Ordonanta de urgenta 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României emite prezenta ordonantă de urgentă.

Capitolul 1 – Dispozitii generale

Art. 1 – (1) Cabinetul de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, denumit în continuare cabinet de practica, este unitatea fără personalitate juridică furnizoare de servicii publice conexe actului medical, necesare în vederea realizării asistentei medicale preventive, curative si de recuperare.
(2) Serviciile conexe actului medical pot fi furnizate de persoanele autorizate de Ministerul Sănătătii, altele decât medicii, sa exercite în mod independent una dintre următoarele profesii prevăzute în Nomenclatorul de functii al Ministerului Sănătătii: tehnician dentar, biolog, biochimist, chimist, fizician, fizio-kinetoterapeut, psiholog, logoped, sociolog, profesor de cultura fizica medicală, opticianoptometrist, tehnician de proteze si orteze, tehnician de proteze auditive, tehnician de aparatura medicală.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) sunt obligate sa presteze serviciile conexe actului medical în stricta concordanta cu prescriptiile medicale ale medicului curant si cu normele legale în vigoare.
(4) Conditiile de autorizare a persoanelor prevăzute la alin. (2) si dotările minime obligatorii ale cabinetelor de practica se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) Persoanele autorizate de Ministerul Sănătătii pot exercita în mod independent profesiile prevăzute la alin. (2), în cadrul cabinetului de practica, în una dintre următoarele forme:
a) cabinet de practica individual;
b) cabinete de practica grupate;
c) cabinete de practica asociate;
d) societate civilă de practica pentru servicii publice conexe actului medical.

Art. 2 – Persoana autorizata să îsi exercite profesia în mod independent este libera sa opteze sau să îsi schimbe optiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute la art. 1 alin. (5), având obligatia sa înstiinteze în scris, în termen de 30 de zile de la schimbarea formei de exercitare a profesiei, directia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, si, după caz, directiile de sănătate publică din subordinea ministerelor cu retea sanitară proprie.

Capitolul 2 – Înfiintarea, organizarea, functionarea, înregistrarea si alte dispozitii referitoare la cabinetul de practica

Art. 3 – (1) Cabinetul de practica individual este forma de exercitare a profesiei în cadrul căruia îsi desfăsoară activitatea titularul cabinetului de practica. Acesta poate angaja, în conditiile legii, ca salariati sau colaboratori, alte persoane care au profesiile prevăzute la art. 1 alin. (2) si, după caz, orice alta categorie de personal necesar.
(2) Cabinetele de practica grupate se constituie pe baza unei conventii încheiate în scris între titularii a doua sau mai multe cabinete de practica individuală, în scopul creării de facilităti economice comune, cum ar fi folosirea în comun a patrimoniului si/sau a salariatilor ori colaboratorilor.
(3) Cabinetele de practica grupate îsi păstrează individualitatea în relatiile cu tertii.
(4) Conditiile grupării, durata si modalitătile de încetare a acesteia se stabilesc prin conventia mentionată la alin. (2).

Art. 4 – (1) Cabinetele de practica asociate se constituie din două sau mai multe cabinete de practica individuală, în scopul exercitării în comun a activitătii si a asigurării accesului permanent al pacientilor la servicii conexe actului medical.
(2) Titularii cabinetelor de practica asociate intră în relatii cu tertii, în numele asocierii din care fac parte, cu păstrarea drepturilor si a responsabilitătilor individuale prevăzute de lege.
(3) Conditiile asocierii, durata si modalitătile de încetare a acesteia se stabilesc de titularii cabinetelor de practica individuale care urmează să se asocieze, pe baza unei conventii încheiate în scris.

Art. 5 – (1) Cabinetele grupate sau asociate pot fi reprezentate în raporturile cu tertii de unul dintre titularii acestor cabinete, pe baza si în limitele mandatului încredintat de ceilalti titulari.
(2) Cabinetele de practica grupate sau asociate pot avea un patrimoniu comun, dacă s-a convenit în acest sens prin conventia de grupare sau de asociere.
(3) Patrimoniul comun este destinat în exclusivitate realizării intereselor personale nepatrimoniale ale asociatilor.

Art. 6 – (1) Societatea civilă de practica pentru servicii publice conexe actului medical se constituie prin contract de societate civilă, încheiat în forma scrisă între 2 sau mai multi titulari asociati, cu respectarea dispozitiilor Codului civil referitoare la societatea civilă particulară.
(2) Societatea civilă de practica pentru servicii publice conexe actului medical este reprezentată în relatiile cu tertii de organul de conducere al acesteia, prevăzut în statutul societătii.

