Ordonanta de urgenta 72/2006 pentru modificarea si completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru abrogarea unor dispozitii din alte acte normative în domeniul sanitar


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 72/2006 pentru modificarea si completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru abrogarea unor dispozitii din alte acte normative în domeniul sanitar

Având în vedere insuficienta fondurilor destinate finantării si derulării programelor nationale de sănătate în cadrul cărora sunt tratate afectiuni cu impact major asupra stării de sănătate a populatiei precum HIV/SIDA, TBC, afectiuni oncologice, diabet zaharat, insuficientă renală cronică, pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele nationale de sănătate, cu prioritate al bolnavilor cu diabet zaharat la care întreruperea medicatiei poate determina consecinte deosebit de grave constând în decesul bolnavilor; în considerarea necesitătii scurtării perioadei stabilite initial pentru introducerea cardului european, astfel încât acesta să poată fi implementat la data aderării României la Uniunea Europeană; aceste împrejurări obiective constituie situatii extraordinare care impun măsuri imediate pentru asigurarea fondurilor necesare finantării si derulării programelor nationale de sănătate si asigurarea premiselor pentru introducerea cardului european.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, Guvernului României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. I – Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
„Art. 14. – Se înfiintează Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii, institutie publică de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătătii Publice, prin reorganizarea Centrului de Calcul si Statistică Sanitară Bucuresti, care se desfiintează.”

2. La articolul 16, litera e) va avea următorul cuprins:
„e) stabileste prioritătile nationale de sănătate publică, elaborează programele nationale de sănătate finantate de la bugetul de stat si din venituri proprii ale Ministerului Sănătătii Publice, precum si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate;”.

3. La articolul 16, după litera w) se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:
„x) coordonează din punct de vedere stiintific si metodologic, prin comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii Publice, reteaua de asistentă medicală.”

4. După alineatul (1) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Membrii comisiilor de specialitate prevăzuti la alin. (1) lit. x) beneficiază de o indemnizatie lunară de 10% din indemnizatia secretarului de stat, care se acordă proportional cu numărul de participări efective la sedinte. Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea în comisiile de specialitate sunt suportate de institutiile publice respective în care persoanele sunt încadrate sau unde acestea desfăsoară activitate prin integrare clinică. Cheltuielile de deplasare din alte localităti, ocazionate de participarea în comisia de specialitate de medicină de familie, sunt suportate de Ministerul Sănătătii Publice. Regulamentul de organizare si functionare si atributiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii publice.”

5. Articolul 48 va avea următorul cuprins:
„Art. 48. – Programele nationale de sănătate publică sunt programele finantate si derulate de Ministerul Sănătătii Publice si se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice. Programele nationale de sănătate cu scop curativ sunt programele derulate de către CNAS a căror finantare se asigură din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii Publice si se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii publice si al presedintelui CNAS.”

6. La articolul 50, litera d) va avea următorul cuprins:
„d) aprobă necesarul de resurse financiare pentru realizarea programelor nationale de sănătate publică;”.

7. Articolul 52 va avea următorul cuprins:
„Art. 52. – CNAS asigură organizarea si monitorizarea programelor nationale de sănătate cu scop curativ, având următoarele atributii:
a) implementează programele nationale de sănătate cu scop curativ conform strategiei aprobate de Ministerul Sănătătii Publice;
b) răspunde de asigurarea, urmărirea si controlul fondurilor alocate pentru derularea programelor de sănătate cu scop curativ, precum si de monitorizarea, controlul si analiza indicatorilor fizici si de eficientă, prin intermediul caselor de asigurări de sănătate, si raportează Ministerului Sănătătii Publice modul de utilizare a sumelor transferate din bugetul Ministerului Sănătătii Publice;
c) transmite Agentiei Nationale pentru Programe de Sănătate, trimestrial, anual si ori de câte ori este nevoie, analiza modului în care au fost derulate programele nationale de sănătate cu scop curativ.”

8. Alineatul (1) al articolului 54 va avea următorul cuprins:
„Art. 54. – (1) Finantarea programelor nationale de sănătate se realizează cu fonduri de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si din alte surse, inclusiv din donatii si sponsorizări, în conditiile legii.”

9. După alineatul (1) al articolului 54 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
„(1^1) Ministerul Sănătătii Publice poate aloca, sub formă de transferuri, sume din bugetul propriu către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru realizarea unor programe nationale de sănătate cu scop curativ.”

10. Litera f) a articolului 60 va avea următorul cuprins:
„f) cabinetul de medicină de familie – cabinet specializat în furnizarea de servicii medicale în asistenta medicală primară, organizat în conditiile legii;”.

