Ordonanta de urgenta 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice

Având în vedere că asigurarea unui nivel corespunzător de protectie a infrastructurilor critice este esentială pentru dezvoltarea economică, mentinerea functiilor vitale ale societătii si siguranta cetătenilor, precum si faptul că neadoptarea unei astfel de reglementări în regim de urgentă ar putea aduce atingere securitătii nationale datorită impactului semnificativ generat de incapacitatea de a mentine respectivele functii până la crearea cadrului normativ pentru protectia infrastructurilor critice, având în vedere obligativitatea transpunerii, până la data de 12 ianuarie 2011, a prevederilor Directivei 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea si desemnarea infrastructurilor critice europene si evaluarea necesitătii de îmbunătătire a protectiei acestora, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 345 din 23 decembrie 2008, tinând seama de necesitatea adoptării la termenul mentionat a unui set de acte normative indispensabile procesului de implementare a prevederilor directivei, luând în considerare procedurile pentru identificarea si desemnarea infrastructurilor critice nationale si europene care trebuie realizate până la data mentionată, întrucât realizarea cadrului normativ secundar, respectiv parcurgerea unor proceduri specifice este conditionată de existenta reglementărilor primare în materia protectiei infrastructurilor critice, având în vedere faptul că întârzierea îndeplinirii obligatiei de transpunere corectă si completă a Directivei 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 va aduce prejudicii importante României, constând în îngreunarea procesului de accesare a fondurilor europene puse la dispozitie prin Programul Comisiei Europene de prevenire, pregătire si management al consecintelor actelor teroriste si al altor riscuri legate de securitate pentru perioada 2007-2013, blocarea posibilitătilor de încheiere în timp util a acordurilor între România si statele membre ale Uniunii Europene implicate în desemnarea infrastructurilor critice europene, nefinalizarea la termenul stabilit a procesului de identificare si desemnare a infrastructurilor critice si, pe cale de consecintă, ar conduce la declansarea de către Comisia Europeană a procedurii de infrigement împotriva României, având în vedere că întârzierea încheierii acordurilor bilaterale/multilaterale cu statele membre ale Uniunii Europene pentru desemnarea infrastructurilor critice ar pune România în situatia de a nu beneficia de o informare imediată si completă asupra unor posibile efecte transfrontaliere dezastruoase datorate perturbării unor instalatii, servicii sau sisteme vitale României, aflate pe teritoriul acelor state membre, de aplicarea unor măsuri coordonate si integrate la nivel european pentru asigurarea protectiei infrastructurilor critice, precum si de instrumente pentru limitarea si eliminarea consecintelor negative ale perturbării sau distrugerii unor astfel de infrastructuri, luând în considerare că toate aceste aspecte sunt de interes public si reprezintă situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Capitolul I – Dispozitii generale


Obiect de reglementare
Art. 1 – Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul legal privind identificarea, desemnarea infrastructurilor critice nationale/europene si evaluarea necesitătii de a îmbunătăti protectia acestora, în scopul cresterii capacitătii de asigurare a stabilitătii, securitătii si sigurantei sistemelor economico-sociale si protectiei persoanelor.

Domeniul de aplicare
Art. 2 – (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică sectoarelor si subsectoarelor prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică în mod corespunzător sectoarelor stabilite prin directive ale Uniunii Europene.