Art. 7 – (1) Cabinetele de practica grupate sau asociate si societatea civilă de practica pentru servicii publice conexe actului medical pot angaja, în conditiile legii, salariati sau colaboratori.
(2) Contractele individuale de muncă si conventiile civile se încheie între salariati sau colaboratori si titularii cabinetelor de practica ori, după caz, de împuternicitul mandatat potrivit art. 5 alin. (1) sau de reprezentantul organului de conducere al societătii civile de practica, prevăzut în statutul acesteia.

Art. 8 – Nivelul salariului sau al remuneratiei personalului angajat în calitate de salariat ori de colaborator se negociaza cu titularul cabinetului de practica individual sau, după caz, cu persoanele prevăzute la art. 7 alin. (2).

Art. 9 – (1) Titularii cabinetelor de practica, precum si personalul angajat care îsi desfăsoară activitatea în cadrul acestor cabinete răspund individual, potrivit legii, în cazul nerespectării prescriptiilor medicale, acuratetii procedurilor efectuate si calitătii explorarilor de laborator, pentru eventualele prejudicii aduse pacientilor.
(2) Controlul privind respectarea normelor legale privind furnizarea serviciilor publice conexe actului medical se exercită de către personalul din Ministerul Sănătătii si din ministerele cu retea sanitară proprie sau din unitătile subordonate acestora, împuternicit în acest sens prin ordin al ministrului sănătătii sau, după caz, prin ordin al ministrului care are organizată retea sanitară proprie, precum si de alte organe abilitate, potrivit legii.

Art. 10 – (1) Veniturile cabinetului de practica pot fi realizate din:
a) servicii prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii de sănătate sau, după caz, cu casele de asigurări de sănătate;
b) servicii prestate cu plata directa din partea beneficiarilor;
c) donatii si sponsorizări;
d) activităti contractate cu unitătile care coordonează activitătile de învătământ si cercetare din reteaua Ministerului Sănătătii sau a altor ministere cu retea sanitară proprie;
e) alte surse, în conformitate cu dispozitiile legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzate fizic sau moral, precum si a celei excedentare din dotare.
(2) Veniturile realizate de titularii cabinetelor de practica se impozitează potrivit dispozitiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitătile independente.

Art. 11 – (1) Cabinetele de practica se înfiintează la cererea persoanelor autorizate potrivit art. 1 alin. (2) si (4).
(2) Actul de înfiintare a cabinetului de practica este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale – Partea a 3-a – pentru servicii publice conexe actului medical -, care se întocmeste si se păstrează de directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si, după caz, de directiile de sănătate publică din subordinea ministerelor cu retea sanitară proprie. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului de practica.
(3) Documentatia necesară pentru înregistrarea cabinetului de practica se stabileste prin ordin al ministrului sănătătii.
(4) Denumirea cabinetului de practica va reflecta în mod obligatoriu specificul serviciilor furnizate în cadrul activitătii acestuia.

Art. 12 – (1) Cabinetele de practica se pot înfiinta în cadrul spatiilor în care se desfăsoară în prezent servicii publice conexe sau în alte spatii puse la dispozitie de autoritătile publice centrale sau locale ori în spatii private, special amenajate si autorizate legal cu aceasta destinatie.
(2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru servicii publice conexe actului medical, pot fi date în folosintă gratuita, închiriate sau concesionate prin negociere directa, vândute fără licitatie publică cabinetelor de practica sau, în cazul în care nu sunt solicitate de utilizatori, unitătilor medico-sanitare cu personalitate juridică.
(3) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru servicii publice conexe actului medical, pot fi trecute în domeniul privat al statului, respectiv al unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.
(4) Bunurile mobile aflate în proprietatea privată a statului si în dotarea actualelor cabinete de practica pot fi date în folosintă gratuita, închiriate sau concesionate prin negociere directa, vândute fără licitatie publică, la solicitarea acestora, cu aprobarea directiilor de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau, după caz, a directiilor de sănătate publică din subordinea ministerelor cu retea sanitară proprie.
(5) Personalul prevăzut la art. 1 alin. (2), care la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă este încadrat cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată si îsi desfăsoară efectiv activitatea în spatiile mentionate la alin. (1), beneficiază cu prioritate de prevederile alin. (2) si (3).
(6) Conditiile de vânzare sau de concesionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 13 – Persoanele juridice care desfăsoară servicii publice conexe actului medical, înfiintate în temeiul altor acte normative, au obligatia să se înregistreze în Registrul unic al cabinetelor medicale – Partea a 3-a – pentru servicii publice conexe actului medical -, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sănătătii.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:
────────────────
Ministru de stat,
ministrul sănătătii,
Hajdu Gabor

Ministrul finantelor
Decebal Traian Remes

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate
Alexandru Ciocalteu

Bucuresti, 19 iunie 2000.
Nr. 83.