Ordonanta de urgenta 74/2005 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 74/2005 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfectionarea si dezvoltarea sistemului achizitiilor publice în contextul angajamentelor asumate de România si al recomandărilor Comisiei Europene, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1 – (1) Se înfiintează Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumită în continuare Autoritate, ca institutie publică independentă, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucuresti, prin reorganizarea Directiei de reglementare si monitorizare a achizitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice si a Serviciului achizitii lucrări publice al Directiei generale achizitii în lucrări publice si infrastructură rurală din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
(2) Autoritatea se organizează si functionează sub coordonarea directă a primului-ministru.
(3) Autoritatea are ca rol fundamental formularea la nivel de conceptie, promovarea si implementarea politicii în domeniul achizitiilor publice.

Art. 2 – În realizarea functiilor sale Autoritatea are, în principal, următoarele atributii:
a) asigurarea unui cadru legal coerent si armonizat cu acquis-ul comunitar în domeniul achizitiilor publice;
b) îndeplinirea obligatiilor corelative derivate din aplicarea prevederilor directivelor Uniunii Europene în materie de achizitii publice;
c) asigurarea unui canal de comunicare permanent cu structurile din cadrul Comisiei Europene, cu institutiile publice corespondente din statele membre ale Uniunii Europene si cu organisme de interes public national;
d) asigurarea unui cadru de aplicare conformă a legislatiei în domeniul achizitiilor publice;
e) dezvoltarea capacitătii de implementare la nivelul autoritătilor contractante.

Art. 3 – Prin atributiile încredintate si prin structura sa Autoritatea îndeplineste următoarele functii:
a) de elaborare a strategiei în domeniul achizitiilor publice, în conformitate cu cerintele acquis-ului comunitar;
b) de reglementare a cadrului legal referitor la aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publică;
c) de monitorizare, evaluare si control al modului de atribuire a contractelor de achizitie publică;
d) de reprezentare a României în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru si al retelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeană;
e) de consiliere metodologică a autoritătilor contractante în procesul de atribuire a contractelor de achizitie publică, cu rol de suport în aplicarea corectă a legislatiei în acest domeniu;
f) de initiere/sustinere a proiectelor sau actiunilor de instruire a personalului implicat în activităti specifice achizitiilor publice, cu rol de suport în dezvoltarea capacitătii de implementare a legislatiei la nivelul autoritătilor contractante.

Art. 4 – Conducerea operativă si coordonarea întregii activităti a Autoritătii sunt asigurate de un presedinte, cu rang de secretar de stat, un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, precum si de un secretar general numit în conditiile legii.

Art. 5 – (1) În exercitarea prerogativelor ce îi revin presedintele Autoritătii emite ordine si instructiuni.
(2) Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6 – (1) Organizarea si functionarea Autoritătii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.
(2) Autoritatea îsi începe activitatea în luna octombrie 2005, nucleul acesteia fiind constituit din Directia de reglementare si monitorizare a achizitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice si din Serviciul achizitii lucrări publice al Directiei generale achizitii în lucrări publice si infrastructură rurală din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 7 – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prezintă spre aprobare propunerile de modificare a hotărârilor Guvernului privind organizarea si functionarea acestora.

Art. 8 – (1) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si cuprind prevederile bugetare, executia bugetară până la data preluării si structurile de personal preluate.
(2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2005 corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgentă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.

Art. 9 – (1) Personalul Autoritătii face parte din categoria functionarilor publici.
(2) Salarizarea personalului Autoritătii se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile sectorului bugetar.

Art. 10 – Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Autoritătii se asigură din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat prin Cancelaria Primului-Ministru.

Art. 11 – Pentru functionarea Autoritătii, Guvernul va transmite în administrarea acesteia un imobil din domeniul public sau privat al statului.

Art. 12 – La articolul 3 alineatul (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
„h) Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului”.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul finantelor publice
Ionel Popescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului
Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea teritoriului
Laszlo Borbely

Bucuresti, 29 iunie 2005.
Nr. 74.