Ordonanta de urgenta 72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătătii


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătătii

În vederea eficientizării activitătii institutiilor din domeniul sanitar, în acord cu prioritătile Guvernului de reformă în administratia publică, tinând cont de urgenta stabilirii unor măsuri economico-financiare la nivelul institutiilor finantate de la bugetul de stat din subordinea Ministerului Sănătătii, ca urmare a recesiunii economice severe care pune în pericol stabilitatea economică a României, si pentru asigurarea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României cu ocazia negocierilor acordurilor de împrumut cu organismele financiare în ceea ce priveste nivelul deficitului bugetului general consolidat, pentru anul 2010, în acest context, tinând cont de constrângerile bugetare, dar si pentru încadrarea în fondurile alocate, se impun regândirea întregului sistem institutional, reorganizarea si reformarea, în regim de urgentă, a institutiilor din domeniul sănătătii.
Având în vedere actualul context financiar mondial, asigurarea premiselor pentru constituirea de noi institutii care să se adapteze la situatia financiară existentă corespunzătoare realitătii economice necesită adoptarea în regim de urgentă a unor măsuri care să asigure o întărire în acest scop a cadrului legislativ existent.
tinând seama de faptul că neadoptarea unei măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activitătilor specifice si la imposibilitatea îmbunătătirii conditiilor de desfăsurare a activitătilor din domeniul sanitar, întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonantă de urgentă, ar conduce la dificultăti atât din punctul de vedere al organizării si functionării, cât si din punct de vedere financiar, în ceea ce priveste încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. I – Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:

1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
Articolul 14 Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii, institutie publică de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătătii, se desfiintează, ca urmare a comasării prin absorbtie si a preluării activitătii de către Institutul National de Sănătate Publică.

2. La articolul 695, punctul 27 va avea următorul cuprins:
27. autoritate competentă – Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, denumită în continuare ANMDM;”.

3. În tot cuprinsul legii, sintagma „Agentia Natională a Medicamentului (ANM)” se înlocuieste cu sintagma „Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale”.

Art. II – Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
Articolul 6 (1) Activitătile de evaluare prevăzute la art. 3 alin. (3), precum si cele de control prevăzute la art. 5 se realizează de către Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, denumită în continuare ANMDM.
(2) ANMDM se înfiintează ca urmare a comasării prin fuziune a Agentiei Nationale a Medicamentului si a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale.

2. La articolul 7, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
Articolul 7 (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi, ANMDM are următoarele atributii principale:

3. La articolul 7 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
a) elaborează proceduri tehnice specifice în domeniul dispozitivelor medicale, care se aprobă prin decizie a presedintelui ANMDM;”.

4. În tot cuprinsul legii, sintagma „Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale” se înlocuieste cu sintagma „Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale”.

Art. III – Organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. IV – Articolul III din Legea nr. 434/2004 pentru modificarea Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004, se abrogă.

Art. V – Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. VI – (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, institutiile publice supuse reorganizării încheie protocoale de predare-primire.
(2) Protocoalele de predare-primire prevăzute la alin. (1) cuprind creditele bugetare rămase neutilizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent institutiilor care predau/fuzionează.
(3) Institutul National de Sănătate Publică preia patrimoniul Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii pe baza bilantului contabil de închidere al acestuia, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-primire, încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.
(4) Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale preia patrimoniul Agentiei Nationale a Medicamentului si al Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale pe baza bilantului contabil de închidere al acestora, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-primire, încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. VII – (1) Numărul maxim de posturi pentru unitătile cu personalitate juridică aflate în subordinea Ministerului Sănătătii, finantate integral de la bugetul de stat sau finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, ori aflate în coordonarea Ministerului Sănătătii, finantate integral din venituri proprii, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii.
(2) Încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) se face prin ordin al ministrului sănătătii.
(3) Încadrarea în numărul maxim de posturi se face în termenele si cu procedura stabilită de lege aplicabilă fiecărei categorii de personal.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul sănătătii
Cseke Attila

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale
Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucuresti, 30 iunie 2010.
Nr. 72.