta, fie de a repeta procedura.
(4) În orice situatie autoritatea contractantă nu are obligatia de a repeta procedura de licitatie deschisă în cazul în care primeste cel putin o ofertă corespunzătoare din punct de vedere al tuturor cerintelor solicitate prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

Art. 27 – (1) În cazul aplicării procedurii prin licitatie restrânsă sau prin negociere competitivă cu anunt de participare orice furnizor, executant sau prestator are dreptul de a participa la prima etapa de selectare.
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili candidatii selectati numai dintre candidatii calificati. Atunci când selecteaza candidatii autoritatea contractantă are obligatia de a aplica criterii referitoare numai la capacitatea tehnica si cea economico-financiară.
(3) Numărul de candidati selectati trebuie să se încadreze între limita minima si limita maxima a intervalului precizat în anuntul de participare sau să fie egal cu numărul precizat în anuntul de participare. Acest număr trebuie să fie:
a) nu mai mic de 5 si nici mai mare de 20 de candidati selectati, în cazul aplicării procedurii prin licitatie restrânsă;
b) 2-3 candidati selectati, în cazul aplicării procedurii prin negociere competitivă.
(4) Autoritatea contractantă nu are obligatia de a repeta procedura de licitatie restrânsă sau de negociere competitivă în cazul în care primeste cel putin o ofertă corespunzătoare din punct de vedere al tuturor cerintelor solicitate prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

Art. 28 – (1) În cazul aplicării procedurii prin cerere de oferta numărul de furnizori, executanti sau de prestatori cărora autoritatea contractantă trebuie să le transmită invitatie de participare este de cel putin 5.
(2) În cazul în care nu primeste cel putin două oferte corespunzătoare autoritatea contractantă are obligatia de a repeta procedura, prin transmiterea invitatiei de participare si către alti furnizori, executanti sau prestatori de la care exista premisele obtinerii de oferta.
(3) În cazul în care, în urma repetarii procedurii, autoritatea contractantă primeste o singura oferta corespunzătoare, aceasta are dreptul fie de a atribui contractul de achizitie publică ofertantului respectiv, fie de a repeta procedura.

Art. 29 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a face cunoscute furnizorilor, executantilor sau prestatorilor cel putin informatiile referitoare la:
a) documentele pe care acestia trebuie să le prezinte, precum si orice alte modalităti care urmează să fie utilizate în scopul verificării eligibilitătii, înregistrării, capacitătii tehnice si capacitătii economico-financiare a acestora;
b) numărul de candidati selectati care vor fi invitati să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr, atunci când aplica procedura prin licitatie restrânsă sau prin negociere competitivă.
(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie precizate în anuntul de participare sau, după caz, în invitatia de participare, în functie de procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

Sectiunea a 2-a – Eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnica si capacitate economico-financiară

Art. 30 – Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achizitie publică, respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se afla în oricare dintre următoarele situatii:
a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitătile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situatie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situatiile prevăzute la lit. a);
c) nu si-a îndeplinit obligatiile de plată exigibile a impozitelor si taxelor către stat, precum si a contributiei pentru asigurările sociale de stat;
d) furnizează informatii false în documentele prezentate;
e) a comis o grava greseala în materie profesională sau nu si-a îndeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de achizitie publică, în măsura în care autoritatea contractantă poate aduce ca dovada mijloace probante în acest sens.

Art. 31 – Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui furnizor, executant sau prestator să prezinte documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoana juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din tara în care este stabilit, după caz.

Art. 32 – Ofertantul/candidatul are obligatia de a prezenta documentele cerute de autoritatea contractantă, prin care dovedeste capacitatea tehnica si cea economicofinanciara, precum si de a permite verificarea de către autoritatea contractantă a capacitătilor sale de productie si a sistemului de asigurare a calitătii, de realizare de studii si de cercetare-dezvoltare.

Art. 33 – Autoritatea contractantă are obligatia de a respecta caracterul confidential al informatiilor prezentate de către ofertanti/candidati în scopul verificării îndeplinirii conditiilor de calificare.

Capitolul 5 – Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei

Sectiunea 1 – Continutul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei

Art. 34 – Autoritatea contractantă are obligatia de a asigura întocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, care trebuie să cuprindă cel putin:
a) informatii generale privind autoritatea contractantă;
b) cerintele minime de calificare solicitate de autoritatea contractantă si documentele care urmează să fie prezentate de ofertant/candidat pentru îndeplinirea cerintelor respective;
c) caietul de sarcini;
d) instructiuni privind datele limita care trebuie respectate si formalitătile care trebuie îndeplinite, inclusiv cele privind garantia de participare si cea de buna executie, referitoare la modul de prezentare si de depunere a ofertei, precum si perioada de valabilitate a acesteia;
e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii financiare;
f) informatii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

Art. 35 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a asigura obtinerea unui exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei de către:
a) orice furnizor sau prestator de la care a primit o solicitare în acest sens cu cel putin 4 zile înainte de data deschiderii ofertelor, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin licitatie deschisă;
b) orice executant de la care a primit o solicitare în acest sens cu cel putin 10 zile înainte de data deschiderii ofertelor, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin licitatie deschisă;
c) toti candidatii selectati, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin licitatie restrânsă sau prin negociere competitivă;
d) orice furnizor, executant sau prestator căruia i s-a transmis o invitatie de participare, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin cerere de oferta;
e) furnizorul, executantul sau prestatorul căruia i s-a transmis o invitatie de participare, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin negociere cu o singura sursa.
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili:
a) modalitatea în care furnizorii, executantii sau prestatorii care înaintează o solicitare pot obtine exemplarul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei; si
b) după caz, costul exemplarului documentatiei si, eventual, al transmiterii acestuia, precum si conditiile de plată asociate.