Definitii
Art. 3 – În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:
a) infrastructură critică natională, denumită în continuare ICNun element, un sistem sau o componentă a acestuia, aflat pe teritoriul national, care este esential pentru mentinerea functiilor vitale ale societătii, a sănătătii, sigurantei, securitătii, bunăstării sociale ori economice a persoanelor si a cărui perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ la nivel national ca urmare a incapacitătii de a mentine respectivele functii;
b) infrastructură critică europeană, denumită în continuare ICE – o infrastructură critică natională, a cărei perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ asupra a cel putin două state membre ale Uniunii Europene, denumite în continuare state membre. Importanta impactului se evaluează din perspectiva criteriilor intersectoriale. Acesta include efectele ce rezultă din relatiile intersectoriale de dependentă de alte tipuri de infrastructuri;
c) protectia infrastructurilor critice, denumită în continuare PIC – orice activitate care are drept scop asigurarea functionalitătii, a continuitătii si a integritătii ICN/ICE pentru a descuraja, diminua si neutraliza o amenintare, un risc sau un punct vulnerabil. Într-o enumerare neexhaustivă, PIC cuprinde activitătile desfăsurate succesiv privind evaluarea si analiza riscurilor, asigurarea protectiei informatiilor clasificate, realizarea planurilor de securitate ale operatorilor de infrastructură critică, denumite în continuare PSO, stabilirea ofiterilor de legătură si a modului de realizare a comunicatiilor, precum si exercitii, rapoarte, reevaluări si actualizări ale documentelor elaborate;
d) analiză de risc – analizarea scenariilor de amenintări semnificative, pentru a evalua vulnerabilitatea si impactul potential al perturbării sau al distrugerii ICN/ICE;
e) autorităti publice responsabile – autoritătile publice prevăzute în anexa nr. 1;
f) proprietari/operatori/administratori de ICN/ICE sunt acele entităti responsabile cu investitiile într-un element, sistem sau componentă a acestuia, desemnat ca ICN sau ICE, conform prezentei ordonante de urgentă, si/sau cu operarea/ administrarea curentă a acestora;
g) praguri critice – valori-limită stabilite în functie de gravitatea impactului, perturbării sau al distrugerii unei infrastructuri si care determină identificarea acesteia ca ICN/ICE;
h) Reteaua de alertă privind infrastructurile critice, denumită în continuare CIWIN – sistem securizat de informare si comunicare destinat asistentei institutiilor nationale si celorlalte state membre pentru schimbul de informatii referitoare la vulnerabilitătile, măsurile adecvate reducerii acestora si strategiile de diminuare a riscurilor;
i) informatii sensibile privind protectia infrastructurilor critice, informatii cu privire la o infrastructură critică ce ar putea fi utilizate, în cazul divulgării, în scopul planificării si al realizării unor actiuni care să determine perturbarea sau distrugerea instalatiilor unor infrastructuri critice;
j) servicii esentiale – acele servicii, facilităti ori activităti care sunt sau ar putea fi necesare pentru a asigura un standard minim de trai si bunăstare a societătii si a căror degradare sau întrerupere a furnizării lor, ca urmare a perturbării ori distrugerii sistemului fizic de bază, ar afecta semnificativ siguranta sau securitatea populatiei si functionarea institutiilor statului.

Capitolul II – Roluri si responsabilităti


Coordonarea natională
Art. 4 – (1) Coordonarea, la nivel national, a activitătilor privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice se realizează de către primul-ministru care desemnează în acest sens un consilier de stat.
(2) Responsabilitatea pentru organizarea si desfăsurarea activitătilor necesare implementării prezentei ordonante de urgentă, respectiv realizarea cooperării între autoritătile publice responsabile si structurile neguvernamentale revin Ministerului Administratiei si Internelor, denumit în continuare M.A.I., prin Centrul de coordonare a PIC, care va asigura punctul national de contact în relatia cu alte state membre, Comisia Europeană, Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord si alte structuri internationale, precum si managementul retelei CIWIN la nivel national.

Organisme pentru PIC
Art. 5 – (1) La nivelul Guvernului, sub coordonarea consilierului de stat desemnat potrivit art. 4 alin. (1), se înfiintează si functionează grupul de lucru interinstitutional pentru PIC.
(2) Componenta, atributiile si modul de organizare a Grupului de lucru interinstitutional se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Evaluări si rapoarte privind PIC
Art. 6 – (1) Autoritătile publice responsabile efectuează, împreună cu proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE, o evaluare a riscurilor si amenintărilor subsectoarelor ICN/ICE, în termen de un an de la desemnarea infrastructurii critice drept ICN/ICE în cadrul subsectoarelor respective. Evaluarea contine inclusiv propuneri cu privire la necesitatea îmbunătătirii protectiei ICN/ICE desemnate în cadrul subsectoarelor si se prezintă spre aprobare primului-ministru. Ulterior, evaluarea se realizează anual.
(2) Proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE au obligatia de a informa autoritătile publice responsabile despre orice modificare survenită la nivelul ICN/ICE desemnată.
(3) M.A.I., prin Centrul de coordonare a PIC, transmite Comisiei Europene la fiecare doi ani un raport sinteză cu date generale privind tipurile de riscuri, amenintări si puncte vulnerabile identificate în fiecare dintre sectoarele în care a fost desemnată o ICE în temeiul art. 10 si care se află pe teritoriul national.
(4) M.A.I., prin Centrul de coordonare a PIC, transmite Comisiei Europene informări anuale referitoare la numărul de infrastructuri pe sector cu privire la care s-au purtat dezbateri privind pragurile criteriilor intersectoriale.
(5) Raportul prevăzut la alin. (3) va fi analizat în cadrul grupului de lucru interinstitutional pentru PIC, se clasifică, în functie de informatiile pe care le cuprinde, în conformitate cu legislatia natională privind informatiile clasificate si se transmite Comisiei Europene sub semnătura primului-ministru.
(6) Autoritătile publice responsabile, împreună cu Comisia Europeană si autoritătile responsabile din celelalte state membre evaluează, în baza rapoartelor bienale, necesitatea de a prevedea măsuri de protectie suplimentare pentru ICE, la nivel comunitar.

