Ordonanta de urgenta 68/2008 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 68/2008 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

Având în vedere necesitatea accelerării procesului de reformă a asistentei medicale ambulatorii, componentă de bază a sistemului sanitar românesc, precum si necesitatea adoptării urgente a unui cadru juridic pentru eficientizarea activitătii de asistentă medicală, luând în considerare că prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 871 din 9 octombrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, a fost declarat neconstitutional actul normativ care reglementa acest domeniu, iar multe acte si proceduri pentru vânzarea spatiilor medicale, începute în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, nu sunt definitivate, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1 – (1) Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul juridic pentru vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale în care, la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, functionează unităti medicale înfiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001.
(2) În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin spatiu medical se întelege spatiul în care se desfăsoară efectiv activitate medicală si activitate medicală conexă, precum si cota indiviză corespunzătoare dreptului de proprietate asupra spatiului comun.
(3) Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se aplică si cabinetelor medicale înfiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care au fost concesionate în urma unor hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile.
(4) Spatiile prevăzute la alin. (1) si terenurile aferente acestora se vând numai dacă este clarificată situatia lor juridică.
(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică spatiilor medicale ale ministerelor cu retea sanitară proprie.

Art. 2 – (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă nu sunt aplicabile spatiilor medicale situate în imobilele aflate în zona de protectie a unui monument istoric.
(2) Spatiile medicale situate în imobile reglementate de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, republicată, pot fi vândute după definitivarea procedurilor legale privind situatia juridică a acestora, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 3 – (1) Au dreptul de a cumpăra spatiile ce fac obiectul prezentei ordonante de urgentă medicii, medicii dentisti, dentistii, biologii, biochimistii, fizicienii, tehnicienii dentari si celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică ce desfăsoară activităti conexe actului medical si care detin în mod legal spatiul respectiv, precum si persoanele juridice care, detinând în mod legal spatiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care doresc cumpărarea spatiului în care au organizat cabinetul medical, vor depune o solicitare scrisă de cumpărare, însotită de copii certificate de pe actele care atestă detinerea legală a spatiului respectiv la sediul vânzătorului, în termen de 45 de zile de la publicarea/afisarea listelor aprobate potrivit art. 4 sau, după caz, la expirarea termenului prevăzut la alin. (4).
(3) Vânzarea spatiilor medicale care se află în sediile consiliilor locale si judetene se face în baza hotărârii consiliului local sau a consiliului judetean, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.
(4) Spatiile medicale concesionate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, cu modificările ulterioare, pentru care concesionarii nu si-au exprimat intentia de cumpărare în termenul prevăzut la alin. (2), vor fi folosite în continuare de acestia până la expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul.

Capitolul II – Reguli privind vânzarea spatiilor medicale

Art. 4 – (1) Consiliile judetene sau consiliile locale, după caz, pot aproba prin hotărâre lista spatiilor si a terenurilor aferente din proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale ori din proprietatea privată a statului, pentru care sunt mandatate să vândă, ce urmează să fie vândute potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă. Listele astfel aprobate sunt afisate în mod obligatoriu la sediul consiliului local/judetean si publicate pe site-ul consiliului local/judetean în termen de 15 zile de la aprobare.
(2) Autoritătile administratiei publice locale prevăzute la alin. (1) au obligatia de a comunică actualilor utilizatori, în termen de 15 zile de la aprobarea listei prevăzute la alin. (1), prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, faptul că spatiul respectiv face obiectul prezentei ordonante de urgentă.
(3) În cazul imobilelor proprietate privată a municipiului Bucuresti, lista spatiilor supuse vânzării se aprobă de către:
a) consiliile locale ale sectoarelor, cu acordul expres al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru spatiile aflate în administrarea lor;
b) Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru spatiile aflate în proprietatea ori în administrarea acestuia.