Sectiunea a 2-a – Caietul de sarcini

Art. 36 – (1) Caietul de sarcini contine în mod obligatoriu specificatii tehnice. Acestea definesc, după caz si fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă, siguranta în exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitătii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare si conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde în vigoare. În cazul contractelor pentru lucrări specificatiile tehnice se pot referi, de asemenea, si la prescriptii de proiectare si de calcul, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrărilor sau a tehnicilor, procedeelor si metodelor de constructie, precum si la orice alte conditii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în functie si de diverse acte normative si reglementări, în legătură cu lucrarea finala si cu materii prime, materiale sau părti de lucrare utilizate.
(2) Caietul de sarcini trebuie să precizeze si institutiile competente de la care furnizorii, executantii sau prestatorii pot obtine informatii privind reglementările obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului respectiv si care sunt în vigoare la nivel national sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se executa lucrările sau se prestează serviciile.

Art. 37 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a defini în caietul de sarcini si în contract specificatiile tehnice numai prin referire, de regula:
a) fie la reglementări tehnice, asa cum sunt acestea definite în legislatia interna referitoare la standardizarea nationala, care sunt compatibile cu reglementările Comunitătii Europene;
b) fie, dacă nu exista reglementări tehnice în sensul prevederilor lit. a), la standarde nationale, si anume, de regula, în următoarea ordine de decădere:
– standarde nationale care adopta standarde europene;
– standarde nationale care adopta standarde internationale;
– alte standarde.
(2) Se interzice indicarea în caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricatie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificatii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor ofertanti.
(3) În sensul prevederilor alin. (2) este interzisă indicarea unei mărci de fabrica sau de comert, a unui brevet de inventie, a unei licente de fabricatie sau a unei anume origini ori productii. Prin exceptie se admite o astfel de indicatie, dar numai însotită de mentiunea „sau echivalent” si numai în situatia în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a preciza, în caietul de sarcini, specificatii tehnice suficient de precise si inteligibile pentru toate părtile interesate.

Sectiunea a 3-a – Dreptul de a solicita clarificări

Art. 38 – (1) Orice furnizor, executant sau prestator care a obtinut, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, are dreptul de a solicita, în scris, clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.
(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai la acele solicitări primite cu cel putin:
a) 8 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul aplicării procedurilor prin licitatie deschisă, licitatie restrânsă sau negociere competitivă;
b) 6 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul accelerarii procedurii de licitatie restrânsă si în cazul cererii de oferta aplicate pentru atribuirea contractelor de lucrări;
c) 3 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul cererii de oferta aplicate pentru atribuirea contractelor de furnizare si de servicii.
(3) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite răspunsul la solicitarile de clarificări cu cel putin:
a) 6 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. a);
b) 4 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b);
c) 2 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. c).
(4) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite continutul răspunsului către toti furnizorii, executantii sau prestatorii care au obtinut, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Art. 39 – (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a completa din proprie initiativă, în vederea clarificarii, documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
(2) Orice astfel de completare trebuie comunicată de către autoritatea contractantă, în scris, tuturor furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care au obtinut, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, un exemplar al documentatiei respective.
(3) Transmiterea comunicării trebuie să respecte limitele de timp prevăzute la art. 38 alin. (3).

Capitolul 6 – Elaborarea, prezentarea si evaluarea ofertei

Sectiunea 1 – Elaborarea si prezentarea ofertei. Oferte alternative

Art. 40 – (1) Ofertantul are obligatia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
(2) Propunerea tehnica se elaborează în concordanta cu cerintele cuprinse în caietul de sarcini, în asa fel încât să asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare pentru evaluarea tehnica.
(3) Propunerea financiară se elaborează în asa fel încât să asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare în vederea evaluării financiare.

Art. 41 – Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă si trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană imputernicita legal de acesta.

Art. 42 – (1) Furnizorul, executantul sau prestatorul are obligatia de a depune oferta la adresa si până la data limita pentru depunere, stabilite în anuntul sau în invitatia de participare, si îsi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majoră.
(2) Oferta care este depusa la o alta adresa a autoritătii contractante decât cea stabilită de către aceasta sau, după expirarea datei limita pentru depunere, se returnează nedeschisă.

Art. 43 – (1) Mai multi furnizori, executanti sau prestatori au dreptul de a se asocia si de a depune oferta în comun, denumita în continuare oferta comuna, fără a fi obligati să îsi prezinte asocierea într-o formă legalizată. Fiecare dintre acestia îsi asuma obligatia pentru oferta comuna si răspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publică.
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată înainte de încheierea contractului de achizitie publică, în cazul în care oferta comuna este declarata câstigătoare.
(3) Asociatii desemnează din rândul lor pe cel care, în cazul atribuirii contractului de achizitie publică, îi reprezintă în raporturile cu autoritatea contractantă, în calitate de lider de asociatie.
(4) Asociatii nu au dreptul de a depune si alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comuna.

Art. 44 – (1) Ofertantul/ofertantii asociati are/au dreptul de a depune o singura oferta, denumita oferta de baza, cu obligatia ca aceasta sa nu se abata de la cerintele prevăzute în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) ofertantul/ofertantii asociati are/au dreptul de a depune în plus si alte oferte, denumite oferte alternative, dar numai în cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic”. Numai ofertele alternative se pot abate, într-o anumită măsura, de la cerintele prevăzute în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
(3) Autoritatea contractantă are obligatia de a prevedea în caietul de sarcini cerintele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le îndeplinească pentru a fi luate în considerare. De asemenea, dacă autoritatea contractantă nu intentionează să permită depunerea de oferte alternative, este obligatoriu ca aceasta sa precizeze interdictia respectiva în anuntul de participare.
(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o ofertă alternativa având ca singura motivatie faptul ca:
a) aceasta este întocmită utilizându-se specificatii tehnice definite prin referire la standarde care adopta standarde europene; sau
b) în cazul în care aceasta ar putea fi declarata câstigătoare:
– contractul de furnizare, pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire, se transforma în contract de servicii; sau
– contractul de servicii, pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire, se transforma în contract de furnizare.