11. La articolul 80, literele a), b) si d) vor avea următorul cuprins:
„a) contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în conditiile Contractului-cadru;
b) contracte încheiate cu autoritătile teritoriale de sănătate publică, pentru servicii de planificare familială, servicii speciale de consiliere, servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în fază terminală si postspitalicesti;
…………………………………………………………………..
d) contracte încheiate cu autoritătile teritoriale de sănătate publică pentru servicii furnizate în cadrul unor programe nationale de sănătate publică;”.

12. Articolul 81 va avea următorul cuprins:
„Art. 81. – Sumele alocate pentru finantarea asistentei medicale primare se stabilesc pe baza obiectivelor politicii nationale de sănătate publică.”

13. Alineatul (5) al articolului 93 va avea următorul cuprins:
„(5) Unitătile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor de urgentă sunt finantate din bugetul de stat si din venituri proprii ale Ministerului Sănătătii Publice cu sumele aferente cheltuielilor de personal si cheltuielilor cu medicamentele si materialele sanitare. Sumele aferente acestor cheltuieli sunt prevăzute în mod distinct în bugetul spitalului.”

14. Alineatul (2) al articolului 110 va avea următorul cuprins:
„(2) Activitatea de consultatii de urgentă la domiciliu si de transport sanitar neasistat poate fi realizată si de furnizori privati prin relatie contractuală directă cu casa de asigurări de sănătate.”

15. Partea introductivă a articolului 153 va avea următorul cuprins:
„Art. 153. – Costul investigatiilor, spitalizării, interventiilor chirurgicale, medicamentelor, materialelor sanitare, al îngrijirilor postoperatorii, costul medicamentelor si serviciilor aferente stării posttransplant, precum si cheltuielile legate de coordonarea de transplant se pot deconta după cum urmează:”.

16. La articolul 153, litera b) va avea următorul cuprins:
„b) de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice, pentru pacientii inclusi în programul national de transplant;”.

17. Articolul 192 va avea următorul cuprins:
„Art. 192. – (1) În cazul existentei unor datorii la data încheierii contractului de management, acestea vor fi evidentiate separat, stabilindu-se posibilitătile si intervalul în care vor fi lichidate în conditiile legii.
(2) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1) stingerea obligatiilor de plată ale spitalelor, înregistrate până la data de 31 decembrie 2005 fată de furnizorii de medicamente, materiale sanitare, alti furnizori de bunuri si servicii, se realizează esalonat. Plata obligatiilor se efectuează din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice si în completare de la bugetul de stat, prin transferuri către bugetul fondului, din sumele prevăzute în bugetul aprobat al Ministerului Sănătătii Publice în Programul de administratie sanitară si politici de sănătate. Conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plată se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătătii publice si al presedintelui CNAS.”

18. La articolul 213 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
„b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare; sotul, sotia si părintii fără venituri proprii, aflati în întretinerea unei persoane asigurate;”.

19. La articolul 223 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:
„e) servicii de planificare familială, indiferent de statutul de asigurat al femeii, cu exceptia celor prevăzute la art. 237 alin. (1) lit. s);”.

20. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 237 va avea următorul cuprins:
„Art. 237. – (1) Serviciile care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unitătile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, sunt:”.

21. La articolul 237 alineatul (1), literele i) si o) vor avea următorul cuprins:
„i) transplantul de organe si tesuturi, cu exceptia cazurilor prevăzute în Contractul-cadru;
…………………………………………………………………..
o) cheltuielile de personal aferente medicilor si asistentilor medicali, precum si cheltuielile cu medicamente si materiale sanitare din unităti medico-sociale;”.

22. La articolul 237 alineatul (1), după litera q) se introduc patru noi litere, literele r), s), t) si u), cu următorul cuprins:
„r) cheltuielile de personal pentru medici, farmacisti si medici dentisti pe perioada rezidentiatului;
s) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie si în cabinete de planning din structura spitalului;
t) cheltuielile de personal pentru medicii si personalul sanitar din unitătile sau sectiile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii.
u) activităti de interes deosebit în realizarea obiectivelor strategiei de sănătate publică, definite prin Contractul-cadru.”

23. După alineatul (2) al articolului 237 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Cheltuielile pentru activitătile prevăzute la alin. (1) lit. o), r), s), t) si u) se suportă din bugetul de stat.”

24. La articolul 256 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
„d) sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice.”

25. Alineatul (3) al articolului 256 va avea următorul cuprins:
„(3) Sumele colectate în contul fondului potrivit alin. (2) sunt în permanentă la dispozitia CNAS si se repartizează de ordonatorul principal de credite, proportional cu sumele aprobate pe subcapitole de cheltuieli prin legile bugetare anuale, pe fiecare domeniu de asistentă medicală.”

26. Alineatul (3) al articolului 257 va avea următorul cuprins:
„(3) În cazul persoanelor care realizează în acelasi timp venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) si f), contributia se calculează asupra tuturor acestor venituri.”