Art. 5 – (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, în fiecare comună, oras, municipiu, sector al municipiului Bucuresti sau judet în care există spatii ce cad sub incidenta prezentei ordonante de urgentă se constituie o comisie pentru vânzarea spatiilor medicale, denumită în continuare comisie, si o comisie de contestatie.
(2) Comisia si comisia de contestatie se constituie prin dispozitie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, si fiecare are următoarea componentă:
a) două persoane din aparatul de specialitate al primarului localitătii sau, după caz, al presedintelui consiliului judetean din localitatea, respectiv judetul în a cărui proprietate sau administrare se află spatiul medical;
b) un reprezentant al autoritătii de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti;
c) un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor si, după caz, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor dentisti;
d) un reprezentant al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, desemnat de directorul general;
e) 2 consilieri locali ai comunei, orasului, municipiului sau, după caz, 2 consilieri judeteni ai judetului în a cărui proprietate, respectiv administrare se află spatiul medical.
(3) În cazul imposibilitătii membrilor titulari de a participa la lucrările comisiei, acestia vor fi înlocuiti de membrii supleanti stabiliti prin dispozitie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean.
(4) În termen de 15 zile de la data primirii solicitării din partea primarilor, respectiv a presedintilor consiliilor judetene, institutiile prevăzute la alin. (2) au obligatia de a-si desemna reprezentantii si/sau, după caz, înlocuitorii.
(5) Membrii comisiei si ai comisiei de contestatie îsi desemnează un presedinte. Secretariatul tehnic al comisiilor este asigurat prin grija secretarului unitătii administrativ-teritoriale, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti.
(6) Membrii comisiilor nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori la o persoană juridică care solicită cumpărarea spatiului medical. Membrii comisiilor nu pot solicita cumpărarea de spatii medicale si nu pot fi sot/sotie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpărarea spatiilor medicale. În caz de incompatibilitate, în termen de 5 zile de la constatarea acesteia de către comisie, aceasta se completează cu alti membri din rândul supleantilor.
(7) Membrii comisiilor au dreptul la o indemnizatie pentru activitatea depusă, ale cărei cuantum si conditii de acordare se stabilesc prin hotărâre a consiliului local sau judetean, cu avizul directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, si constituie cheltuieli în sensul prevederilor art. 15 alin. (2).

Art. 6 – (1) Comisia are următoarele atributii:
a) desemnează la prima sedintă presedintele, vicepresedintele si secretarul comisiei;
b) tine evidenta spatiilor medicale care cad sub incidenta prezentei ordonante de urgentă;
c) în cazul vânzării prin negociere directă, negociază cu cumpărătorul si aprobă pretul minim de vânzare al spatiilor medicale, care nu poate fi mai mic decât pretul stabilit în baza raportului de evaluare;
d) participă la desfăsurarea licitatiei publice cu strigare.
(2) Hotărârile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia.

Art. 7 – (1) Pretul de vânzare al spatiului medical si al terenului aferent se stabileste în momentul vânzării, în urma unei negocieri directe între cumpărător si comisie, si nu poate fi mai mic decât pretul de vânzare din raportul de evaluare, raport care va evidentia si valoarea investitiilor efectuate de către solicitant, pe bază de acte justificative. Valoarea investitiilor efectuate se poate deduce numai dacă acestea au fost realizate cu acordul proprietarului, al detinătorului dreptului de administrare sau în baza contractului de concesiune, după caz, valoare ce nu poate depăsi jumătate din pretul stabilit în raportul de evaluare.
(2) Raportul de evaluare prevăzut la alin. (1) se întocmeste de către un evaluator independent autorizat în conditiile legii, care este selectat prin licitatie publică, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, de către autoritatea administratiei publice locale, titulară a dreptului de administrare asupra spatiilor medicale aprobate a fi vândute.
(3) Evaluatorul, prin raportul de evaluare, stabileste valoarea spatiului medical si a terenului aferent la pretul de piată pentru imobilele respective, pe baza indicatorilor de piată si a criteriilor de evaluare acceptati de comun acord.
(4) Valoarea prevăzută la alin. (3) reprezintă pretul care s-ar putea obtine în situatia în care orice persoană interesată ar putea cumpăra spatiul respectiv.

Art. 8 – (1) La finalizarea procedurii de vânzare a fiecărui spatiu, comisia încheie un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfăsurarea procedurii de vânzare si pretul obtinut pentru spatiul vândut.
(2) Procesul-verbal se depune la sediul vânzătorului, prin grija secretarului comisiei.
(3) Refuzul de a încheia procesul-verbal sau încheierea acestuia prin nerespectarea dispozitiilor legale poate fi contestată la comisia de contestatii, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de vânzare.
(4) Comisia de contestatii este obligată să solutioneze contestatiile în termen de 5 zile de la depunerea acestora.
(5) Partea interesată poate contesta hotărârea comisiei de contestatii în conditiile legislatiei în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 9 – Contractul de vânzare-cumpărare a spatiului medical se încheie în termen de maximum 15 zile de la data încheierii procedurii de solutionare a contestatiilor, potrivit prezentei ordonante de urgentă, si se semnează, din partea vânzătorului, de presedintele consiliului judetean ori de primar, după caz.