Atributiile autoritătilor publice responsabile
Art. 7 – (1) M.A.I., prin Centrul de coordonare a PIC, sprijină autoritătile publice responsabile si proprietarii/operatorii/ administratorii de ICN/ICE desemnate, asigurându-le accesul la informatii cu privire la cele mai bune practici si metode disponibile, precum si prin facilitarea participării la actiunile coordonate de către Comisia Europeană în materie de formare si de schimb de informatii privind noi evolutii tehnice în materie de PIC.
(2) Autoritătile publice responsabile au următoarele atributii:
a) stabilesc criteriile sectoriale/intersectoriale si pragurile critice aferente acestora;
b) coordonează activitătile specifice procesului de identificare a ICN/ICE, în domeniul de responsabilitate;
c) propun desemnarea ICN/ICE corespunzător sectoarelor aflate în responsabilitate;
d) informează Guvernul, prin consilierul de stat desemnat potrivit art. 4 alin. (1), asupra stadiului de implementare a actelor normative în domeniu;
e) verifică modul de îndeplinire de către proprietarii/ operatorii/administratorii de ICN/ICE a obligatiilor stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă si aplică, prin personalul împuternicit, sanctiuni pentru nerespectarea acestora;
f) avizează PSO pentru sectoarele aflate în domeniul de responsabilitate;
g) participă, la solicitarea M.A.I. prin Centrul de coordonare a PIC, la discutiile bilaterale/multilaterale în vederea încheierii acordurilor pentru desemnarea ICE;
h) stabilesc/dispun, după caz, măsuri de îmbunătătire a activitătii specifice ICN/ICE în domeniul de responsabilitate;
i) informează M.A.I. asupra stadiului identificării ICN/ICE din domeniul de responsabilitate;
j) asigură resursele financiare necesare organizării si desfăsurării activitătilor specifice în domeniul PIC;
k) participă, la solicitarea Comisiei Europene, la elaborarea orientărilor pentru aplicarea criteriilor sectoriale si intersectoriale si la aproximarea valorilor pragurilor critice care se utilizează pentru identificarea ICE.
(3) Autoritătile publice responsabile si structurile abilitate conform legii se asigură că informatiile clasificate cu privire la protectia ICN/ICE utilizate la nivel national, precum si cele transmise statelor membre sau Comisiei Europene nu sunt utilizate în alt scop decât cel al PIC.

Compartimentul specializat în domeniul ICN/ICE
Art. 8 – (1) Autoritătile publice responsabile si fiecare proprietar/operator/administrator de ICN/ICE au obligatia să desemneze, din cadrul structurii proprii, un compartiment specializat în domeniul ICN/ICE, care va îndeplini si rol de punct de contact pentru aspectele care tin de securitatea infrastructurilor critice între proprietarul/operatorul/ administratorul de ICN/ICE si autoritătile publice responsabile.
(2) Compartimentul prevăzut la alin. (1) este condus de un ofiter de legătură pentru securitatea ICN/ICE si se află în directa subordonare a conducătorului autoritătii publice responsabile sau a proprietarului/operatorului/administratorului de ICN/ICE.
(3) Personalul din cadrul compartimentului specializat în domeniul ICN/ICE are atributii privind elaborarea, aplicarea, evaluarea si actualizarea permanentă a planului de măsuri elaborat la nivelul autoritătii publice responsabile, respectiv a PSO.
(4) Autoritătile publice responsabile stabilesc si implementează un mecanism de comunicare adecvat cu ofiterii de legătură pentru securitate din cadrul ICN/ICE, în scopul schimbului de date relevante privind riscurile si amenintările identificate în legătură cu ICN/ICE respectivă, cu asigurarea securitătii informatiilor sensibile referitoare la protectia infrastructurilor critice, conform reglementărilor în vigoare privind accesul la informatii clasificate.
(5) În termen de maximum 2 ani de la data abilitării, în conditiile legii, de către institutiile cu competente în domeniu a unitătilor de învătământ pentru formare si certificare profesională în domeniul PIC, autoritătile publice responsabile si proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE sunt obligati să asigure pregătirea personalului desemnat să îndeplinească functia de ofiter de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice.