27. La articolul 262 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
„b) cheltuieli de administrare, functionare si de capital în limita a maximum 3% din sumele colectate. Prin legile bugetare anuale se poate aproba depăsirea limitei de 3%;”.

28. După alineatul (2) al articolului 265 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
„(2^1) Sumele alocate de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice pentru realizarea programelor nationale de sănătate cu scop curativ, rămase neutilizate, se virează de CNAS până la sfârsitul anului în contul bugetului din care provin.”

29. La articolul 272 alineatul (2), litera d) se abrogă.

30. Alineatul (3) al articolului 285 va avea următorul cuprins:
„(3) Personalului CNAS, caselor de asigurări, Ministerului Sănătătii Publice si al autoritătilor de sănătate publică îi pot fi acordate stimulente din fondul constituit cu această destinatie, în cotă de 5% din sumele încasate la bugetul fondului prin executare silită desfăsurată de casele de asigurări si 2,5% din sumele încasate la bugetul fondului prin executare silită desfăsurată de ANAF. Modalitatea de constituire si utilizare a acestui fond se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii publice si al presedintelui CNAS.”

31. Alineatul (4) al articolului 298 va avea următorul cuprins:
„(4) Organizarea si functionarea Comisiei de arbitraj se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătătii publice si al presedintelui CNAS. Comisia este condusă de un consiliu de conducere format din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii Publice, CNAS, CMR, CFR, CMDR.”

32. Alineatul (1) al articolului 299 va avea următorul cuprins:
„Art. 299. – (1) Arbitrii sunt desemnati de către părti, respectiv de Consiliul de conducere al Comisiei de arbitraj, dintr-o listă de arbitrii atestati de Ministerul Sănătătii Publice pe baza unui examen desfăsurat în conditiile si potrivit procedurilor stabilite printr-un regulament aprobat prin ordinul ministrului sănătătii publice si înregistrat la Comisia de arbitraj.”

33. La articolul 306, literele a) si b) vor avea următorul cuprins:
„a) cele prevăzute la lit. a) si c), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
b) cele prevăzute la lit. b) si d), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.”

34. Articolul 313 va avea următorul cuprins:
„Art. 313. – (1) Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătătii altei persoane răspund potrivit legii si au obligatia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenta medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile si obligatiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate si dobândesc calitatea procesuală a acestora, în toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecătoresti, indiferent de faza de judecată.
(2) Furnizorii de servicii care acordă asistenta medicală prevăzută la alin. (1) realizează o evidentă distinctă a acestor cazuri si au obligatia să comunice lunar casei de asigurări de sănătate cu care se află în relatie contractuală această evidentă, în vederea decontării, precum si cazurile pentru care furnizorii de servicii medicale au recuperat cheltuielile efective în vederea restituirii sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate pentru cazurile respective.”

35. La articolul 339, litera c) va avea următorul cuprins:
„c) coplata pentru asigurări voluntare de sănătate de tip complementar – diferenta între tariful decontat de casa de asigurări de sănătate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si tariful maximal stabilit de Ministerul Sănătătii Publice, ca autoritate natională în politica de preturi a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale;”.

36. Alineatul (3) al articolului 350 se abrogă.

37. Articolul 359 va avea următorul cuprins:
„Art. 359. – Lista coplătilor si pretul de referintă pentru serviciile din pachetul de servicii medicale de bază acoperite partial se stabilesc prin Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.”

38. Articolul 362 va avea următorul cuprins:
„Art. 362. – Veniturile prevăzute la art. 361 gestionate de Ministerul Sănătătii Publice sunt folosite pentru investitii în infrastructură si dotări în sistemul sanitar public, finantarea programelor nationale de sănătate si pentru rezerva Ministerului Sănătătii Publice pentru situatii speciale.”

39. La articolul 367 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Disponibilitătile temporare din contributiile constituite ca venituri proprii ale Ministerului Sănătătii Publice se păstrează la trezoreria statului si sunt purtătoare de dobândă în conditiile stabilite prin conventia încheiată între Ministerul Sănătătii Publice si Ministerul Finantelor Publice.”

40. La articolul 863, litera e) va avea următorul cuprins:
„e) la data aderării României la Uniunea Europeană: art. 320-329;”.

Art. II – Art. 5 alin. (3) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă la data de 1 ianuarie 2007.

Art. III – Art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitătii de cercetare medicală în sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 26 aprilie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 41/2002, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă la data de 1 ianuarie 2007.

Art. IV – Dispozitiile din cuprinsul art. I pct. 15, 24 si 25 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul sănătătii publice
Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finantelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

Bucuresti, 20 septembrie 2006.
Nr. 72.