Art. 10 – (1) Pretul de vânzare a spatiilor se va plăti de cumpărător integral la încheierea contractului sau în rate, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.
(2) Imobilele dobândite în conditiile prezentei ordonante de urgentă nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activităti decât în scopul desfăsurării activitătii medicale si/sau a activitătilor conexe actului medical.
(3) În localitătile în care există un singur spatiu medical cu destinatia medicină de familie, acesta îsi va mentine destinatia în cazul înstrăinării.
(4) Anual, o comisie formată din 2 reprezentanti ai vânzătorului si un reprezentant al colegiului medicilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă verifică îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (2) si (3), după caz.
(5) În cazul încălcării conditiilor prevăzute la alin. (2) si (3), contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără altă formalitate.
(6) În situatia prevăzută la alin. (5), imobilele reintră în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale sau în proprietatea privată a statului, în conditiile legii, iar sumele înaintate de cumpărător îi vor fi restituite, fără dobânda aferentă acestora.

Art. 11 – (1) În cazul în care un cumpărător, persoană fizică sau juridică, se află în situatia de a cumpăra, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, două sau mai multe spatii medicale situate în aceeasi comună, oras sau municipiu ori în unităti administrativ-teritoriale diferite, comisia va aproba vânzarea doar pentru unul dintre spatii, la alegerea cumpărătorului.
(2) În acest scop cumpărătorul va semna o declaratie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

Art. 12 – (1) Vânzarea spatiilor medicale se poate face cu plata în rate către cumpărătorii prevăzuti la art. 3, în următoarele conditii:
a) avans de 15% din pretul de vânzare;
b) rate lunare, esalonate pe un termen de maximum 15 ani, cu posibilitatea cumpărătorului de a obtine acordarea unui termen de gratie de un an; cumpărătorul poate opta pentru un termen mai mic de plată sau pentru achitarea anticipată;
c) perceperea unei dobânzi anuale cel putin egale cu rata de referintă stabilită periodic de Comisia Europeană pentru România si publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) În cazul în care cumpărătorul nu plăteste la scadentă 4 rate sau nu respectă clauzele contractuale, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără altă formalitate.
(3) În situatia prevăzută la alin. (2), imobilele reintră în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale sau în proprietatea privată a statului, în conditiile legii, iar sumele înaintate de cumpărător îi vor fi restituite, fără dobânda aferentă acestora.

Art. 13 – În cazul vânzării în rate a spatiului medical si a terenului aferent, cumpărătorul este obligat să constituie în favoarea vânzătorului o ipotecă asupra imobilului care face obiectul vânzării, până la achitarea în totalitate a bunului cumpărat.

Art. 14 – (1) Cheltuielile ocazionate de procedura de vânzare în ceea ce priveste efectuarea măsurătorilor cadastrale si intabularea dreptului de proprietate al statului, precum si înscrierea ipotecii prevăzute la art. 13 sunt suportate de către cumpărător.
(2) Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfăsurarea procedurilor de vânzare a spatiului medical, altele decât cele prevăzute la alin. (1), sunt suportate de vânzător din bugetul propriu, iar în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, acestea se deduc cu prioritate din încasările obtinute.

Art. 15 – (1) Sumele obtinute din vânzarea spatiilor medicale si a terenurilor aferente, proprietate privată a statului, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, se fac venit la bugetul de stat, după recuperarea cheltuielilor aferente vânzării, efectuate de vânzător.
(2) Sumele obtinute din vânzarea spatiilor medicale si a terenurilor aferente, proprietate privată a unitătilor administrativ-teritoriale, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, se fac venit la bugetele locale respective, într-un cont special, si se utilizează pentru realizarea unor proiecte de interes public în domeniul sanitar, aprobate de consiliile judetene sau de consiliile locale vânzătoare.