Art. 45 – În cazul în care autoritatea contractantă solicita ofertantul are obligatia sa precizeze în oferta acea parte a contractului de achizitie publică pe care acesta intentionează sa o subcontracteze.

Art. 46 – Oferta nu se ia în considerare dacă ofertantul nu constituie garantia pentru participare în conformitate cu prevederile documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

Art. 47 – Autoritatea contractantă are obligatia de a păstra confidentialitatea asupra continutului ofertei, precum si asupra oricărei informatii suplimentare solicitate ofertantului si a carei dezvaluire ar putea sa aducă atingere dreptului ofertantului de a-si proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

Sectiunea a 2-a – Modificarea, retragerea si valabilitatea ofertei

Art. 48 – Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertei.

Art. 49 – Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta după expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică si a pierderii garantiei pentru participare.

Art. 50 – (1) Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate a ofertei; perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade; în cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie să fie prelungită în mod corespunzător.
(3) Ofertantul are obligatia de a comunică autoritătii contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
(4) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fără ca acest fapt sa atragă pierderea garantiei pentru participare.

Sectiunea a 3-a – Comisia de evaluare. Juriul

Art. 51 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de achizitie publică, o comisie de evaluare care răspunde de următoarele activităti:
a) verificarea eligibilitătii, înregistrării si a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si economicofinanciara de către candidati/ofertanti;
b) deschiderea, examinarea si evaluarea ofertelor;
c) stabilirea ofertei câstigătoare.
(2) Comisia de evaluare este formată din cel putin 5 membri cu pregătire profesională si experienta relevanta în domeniu, precum si cu probitate morala recunoscută.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) autoritatea contractantă are dreptul de a constitui comisia de evaluare pentru atribuirea mai multor contracte, dar numai dacă procedura aplicată este cererea de oferta si numai dacă contractele respective sunt de furnizare sau de servicii.

Art. 52 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia sa constituie, în scopul evaluării solutiilor prezentate într-un concurs de solutii, un juriu care:
a) verifica respectarea regulilor de depunere si prezentare a solutiilor;
b) evalueaza solutiile primite;
c) adopta o decizie sau formulează o opinie;
d) îndeplineste alte atributii specifice.
(2) Juriul este format din cel putin 3 membri cu pregătire profesională si experienta relevanta în domeniu, precum si cu probitate morala recunoscută.
(3) În situatia în care concurentilor li s-a solicitat o anumită calificare profesională cel putin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalenta.

Art. 53 – Nu au dreptul să fie membri în comisia de evaluare sau în juriu următoarele persoane:
a) sotul sau o ruda până la gradul al treilea inclusiv ori un afin până la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre ofertanti/candidati/concurenti;
b) persoanele care în ultimii 3 ani au avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanti/candidati/concurenti ori care au făcut parte din consiliul de administratie sau din orice alt organ de conducere sau de administratie al acestora;
c) persoanele care detin părti sociale sau actiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanti/candidati/concurenti.

Art. 54 – Autoritatea contractantă hotărăste dacă membrii comisiei de evaluare sau ai juriului, toti sau numai o parte a acestora, sunt remunerati pentru activitatea respectiva.

Sectiunea a 4-a – Deschiderea si evaluarea ofertelor

Art. 55 – (1) Comisia de evaluare are obligatia de a deschide ofertele la data si în locul indicate în anuntul sau în invitatia de participare.
(2) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere.
(3) Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o ofertă având ca singura motivatie absenta de la deschidere a ofertantului care a depus oferta respectiva.

Art. 56 – În cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează să fie furnizat, executat sau prestat comisia de evaluare are obligatia de a solicita, în scris, si oricum înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizări pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica răspunsurile care justifica pretul respectiv.

Art. 57 – Comisia de evaluare are dreptul sa respingă o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:
a) oferta de baza nu respecta cerintele prevăzute în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, caz în care nu se iau în considerare nici eventualele oferte alternative;
b) oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
c) explicatiile solicitate conform art. 56 nu sunt concludente sau credibile.

Art. 58 – Comisia de evaluare are obligatia de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeste ca acesta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

Sectiunea a 5-a – Criterii pentru atribuirea contractului de achizitie publică

Art. 59 – Autoritatea contractantă are obligatia sa precizeze în anuntul de participare si în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei criteriul pe baza căruia se atribuie contractul si care, o dată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică.

Art. 60 – Criteriul mentionat la art. 59 poate fi numai:
a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic;
b) fie, în mod exclusiv, pretul cel mai scăzut.

Art. 61 – (1) În cazul aplicării criteriului „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic”, oferta stabilită ca fiind câstigătoare este oferta care întruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul.
(2) Algoritmul de calcul prevăzut la alin. (1) se stabileste pe baza aplicării unor criterii variate de evaluare a ofertei, în functie de specificul fiecărui contract, cum ar fi, după caz: termen de livrare sau de executie, costuri curente, raportul cost/eficienta, caracteristici privind nivelul calitativ, estetic, tehnic sau functional, servicii postvanzare si asistenta tehnica, angajamente privind livrarea pe termen lung de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, conditii referitoare la aplicarea preferintei interne, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor, precum si pretul. Aceste criterii trebuie să fie definite clar si, după ce au fost stabilite, nu pot fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică.
(3) Autoritatea contractantă este obligată sa precizeze în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei criteriile de evaluare a ofertei prevăzute la alin. (2), în ordinea importantei lor pentru evaluarea ofertei, precum si algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat.

Art. 62 – În cazul aplicării criteriului „pretul cel mai scăzut” cerintele impuse de către autoritatea contractantă, prin caietul de sarcini sunt considerate cerinte minimale.