Capitolul III – Identificarea, desemnarea si protectia ICN/ICE


Identificarea ICN/ICE
Art. 9 – (1) În conformitate cu procedura prevăzută în anexa nr. 2, autoritătile publice responsabile identifică potentialele ICN/ICE care corespund criteriilor sectoriale si intersectoriale si se încadrează în definitiile prevăzute la art. 3 lit. a) si b).
(2) Criteriile sectoriale si pragurile critice aferente, definite în functie de gravitatea impactului perturbării sau al distrugerii unei anumite infrastructuri, se stabilesc prin ordine ale conducătorilor autoritătilor publice responsabile, potrivit domeniilor din responsabilitate, pentru ICN si potentiale ICE.
(3) Criteriile intersectoriale ce stau la baza identificării ICN/ICE sunt următoarele:
a) criteriul privind victimele, evaluat în functie de numărul posibil de decese sau vătămări;
b) criteriul privind efectele economice, evaluat în functie de importanta pierderilor economice si/sau a degradării produselor sau serviciilor, inclusiv eventualele efecte asupra mediului;
c) criteriul privind efectul asupra populatiei, evaluat în functie de impactul asupra încrederii acesteia, suferinta fizică sau perturbarea vietii cotidiene, inclusiv pierderea de servicii esentiale.
(4) Criteriile intersectoriale nu sunt cumulative pentru identificarea ICN/ICE.
(5) Pragurile critice aferente criteriilor intersectoriale, definite în functie de gravitatea impactului perturbării sau al distrugerii unei anumite infrastructuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(6) Proprietarii/Operatorii/Administratorii de ICN/ICE, precum si proprietarii, operatorii si administratorii infrastructurilor care fac obiectul procedurii de identificare si desemnare ca ICN/ICE au obligatia de a participa, la solicitarea autoritătilor publice responsabile, la procesul de stabilire a criteriilor si pragurilor critice.
(7) Pentru stabilirea criteriilor si a pragurilor critice aferente, autoritătile publice responsabile pot colabora si cu alte autorităti sau persoane juridice în conditiile în care ICN/ICE ar putea genera efecte în domeniul de responsabilitate al acestora.
(8) Sectoarele stabilite pentru punerea în aplicare a prezentei ordonante de urgentă sunt cele prevăzute în anexa nr. 1, iar autoritătile publice responsabile pot identifica ulterior si alte sectoare, în cazul ICE acordându-se prioritate sectorului Tehnologia informatiei si comunicatii.
(9) La solicitarea Comisiei Europene, autoritătile publice competente sau proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE, după caz, vor participa la elaborarea orientărilor pentru aplicarea criteriilor sectoriale/intersectoriale si aproximarea valorilor pragurilor care se utilizează pentru identificarea ICE. Utilizarea acestor orientări este optională pentru autoritătile publice responsabile.