Art. 16 – (1) În situatia existentei mai multor furnizori de servicii medicale care detin împreună un spatiu medical ce urmează să fie vândut, dacă unul dintre acestia si-a exprimat intentia de cumpărare potrivit art. 3 alin. (2), comisia va solicita în scris de la fiecare codetinător exprimarea intentiei de cumpărare sau nu a spatiului, care trebuie să fie comunicată în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării de la comisie.
(2) În cazul în care nu toti codetinătorii cabinetului medical sau ai spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical doresc cumpărarea, însă cel putin unul a solicitat ferm acest lucru, vânzarea se va face exclusiv către solicitant pentru întregul spatiu detinut în comun.
(3) În situatia în care doar unul dintre codetinătorii spatiului îl cumpără, raporturile dintre cumpărător si ceilalti codetinători se stabilesc potrivit conventiei dintre acestia, conform legislatiei în vigoare.
(4) În situatia în care mai multi codetinători solicită cumpărarea spatiului medical, respectivul spatiu se vinde acestora în cote proportionale cu sumele de bani plătite, dacă prin conventia codetinătorilor nu se stabileste altfel.

Art. 17 – Comisia comunică solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii.

Capitolul III – Vânzarea spatiilor medicale prin licitatie publică cu strigare

Art. 18 – (1) Spatiile medicale nevândute în conformitate cu prevederile cap. II, altele decât cele aflate în situatia mentionată la art. 3 alin. (4), se pot vinde prin licitatie publică cu strigare.
(2) Pretul minim de pornire este cel stabilit în raportul de evaluare prevăzut la art. 7.

Art. 19 – (1) Comisia face public anuntul de vânzare a spatiilor prevăzute în lista aprobată potrivit art. 4, în termen de 15 zile de la aprobarea acesteia.
(2) Anuntul de vânzare cuprinde:
a) denumirea si sediul vânzătorului, precum si datele de identificare a spatiului supus vânzării;
b) locul, data si ora începerii licitatiei;
c) numele, prenumele si numărul de telefon ale persoanei desemnate să dea relatii suplimentare;
d) documentele necesare pentru participarea la licitatie;
e) garantia de participare la licitatie, constituită potrivit legii; garantia de participare la licitatie nu poate fi mai mică decât suma cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfăsurarea procedurilor de vânzare a spatiului medical, inclusiv publicitatea si întocmirea raportului de evaluare;
f) taxa de participare la licitatie.
(3) Sunt considerate documente necesare pentru participarea la licitatie:

A. pentru persoane juridice:
a) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale relevante si de pe certificatul de înregistrare fiscală;
b) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;
c) dovada privind achitarea tuturor obligatiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;
d) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că aceasta nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment;
e) declaratie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în conditiile prezentei ordonante de urgentă;
f) împuternicire de la asociati pentru reprezentantul legal al persoanei juridice;

B. pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice:
a) copie de pe actul de identitate;
b) copie de pe autorizatia de functionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, din care rezultă că are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităti conexe acestora;
c) dovadă privind achitarea tuturor obligatiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;
d) declaratie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.
(4) Anuntul de vânzare se publică în unul sau mai multe cotidiene locale si nationale, de largă circulatie, si se afisează la sediul vânzătorului, cu cel putin 15 zile înainte de data organizării licitatiei.

Art. 20 – Pentru participarea la licitatie ofertantii depun la sediul institutiei publice implicate, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitatiei, documentele prevăzute la art. 19 alin. (3) si dovada privind achitarea taxei de participare.

Art. 21 – Comisia verifică, în prezenta ofertantilor, existenta tuturor documentelor de participare solicitate. Comisia verifică si analizează ulterior documentele de participare depuse de ofertanti si întocmeste lista cuprinzând ofertantii acceptati, care include toti potentialii cumpărători care au depus documentatia completă de participare la licitatie, si o va afisa la locul desfăsurării licitatiei, cu cel putin o oră înainte de ora fixată pentru începerea acesteia.

Art. 22 – Ofertantilor acceptati la licitatie li se înmânează taloane cu numere de identificare, corespunzătoare numărului de ordine din lista cuprinzând ofertantii acceptati. Presedintele comisiei de licitatie anuntă denumirea spatiului medical care se pune în vânzare, pretul de vânzare, denumirea si numărul de ordine ale ofertantilor, modul de desfăsurare a licitatiei, asigurându-se că fiecare ofertant a înteles procedura de desfăsurare a licitatiei.

Art. 23 – În cursul sedintei de licitatie ofertantii au dreptul să anunte, prin strigare si prin ridicarea talonului de participare, un pret egal sau mai mare decât pretul anuntat de presedintele comisiei de licitatie.