Sectiunea a 6-a – Forme de comunicare

Art. 63 – (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă trebuie să se transmită sub forma de document scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii si al primirii.
(3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu exceptia documentelor care confirma primirea.
(4) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme:
a) scrisoare prin posta;
b) telegrama;
c) telex;
d) telefax.
(5) Autoritatea contractantă sau, după caz, furnizorul, executantul sau prestatorul care a transmis documentele prin una dintre formele prevăzute la alin. (4) lit. b)-d) are obligatia de a transmite documentele respective în cel mult 24 de ore si prin forma de scrisoare prin posta.

Art. 64 – Autoritatea contractantă are obligatia de a nu face nici o discriminare între ofertanti/candidati din punct de vedere al formei în care acestia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicări.

Art. 65 – (1) În cazul aplicării procedurii prin licitatie restrânsă sau prin negociere competitivă autoritatea contractantă are obligatia de a transmite simultan tuturor candidatilor care au participat la etapa de selectare o comunicare în scris referitoare la rezultatul etapei respective.
(2) În cazul candidatilor neselectati comunicarea trebuie să precizeze motivele excluderii, necalificarii sau, după caz, ale neselectarii.
(3) În cazul candidatilor selectati comunicarea reprezintă chiar invitatia de participare cu oferta la etapa a II-a si va fi însotită, după caz, de documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei sau de informatii precise privind modul de obtinere a acestei documentatii.

Art. 66 – (1) În cazul aplicării procedurii de licitatie deschisă, cerere de oferta, precum si după finalizarea etapei a II-a în cazul aplicării procedurii de licitatie restrânsă sau de negociere competitivă, autoritatea contractantă are obligatia de a transmite simultan tuturor ofertantilor o comunicare în scris referitoare la rezultatul aplicării procedurii respective.
(2) În cazul ofertantilor a căror oferta nu a fost declarata câstigătoare, comunicarea trebuie să precizeze dacă oferta a fost respinsă, iar în cazul în care a fost admisă, sa indice numele ofertantului câstigător, precum si caracteristicile si avantajele relative ale ofertei câstigătoare fată de oferta respectivului ofertant necastigator.
(3) În cazul ofertantului câstigător comunicarea trebuie să precizeze faptul ca oferta sa a fost declarata câstigătoare si ca acesta este invitat în vederea încheierii contractului de achizitie publică.

Art. 67 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite comunicările prevăzute la art. 65 si 66 în cel mult două zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit candidatii selectati sau a stabilit oferta câstigătoare.
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a nu face cunoscute anumite informatii referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică si care ar putea fi cuprinse în ansamblul informatiilor referitoare la caracteristicile si la avantajele relative ale
ofertei câstigătoare fată de alte oferte, si anume, în situatia în care informatiile respective:
a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale si implicit ar fi contrare interesului public;
b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertantilor/ candidatilor, inclusiv pe cele ale ofertantului a cărui oferta a fost declarata câstigătoare;
c) ar prejudicia concurenta loiala între furnizori/executanti/prestatori.

Sectiunea a 7-a – Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică

Art. 68 – Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică, numai dacă ia aceasta decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achizitie publică si numai în următoarele circumstante:
a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfăcător al concurentei, respectiv numărul de candidati/ofertanti este mai mic decât cel minim prevăzut pe
ntru fiecare procedura de prezenta ordonantă de urgentă:
b) nici unul dintre candidati/ofertanti nu a îndeplinit conditiile de calificare prevăzute în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:
– sunt depuse după data limita de depunere a ofertelor;
– nu au fost elaborate si prezentate în concordanta cu cerintele cuprinse în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
– contin în propunerea financiară preturi care par în mod evident a nu fi rezultatul liberei concurente si care nu pot fi temeinic justificate;
– contin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
– prin valoarea inclusă în propunerea financiară fiecare dintre ele a depăsit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică respectiv;
d) circumstante exceptionale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică sau este imposibila încheierea contractului.

Art. 69 – Decizia de anulare nu creează vreo obligatie a autoritătii contractante fată de participantii la procedura de achizitie publică, cu exceptia returnarii garantiei pentru participare.

Art. 70 – Autoritatea contractantă are obligatia de a comunică în scris tuturor participantilor la procedura de achizitie publică atât încetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul anulării.

Capitolul 7 – Încheierea, îndeplinirea si finalizarea contractului de achizitie publică

Sectiunea 1 – Încheierea contractului de achizitie publică

Art. 71 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a încheia contractul de achizitie publică cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câstigătoare de către comisia de evaluare.
(2) În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge sa încheie contractul cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câstigătoare, atunci aceasta are dreptul:
a) de a invita ofertantii, în ordinea descrescătoare a clasamentului, în vederea încheierii contractului; sau
b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică.
(3) Autoritatea contractantă are obligatia sa încheie contractul de achizitie publică în perioada de valabilitate a ofertelor.
(4) Fără să fie incalcate prevederile alin. (3), în cazul în care contractul de achizitie publică a fost atribuit prin aplicarea procedurii de licitatie deschisă, licitatie restrânsă sau negociere competitivă, autoritatea contractantă are obligatia de a încheia contractul de achizitie publică numai după 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective.

Art. 72 – Ofertantul invitat de autoritatea contractantă pentru încheierea contractului de achizitie publică are obligatia de a constitui garantia de buna executie în conformitate cu prevederile cuprinse în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

Art. 73 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a denunta unilateral contractul de achizitie publică, în cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului de achizitie publică si care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asa măsura încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
(2) În acest caz contractantul are dreptul de a pretinde plata corespunzătoare pentru partea din contractul de achizitie publică îndeplinită până la data rezilierii, precum si recuperarea altor costuri aferente îndeplinirii acestuia, efectuate până la data denuntării unilaterale a contractului.