Desemnarea ICN/ICE
Art. 10 – (1) În urma procesului de identificare a potentialelor ICN, autoritătile publice responsabile propun desemnarea ICN.
(2) Desemnarea ICN se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(3) M.A.I., în urma procesului de identificare a potentialelor ICE, informează statele membre care pot fi afectate în mod semnificativ de o posibilă ICE cu privire la identitatea acesteia si motivele de desemnare a infrastructurii respective drept potentială ICE.
(4) Autoritătile publice responsabile se implică, la solicitarea M.A.I. prin Centrul de coordonare a PIC, în dezbateri bilaterale si/sau multilaterale cu celelalte state membre care pot fi afectate în mod semnificativ de o potentială ICE situată pe teritoriul national sau care pot afecta în mod semnificativ teritoriul national, în cazul potentialelor ICE situate în alte state membre.
(5) În situatia în care autoritătile publice responsabile au motive să creadă că teritoriul national ar putea fi afectat în mod semnificativ de o potentială ICE situată într-un alt stat membru, aceasta nefiind însă identificată ca atare de către statul membru pe teritoriul căruia se află potentiala ICE, informează primulministru, prin consilierul de stat desemnat potrivit art. 4 alin. (1). În urma deciziei acestuia, Centrul de coordonare a PIC din cadrul M.A.I. informează Comisia Europeană cu privire la intentia României de a participa la dezbaterile bilaterale si/sau multilaterale pe această temă, în vederea solicitării acceptului statului membru pe al cărui teritoriu se află infrastructura care urmează să fie desemnată drept ICE.
(6) Desemnarea ICE se realizează în urma unui acord între România si statele membre care ar putea fi afectate semnificativ cu acceptul statului membru pe al cărui teritoriu se află infrastructura care urmează să fie desemnată drept ICE.
(7) M.A.I., prin Centrul de coordonare a PIC, informează anual Comisia Europeană cu privire la numărul de ICE desemnate pe fiecare sector, precum si cu privire la numărul de state membre dependente de fiecare ICE desemnată.
(8) Autoritătile publice responsabile informează proprietarul/operatorul/administratorul de ICN/ICE cu privire la desemnarea acesteia ca ICN/ICE în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ de desemnare.
(9) Informatiile sensibile privind protectia infrastructurilor critice se clasifică la un nivel adecvat, în conditiile legii. Diseminarea acestor informatii se face potrivit principiului nevoii de a cunoaste, atât în relatia cu proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE, cât si cu celelalte state membre.

Protectia ICN/ICE
Art. 11 – (1) În termen de 9 luni de la desemnarea unei infrastructuri drept ICN/ICE, proprietarul/operatorul/ administratorul de ICN/ICE elaborează PSO si îl transmite spre avizare autoritătilor publice responsabile.
(2) PSO identifică elementele de infrastructură critică ale ICN/ICE si solutiile de securitate existente sau care urmează să fie puse în aplicare pentru protectia acestora.
(3) Cerintele minime privind continutul PSO sunt prevăzute în anexa nr. 3.
(4) Fiecare autoritate publică responsabilă se asigură, în termen de un an de la desemnarea în sectorul de responsabilitate a unei infrastructuri drept ICN/ICE desemnate, că există un PSO sau un echivalent al acestuia si că acestea sunt revizuite periodic.
Termenul poate fi prelungit în cazuri exceptionale cu acordul primului-ministru si notificarea Comisiei Europene în acest sens de către Centrul de coordonare a PIC din cadrul M.A.I.
(5) În cazul în care se constată un echivalent al PSO, acesta este evaluat, testat si, dacă este necesar, revizuit si actualizat de către proprietarul/operatorul/administratorul de ICN/ICE, conform cerintelor minime privind continutul PSO.
(6) PSO este evaluat, testat si, dacă este necesar, revizuit si actualizat de către proprietar/operator/administrator de ICN/ICE, periodic, la intervale de cel mult 2 ani.
(7) În cazul în care există deja acorduri de supraveghere sau de supervizare în privinta unei ICE, aceste acorduri nu sunt afectate de prezentul articol, iar autoritatea natională responsabilă pentru sectorul din care face parte ICE respectivă are rolul de autoritate de supraveghere în conformitate cu prevederile acordurilor existente.

Capitolul IV – Contraventii si sanctiuni


Contraventii
Art. 12 – Constituie contraventii următoarele fapte săvârsite de către proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE:
a) neluarea măsurilor de constituire a compartimentului specializat în domeniul ICN/ICE, conform art. 8 alin. (1);
b) neîndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 8 alin. (5);
c) nerespectarea dispozitiilor privind participarea la procesul de stabilire a criteriilor si pragurilor critice, conform art. 9 alin. (6);
d) neîntocmirea PSO conform art. 11 alin. (1);
e) nerespectarea obligatiei de evaluare, revizuire si actualizare a PSO prevăzută la art. 11 alin. (6), precum si neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în PSO ori a măsurilor stabilite de autoritătile publice responsabile în scopul avizării PSO.