Art. 24 – (1) Licitatia are loc la data stabilită în anuntul de vânzare si este valabilă dacă s-au prezentat cel putin 2 ofertanti.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în situatia în care se prezintă un singur ofertant care oferă pretul de pornire al licitatiei, acesta este declarat adjudecatar.

Art. 25 – (1) Dacă se oferă pretul de pornire al licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va creste pretul cu câte un pas de licitare până când unul dintre ofertanti acceptă pretul astfel majorat si nimeni nu oferă un pret mai mare.
(2) Dacă nu se formulează oferte de cumpărare cu plata integrală a pretului minim de pornire, presedintele comisiei de licitatie, cu acordul prealabil al institutiei publice implicate, poate solicita participantilor formularea de oferte de cumpărare cu plata pretului în rate.

Art. 26 – Dacă la sedintele de licitatie prevăzute de prezentul capitol nu se prezintă niciun ofertant, institutia publică implicată poate decide organizarea unei noi licitatii cu strigare.

Capitolul IV – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 27 – Presedintii consiliilor judetene si primarii vor comunică lunar Ministerului Internelor si Reformei Administrative si Ministerului Sănătătii Publice, prin intermediul prefectului, stadiul procesului de vânzare a spatiilor medicale proprietate privată a statului, aflate în administrarea lor.

Art. 28 – (1) Înstrăinarea prin vânzare a spatiilor si a terenurilor dobândite în conditiile prezentei ordonante de urgentă se poate face prin exercitarea dreptului de preemptiune.
(2) Dreptul de preemptiune la înstrăinarea imobilelor prevăzute la alin. (1) revine doar coproprietarilor, dacă este cazul, si apoi proprietarilor vecini care au calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) si se exercită prin Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România sau Colegiul Farmacistilor din România, după caz.
(3) Proprietarul spatiului si terenului care urmează să fie vândute este obligat să încunostinteze Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România sau Colegiul Farmacistilor din România, după caz, iar acesta va comunică în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, persoanelor prevăzute la alin. (2) despre intentia de vânzare si pret, în termen de cel mult 15 zile de la data când a fost încunostintat.
(4) În termen de cel mult 15 zile, colegiile prevăzute la alin. (3) afisează intentia si pretul de vânzare pe site-urile proprii si la sediul primăriei în a cărei rază se află spatiul medical ce urmează să fie vândut.
(5) Titularii dreptului de preemptiune sunt obligati să se pronunte asupra exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării.
(6) În situatia în care la împlinirea termenului prevăzut la alin. (5) titularii dreptului de preemptiune nu au comunicat intentia lor de a cumpăra bunurile prevăzute la alin. (1), dreptul de preemptiune se consideră stins, iar spatiul medical si terenul aferent se vând liber.
(7) În cazul în care bunurile se vând liber, proprietarul spatiului si terenului care urmează să fie vândute nu le va putea vinde la un pret mai mic decât cel oferit titularilor dreptului de preemptiune.

Art. 29 – Contractele de vânzare-cumpărare prin care s-a transmis dreptul de proprietate asupra spatiilor medicale si terenurilor aferente fără respectarea dreptului de preemptiune sunt lovite de nulitate relativă.

Art. 30 – (1) Spatiile medicale si terenurile aferente în care functionează unităti medicale înfiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, care apartin domeniului public al statului trec în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii Publice, prin hotărâre a Guvernului, în conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare.
(2) Se mandatează consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale să întreprindă măsurile necesare pentru vânzarea spatiilor medicale si a terenurilor aferente, prevăzute la alin. (1), în conditiile prezentei ordonante de urgentă.
(3) Inventarierea spatiilor prevăzute la alin. (1) se face conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 31 – Spatiile medicale prevăzute la art. 3 alin. (3) trec în domeniul privat al unitătilor administrativ-teritoriale în conditiile Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 32 – (1) Spatiile medicale care intră sub incidenta prezentei ordonante de urgentă si care nu sunt vândute de consiliile judetene sau de consiliile locale sunt amenajate si dotate de către autoritătile administratiei publice locale, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, conform standardelor stabilite prin ordin al ministrului sănătătii publice.
(2) Sumele necesare amenajării si dotării spatiilor prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află acestea.

Art. 33 – Încălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Art. 34 – Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul sănătătii publice
Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul internelor si reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor
Varujan Vosganian

Bucuresti, 28 mai 2008.
Nr. 68.