Art. 74 – În cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către una dintre părti, partea lezata are dreptul de a cere rezilierea contractului de achizitie publică si de a pretinde plata de despăgubiri.

Sectiunea a 2-a – Evitarea concurentei neloiale

Art. 75 – Persoanele fizice sau juridice care au participat în orice fel la întocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului de achizitie publică respectiv, nu au dreptul să fie ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea nulitătii contractului în cauza.

Art. 76 – Contractantul nu are dreptul de a angaja cu carte de muncă sau prin conventie civilă, în scopul îndeplinirii contractului de achizitie publică, persoane fizice sau juridice care au participat la întocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei sau care au făcut parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului în cauza, pe parcursul unei perioade de cel putin 6 luni de la încheierea contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia de către autoritatea contractantă.

Capitolul 8 – Dosarul achizitiei publice

Art. 77 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a întocmi dosarul achizitiei publice.
(2) Documentele care trebuie să fie incluse în dosarul achizitiei publice, precum si cele care trebuie transmise institutiilor care monitorizează sistemul achizitiilor publice se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 78 – Dosarul achizitiei publice se păstrează de către autoritatea contractantă atâta timp cat contractul de achizitie publică produce efecte juridice si, oricum, nu mai putin de 5 ani de la data finalizarii contractului respectiv.

Art. 79 – La cerere, dosarul achizitiei publice este pus la dispozitie oricărei autorităti publice interesate, spre consultare, cu conditia ca nici o informatie sa nu fie dezvaluita, dacă dezvaluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al părtilor sau ar afecta libera concurenta, dar fără a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, contraventiilor sau infractiunilor.

Capitolul 9 – Cai de atac

Sectiunea 1 – Dispozitii generale privind utilizarea căilor de atac

Art. 80 – (1) Actele sau deciziile nelegale care determina încălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă pot fi atacate pe cale administrativă si/sau în justitie.
(2) Autoritatea contractantă este competenta să solutioneze contestatiile înaintate pe cale administrativă. Autoritatea contractantă are obligatia sa indice în anuntul de participare sau, după caz, în invitatia de participare denumirea, adresa, faxul si/sau telexul compartimentului din cadrul autoritătii contractante unde se transmit/se depun contestatiile.
(3) Actiunea în justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui arie teritorială de competenta se afla sediul autoritătii contractante. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a Curtii de apel.

Art. 81 – (1) Orice persoană fizica sau juridică care are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de achizitie publică si care suferă, risca sa sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o consecinta directa a unui act nelegal sau a unei decizii nelegale, are dreptul de a utiliza căile de atac prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.
(2) Actiunea în justitie se introduce numai după epuizarea caii de atac a contestatiei pe cale administrativă si numai de către acele persoane care au înaintat contestatii, precum si pentru acele capete de cerere care au făcut obiectul atacului pe cale administrativă. Actiunea în justitie se introduce numai atunci când autoritatea contractantă nu a răspuns unei contestatii în termenul prevăzut în prezenta ordonantă de urgentă ori atunci când contestatorul nu este satisfăcut de răspunsul primit în termen legal.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) poate introduce o actiune în justitie, fără ca în prealabil sa fi înaintat o contestatie pe cale administrativă:
a) orice persoană fizica sau juridică care se încadrează în prevederile alin. (1) si care nu a fost în nici un fel implicata în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, dar numai după publicarea anuntului de atribuire a contractului de achizitie publică respectiv si nu mai târziu de 15 zile de la data publicării anuntului de atribuire;
b) orice participant încă implicat în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, numai pentru a ataca măsurile corective decise de autoritatea contractantă ca efect al solutionării contestatiei sau contestatiilor, dacă poate dovedi ca: – fie măsurile corective sunt la rândul lor nelegale si determina încălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă;
– fie măsurile corective, desi legale, sunt incomplete si, ca urmare, este încă alterata respectarea principiilor liberei concurente, eficientei utilizării fondurilor publice, transparentei, tratamentului egal si al confidentialitătii, prevăzute la art. 2; c) orice ofertant, numai în cazul în care autoritatea contractantă încheie contractul de achizitie publică mai devreme de 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică, dar nu mai târziu de 15 zile de la data publicării anuntului de atribuire.

Art. 82 – (1) Despăgubirile se solicita numai prin actiune în justitie, introdusă exclusiv în acest scop, si numai după solutionarea pe cale administrativă a contestatiei sau în justitie a actiunilor prevăzute la art. 81 alin. (2).
(2) Actiunea în justitie prin care se solicita despăgubiri se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui arie teritorială de competenta se afla sediul autoritătii contractante. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ al Curtii de apel.

Art. 83 – Persoana fizica sau juridică care introduce actiune în justitie în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă are obligatia de a notifica de îndată autoritătii contractante despre aceasta, precum si de a asigura primirea notificării de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data introducerii actiunii.

Art. 84 – Nu se contesta si nu se ataca în justitie deciziile autoritătii contractante referitoare la:
a) alegerea unuia dintre criteriile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă pentru atribuirea unui contract de achizitie publică;
b) alegerea numărului de candidati selectati, dacă acest număr este stabilit conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă;
c) acordarea marjei de preferinta interna;
d) suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publică;
e) anularea aplicării procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publică, în cazul în care decizia de anulare a fost luată ca urmare a îndeplinirii uneia dintre circumstantele prevăzute la art. 68 si înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achizitie publică.