Sanctiuni
Art. 13 – (1) Contraventiile prevăzute la art. 12 se sanctionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, contraventiile prevăzute la art. 12 lit. a)-c);
b) cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, contraventiile prevăzute la art. 12 lit. d) si e).
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă se fac de către personalul împuternicit din cadrul autoritătilor publice responsabile.
(3) Contraventiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Capitolul V – Dispozitii finale


Aplicarea prezentei ordonante de urgentă
Art. 14 – (1) Procesul de identificare si desemnare a ICN se încheie la data de 30 noiembrie 2010 si se revizuieste periodic.
(2) Procesul de identificare si desemnare a ICE se încheie până la 12 ianuarie 2011 si se revizuieste periodic.
(3) După finalizarea activitătilor prevăzute la alin. (2) CE va fi informată de îndată, de către Centrul de coordonare a PIC din cadrul M.A.I., asupra măsurilor dispuse pentru transpunerea prevederilor directivei, transmitând totodată textele si tabelul de concordantă.

Acte normative suplimentare
Art. 15 – (1) Prin hotărâre a Guvernului se aprobă:
a) componenta, atributiile si modul de organizare a Grupului de lucru interinstitutional, prevăzute la art. 5 alin. (2), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă;
b) pragurile critice aferente criteriilor intersectoriale, prevăzute la art. 9 alin. (5), în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă;
c) desemnarea ICN, prevăzută la art. 10 alin. (2), până la data de 30 noiembrie 2010.
(2) Ordinele conducătorilor autoritătilor publice, prevăzute la art. 9 alin. (2) se emit în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Anexe
Art. 16 – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

*
Prezenta ordonantă de urgentă transpune prevederile Directivei 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea si desemnarea infrastructurilor critice europene si evaluarea necesitătii de îmbunătătire a protectiei acestora, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 345 din 23 decembrie 2008.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul administratiei si internelor
Constantin-Traian Igas

Ministrul transporturilor si infrastructurii
Anca Daniela Boagiu

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri
Ion Ariton

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale
Valerian Vreme

Ministrul mediului si pădurilor
Laszlo Borbely

Ministrul apărării nationale
Gabriel Oprea

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale
Valeriu Tabără

Ministrul sănătătii
Cseke Attila

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului
Daniel Petru Funeriu

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare
Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor
Radu Roatis Chetan

Presedintele Agentiei Spatiale Române
Marius-Ioan Piso

Directorul Serviciului Român de Informatii
Florian Coldea

Directorul Serviciului de Informatii Externe
Mihai-Răzvan Ungureanu

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale
Marcel Opris

Bucuresti, 3 noiembrie 2010.
Nr. 98.

ANEXA Nr. 1
LISTA
sectoarelor, subsectoarelor infrastructurii
critice nationale/infrastructurii critice
europene (ICN/ICE) si autoritătilor
publice responsabile
1.1. Lista sectoarelor ICN si a autoritătilor publice responsabile
anexa-1-1-ordonanta-de-urgenta-98-2010

1.2. Lista sectoarelor ICE si a autoritătilor publice responsabile
ANEXA Nr. 1 - Ordonanta de urgenta 98/2010
NOTA:
Prezenta listă este stabilită în concordantă cu prevederile Directivei 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea si desemnarea infrastructurilor critice europene si evaluarea necesitătii de îmbunătătire a protectiei acestora si se completează pe măsura emiterii directivelor Uniunii Europene pentru desemnarea ICE.

ANEXA Nr. 2
PROCEDURA DE IDENTIFICARE
de către autoritătile publice responsabile de
infrastructuri critice care pot fi desemnate
drept infrastructuri critice nationale/infrastructuri
critice europene (ICN/ICE)

I. Procedura de identificare de către autoritătile publice responsabile de infrastructuri care pot fi desemnate drept ICN
1. Autoritătile publice responsabile identifică infrastructurile critice care pot fi desemnate drept ICN prin parcurgerea următoarelor etape consecutive.
O potentială ICN care nu satisface cerintele uneia dintre următoarele etape este considerată non-ICN si este exclusă din procedură.
2. O potentială ICN care îndeplineste cerintele stabilite face obiectul următoarelor etape ale acestei proceduri.
3. Autoritatea publică responsabilă împreună cu proprietarii/operatorii/administratorii identifică potentiale ICN, parcurgând următoarele etape:
a) etapa 1 – aplicarea criteriilor si pragurilor critice sectoriale;
b) etapa 2 – evaluarea preliminară prin aplicarea definitiei prevăzute la art. 3 lit. a) din ordonanta de urgentă;
c) etapa 3 – aplicarea criteriilor si pragurilor critice intersectoriale;
d) etapa 4 – formularea propunerilor pentru desemnarea ICN.

