Ordonanta de urgenta 73/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societătii Informationale


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 73/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societătii Informationale

Prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările si completările ulterioare, a fost prevăzută înfiintarea în subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a Autoritătii Nationale pentru Serviciile Societătii Informationale, care urma să preia atributiile Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei în domeniul operării la nivel national a sistemelor informatice ale administratiei publice centrale, ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice. Până la această dată autoritatea nu a fost organizată, întrucât reanalizarea cadrului de functionare a dus la concluzia necesitătii transformării acestei autorităti în agentie, structură adecvată atributiilor pe care aceasta urmează să le îndeplinească. Tinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonantă de urgentă, ar conduce la dificultăti în ceea ce priveste o functionare optimă a acestei institutii, situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă:

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1 – (1) Agentia pentru Serviciile Societătii Informationale, denumită în continuare ASSI se organizează si functionează ca institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în scopul implementării si operării la nivel national a sistemelor informatice ale administratiei publice centrale ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice.
(2) ASSI are sediul în municipiul Bucuresti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2.
(3) ASSI poate dispune de sedii teritoriale.
(4) ASSI îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legislatia în vigoare si cu regulamentul propriu de organizare si functionare.
(5) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ASSI se asigură integral din venituri proprii.

Art. 2 – În realizarea obiectului său de activitate, ASSI are următoarele atributii principale:
a) dezvoltă si operează Sistemul e-guvernare, Sistemul electronic de achizitii publice si Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizatiilor de transport international rutier de marfă si pentru atribuirea electronică a traseelor nationale din programele de transport prin serviciile regulate judetene, interjudetene limitrofe si interjudetene;
b) reglementează activitătile specifice furnizării serviciilor de guvernare prin mijloace electronice, în conditiile legii;
c) implementează, coordonează si operează la nivel national sisteme informatice si de comunicatii proprii, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice;
d) colaborează cu institutii si organizatii nationale, regionale si internationale din domeniul său de competentă;
e) înaintează către ministerul de specialitate propuneri de acte normative pentru îmbunătătirea cadrului legislativ în domeniul furnizării de servicii publice prin mijloace electronice si al serviciilor societătii informationale;
f) auditează, la cerere, performanta aplicatiilor si sistemelor informatice destinate furnizării de servicii publice prin mijloace electronice;
g) selectează procesatorii de plăti online cu card în cadrul proiectului „Ghiseul virtual de plăti”;
h) asigură recunoasterea în sistemele pe care le operează a oricărei semnături electronice extinse bazate pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat;
i) poate acorda consultantă de specialitate pentru institutii si organizatii nationale, regionale si internationale;
j) poate încheia conventii, protocoale, întelegeri cu institutiile din tară care au atributii în domeniu si cu institutiile similare din străinătate, în conditiile legii;
k) poate fi membru sau membru fondator al organizatiilor interne si internationale de specialitate si poate participa la activitătile acestora;
l) realizează cercetări, studii, analize, sinteze, activităti de proiectare si cursuri de pregătire privind domeniile sale de activitate;
m) urmăreste interoperabilitatea aplicatiilor de guvernare prin mijloace electronice;
n) întocmeste rapoarte anuale asupra activitătii proprii, pe care le supune spre aprobare ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei;
o) exercită oricare alte activităti stabilite în sarcina sa în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Art. 3 – (1) ASSI colaborează cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, având dreptul de a solicita si de a primi din partea acestora informatiile necesare pentru realizarea atributiilor sale.
(2) În activitatea sa ASSI este sprijinită de un comitet consultativ, format din 5 membri, dintre care unul este reprezentantul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, iar unul al Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
(3) Numirea membrilor si regulamentul de organizare si functionare a comitetului consultativ se aprobă prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
(4) ASSI poate prelua, în conditiile legii, infrastructuri de comunicatii ale altor institutii publice.

Capitolul II – Conducerea, structura organizatorică si asigurarea surselor de finantare a activitătii

Art. 4 – (1) Conducerea ASSI este asigurată de un presedinte, ajutat de 2 vicepresedinti.
(2) Presedintele este ordonator de credite si reprezintă institutia în relatiile cu terte persoane fizice si juridice.
(3) La nivelul ASSI se constituie comisii tehnice pentru sustinerea activitătii de reglementare si supraveghere. Membrii comisiilor vor fi nominalizati de conducătorii institutiilor implicate.
(4) Prin decizie a presedintelui ASSI se pot constitui comitete si pe alte domenii de activitate.
(5) În exercitarea atributiilor ce îi revin, presedintele emite decizii, care pot avea caracter normativ sau individual.
(6) Deciziile prin care se adoptă norme se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(7) Presedintele si vicepresedintii sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
(8) Numirea în functie atât a presedintelui, cât si a celor 2 vicepresedinti se face în urma sustinerii si promovării unui concurs, în conditiile legii.
(9) Salariul presedintelui si al vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, în conditiile legii.
(10) Atributiile presedintelui se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a ASSI.
(11) Presedintele poate delega o parte din atributiile sale altei persoane din structura organizatorică a ASSI.

Art. 5 – (1) Regulamentul de organizare si functionare, structura organizatorică si numărul maxim de posturi ale ASSI se aprobă prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
(2) La nivelul ASSI se pot constitui unităti de management al proiectului, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 6 – (1) Veniturile proprii ale ASSI se asigură din următoarele surse:
a) tarife aferente sistemelor informatice pe care le administrează si operează, încasate potrivit legii;
b) tarife pentru activitătile desfăsurate în domeniul său de activitate;
c) donatii, legate si sponsorizări în conditiile legii;
d) credite interne si externe contractate în conditiile legii;
e) alte venituri ce se pot realiza în conditiile legii.
(2) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispozitia ASSI si se folosesc în conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii.