Art. 85 – (1) Ori de câte ori primeste o contestatie înaintată în termen autoritatea contractantă suspenda în mod obligatoriu procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică în cauza.
(2) Perioada de suspendare aferentă solutionării unui atac, fie pe cale administrativă, fie în justitie, nu poate depăsi de regula 30 de zile si în nici un caz mai mult de 60 de zile. Perioada de suspendare atrage prelungirea în mod corespunzător a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu exceptia perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac.
(3) Decizia de suspendare se comunică de îndată de către autoritatea contractantă contestatorului, precum si tuturor participantilor încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, la data inaintarii contestatiei sau primirii notificării.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) autoritatea contractantă are dreptul de a nu suspenda procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică în cauza, în oricare dintre următoarele situatii:
a) contestatia nu este înaintată în termenul sau nu este întocmită în conformitate cu celelalte cerinte prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă;
b) contestatia este în mod evident nejustificată sau continutul acesteia este în mod evident neserios;
c) prin suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică exista pericolul iminent de a afecta grav un interes public major pe care autoritatea contractantă trebuie să fie în măsura sa îl argumenteze.
(5) Prevederile alin. (2) si (4) se aplică fără a îngrădi în vreun fel capacitatea instantelor de judecată competente de a decide suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică, în termenul prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă pentru hotărârea de măsuri provizorii.

Art. 86 – (1) De îndată ce primeste o contestatie sau o notificare privind introducerea unei actiuni în justitie autoritatea contractantă are obligatia sa înstiinteze despre aceasta si despre decizia sa motivată de a suspenda sau nu procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică pe toti participantii încă implicati în respectiva procedura, anexând copie de pe contestatia/notificarea primită.
(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a comunică tuturor participantilor încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică toate actele si deciziile ulterioare referitoare la contestatia/actiunea în justitie în cauza, în termen de doua zile lucrătoare de la producerea/primirea lor.

Art. 87 – (1) Participantii încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică au dreptul de a se asocia la contestatia înaintată autoritătii contractante, prin comunicare scrisă depusa la sediul autoritătii contractante, în termen de 5 zile de la primirea înstiintării privind primirea unei contestatii.
(2) Cei care se asociaza la o contestatie au aceleasi drepturi si raspunderi cu cel care a initiat contestatia. Participantii încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, care nu se asociaza unei contestatii potrivit prevederilor prezentului alineat, pierd dreptul de a ataca, atât pe cale administrativă, cat si în justitie, actul sau decizia invocată ca nelegală prin contestatia înaintată initial.

Art. 88 – (1) În cazul unei actiuni înaintate în justitie participantii încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, dacă nu au decăzut din dreptul lor potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, au dreptul de a formula la instanta competenta cereri de interventie, în termen de 5 zile de la primirea înstiintării privind introducerea unei actiuni în justitie.
(2) Cei care nu formulează cereri de interventie pierd dreptul de a ataca, atât pe cale administrativă, cat si în justitie, actul sau decizia împotriva căreia s-a introdus actiune în justitie.

Sectiunea a 2-a – Solutionarea contestatiei

Art. 89 – (1) Forma de atac pe cale administrativă a actelor si deciziilor nelegale, care determina încălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă, este contestatia.
(2) Sub sanctiunea decăderii contestatia trebuie formulată în scris si înaintată autoritătii contractante, după cum urmează:
a) în cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării unui anunt de participare sau de la data primirii oricărui document scris transmis de către autoritatea contractantă, cu exceptia comunicării privind rezultatul aplicării procedurii;
b) în cel mult 7 zile lucrătoare din momentul luării la cunostinta, în orice mod dovedit, a unui act ori a unei decizii a autoritătii contractante;
c) în cel mult 10 zile de la data primirii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică.
(3) Sub sanctiunea decăderii, contestatia trebuie să precizeze explicit faptul ca reprezintă o contestatie, trebuie să precizeze actul sau decizia invocată ca nelegală, articolul/articolele din prezenta ordonantă de urgentă si, după caz, din alte acte normative pe care contestatorul le considera incalcate, interesele lezate si/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le suferă sau le poate suferi, modul în care asteapta să fie rezolvat cazul în speta si baza legală a propunerii.
(4) Autoritatea contractantă este în drept sa respingă orice contestatie care nu îndeplineste în mod cumulativ cerintele prevăzute la alin. (2) si (3).

Art. 90 – (1) Îndată după primirea unei contestatii autoritatea contractantă verifica contestatia, estimeaza temeinicia acesteia si:
a) fie respinge contestatia, informand de îndată, motivat, în aceasta privinta contestatorul, pe toti participantii încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, dacă cel care înaintează contestatia a decăzut din dreptul sau de a contesta, potrivit prevederilor aplicabile în speta ale prezentei ordonante de urgentă;
b) fie retine contestatia în vederea solutionării.
(2) Pentru fiecare contestatie retinută în vederea solutionării autoritatea contractantă are obligatia de a formula o rezolutie motivată care trebuie să fie comunicată contestatorului si celorlalti participanti încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, într-o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare de la data inaintarii contestatiei.
(3) În termen de doua zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (2) contestatorii au obligatia de a notifica autoritătii contractante dacă accepta sau nu rezolutia autoritătii contractante si măsurile corective, eventual decise, de către aceasta; cei care notifica autoritătii contractante ca accepta rezolutia si măsurile corective decise decad din dreptul lor de a ataca în justitie, inclusiv din acela de a introduce cerere de interventie în interesul părtii care ar ataca respectiva rezolutie si/sau măsurile corective în cauza.
(4) În vederea formulării rezolutiei sale motivate autoritatea contractantă se poate consulta cu contestatorul si cu toti cei care s-au asociat contestatiei; de asemenea, autoritatea contractantă poate initia consultări si cu ceilalti participanti încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică.
(5) Ori de câte ori autoritatea contractantă retine în vederea solutionării mai multe contestatii împotriva aceluiasi act sau aceleiasi decizii invocate ca nelegale are obligatia să solutioneze în mod unitar toate contestatiile primite, având în vedere respectarea principiului tratamentului egal.

Art. 91 – (1) În solutionarea contestatiilor autoritatea contractantă poate decide măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare si altele asemenea ale actelor si deciziilor nelegale sau ale activitătilor în legătură cu acestea, în scopul conformarii cu prevederile prezentei ordonante de urgentă.
(2) Orice măsură corectiva decisa de către autoritatea contractantă trebuie să fie precizată în cadrul rezolutiei motivate.