II. Procedura de identificare de către autoritătile publice responsabile de infrastructuri care pot fi desemnate drept ICE
1. Autoritătile publice responsabile identifică infrastructurile critice care pot fi desemnate drept potentiale ICE prin parcurgerea următoarelor etape consecutive.
2. O ICE potentială care nu satisface cerintele uneia dintre următoarele etape este considerată non-ICE si este exclusă din procedură.
3. O ICE potentială care îndeplineste cerintele stabilite face obiectul următoarelor etape ale acestei proceduri:
a) etapa 1 – autoritătile publice responsabile aplică ICN desemnate, criteriile sectoriale pentru a efectua o primă selectie a ICE din cadrul unui sector;
b) etapa 2 – autoritătile publice responsabile aplică definitia ICE, în temeiul art. 3 lit. b) din ordonanta de urgentă, potentialei ICE identificate în cadrul primei etape. Importanta impactului se determină fie prin utilizarea metodelor nationale de identificare a ICE, fie în raport cu criteriile intersectoriale, la un nivel national corespunzător. În cazul unei infrastructuri care asigură un serviciu esential, se va tine seama de disponibilitatea unor alternative, precum si de durata perturbării/repunerii în functiune;
c) etapa 3 – autoritătile publice responsabile aplică elementul transfrontalier al definitiei ICE, în temeiul art. 3 lit. b) din ordonanta de urgentă, potentialei ICE care a trecut de primele două etape ale procedurii. O ICE potentială care corespunde definitiei face obiectul următoarei etape a procedurii. În cazul unei infrastructuri care asigură un serviciu esential, se va tine seama de disponibilitatea unor alternative, precum si de durata perturbării/repunerii în functiune;
d) etapa 4 – autoritătile publice responsabile aplică criterii intersectoriale potentialelor ICE selectate. În cadrul criteriilor intersectoriale se tine seama de gravitatea impactului si, în cazul infrastructurilor care furnizează servicii esentiale, de disponibilitatea unor alternative si de durata perturbării/repunerii în functiune.
4. În procesul de identificare este suficientă îndeplinirea unui criteriu intersectorial pentru ca potentiala ICE să treacă de această etapă.
5. O potentială ICE care nu îndeplineste criteriile intersectoriale nu este considerată ICE.
6. O potentială ICE care a parcurs această procedură este comunicată doar statelor membre care pot fi afectate în mod semnificativ de ICE potentială respectivă.

ANEXA Nr. 3
PROCEDURA
privind planul de securitate pentru operator
1. Prin planul de securitate pentru operator vor fi identificate elementele de infrastructură critică natională/infrastructură critică europeană (ICN/ICE) si solutiile de securitate existente sau care sunt puse în aplicare pentru protectia acestora.
2. Procedura privind planul de securitate pentru operator al ICN/ICE va acoperi cel putin următoarele aspecte:
a) identificarea elementelor importante;
b) efectuarea unei analize de risc bazate pe scenarii de amenintări majore, pe punctele vulnerabile ale fiecărui element si pe impactul potential;
c) identificarea, selectarea si stabilirea prioritătilor în ceea ce priveste contramăsurile si procedurile, făcându-se distinctie între măsurile permanente de securitate, care identifică investitiile de securitate indispensabile si mijloacele care sunt relevante pentru utilizarea în orice situatie. În acest capitol vor fi incluse informatii referitoare la măsuri de ordin general, cum sunt măsurile tehnice – inclusiv instalarea de mijloace de detectare, de control al accesului, de protectie si de prevenire -, măsuri organizatorice – inclusiv proceduri pentru gestionarea alertelor si a crizelor -, măsuri de control si verificare, comunicare, sensibilizare si formare, măsuri de securitate graduale, care pot fi activate în functie de diferitele niveluri ale riscurilor si amenintărilor, precum si măsuri în domeniul securitătii sistemelor de informatii.