Art. 7 – (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al ASSI se aprobă potrivit dispozitiilor legale în vigoare în domeniul finantelor publice.
(2) Excedentele rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli se reportează în anul următor.

Art. 8 – (1) Pentru efectuarea încasărilor si plătilor necesare, ASSI dispune de conturi si subconturi în lei sau în valută, deschise la Trezoreria Statului si la bănci comerciale, în conditiile legii.
(2) În vederea administrării eficiente a resurselor financiare si pentru garantarea obligatiilor asumate, ASSI poate constitui depozite în conditiile legii.
(3) În cazuri întemeiate, în vederea exercitării atributiilor stabilite de lege în sarcina sa, ASSI poate contracta credite bancare sau împrumuturi interne sau externe, în lei sau în valută.

Art. 9 – (1) Personalul ASSI este personal contractual, angajat pe bază de concurs organizat în conditiile legii, în conformitate cu structura organizatorică.
(2) Pentru asigurarea continuitătii furnizării serviciilor, implementării si operării sistemelor informatice ale administratiei publice ce furnizează servicii destinate guvernării prin mijloace electronice, personalul necesar este preluat, pe bază de protocol de predare-preluare, urmat de încheierea de contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, de la Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu mentinerea nivelului de salarizare prevăzut prin actele normative în vigoare si a tuturor drepturilor dobândite în temeiul contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul fostului Inspectorat General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.
(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului ASSI se stabilesc prin fisa postului, pe baza Regulamentului de organizare si functionare a ASSI.
(4) Angajarea, avansarea, precum si modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al ASSI se aprobă prin decizie a presedintelui, în conditiile legii.
(5) Salarizarea personalului ASSI se face conform reglementărilor legale în vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri proprii.

Capitolul III – Dispozitii finale

Art. 10 – (1) Pentru desfăsurarea activitătilor specifice, ASSI preia, pe bază de protocol de predare-preluare de la Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, imobilul clădire si teren din Bucuresti, sectorul 2, Str. Italiană nr. 22, infrastructura necesară operării la nivel national a sistemelor informatice ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice, personalul aferent acestei activităti, sursele de finantare aferente atributiilor specifice, o cotă parte stabilită prin protocol, din disponibilitătile bugetare existente si din veniturile ce urmează a se încasa în semestrul I în bugetul fostului Inspectorat General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, precum si un număr de 10 autoturisme cu un consum mediu de carburant pe autovehicul de 350 de litri pe lună.
(2) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.
(3) Virarea sumelor prevăzute la alin. (1) în contul ASSI se va efectua, în termen de 15 zile de la data încheierii protocolului de predare-preluare, din disponibilitătile bugetare existente. (4) Consumul mediu de carburant pe autovehicul este de 350 de litri pe lună.
(5) Nu se consideră depăsiri la consumul de carburant normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autovehicule aprobat prin prezentul act normativ.
(6) Paza sediilor ASSI se organizează si se efectuează cu efective de jandarmi.

Art. 11 – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
„(3) Atributiile specifice în domeniul operării la nivel national a sistemelor informatice ale administratiei publice centrale, ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice, ale fostului Inspectorat General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei se preiau de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si se exercită prin Agentia pentru Serviciile Societătii Informationale, care se înfiintează ca institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, finantată integral din venituri proprii.”

2. Alineatul (4) al articolului 5 se abrogă.

3. Alineatul (5) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
„(5) Agentia pentru Serviciile Societătii Informationale preia, conform protocolului de predare-preluare încheiat cu Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, imobilul situat în municipiul Bucuresti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, o cotă din disponibilitătile bugetare existente si din veniturile ce urmează a se încasa în semestrul I 2007, precum si sursele de finantare, personalul, drepturile si obligatiile fostului Inspectorat General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, aferente atributiilor specifice domeniului prevăzut la alin. (3) si altor domenii conexe.”

4. La Art. 30 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
„c) denumirea «Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei» se înlocuieste cu denumirea «Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin Agentia pentru Serviciile Societătii Informationale», în cazul atributiilor specifice domeniului prevăzut la art. 5 alin. (3).”

Art. 12 – Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Art. 12 se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 12. – Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are în subordine Agentia pentru Serviciile Societătii Informationale si în coordonare directă Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucuresti si Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii – I.N.S.C.C. Bucuresti, institutii prevăzute în anexele nr. 3 si 5.”

2. Art. 15 se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 15. – Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5 „Unitătile care functionează în subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei”, cu următorul cuprins:
„ANEXA Nr. 5
UNITĂTILE
care functionează în subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
Nr. crt. Denumirea unitătii
 1.  Agentia pentru Serviciile Societătii Informationale”

Art. 13 – Alin. (1) al art. 7^2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 7^2. – (1) Constatarea contraventiilor prevăzute în prezenta hotărâre si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul anume împuternicit al Ministerului Internelor si Reformei Administrative si al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, acesta din urmă putând delega atributiile prevăzute personalului Agentiei pentru Serviciile Societătii Informationale.”

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul interimar al comunicatiilor si tehnologiei informatiei
Laszlo Borbely

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse
Paul Păcuraru

Ministrul internelor si reformei administrative
Cristian David

Ministrul economiei si finantelor
Varujan Vosganian

Bucuresti, 28 iunie 2007.
Nr. 73.