Art. 92 – (1) De îndată ce primeste o contestatie sau o notificare privind introducerea unei actiuni în justitie, în scopul optimizarii procesului de monitorizare a sistemului de achizitii publice, autoritatea contractantă are obligatia sa înstiinteze despre aceasta Ministerul Finantelor Publice, anexând copie de pe contestatia/notificarea primită. În cazul în care contestatia sau actiunea în justitie vizează aplicarea unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări sau a unui contract de servicii de proiectare a constructiilor, atunci autoritatea contractantă are obligatia de a transmite înstiintarea prevăzută la alin. (1) si Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a comunică Ministerului Finantelor Publice si, după caz, si Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei toate actele si deciziile ulterioare referitoare la contestatia/actiunea în justitie în cauza, în termen de doua zile lucrătoare de la producerea/primirea lor.
(3) În termen de 7 zile de la primirea înstiintării referitoare la înaintarea unei contestatii, inclusiv a copiei anexate prevăzute la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice are obligatia de a formula si de a transmite un punct de vedere cu privire la modul în care considera ca ar trebui să fie solutionată contestatia. În cazul în care contestatia vizează aplicarea unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări sau a unui contract de servicii de proiectare a constructiilor, atunci punctul de vedere privind modul în care se considera ca ar trebui să fie solutionată contestatia va fi elaborat în comun cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(4) Punctul de vedere prevăzut la alin. (3) are caracter informativ si de specialitate si este destinat sa faciliteze autoritătii contractante si, după caz, justitiei luarea unei decizii corespunzătoare pe baza unei interpretări autorizate a prevederilor legislative în domeniul achizitiilor publice, precum si pe baza modului de solutionare a unor cazuri anterioare similare.

Sectiunea a 3-a – Atacarea în justitie

Art. 93 – Sub sanctiunea decăderii, actiunea în justitie trebuie introdusă în cel mult 30 de zile de la data primirii rezolutiei motivate privind contestatia sau, în cazul în care nu primeste răspuns, de la data expirării perioadei de solutionare a contestatiilor.

Art. 94 – (1) În cel mult 10 zile de la introducerea unei actiuni în justitie instanta de judecată poate hotărî, cu citarea părtilor, dar numai dacă cel care a introdus actiunea solicita în mod expres acest lucru invocand un prejudiciu grav si iminent, în scopul de a elimina prejudiciul sau de a preveni afectarea intereselor persoanei care introduce actiune în justitie, măsuri cu caracter provizoriu până la solutionarea pe fond a cauzei, după cum urmează:
a) suspendarea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică;
b) măsuri care să asigure suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică;
c) măsuri care să asigure oprirea implementarii oricărei decizii a autoritătii contractante.
(2) Atunci când judeca un caz în care se cer măsuri cu caracter provizoriu instanta de judecată poate lua în considerare consecintele probabile ale acestor măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate prin măsurile respective, inclusiv interesul public, si pe aceasta baza poate să nu decidă astfel de măsuri în situatii în care consecintele negative ale acestora pot fi mai mari decât beneficiile lor. Hotărârea de a nu lua măsuri provizorii nu trebuie să prejudicieze vreun alt drept al persoanei care solicită luarea de astfel de măsuri.
(3) În cazul în care instanta decide oricare dintre măsurile cu caracter provizoriu prevăzute la alin. (1), instanta va solutiona cauza în regim de urgenta si, oricum, nu în mai mult de 60 de zile de la introducerea actiunii.

Art. 95 – Instantele competente pot hotărî, pe baza ascultării părtilor interesate, măsuri de anulare sau care asigura anularea acelor decizii ale autoritătii contractante prin care se încalcă prevederile prezentei ordonante de urgentă, măsuri de corectare, modificare sau care asigura corectarea, modificarea acestor acte si decizii, inclusiv modificarea specificatiilor tehnice care au caracter discriminatoriu sau a altor cerinte având acelasi caracter, din orice document legat de procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

Art. 96 – (1) În situatia în care contractul de achizitie publică nu este deja încheiat, iar prin actiunea în justitie se solicita plata de despăgubiri pe motiv ca autoritatea contractantă a încălcat prevederile prezentei ordonante de urgentă, despăgubirile care se plătesc de către autoritatea contractantă nu trebuie să depăsească costurile suplimentare fată de costurile pe care persoana care introduce actiunea le-ar fi plătit oricum în situatia în care autoritatea contractantă nu ar fi încălcat legea.
(2) În situatia în care contractul de achizitie publică este deja încheiat, iar prin actiunea în justitie se solicita plata de despăgubiri care reprezintă numai costul întocmirii ofertei si/sau al participării la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, atunci este suficient ca reclamantul sa dovedească faptul ca s-au încălcat prevederile prezentei ordonante de urgentă, faptul ca ar fi avut o sansa reală de a câstiga contractul, sansa care ca urmare a încălcării prezentei ordonante de urgentă a fost compromisa, precum si faptul ca a suferit un prejudiciu.
(3) Dovedirea faptului ca s-au încălcat prevederile prezentei ordonante de urgentă se face după cum urmează:
a) fie printr-o hotărâre irevocabilă a instantei;
b) fie prin măsurile corective adoptate de către autoritatea contractantă ca urmare a contestatiei.

Art. 97 – Hotărârile judecătoresti irevocabile pronuntate în litigiile care decurg din aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice, iar plata transmiterii si a cheltuielilor de publicare este în sarcina părtii care a pierdut procesul; în acest scop instanta va dispune prin aceeasi hotărâre judecătorească plata acestor cheltuieli.

Capitolul 10 – Contraventii si sanctiuni

Sectiunea 1 – Contraventii

Art. 98 – Constituie contraventii si se sanctionează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
a) efectuarea unei achizitii publice prin eludarea sau încălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă si ale actelor normative emise în aplicarea acesteia;
b) aplicarea procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publică, fără a avea alocate pentru anul în curs fondurile necesare în vederea îndeplinirii contractului;
c) aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică, în scopul testarii preturilor pietei;
d) aplicarea procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publică, fără autorizatii, avize, acorduri si aprobări legale;
e) furnizarea de informatii unuia sau mai multor furnizori, executanti sau prestatori, de natura sa îi favorizeze pe acestia în cadrul unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achizitie publică;
f) detinerea de către un participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publică de informatii privind continutul ofertelor celorlalti participanti la procedura, precum si întelegerea acestuia cu alti participanti sau cu autoritatea contractantă în scopul denaturarii rezultatului procedurii.

Sectiunea a 2-a – Sanctionarea contraventiilor

Art. 99 – (1) Contraventiile prevăzute la art. 98 lit. a), b), e) si f) se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. c) si d), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
(2) Amenzile prevăzute ca sanctiuni pentru săvârsirea contraventiilor prevăzute la art. 98 pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice.

Art. 100 – Nivelul amenzilor prevăzute la art. 99 se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflatiei.

Art. 101 – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de reprezentantii împuterniciti ai Ministerului Finantelor Publice.
(2) Contraventiilor prevăzute la art. 98 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 25-27 din respectiva lege.

Capitolul 11 – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 102 – Procedurile de achizitie publică aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor definitivă pe baza prevederilor legale în vigoare la data initierii procedurilor respective.

Art. 103 – În măsura în care prezenta ordonantă de urgentă nu prevede altfel se aplică dispozitiile din dreptul comun.

Art. 104 – (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se mentine în structura Monitorului Oficial al României Partea a VI-a – Achizitii publice.
(2) În Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice, se publică anunturile de intentie, de participare si de atribuire a contractului de achizitie publică, precum si hotărârile judecătoresti irevocabile pronuntate în litigiile care decurg din aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă.
(3) Publicarea anunturilor de intentie, de participare si de atribuire a contractului de achizitie publică se face în mod gratuit.
(4) Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili obligatia autoritătii contractante de a transmite spre publicare anunturile de intentie, de participare si de atribuire a contractului de achizitie publică către „Official Journal of the European Communities”.

Art. 105 – Prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă se va asigura corespondenta produselor, lucrărilor si serviciilor a căror dobândire face obiectul contractelor de achizitie publică cu sistemul de grupare si codificare prevăzut de clasificarile statistice oficiale.

Art. 106 – Limita valorică prevăzută la art. 8 alin. (4), precum si pragurile valorice prevăzute la art. 13 pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 107 – Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili situatiile si modul în care contestatorul, înainte de a introduce o actiune în justitie, are dreptul de a apela la o procedură de conciliere.

Art. 108 – (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a acorda o marja de preferinta interna, pentru ofertele care prevăd îndeplinirea contractului de achizitie publică:
a) cu mana de lucru formată din cetăteni români si care reprezintă o cota procentuală din totalul mainii de lucru utilizate pentru îndeplinirea contractului;
b) cu produse de origine română si care reprezintă o cota procentuală din valoarea contractului;
c) cu subcontractanti care sunt persoane fizice sau juridice române si care subcontracteaza o cota procentuală din valoarea contractului;
d) cu orice combinatie între conditiile prevăzute la lit. a)-c), situatie în care autoritatea contractantă trebuie să precizeze ordinea de decădere pe care o prefera cu privire la aplicarea prevederilor lit. a)-c), precum si orice alte informatii conexe acestora, care pot constitui criterii de selectie a ofertelor si în asa fel încât să fie asigurată posibilitatea elaborării ofertei de către orice furnizor, executant sau prestator în cunostinta de cauza si fără a fi afectată concurenta.
(2) Cotele procentuale prevăzute la alin. (1), precum si modul de acordare a marjei de preferinta interna vor fi stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.
(3) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a acorda marja de preferinta interna dacă prin aceasta se încalcă obligatii asumate de România prin acorduri internationale.
(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a acorda marja de preferinta interna în cazul atribuirii unui contract de achizitie publică a cărui finantare este asigurata prin programe ale Uniunii Europene sau ale altor finantatori, cu exceptia cazului în care prin documentele convenite cu acestia nu se prevede altfel.

Art. 109 – Ministerul Finantelor Publice va elabora normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, pe care le va supune Guvernului spre adoptare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 110 – Prevederile prezentei ordonante de urgentă se completează cu dispozitiile specifice referitoare la achizitiile publice, prevăzute în alte legi speciale.

Art. 111 – La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abroga Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, modificată si completată prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 122/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 5 iulie 2000; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001; Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 325/2000 pentru aprobarea regulilor privind transparenta si publicitatea achizitiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 26 aprilie 2000; Hotărârea Guvernului nr. 724/2000 privind stabilirea conditiilor de acordare a preferintei interne în cazul procedurilor aplicate pentru atribuirea contractelor de achizitie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 30 august 2000; Hotărârea Guvernului nr. 725/2000 privind stabilirea listei cuprinzând autoritătile contractante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 30 august 2000; Hotărârea Guvernului nr. 726/2000 pentru aprobarea corespondentei produselor, lucrărilor si serviciilor, a căror dobândire face obiectul contractelor de achizitii publice, cu clasificarile statistice oficiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 30 august 2000; Hotărârea Guvernului nr. 727/2000 privind stabilirea regulilor de estimare a valorii contractului de achizitie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 30 august 2000; Hotărârea Guvernului nr. 728/2000 privind dosarul achizitiei publice si monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 30 august 2000; Hotărârea Guvernului nr. 729/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 30 august 2000.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucuresti, 25 aprilie 2001.
Nr. 60.